Help Print this page 

Document 32003R0188

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 188/2003 av den 31 januari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2222/2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 27, 1.2.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/188/oj
Multilingual display
Text

32003R0188

Kommissionens förordning (EG) nr 188/2003 av den 31 januari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2222/2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 027 , 01/02/2003 s. 0014 - 0015


Kommissionens förordning (EG) nr 188/2003

av den 31 januari 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2222/2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(1), ändrad genom förordning (EG) nr 2500/2001(2), särskilt artikel 12.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Ett av målen för artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 1268/1999 är att lösa prioriterade och särskilda problem i samband med en hållbar anpassning av jordbrukssektorn och landsbygdsområden i kandidatländerna. Sådana problem kan vara skador som drabbar jordbruket och landsbygdsområden efter svåra naturkatastrofer, vilket översvämningarna i augusti 2002 som orsakade omfattande skador i flera kandidatländer är exempel på. Det är nödvändigt att gemenskapen på lämpligt sätt kan bemöta sådana svåra naturkatastrofer genom att använda olika instrument, inklusive föranslutningsinstrumentet som inrättas genom förordning (EG) nr 1268/1999 ("föranslutningsinstrumentet").

(2) Kommissionens förordning (EG) nr 2222/2000(3), ändrad genom förordning 2252/2001(4), innehåller inte några särskilda bestämmelser för administrationen av stöd när beviljandet av stöd har samband med eller är påverkat av en svår naturkatastrof. Sådana bestämmelser bör fastställas så att gemenskapen kan vidta lämpliga och snabba åtgärder efter dylika naturkatastrofer.

(3) Enligt artikel 5.1 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 2222/2000 är en av Sapard-organets uppgifter att välja ut projekt. Erfarenheten har visat att denna uppgift under vissa förutsättningar inte behöver handhas av det organet.

(4) I artikel 7.3 i förordning (EG) nr 2222/2000 fastställs regler som gäller det automatiska återtagandet av outnyttjade anslag och som återspeglar bestämmelserna i artikel 31.2 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(5), ändrad genom förordning (EG) nr 1447/2001(6). För att dessa regler skall kunna tillämpas inom ramen för Sapard på villkor som är likvärdiga dem som gäller för medlemsstaterna, bör det beaktas att, på grund av att det inte finns några kommissionsbeslut för delegering av administration av stöd till kandidatländerna, instrumentet inte får användas, att inga stödberättigande utgifter för projekt får verkställas och följaktligen, att inget av anslagen till de berörda länderna får omfattas av utbetalningsorder. Val av tidpunkt för sådana beslut kommer sannolikt att få återverkningar på utnyttjandet av anslag under de första tillämpningsåren för föranslutningsinstrumentet i varje enskilt kandidatland.

(5) Eftersom genomförandet av Sapard-programmen i de flesta kandidatländer började först 2002, medan anslagen togs med i budgeten redan 2000, bör tidsfristen för användningen av de årliga anslagen 2000-2002 förlängas med två år och därefter bör de regler för automatiskt återtagande som anges i förordning (EG) nr 1260/1999 successivt tillämpas. Vidare bör betalningsansökningar, vid risk för återtagande, också kunna accepteras senast före utgången av det berörda kvartalet.

(6) Förordning (EG) nr 2222/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2222/2000 ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall följande punkt läggas till:

"j) Med svår naturkatastrof avses en naturkatastrof av ovanligt stor omfattning och som orsakar stor skada och förstörelse."

2. I artikel 5.1 skall andra och tredje strecksatserna ersättas med följande:

"- projekturval, utom i de fall då det för den aktuella åtgärden i det godkända Sapard-programmet för jordbruk och landsbygdsutveckling (nedan kallat 'programmet') bara finns en utsedd stödmottagare eller då uppgiften att välja ut projekt har överlåtits till ett därtill utsett eller därtill utsedda organ,

- kontroller av ansökningar om godkännande av projekt, vilket görs utifrån kravspecifikationer och villkor samt regler för stödberättigande, utifrån innehållet i programmet samt, i förekommande fall, bestämmelserna för offentlig upphandling."

3. Artikel 7.3 skall ersättas med följande:

"3. Med hänsyn till kraven i artikel 10 skall kommissionen återta varje del av ett åtagande som inte har reglerats genom förskottsbetalningen eller för vilket den inte har mottagit en godtagbar betalningsansökan senast följande datum:

a) För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2000: 31 december 2004.

b) För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2001: 31 december 2005

c) För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2002 och 2003: 31 december 2006

d) För anslag som motsvarar den årliga tilldelningen för åren efter 2003: 31 december det andra året efter det år då det finansiella åtagandet ingicks."

4. I artikel 9.1 skall andra strecksatsen ersättas med följande:

"- baseras på utgiftsdeklarationer från stödmottagaren. Dessa får endast omfatta projekt som valts ut och utgifter som betalats från och med det datum då kommissionen fattade det beslut som avses i artikel 3.1, utom kostnader för genomförbarhetsstudier och liknande studier av de utvalda projekten samt utgifter för tekniskt stöd. Om kommissionen fastställer att en svår naturkatastrof har ägt rum får emellertid utbetalningar till stödmottagare för projekt med anknytning till naturkatastrofen utnyttja ett undantag genom vilket kravet gällande utgiftsdeklarationer ersätts med möjligheten till betalning av förskott."

5. Artikel 10.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall endast beakta sådana ansökningar om utbetalning som kvartalsvis sammanställs av Sapard-organet, som utformas i enlighet med ett formulär som fastställts av kommissionen och lämnas in till kommissionen av den nationelle utanordnaren inom en månad efter varje kvartalsslut. Ytterligare ansökningar får emellertid lämnas in om det finns risk för

- att Sapards eurokonto töms innan ansökningarna för nästa kvartal har behandlats, eller

- att åtagandet återtas i enlighet med artikel 7.3."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EGT L 342, 27.12.2001, s. 1.

(3) EGT L 253, 7.10.2000, s. 5.

(4) EGT L 304, 21.11.2001, s. 8.

(5) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(6) EGT L 198, 21.7.2001, s. 1.

Top