Help Print this page 

Document 32003R0223

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 223/2003 av den 5 februari 2003 om kraven på märkning vid ekologisk produktion av foder, foderblandningar och foderråvaror och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 31, 6.2.2003, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 340 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 165 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 165 - 170

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/223/oj
Multilingual display
Text

32003R0223

Kommissionens förordning (EG) nr 223/2003 av den 5 februari 2003 om kraven på märkning vid ekologisk produktion av foder, foderblandningar och foderråvaror och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 031 , 06/02/2003 s. 0003 - 0008


Kommissionens förordning (EG) nr 223/2003

av den 5 februari 2003

om kraven på märkning vid ekologisk produktion av foder, foderblandningar och foderråvaror och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 473/2002(2), särskilt artikel 1.3 och artikel 13 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 2092/91 skall en förordning antas med bestämmelser om krav på märkning och kontroll samt försiktighetsåtgärder för foder, foderblandningar och foderråvaror i den utsträckning som dessa krav hänger samman med ekologiska produktionsmetoder.

(2) Marknaden för foder till sällskapsdjur och pälsdjur skiljer sig från marknaden för foder till djur inom animalieproduktionen. Bestämmelserna om märkning, produktion och kontroll som avses i artiklarna 5-6 och artiklarna 8-9 i förordning (EEG) nr 2092/91 skall inte tillämpas på djur i vattenbruk eller produkter från vattenbruk. Den här förordningen omfattar endast foder som är avsett för djur som föds upp enligt ekologiska produktionsmetoder, med undantag för foder som är avsett för sällskapsdjur, för pälsdjur och för djur i vattenbruk.

(3) De särskilda märkningsbestämmelserna för foder som är avsett för djur som föds upp enligt ekologiska produktionsmetoder bör göra det möjligt för producenterna att fastställa vilka slags foder som kan användas i enlighet med de bestämmelser som gäller för ekologiska produktionsmetoder. Uppgiften om det ekologiska produktionssättet bör inte anges på ett sådant sätt att den är mera framträdande än den beskrivning eller den benämning på fodret som avses i rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar(3), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/2/EG(4), och i rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring av foderråvaror, med ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG och 93/74/EEG, och med upphävande av direktiv 77/101/EEG(5), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/46/EG(6).

(4) Innehållet av råvaror från ekologiskt jordbruk, innehållet av produkter under omställning till ekologisk produktion och totalinnehållet från jordbruk i fodret bör anges i nettovikt torrsubstans för att göra det möjligt för producenterna att uppfylla kraven på dagsgivor som anges i bilaga I del B i förordning (EEG) nr 2092/91. Av detta skäl bör också del B i bilaga I till den förordningen anpassas.

(5) Åtskilliga varumärken för produkter som är avsedda som djurfoder och som inte uppfyller de krav som anges i förordning (EEG) nr 2092/91 har märkning som av aktören kan uppfattas som uppgift om ekologisk produktion. Det är nödvändigt att föreskriva en övergångsperiod så att innehavarna av dessa varumärken kan anpassa sig till de nya bestämmelserna. Icke desto mindre bör denna övergångsperiod beviljas endast för varumärken som hade de ovan nämnda uppgifterna om ansökan av registrering av varumärket gjordes före offentliggörandet av rådets förordning (EG) nr 1804/1999 av den 19 juli 1999 om komplettering av förordning (EG) nr 2092/91(7) om ekologisk produktion så att den även omfattar animalieproduktion, och om aktören får korrekt information om att produkten inte har framställts enligt ekologisk metod.

(6) Minimikraven för kontroll samt de säkerhetsföreskrifter som gäller för enheter för foderframställning gör det nödvändigt att införa särskilda bestämmelser i bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91.

(7) Principen enligt vilken all utrustning som används i produktionsenheter som bereder foderblandningar som framställts med ekologiska produktionsmetoder skall hållas åtskild från utrustning som används i samma enhet för beredning av konventionella foderblandningar anses vara ett effektivt medel för att förhindra inblandning av produkter och ämnen som inte är tillåtna enligt ekologiska produktionsmetoder. Denna princip bör därför införlivas med bestämmelserna i bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/92. Ett omedelbart genomförande av denna bestämmelse förutsätts dock få betydande ekonomiska konsekvenser för foderblandningsindustrin i flera medlemsstater och följaktligen även för hela den ekologiska jordbrukssektorn. Av detta skäl och för att göra det möjligt för de ekologiska företagen att anpassa sig till den nya bestämmelsen om separata produktionslinjer, bör det införas en möjlighet att bevilja undantag från denna bestämmelse under en period på fem år. Denna fråga bör dessutom tas upp till förnyad och fördjupad granskning inom den närmaste framtiden på grundval av andra uppgifter och de erfarenheter som gjorts.

(8) Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras.

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som föreskrivs i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning skall tillämpas på foder, foderblandningar och foderråvaror i enlighet med artikel 1.1 c i förordning (EEG) nr 2092/91, i den mån dessa produkter är försedda med eller är avsedda att förses med märkning om ett ekologiskt produktionssätt. Foder avsett för sällskapsdjur, pälsdjur eller för djur i vattenbruk omfattas inte av den här förordningen.

Artikel 2

I den här förordningen gäller de definitioner som fastställs i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2092/91.

I övrigt avses med

1. foderråvaror från ekologiskt jordbruk: foderråvaror som har framställts i ekologiskt jordbruk eller som är beredda av råvaror som framställts i ekologiskt jordbruk,

2. foderråvaror från jordbruksprodukter under omställning till ekologisk produktion: foderråvaror från jordbruksprodukter under omställning till ekologisk produktion eller framställda från sådana.

Artikel 3

1. Märkning, reklam eller handelsdokument för en vara av det slag som anges i artikel 1 får innehålla uppgift om ekologisk produktion endast om följande villkor är uppfyllda:

a) Produkterna har producerats, beretts eller importerats av aktörer som är underkastade den kontroll som föreskrivs i artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 2092/91.

b) Produkterna, däri inbegripet deras råvaror och varje annan substans som har använts i beredningen av dessa produkter, har inte utsatts för behandling med joniserande strålning.

c) De villkor som anges i del B, punkterna 4.12-4.14 och 4.16-4.18 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 skall vid behov uppfyllas.

d) Foderråvaror från ekologiskt jordbruk ingår inte i produkten tillsammans med likadana konventionella råvaror.

e) Foderråvaror från jordbruksprodukter under omställning till ekologisk produktion ingår inte i produkten tillsammans med likadana konventionella råvaror.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4 och 5 skall hänvisning till den ekologiska produktionsmetod som anges i punkt 1 göras endast genom följande uppgift:

a) "ekologisk jordbruksprodukt", om minst 95 % av produktens torrsubstans utgörs av foderråvara från ekologiskt jordbruk,

b) "får användas i ekologiskt jordbruk enligt förordning (EEG) nr 2092/91" för produkter som innehåller råvaror från ekologiskt jordbruk och/eller råvaror från jordbruksprodukter under omställning till ekologisk produktion och/eller konventionella råvaror i varierande kvantiteter.

Artikel 4

1. Den uppgift som avses i artikel 3.2

a) skall särskiljas från de uppgifter som avses i artikel 5 i direktiv 79/373/EEG eller i artikel 5.1 i direktiv 96/25/EG,

b) får inte presenteras i en färg, ett format eller en stil som gör att den framträder tydligare än beskrivningen av eller benämningen på det foder som avses i artikel 5.1 a i direktiv 79/373/EEG och i artikel 5.1 b i direktiv 96/25/EG,

c) skall i samma fält åtföljas av en uppgift som i vikt av torrsubstansen anger

i) innehållet av råvaror från ekologiskt jordbruk,

ii) innehållet av råvaror från jordbruksprodukter under omställning till ekologisk produktion,

iii) totalinnehållet av foderråvara från jordbruk,

d) skall åtföljas av uppgift om namnet på och/eller koden för den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som har tillsyn över den aktör som har gjort den senaste beredningen,

e) skall åtföljas av en förteckning över foderråvarorna från ekologiskt jordbruk.

f) skall åtföljas av en förteckning över foderråvarorna från produkter under omställning till ekologiskt jordbruk.

2. Den uppgift som avses i artikel 3.2 får åtföljas av en hänvisning till skyldigheten att använda fodret i enlighet med bestämmelserna i del B i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 om dagsgivornas sammansättning.

3. Det är den berörda medlemsstaten som skall välja mellan uppgift om namn på och/eller kod för den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som avses i punkt 1 d och underrätta kommissionen om denna uppgift.

Artikel 5

Varumärken och varubeteckningar som i märkningen har en uppgift som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2092/91 får användas endast om minst 95 % av produktens torrsubstans utgörs av foderråvaror från ekologiskt jordbruk.

Artikel 6

Genom undantag från artiklarna 3, 4 och 5 får de varumärken som innehåller en uppgift som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2092/91 fortsätta att användas fram till och med den 1 juli 2006 i märkning av och reklam för de produkter som avses i artikel 1 och som inte uppfyller kraven i denna förordning, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) Varumärket har begärts registrerat före den 24 augusti 1999 och varumärket uppfyller kraven i rådets direktiv 89/104/EEG(8).

b) Varumärket åtföljs alltid av en tydlig, väl synlig och lättläst upplysning om att produkterna inte har framställts enligt den ekologiska produktionsmetod som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2092/91.

Artikel 7

Del B i bilaga I samt bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 6 augusti 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EGT L 75, 16.3.2002, s. 21.

(3) EGT L 86, 6.4.1979, s. 30.

(4) EGT L 63, 6.3.2002, s. 23.

(5) EGT L 125, 23.5.1996, s. 35.

(6) EGT L 234, 1.9.2001, s. 55.

(7) EGT L 222, 24.8.1999, s. 1.

(8) EGT L 40, 11.2.1989, s. 1.

BILAGA

1. I del B i bilaga I till förordning (EG) nr 2092/91 skall följande läggas till i slutet av punkt 4.4:

"Dessa andelar skall anges som procentandel torrsubstans i foder av jordbruksursprung."

2. Bilaga III till förordning (EG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

2.1 Punkt 2 i de allmänna bestämmelserna skall ersättas med följande:

"Även de aktörer som redan är i verksamhet den dag som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 2491/2001 skall omfattas av de bestämmelser som avses i punkt 3 och de bestämmelser om inledande kontroller som föreskrivs i avsnitten A, B, C, D och E i de särskilda bestämmelserna i denna bilaga."

2.2 Punkt 4 i de allmänna bestämmelserna skall ersättas med följande:

"Ansvarig aktör skall i tillräckligt god tid till kontrollorganet eller kontrollmyndigheten anmäla eventuella ändringar i den beskrivning eller den förteckning över konkreta åtgärder som avses i punkt 3 och de bestämmelser om inledande kontroll som anges i avsnitten A, B, C, D och E i de särskilda bestämmelserna i denna bilaga."

2.3 I punkt 3 tredje stycket första strecksatsen i de allmänna bestämmelserna skall följande läggas till efter "artikel 11":

"och/eller förordning (EG) nr 223/2003".

2.4 I punkt 6 i de allmänna bestämmelserna skall följande läggas till i slutet av andra strecksatsen:

"och, i förekommande fall, foderblandningens sammansättning."

2.5 Punkt 7 b i de allmänna bestämmelserna skall ersättas med följande:

"Produktens benämning, eller i fråga om foderblandningar, en beskrivning av dessa, försedd med en hänvisning till ekologisk produktion enligt artikel 5 i den här förordningen eller artikel 3 i förordning (EG) nr 223/2003.".

2.6 Rubriken på del C av de särskilda bestämmelserna skall ersättas med följande:

"C. C. Import av växter, växtprodukter, djur, animalieprodukter och livsmedel som består av växtprodukter och/eller animalieprodukter, foder, foderblandningar och foderråvaror från tredjeland."

2.7 Följande skall införas som del E:

"E - ENHETER FÖR BEREDNING AV FODER, FODERBLANDNINGAR OCH FODERRÅVAROR

Denna del skall tillämpas på alla enheter som för egen eller för annans räkning medverkar i beredning, som den definieras i artikel 4 punkt 3, av de produkter som avses i artikel 1.1 c.

1. Inledande kontroll

I den fullständiga beskrivningen av den enhet som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna i den här bilagan skall följande anges:

- De utrymmen som används för mottagning, beredning och lagring av produkter avsedda att användas till foder, före och efter de olika momenten.

- De utrymmen som används för lagring av andra produkter som används för beredning av foder.

- De utrymmen som används för lagring av produkter för rengöring och desinfektion.

- I förekommande fall, i enlighet med artikel 5.1 a i direktiv 79/373/EEG, en beskrivning av de foderblandningar som aktören har för avsikt att bereda och den djurart eller kategori av djur som foderblandningen är avsedd för.

- I förekommande fall benämningar på de foderråvaror som aktören har för avsikt att bereda.

De åtgärder som aktören skall vidta enligt punkt 3 i de allmänna bestämmelserna i den här bilagan skall inbegripa följande:

- Särskilt de försiktighetsåtgärder som vidtas för att minska risken för kontaminering från icke tillåtna ämnen eller produkter, liksom den rengöring som genomförs och kontrollen av dessa åtgärders effektivitet.

- Identifiering av alla aspekter av verksamheten som är avgörande för att alltid garantera överensstämmelse med den här förordningen och förordning (EG) nr 223/2003 när det gäller de produkter som avses i artikel 1.1 c och som bereds i dessa enheter.

- Upprättande, genomförande, uppdatering av och fasthållande vid lämpliga förfaranden med stöd av principerna för HACCP-systemet (analys av risker och kritiska punkter för att bemästra dessa risker).

Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skall använda dessa förfaranden för att allmänt utvärdera de risker som är förbundna med varje beredningsenhet och upprätta en kontrollplan. I kontrollplanen skall föreskrivas ett lägsta antal slumpmässigt tagna prov som skall tas för analys i förhållande till de förmodade riskerna.

2. Bokföringsdokument

För att en adekvat kontroll av verksamheten skall kunna utföras skall de bokföringsdokument som nämns i punkt 6 i de allmänna bestämmelserna i den här bilagan inbegripa uppgifter om ursprung, karaktär och kvantiteter av foderråvaror och tillsatser och även uppgifter om försäljning av de färdiga slutprodukterna.

3. Beredningsenheter

När produkterna bereds skall aktören se till att

a) foder framställt med ekologisk metod eller framställt av sådana råvaror, foder från produktion under omställning eller framställt av sådana råvaror och konventionellt framställt foder är effektivt fysiskt åtskilda,

b) all utrustning som används i enheter som bereder foderblandningar som omfattas av den här förordningen är helt och hållet åtskild från utrustning som används för foderblandningar som inte omfattas av den här förordningen.

Genom undantag från bestämmelserna i första stycket punkt b får verksamheten fram till och med den 31 december 2007 äga rum med samma utrustning på villkor att

- framställningen av de olika produkterna åtskiljs tidsmässigt och lämplig rengöring har utförts och därefter kontrollerats, innan framställningen av foder som omfattas av den här förordningen inleds; aktören skall dokumentera dessa aktiviteter,

- aktören bemödar sig om att lämpliga åtgärder vidtas för att beakta risker som bedömts enligt bestämmelserna i punkt 1 och vid behov ser till att icke-konforma produkter inte återfinns på marknaden med en beteckning som hänvisar till ekologiskt jordbruk.

Undantaget som föreskrivs i andra stycket skall underställas kontrollmyndigheten eller kontrollorganet för förhandsgodkännande. Detta godkännande kan inbegripa en eller flera bearbetningar.

Kommissionen skall inleda en översyn av bestämmelserna i första stycket punkt b senast den 31 december 2003. Efter denna översyn kan datumet den 31 december 2007 eventuellt omprövas.

4. Kontrollbesök

Förutom ett fullständigt årligt kontrollbesök skall kontrollorganet eller kontrollmyndigheten på grundval av en allmän bedömning av tänkbara risker för bristande efterlevnad av denna förordning göra riktade inspektioner. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skall fästa särskild uppmärksamhet vid de kritiska punkter som har lyfts fram av aktören för att avgöra om dennes övervakning och kontroll utförs på lämpligt sätt. Alla tillverkningsställen som används av aktören för hans verksamhet får inspekteras med en regelbundenhet som står i proportion till de risker som förknippas med dem.

5. Transport av produkter till andra enheter för foderframställning/beredning eller till lagerlokaler

Aktören skall svara för att följande villkor uppfylls:

a) Foder framställt med ekologisk metod eller framställt av sådana råvaror, foder från produktion under omställning eller framställt av sådana råvaror och konventionellt foder hålls effektivt fysiskt åtskilda vid transport.

b) Fordon och/eller behållare i vilka produkter som inte omfattas av den här förordningen har transporterats, får användas för transport av produkter som omfattas av den här förordningen endast om

- lämplig rengöring, vars effektivitet kontrollerats, har genomförts före transport av produkter som omfattas av den här förordningen; aktören skall dokumentera dessa aktiviteter,

- aktören bemödar sig om att lämpliga åtgärder vidtas för att beakta risker som bedömts enligt bestämmelserna i punkt 1 och vid behov ser till att icke-konforma produkter inte återfinns på marknaden med beteckning som hänvisar till ekologiskt jordbruk,

- det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som har tillsyn över aktören informerats om hur transporten genomförts och har lämnat sitt godkännande. Detta godkännande kan inbegripa en eller flera transportaktiviteter.

c) De färdiga produkter som avses i den här förordningen transporteras åtskilda från andra färdiga produkter fysiskt eller tidsmässigt.

d) Vid transport skall den avsända kvantiteten av produkter noteras liksom kvantiteten av varje levereras som utförs under transporten.

6. Mottagande av produkter

Vid mottagande av en produkt som avses i artikel 1 skall aktören när så krävs kontrollera förslutningen på förpackningen eller behållaren och de uppgifter som anges i punkt 7 i de allmänna bestämmelserna i den här bilagan. Aktören skall utföra en dubbelkontroll av de uppgifter i märkningen som avses i punkt 7 i de allmänna bestämmelserna med uppgifterna i de dokument som åtföljer försändelsen. Resultatet av denna kontroll skall uttryckligen anges i den bokföring som avses i punkt 6 i de allmänna bestämmelserna."

Top