Help Print this page 

Document 32003D1230

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1230/2003/EG av den 26 juni 2003 om ett flerårigt program för åtgärder på energiområdet: "Intelligent energi - Europa" (2003-2006) (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 176, 15.7.2003, p. 29–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 203 - 210

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1230/oj
Multilingual display
Text

32003D1230

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1230/2003/EG av den 26 juni 2003 om ett flerårigt program för åtgärder på energiområdet: "Intelligent energi - Europa" (2003-2006) (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 176 , 15/07/2003 s. 0029 - 0036


Europaparlamentets och rådets beslut nr 1230/2003/EG

av den 26 juni 2003

om ett flerårigt program för åtgärder på energiområdet: "Intelligent energi - Europa" (2003-2006)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Naturresurserna, som enligt artikel 174 i fördraget skall utnyttjas varsamt och rationellt, inbegriper - utöver de förnybara energikällorna - olja, naturgas och fasta bränslen, vilka är oumbärliga energikällor men också huvudkällan till koldioxidutsläppen. Till de mål som ställs upp i artikel 174 i fördraget hör även att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

(2) I kommissionens meddelande med titeln "Hållbar utveckling i Europa för en bättre värld: En strategi för hållbar utveckling i Europeiska unionen", som lades fram för Europeiska rådet i Göteborg den 15/16 juni 2001, konstateras att utsläppen av växthusgaser och transportrelaterade föroreningar hör till de främsta hindren för en hållbar utveckling. Dessa hinder kan bara undanröjas med nya gemenskapspolitiska grepp och åtgärder som för dem närmare medborgarna och företagen för att förändra konsumtions och investeringsmönstren.

(3) Europeiska rådet i Göteborg antog en strategi för hållbar utveckling och lade en miljödimension till Lissabonprocessen för sysselsättning, ekonomisk reform och social sammanhållning.

(4) Åtgärder som gäller energieffektiviteten och de förnybara energikällorna utgör viktiga beståndsdelar i den serie åtgärder som fastställs i Europeiska klimatförändringsprogrammet och som krävs för att Kyotoprotokollet skall kunna uppfyllas. Fysiska förändringar som har noterats i hela Europa och andra delar av världen visar tydligt behovet av brådskande åtgärder.

(5) I grönboken "Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning" konstateras att Europeiska unionen blir alltmer beroende av externa energikällor - ett beroende som kan komma att uppgå till 70 % om 20 till 30 år (mot 50 % i dag) - och att politiken på utbudssidan bör balanseras med tydliga politiska åtgärder till förmån för efterfrågesidan. I grönboken efterlyses vidare en verklig förändring av konsumenternas beteende för att styra efterfrågan mot en bättre hanterad, mer effektiv och mer miljöanpassad konsumtion, särskilt inom transport och byggsektorerna, och att prioritera utvecklingen av de nya och förnybara energikällornas roll i energiutbudet för att på så sätt bekämpa växthuseffekten.

(6) I sin resolution om grönboken "Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning"(5) fastställde Europaparlamentet att effektivt energiutnyttjande och energibesparing skall ges högsta prioritet. Parlamentet efterlyste främjande av en "intelligent" strategi för energiutnyttjandet för att göra Europa till den mest energieffektiva ekonomin i världen.

(7) I kommissionens meddelande om en handlingsplan för ökad energieffektivitet i Europeiska gemenskapen föreskrivs en årlig ökning av energieffektiviteten med ytterligare 1 % per år utöver de 0,6 % som uppmätts under de senaste tio åren. Om detta mål uppnås kan två tredjedelar av de möjliga energibesparingarna, uppskattade till 18 % av den totala konsumtionen, genomföras senast 2010. I handlingsplanen föreslås lagstiftning och stödåtgärder. Genomförandet av handlingsplanen kräver effektiva övervaknings och uppföljningssystem.

(8) I kommissionens meddelande "Energi för framtiden: förnybara energikällor - Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan" rekommenderas som vägledande mål att 12 % av den interna bruttoenergikonsumtionen i gemenskapen skall komma från förnybara energikällor 2010. I rådets resolution av den 8 juni 1998 om förnybara energikällor(6) och i Europaparlamentets resolution om vitboken betonas att de förnybara energikällornas andel av den totala energianvändningen inom gemenskapen måste ökas avsevärt och bli bestående i större utsträckning, och kommissionens strategi och handlingsplan - inklusive förstärkningen av programmen för stöd till förnybara energiformer - godkänns i sin helhet. I handlingsplanen föreskrivs stödåtgärder som främjar och utvecklar förnybara energikällor. I kommissionens meddelande om genomförandet av gemenskapsstrategin och handlingsplanen om förnybara energikällor (1998-2000) konstateras de framsteg som gjorts, men betonas dessutom att det behövs ytterligare insatser på gemenskapsnivå och nationell nivå för att vitbokens mål skall uppnås, särskilt i form av lagstiftning och åtgärder som främjar de förnybara energikällorna.

(9) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el(7) krävs att medlemsstaterna skall fastställa nationella vägledande mål som är förenliga med gemenskapens övergripande vägledande mål på 12 % av den nationella bruttoenergianvändningen senast 2010 och särskilt med den vägledande andelen el producerad från förnybara energikällor på 22,1 % av gemenskapens totala elanvändning senast 2010.

(10) I den resolution om användningen av förnybara energikällor i AVS-länderna(8) som den gemensamma parlamentariska AVS-EU församlingen antog den 1 november 2001 "uppmanas kommissionen att ta upp den hållbara energiförsörjningen, i synnerhet genom effektiv energianvändning och tillämpning av förnybara energikällor, som ett prioriterat åtgärdsområde i dess nya strategi för utvecklingspolitiken."

(11) Genom den slutliga handlingsplan från världstoppmötet om hållbar utveckling som antogs den 2 september 2002 förpliktas de undertecknande staterna, inbegripet EU, att anstränga sig för att

- på global nivå kraftigt öka andelen förnybar energi i energisammansättningen,

- skapa lika förutsättningar för förnybara energikällor i förhållande till andra energikällor,

- främja ökad forskning och utveckling inom förnybara energikällor, energieffektivitet och renare konventionell bränsleteknik, samt

- förse utvecklingsländerna med ekonomiska resurser för att de skall kunna utveckla sakkunskap på energiområdet, bland annat när det gäller förnybara energikällor, energieffektivitet och renare konventionell bränsleteknik,

i syfte att få till stånd en hållbar utveckling.

(12) EU:s partnerskapsinitiativ på energiområdet för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, som inleddes den 1 september 2002, bygger på ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. Flera utvecklingsländer och regionala organisationer samt organisationer från den privata sektorn och det civila samhället har redan anslutit sig till detta initiativ, vars principer och strategi fastställts i kommissionens meddelande "Energisamarbete med utvecklingsländerna".

(13) Eftersom många gemenskapsåtgärder inom området för energieffektivitet - särskilt angående märkning av elektrisk och elektronisk utrustning och kontors och kommunikationsutrustning och standardiseringen av belysnings-, uppvärmnings- och luftkonditioneringsutrustning - inte är tvingande för medlemsstaterna, behövs särskilda program på gemenskapsnivå för att skapa de villkor som behövs för att hållbara energisystem skall kunna utvecklas.

(14) Detta gäller även de gemenskapsåtgärder som är avsedda att öka de förnybara energikällornas marknadsandelar, särskilt standardiseringen av utrustning avsedd att producera eller konsumera energi från förnybara energikällor.

(15) Följande beslut upphör att gälla den 31 december 2002: Rådets beslut 1999/21/EG, Euratom av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för åtgärder inom energisektorn (1998-2002) och därmed sammanhörande åtgärder(9); rådets beslut 1999/22/EG av den 14 december 1998 om antagande av ett flerårigt program för studier, analyser, prognoser och därmed sammanhängande arbete inom energisektorn (1998-2002)(10) - Etap programmet; rådets beslut 1999/23/EG av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för att främja internationellt samarbete inom energisektorn (1998-2002)(11) - Synergyprogrammet; rådets beslut 1999/24/EG av den 14 december 1998 om att anta ett flerårigt program för tekniska åtgärder för att främja en ren och effektiv användning av fasta bränslen (1998-2002)(12) - Carnotprogrammet; rådets beslut 1999/25/Euratom av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program (1998-2002) för åtgärder inom kärnenergisektorn när det gäller säker transport av radioaktivt material samt säkerhetskontroll och industriellt samarbete för att främja vissa aspekter av säkerheten i kärnenergianläggningar i de länder som för närvarande deltar i Tacisprogrammet(13) - Sureprogrammet; Europaparlamentets och rådets beslut nr 646/2000/EG av den 28 februari 2000 om att anta ett flerårigt program för främjande av förnybara energikällor i gemenskapen (1998-2002)(14) - Altenerprogrammet och Europaparlamentets och rådets beslut nr 647/2000/EG av den 28 februari 2000 om att anta ett flerårigt program för att främja en effektiv energianvändning (1998-2002)(15) - Saveprogrammet.

(16) I enlighet med artikel 5.2 i beslut 1999/21/EG, Euratom gav kommissionen en grupp oberoende experter i uppdrag att utföra en extern bedömning av de åtgärder som gemenskapen vidtagit inom det ovannämnda ramprogrammet och de särskilda programmen. Experterna konstaterade att särskilt Altener-, Save-, Synergy- och Etap- programmen spelar en viktig roll för genomförandet av energistrategin och gemenskapsstrategin för hållbar utveckling. De konstaterade vidare att programmen saknade tillräckliga medel för att täcka de verkliga behoven och föreslog att de skulle ökas.

(17) Det förefaller motiverat att öka finansieringsramen för ett än mer omfattande program "Intelligent energi - Europa".

(18) Med beaktande av gemenskapsstrategin för hållbar utveckling och utvärderingen av ramprogrammet bör gemenskapens stöd till de energiområden som bidrar till den hållbara utvecklingen förstärkas genom att samtliga åtgärder samlas inom ett enda program, kallat "Intelligent energi - Europa", med fyra särskilda områden.

(19) Gemenskapens stöd till förnybara energiformer inom ramen för Altenerprogrammet under perioden 1993-2002 har spelat en så viktig roll och haft så stor framgång att det program som nu inrättas bör innehålla ett särskilt område om förnybara energikällor, kallat "Altener".

(20) Med tanke på behovet av att öka gemenskapens stöd till rationell energianvändning och Saveprogrammets framgång under perioden 1991-2002 bör det program som nu inrättas innehålla ett särskilt område om energieffektivitet, kallat "Save".

(21) Att förbättra energianvändningen inom transportsektorn, inbegripet diversifieringen av drivmedlen, där energikällor under utveckling som väte och förnybara energikällor kan spela en roll, är mycket viktigt om gemenskapen skall kunna minska transporternas negativa inverkan på miljön. Därför bör programmet "Intelligent energi - Europa" innehålla ett särskilt område som gäller energianvändningen inom transportsektorn, kallat "Steer".

(22) Behovet av att främja de bästa metoder som utvecklats i gemenskapen på områdena för förnybara energikällor och energieffektivitet och att överföra dem, särskilt till utvecklingsländerna, är ett av gemenskapens prioriterade internationella åtaganden, på samma sätt som att stärka samarbetet beträffande användningen av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer. För att få kontinuitet när det gäller Synergyprogrammet beträffande åtgärder på ovannämnda områden bör det program som nu inrättas innehålla ett särskilt område som gäller främjande av förnybara energikällor och energieffektivitet i samband med det internationella främjandet, kallat "Coopener".

(23) Utbyte av sakkunskap, bästa metoder och projektresultat, samordning inom programmet och med andra gemenskapsåtgärder, kontinuitet i förhållande till befintliga program, beständiga regler för deltagande, tillräckliga personalresurser och ett snabbt genomförande kommer att vara avgörande för hur framgångsrikt programmet "Intelligent energi - Europa" blir. Nationella, regionala och lokala organisationer kan i detta sammanhang spela en betydelsefull roll genom att bidra till genomförandet av detta program genom motsvarande nationella program.

(24) Integrering av jämställdhetsaspekter är ett viktigt element i alla gemenskapsprogram och bör därför beaktas inom ramen för programmet "Intelligent energi - Europa".

(25) I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet.(16)

(26) Eftersom målen för det föreslagna programmet - att genomföra en gemenskapsstrategi på de energiområden som bidrar till en hållbar utveckling - inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom genomförandet förutsätter främjande åtgärder och utbyte grundat på ett nära samarbete på europeisk nivå mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå, och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går beslutet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(27) Detta beslut påverkar inte tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget, särskilt beträffande gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till förmån för miljöskydd.

(28) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(17).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Härmed antas ett flerårigt program för åtgärder på energiområdet: "Intelligent energi - Europa" nedan kallat "programmet", för perioden 2003-2006.

2. Programmet skall stödja hållbar utveckling i energisammanhang och lämna ett balanserat bidrag till uppnåendet av följande allmänna mål: energiförsörjningstrygghet, konkurrenskraft och miljöskydd.

3. Programmet syftar även till ekonomisk och social sammanhållning och till att öka öppenheten, enhetligheten och komplementariteten beträffande samtliga åtgärder och andra relaterade åtgärder på energiområdet, så att dessa åtgärder får en faktisk koppling till insatser på gemenskapens och medlemsstaternas övriga politikområden.

Artikel 2

Programmet har följande särskilda mål:

a) Att tillhandahålla de beståndsdelar som krävs för att främja energieffektivitet, ökad användning av förnybara energikällor och diversifiering av energislagen, t.ex. genom energikällor under utveckling och förnybara energikällor, inbegripet inom transportsektorn, förbättrad hållbarhet, utveckling av regionernas, särskilt randområdenas och öars, potential samt utarbetande av den lagstiftning som krävs för att dessa strategiska mål skall uppnås.

b) Att utforma hjälpmedel och instrument som kommissionen och medlemsstaterna kan använda för uppföljning, övervakning och utvärdering av effekten av de åtgärder som antas av gemenskapen och medlemsstaterna på områdena energieffektivitet och förnybara energikällor, inbegripet energianvändningen inom transportsektorn.

c) Att främja effektiva och intelligenta mönster för energiproduktion och energikonsumtion på fasta och hållbara grunder, genom medvetandegörande, i synnerhet via utbildningssystemet, och främjande av utbyte av erfarenheter och kunskaper bland de främsta berörda aktörerna, företagen och allmänheten, genom att stödja åtgärder avsedda att stimulera investeringar i ny teknik och genom att uppmuntra spridning av bästa metoder och bästa tillgängliga teknik samt genom främjande på internationell nivå.

Artikel 3

1. Programmet är uppdelat i följande fyra särskilda områden:

a) Save, som gäller förbättring av energieffektiviteten och rationell energianvändning, särskilt inom bygg och industrisektorn, med undantag av åtgärder på Steerområdet, inbegripet utarbetande och genomförande av lagstiftning.

b) Altener, som gäller främjande av nya och förnybara energikällor för centraliserad och decentraliserad produktion av elektricitet och värme och integrering av sådan energi i den lokala miljön och energisystemen, med undantag av åtgärder på Steerområdet, inbegripet utarbetande och genomförande av lagstiftning.

c) Steer, som gäller stöd till initiativ som gäller all energianvändning inom transportsektorn, diversifiering av drivmedelsanvändningen, t.ex. genom energikällor under utveckling och förnybara energikällor, samt främjande av drivmedel från förnybara energikällor och energieffektivitet inom transportsektorn, inbegripet utarbetande och tillämpning av lagstiftning.

d) Coopener, som gäller stöd till initiativ som främjar förnybara energikällor och energieffektivitet i utvecklingsländerna, särskilt inom ramen för gemenskapens samarbete med utvecklingsländerna i Afrika, Asien, Latinamerika och Stillahavsområdet.

2. "Nyckelåtgärder", som är initiativ som omfattar flera av de ovannämnda särskilda områdena och/eller avser vissa gemenskapsprioriteringar, t.ex. hållbar utveckling i de yttersta randområdena enligt definitionen i artikel 299.2 i fördraget, får inledas.

Artikel 4

1. För var och en av de fyra särskilda områdena och för nyckelåtgärderna som avses i artikel 3 skall gemenskapsfinansieringen inom ramen för programmet ges till sådana åtgärder eller projekt som rör följande:

a) Främjande av hållbar utveckling, energiförsörjningstrygghet på den inre marknaden, konkurrenskraft och miljöskydd - inbegripet utarbetande av normer, märknings och certifieringssystem samt långsiktiga, frivilliga åtaganden som skall överenskommas med industrin och övriga intressenter - samt framtidsstudier, strategiska studier grundade på gemensamma analyser och regelbunden övervakning av utvecklingen på energimarknaderna och av trenderna på energiområdet, inbegripet för att förbereda framtida lagstiftningsåtgärder eller översyn av befintlig lagstiftning.

b) Inrättande, utvidgning eller omorganisation av strukturer och instrument för utveckling av hållbara energisystem, inbegripet energiplanering och energihantering på lokal och regional nivå, samt utveckling av lämpliga finansiella produkter och marknadsinstrument.

c) Främjande av system och utrustning på området hållbar energianvändning, så att dessa snabbare kan slå igenom på marknaden, och för att stimulera investeringar som underlättar övergången från demonstrationsstadium till saluföring av effektivare teknik, t.ex. genom spridning av bästa metoder och ny sektorsöverskridande teknik, åtgärder för medvetandegörande och skapande av institutionella strukturer för genomförandet av mekanismen för ren utveckling och gemensamt genomförande inom ramen för Kyotoprotokollet.

d) Utveckling av strukturer för information och utbildning. Utnyttjande av resultaten, främjande och spridning av sakkunskap och bästa metoder hos alla konsumenter, spridning av resultaten av åtgärderna och projekten samt samarbete med medlemsstaterna via nätverk på gemenskapsnivå och på internationell nivå.

e) Övervakning av genomförandet och effekten av gemenskapsinitiativen och stödåtgärderna.

f) Utvärdering av effekten av de åtgärder och projekt som finansierats via programmet.

2. Ekonomiskt bistånd inom ramen för detta program till åtgärder eller projekt inom de fyra särskilda områden och de nyckelåtgärder som avses i artikel 3 skall fastställas på grundval av den föreslagna åtgärdens mervärde för gemenskapen och skall bero på åtgärdens nytta och förväntade effekt. När så är lämpligt, skall små och medelstora företag samt regionala eller lokala initiativ prioriteras.

Stödet får inte överstiga 50 % av åtgärdens eller projektets totala kostnad, och den återstående kostnaden kan täckas av allmänna eller privata medel eller av en kombination av dessa. Stödet får emellertid täcka samtliga kostnader för vissa åtgärder, såsom studier, spridning av projektresultat och andra åtgärder avsedda att förbereda, komplettera, genomföra och utvärdera effekten av gemenskapens strategiska och politiska åtgärder och åtgärder som föreslagits av kommissionen för att uppmuntra utbyte av erfarenheter och sakkunskap i syfte att förbättra samordningen mellan initiativ på gemenskapsnivå, nationell nivå, internationell nivå eller andra nivåer.

Alla kostnader avseende åtgärder eller projekt som vidtas på initiativ av kommissionen så som det fastställts i enlighet med artikel 5.2 b, skall bäras av gemenskapen.

3. För att bidra till spridning av projektresultat skall kommissionen göra alla rapporter om åtgärder och projekt tillgängliga, om lämpligt i elektronisk form.

Artikel 5

1. Kommissionen skall i samråd med den kommitté som avses i artikel 8.1 upprätta ett arbetsprogram inom sex månader efter antagandet av detta beslut. Arbetsprogrammet skall grundas på principerna i artikel 1.2 och artiklarna 2-4 samt utarbetas och uppdateras i enlighet med förfarandet i artikel 8.2.

2. Arbetsprogrammet skall innehålla detaljerade uppgifter om följande:

a) Riktlinjer för vart och ett av de särskilda områden och de nyckelåtgärder som avses i artikel 3 för genomförande av de särskilda mål och prioriteringar som fastställs i artikel 1.2 och artiklarna 2-4, med beaktande av det mervärde som samtliga föreslagna åtgärder kommer att skapa på gemenskapsnivå jämfört med befintliga åtgärder.

b) Genomförandebestämmelser, varvid åtskillnad skall göras mellan åtgärder som vidtas på initiativ av kommissionen och åtgärder som vidtas på initiativ av den berörda sektorn och/eller marknaden, samt finansieringsbestämmelser, typ av deltagande och regler för deltagande.

c) Urvalskriterier som återspeglar de mål som anges i detta beslut med tillhörande tillämpningsföreskrifter för varje typ av åtgärd och metod samt medel för övervakning och utnyttjande av åtgärdernas och/eller projektens resultat, inbegripet fastställande av resultatindikatorer.

d) En preliminär tidsplan för arbetsprogrammets genomförande, särskilt vad gäller ansökningsomgångarnas innehåll.

e) Närmare bestämmelser om samordning med och koppling till befintlig gemenskapspolitik. Förfarandet för utarbetande och genomförande av åtgärder som är samordnade med medlemsstaternas åtgärder på området för hållbar energianvändning skall fastställas. Detta skall ske i syfte att skapa ett mervärde jämfört med de åtgärder som vidtas enskilt av varje medlemsstat. Dessa åtgärder kommer att göra det möjligt att uppnå en optimal kombination av de olika instrument som gemenskapen och medlemsstaterna förfogar över.

f) Om nödvändigt, praktiska bestämmelser för att uppmuntra avlägsna regioner och de yttersta randområdena, inbegripet öar, samt små och medelstora företag att delta i programmet.

I hela programmet skall det tas hänsyn till gemenskapsbestämmelser om allmänhetens tillgång till information, öppenhet och integrering av ett jämställdhetsperspektiv.

Artikel 6

1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under perioden 20032006 skall vara 200 miljoner euro.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

De finansiella referensbeloppen för varje särskilt område skall vara preliminära. En preliminär fördelning av referensbeloppet finns i bilagan. Denna fördelning av budgeten mellan de olika områdena skall vara flexibel, så att förändringar i sektorns behov skall kunna hanteras effektivare. Den kan ändras efter samtycke från den kommitté som avses i artikel 8.

2. De närmare bestämmelserna om gemenskapens ekonomiska stöd till åtgärder inom ramen för detta program skall fastställas i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(18).

Artikel 7

Kommissionen skall ansvara för genomförandet av detta program i enlighet med förfarandet i artikel 8.2.

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 9

1. Kommissionen skall årligen granska framstegen i genomförandet av detta program samt de åtgärder som vidtagits beträffande de fyra särskilda områden och de nyckelåtgärder som avses i artikel 3 samt lägga fram en rapport i detta ämne till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

2. Kommissionen skall vid utgången av programmets andra år, och i vilket fall som helst innan den lägger fram förslag om något efterföljande program, tillhandahålla och lämna slutsatser om en extern utvärdering av det samlade genomförandet av de åtgärder som vidtagits inom ramen för programmet. Den externa utvärderingen skall utföras av oberoende experter. Kommissionen skall överlämna sina slutsatser från denna bedömning, inbegripet, vid behov och särskilt mot bakgrund av utvidgningen, anpassningar av det nuvarande programmet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, innan den lägger fram förslag om detta eller ett nytt program.

Artikel 10

1. Programmet skall vara öppet för alla juridiska personer, offentliga eller privata, som är etablerade inom medlemsstaternas territorier, utan att tillämpningen av punkterna 2 och 3 påverkas.

2. Programmet skall vara öppet för kandidatländer i enlighet med de villkor som fastställs i de europeiska associeringsavtalen, tilläggsprotokollen därtill och associeringsrådens beslut för respektive land på grundval av relevanta bilaterala avtal.

3. Programmet skall vara öppet för deltagande av Efta- och EES-länder på grundval av extra medel och i enlighet med de förfaranden som överenskommits med dessa länder.

Artikel 11

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Luxemburg den 26 juni 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

A. Tsochatzopoulos

Ordförande

(1) EGT C 203 E, 27.8.2002, s. 47.

(2) EUT C 61, 14.3.2003, s. 38.

(3) EUT C 73, 26.3.2003, s. 41.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 20 november 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 3 februari 2003 (EUT C 64 E, 18.3.2003, s. 13) och Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT). Rådets beslut av den 16 juni 2003.

(5) EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 543.

(6) EGT C 198, 24.6.1998, s. 1.

(7) EGT L 283, 27.10.2001, s. 33.

(8) EGT C 78, 2.4.2002, s. 35.

(9) EGT L 7, 13.1.1999, s. 16.

(10) EGT L 7, 13.1.1999, s. 20.

(11) EGT L 7, 13.1.1999, s. 23.

(12) EGT L 7, 13.1.1999, s. 28.

(13) EGT L 7, 13.1.1999, s. 31.

(14) EGT L 79, 30.3.2000, s. 1.

(15) EGT L 79, 30.3.2000, s. 6.

(16) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(17) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(18) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

BILAGA

Preliminär fördelning av det belopp som anses nödvändigt((Denna fördelning är preliminär. Budgetfördelningen mellan områdena skall vara flexibel för att man bättre skall kunna ta hänsyn till förändringar i sektorns behov.))

>Plats för tabell>

Top