Help Print this page 

Document 32003D1229

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1229/2003/EG av den 26 juni 2003 om en serie riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av beslut nr 1254/96/EG
  • No longer in force
OJ L 176, 15.7.2003, p. 11–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 185 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 185 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 185 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 185 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 185 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 185 - 202
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 185 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 185 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 185 - 202

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1229/oj
Multilingual display
Text

32003D1229

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1229/2003/EG av den 26 juni 2003 om en serie riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av beslut nr 1254/96/EG

Europeiska unionens officiella tidning nr L 176 , 15/07/2003 s. 0011 - 0028


Europaparlamentets och rådets beslut nr 1229/2003/EG

av den 26 juni 2003

om en serie riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av beslut nr 1254/96/EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 156 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Sedan Europaparlamentets och rådets beslut nr 1254/96/EG av den 5 juni 1996 om en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn(5) antogs, har det uppkommit ett behov av att införa nya prioriteringar, att belysa de projekt som är särskilt viktiga, att uppdatera förteckningen över projekt och att anpassa det förfarande som används för att identifiera projekt.

(2) Dessa nya prioriteringar har uppkommit på grund av att en mer öppen och konkurrensutsatt inre marknad för energi har skapats som en följd av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el(6) och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/30/EG av den 22 juni 1998 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas.(7) De följer slutsatserna från Europeiska rådet i Stockholm i mars 2001 om utvecklingen av den infrastruktur som behövs för att energimarknaden skall fungera väl. En särskild ansträngning bör göras för att nå målet att öka användningen av förnybara energikällor vilket bidrar till politiken om en hållbar utveckling.

(3) Anläggande och underhåll av infrastruktur för energi bör i regel omfattas av marknadsprinciper. Detta är även i linje med kommissionens förslag om fullbordandet av den inre marknaden för energi och med de gemensamma bestämmelser om konkurrrenslagstiftning som syftar till skapandet av en mer öppen och konkurrensutsatt inre energimarknad. Ekonomiskt stöd från gemenskapen för anläggande och underhåll bör därför även fortsättningsvis endast beviljas i undantagsfall. Dessa undantag bör vara vederbörligen motiverade.

(4) Anläggandet och underhållet av energiinfrastruktur bör vara så utformat att det säkerställer att den inre marknaden för energi fungerar väl, samtidigt som hänsyn tas till strategiska kriterier och i förekommande fall kravet på allmänna tjänster. Prioriteringarna är även ett resultat av att de transeuropeiska energinäten har en allt större betydelse för diversifieringen av gemenskapens gasförsörjning, integrera kandidatländernas energinät och säkerställa att energinäten i Europa samordnas med näten i Medelhavsområdet och Svarta havsområdet.

(5) Det är nödvändigt att bland de transeuropeiska energinäten föra fram prioriterade projekt som är av särskilt stor vikt för att den inre marknaden för energi skall fungera väl eller för försörjningstryggheten på energiområdet.

(6) Det är nödvändigt att anpassa förfarandet för att identifiera projekt inom ramen för de transeuropeiska energinäten för att rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät(8) skall kunna få en enhetlig tillämpning.

(7) Förfarandet för att identifiera transeuropeiska energinät bör anpassas genom åtgärder på två nivåer, nämligen genom dels en första nivå som tar sikte på att identifiera ett begränsat antal projekt av gemensamt intresse som definierats tematiskt, dels en andra nivå som på ett mer detaljerat sätt beskriver projekten kallade specifikationer.

(8) Eftersom specifikationerna över projekten kan komma att ändras utarbetas de i vägledande syfte. Kommissionen bör därför även i fortsättningen vara bemyndigad att uppdatera dem. Eftersom projekten kan få betydande politiska och ekonomiska konsekvenser är det viktigt att finna en lämplig balans mellan lagstiftningsrelaterad kontroll och flexibilitet vid fastställandet av vilka projekt som kan komma i fråga för gemenskapsstöd.

(9) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.(9)

(10) Projekten av gemensamt intresse, de därtill hörande specifikationerna samt de prioriterade projekten bör identifieras utan att detta påverkar miljökonsekvensbedömningen av projekten och planer eller program.

(11) Den tidsfrist inom vilken kommissionen skall utarbeta den periodiska rapporten över hur riktlinjerna i beslut nr 1254/96/EG genomförs bör förlängas, eftersom kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 2236/95 varje år skall lägga fram en rapport som innehåller information om hur långt arbetet med projekten har fortskridit, särskilt de prioriterade projekten.

(12) Med tanke på omfattningen av ändringarna av beslut nr 1254/96/EG, är det av tydlighets- och rationaliseringsskäl önskvärt att bestämmelserna i fråga omarbetas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut definieras arten av och räckvidden för gemenskapens riktlinjer för transeuropeiska energinät. I detta fastställs en serie riktlinjer som omfattar såväl mål och prioriteringar som huvudlinjer för gemenskapens åtgärder för transeuropeiska energinät. Riktlinjerna anger vilka projekt som är av gemensamt intresse, även sådana som är prioriterade, i fråga om de transeuropeiska näten för el och naturgas.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Detta beslut omfattar följande:

1. För elnäten:

a) samtliga högspänningsledningar, med undantag för sådana som ingår i distributionsnäten, samt undervattenskablar, förutsatt att denna infrastruktur används för interregionala eller internationella överföringar/ihopkopplingar,

b) all utrustning och alla installationer som krävs för att systemet i fråga skall fungera väl, inbegripet system för skydd, övervakning och kontroll.

2. För naturgasnäten:

a) högtrycksgasledningar, med undantag för sådana som ingår i distributionsnäten, vilka möjliggör försörjning av gemenskapens regioner från interna och externa källor,

b) lagringsutrymmen under jord som är anslutna till dessa högtrycksgasledningar,

c) anordningar för mottagning, lagring och återförgasning av flytande naturgas (LNG) samt LNG-tankfartyg, motsvarande de volymer som skall levereras,

d) all utrustning och alla installationer som krävs för att systemet i fråga skall fungera väl, inbegripet system för skydd, övervakning och kontroll.

Artikel 3

Mål

Gemenskapen skall främja sammankoppling, driftskompatibilitet och utveckling av transeuropeiska energinät samt tillgång till sådana nät, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning, i syfte att

a) verka för en effektivt fungerande inre marknad i allmänhet och den inre energimarknaden i synnerhet, samtidigt som såväl rationell produktion, distribution och användning av energiresurser som utnyttjandet och anslutning av förnybara energikällor främjas, i syfte att minska konsumenternas energikostnader och bidra till diversifieringen av energikällorna,

b) underlätta utvecklingen och minska isoleringen av gemenskapens mindre gynnade regioner och öregioner och därigenom bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen,

c) öka tryggheten i energiförsörjningen, bl.a. genom att förstärka energisamarbetet med tredje land i parternas ömsesidiga intresse, särskilt inom ramen för Energistadgefördraget och de samarbetsavtal som gemenskapen har ingått.

Artikel 4

Prioriteringar

Gemenskapens prioriterade åtgärder för transeuropeiska energinät skall vara förenliga med en hållbar utveckling och skall omfatta följande:

1. För både el- och gasnät:

a) anpassning och utveckling av energinäten till stöd för den inre energimarknadens funktion och särskilt en lösning på problem med flaskhalsar (särskilt gränsöverskridande), överbelastning och förbindelser som saknas, och med hänsyn till de behov som uppstår genom den inre marknaden för el och naturgas och Europeiska gemenskapens utvidgning,

b) upprättande av energinät på öar, i isolerade områden, randområden och de yttersta randområdena, samtidigt som en diversifiering av energikällorna och användning av förnybara energikällor främjas, samt vid behov anslutning av sådana nät.

2. För elnät:

a) anpassning och utveckling av nät för att underlätta integrering/anslutning av förnybar energiproduktion,

b) driftskompatibiliteten mellan elnäten i Europeiska gemenskapen och elnäten i kandidatländerna och andra länder i Europa och Medelhavs- och i Svartahavsområdet.

3. För gasnät:

utveckling av gasnät i syfte att möta Europeiska gemenskapens behov av naturgas, kontroll av dess system för gasförsörjning och gasnätens driftskompatibilitet med dem i tredje länder i Europa och i Medelhavs- och Svartahavsområdet samt, diversifiering av naturgaskällor och försörjningsvägar.

Artikel 5

Insatser

Huvudlinjerna för gemenskapens insatser för transeuropeiska energinät skall vara

a) att fastställa vilka projekt som är av gemensamt intresse,

b) att skapa en situation som gynnar utvecklingen av dessa nät i enlighet med artikel 156 första stycket i fördraget.

Artikel 6

Tilläggskriterier för projekt av gemensamt intresse

1. Följande allmänna kriterier skall tillämpas när ett beslut fattas om ändringar, specifikationer eller framställningar om uppdatering av projekt av gemensamt intresse:

a) Projekten skall falla inom tillämpningsområdet för artikel 2.

b) Projekten skall motsvara de mål och prioriteringar som anges i artiklarna 3 och 4.

c) Projekten skall uppvisa potentiell ekonomisk bärkraft.

Projekt av gemensamt intresse som berör en medlemsstats territorium kräver denna medlemsstats godkännande.

2. Tilläggskriterierna för identifiering av projekt av gemensamt intresse anges i bilaga II.

3. Alla ändringar som påverkar beskrivningen av tilläggskriterierna för projekt av gemensamt intresse såsom de beskrivs i bilaga II, inklusive väsentliga ändringar som påverkar dessa kriterier, t.ex. helt nya projekt eller nya destinationsländer, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

4. Endast de projekt som förtecknas i bilaga III och uppfyller kriterierna i punkterna 1 och 2 skall vara berättigade till gemenskapens finansiella stöd enligt förordning (EG) nr 2236/95.

5. De vägledande projektspecifikationerna, inbegripet vid behov en geografisk beskrivning av dem, återges i bilaga III. Dessa specifikationer skall uppdateras i enlighet med förfarandet i artikel 10.2. Uppdateringar är av teknisk natur och skall begränsas till tekniska ändringar av projekt, behov att ändra exempelvis en viss del av den specificerade linjen eller en begränsad justering av lokaliseringen av projektet.

6. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som de finner nödvändiga för att underlätta och påskynda genomförandet av projekt av gemensamt intresse och minimera förseningarna, med beaktande av gemenskapslagstiftningen och internationella miljökonventioner. I synnerhet skall nödvändiga tillståndsförfaranden slutföras skyndsamt.

7. Om delar av ett projekt av gemensamt intresse är belägna på ett område tillhörande tredje länder, får kommissionen i samråd med berörda medlemsstater lägga fram förslag, i förekommande fall inom ramen för gemenskapens avtal med detta tredje land och, i fråga om de tredje länder som har undertecknat Energistadgefördraget, i enlighet med det fördraget, för att projekten även av de berörda tredje länderna skall erkännas vara av ömsesidigt intresse, i syfte att underlätta genomförandet av projekten.

8. Bedömningen av den ekonomiska bärkraft som avses i punkt 1 c skall grunda sig på en lönsamhetsanalys i vilken hänsyn skall tas till alla kostnader och intäkter, även på medellång och/eller lång sikt, i samband med miljöaspekterna, trygghet i energiförsörjningen och bidraget till den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Artikel 7

Prioriterade projekt

1. De projekt av gemensamt intresse som anges i artikel 6.4 och som omfattas av bilaga I skall vara prioriterade i fråga om gemenskapens finansiella stöd enligt förordning (EG) nr 2236/95. Ändringar i bilaga I skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

2. Berörda medlemsstater och kommissionen skall, var och en inom sitt behörighetsområde, sträva efter att främja genomförandet av de prioriterade projekten, särskilt vad gäller gränsöverskridande projekt.

3. Prioriterade projekt skall vara förenliga med en hållbar utveckling och skall uppfylla följande kriterier:

a) De skall ha en väsentlig effekt på konkurrensen på den inre marknaden, och/eller

b) de skall förstärka gemenskapens försörjningstrygghet.

Artikel 8

Följderna för konkurrensen

Vid bedömningen av projekt skall följderna för konkurrensen beaktas. Privat finansiering eller finansiering genom berörda ekonomiska aktörer skall uppmuntras. I enlighet med bestämmelserna i fördraget skall all snedvridning av konkurrensen mellan marknadsaktörerna undvikas.

Artikel 9

Restriktioner

1. Detta beslut skall inte påverka en medlemsstats eller gemenskapens finansiella åtaganden.

2. Detta beslut skall inte påverka resultaten av miljökonsekvensbeskrivningar av projekt, planer eller program som definierar ramarna för kommande tillstånd för sådana projekt. Resultatet av miljökonsekvensbeskrivningar, om sådana krävs enligt den tillämpliga gemenskapslagstiftningen, kommer att beaktas innan beslut verkligen fattas i enlighet med gemenskapslagstiftningen om att projekten skall genomföras.

Artikel 10

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 11

Rapportering

Vartannat år skall kommissionen utarbeta en rapport över hur beslutet genomförs, och rapporten skall överlämnas till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. I rapporten skall även uppmärksammas genomförandet av de prioriterade projekt som rör gränsöverskridande förbindelser enligt bilaga II, punkterna 1, 2 och 7 och de framsteg som gjorts vid realiserandet av dessa samt hur de har finansierats, särskilt när det gäller hur stor andel som består av gemenskapsmedel.

Artikel 12

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13

Beslut nr 1254/96/EG upphör härmed att gälla utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller det beslutets tillämpning. Hänvisningar till beslut nr 1254/96/EG skall anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 14

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juni 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

A. Tsochatzopoulos

Ordförande

(1) EGT C 151 E, 25.6.2002, s. 207.

(2) EGT C 241, 7.10.2002, s. 146.

(3) EGT C 278, 14.11.2002, s. 35.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 24 oktober 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 6 februari 2003 (EUT C 64 E, 18.3.2003, s. 22), och Europaparlamentets beslut av den 4 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 16 juni 2003.

(5) EGT L 161, 29.6.1996, s. 147. Beslutet senast ändrat genom beslut nr 1741/1999/EG (EGT L 207, 6.8.1999, s. 1).

(6) EGT L 27, 30.1.1997, s. 20.

(7) EGT L 204, 21.7.1998, s. 1.

(8) EGT L 228, 23.9.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/1999 (EGT L 197, 29.7.1999, s. 1).

(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA I

TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT

Prioriterade projekts inriktning enligt artikel 7

ELNÄT

EL.1 Frankrike - Belgien - Nederländerna - Tyskland:

Förstärkningar av elnäten för att åtgärda överbelastning i Benelux.

EL.2 Italiens gränser mot Frankrike, Österrike, Slovenien och Schweiz:

Ökad sammankopplingskapacitet mellan elnäten.

EL.3 Frankrike - Spanien - Portugal:

Ökad sammankopplingskapacitet mellan dessa länders elnät samt Iberiska halvöns elnät och utveckling av näten i öregioner.

EL.4 Grekland - staterna på Balkanhalvön - UCTE-systemet:

Utveckling av elinfrastrukturen för att ansluta Grekland till UCTE-systemet.

EL.5 Förenade kungariket - Kontinentaleuropa och norra Europa:

Upprättande/ökning av sammankopplingskapacitet mellan elnäten och eventuell integrering av vindenergi genererad till havs.

EL.6 Irland - Förenade kungariket:

Ökad samtrafikförmåga mellan elnäten och eventuell integrering av vindenergi genererad till havs.

EL.7 Danmark - Tyskland: - Östersjöringen (inklusive Norge - Sverige - Finland - Danmark - Tyskland)

Ökad sammankopplingskapacitet mellan elnäten och eventuell integrering av vindenergi till havs.

GASNÄT

NG.1 Förenade kungariket - norra Kontinentaleuropa inklusive Nederländerna, Danmark och Tyskland - (med förbindelse till länderna i Östersjöområdet) - Ryssland:

Gasledningar som förbinder några av de största gaskällorna i Europa, och som förbättrar driftskompatibiliteten mellan näten och ger tryggare energiförsörjning.

NG.2 Algeriet - Spanien - Italien - Frankrike - norra Kontinentaleuropa:

Anläggning av nya gasledningar från Algeriet till Spanien, Frankrike och Italien samt en ökning av transportkapaciteten hos näten i och mellan Spanien, Italien och Frankrike.

NG.3 Länderna vid Kaspiska havet - Mellanöstern - Europeiska unionen:

Nya gasnät för distribution av gas till Europeiska unionen från nya gaskällor, inklusive gasledningarna mellan Turkiet och Grekland, Grekland och Italien samt Turkiet och Österrike.

NG.4 LNG-terminaler i Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal och Italien:

Diversifiering av försörjningskällor och införselställen, även LNG-förbindelserna med överföringsnätet.

NG.5 Lagringsutrymmen under mark i Spanien, Portugal, Italien, Grekland och Östersjöområdet:

Ökning av kapaciteten i Spanien, Italien och Östersjöområdet och anläggning av de första lagerutrymmena i Portugal och Grekland.

BILAGA II

TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT

Tilläggskriterier för projekt av gemensamt intresse

ELNÄT

1. Utbyggnad av elnäten på öar, i isolerade områden, randområden och i de yttre randområdena, varvid diversifiering av energikällorna och ökad användning av förnybara energikällor bör främjas, samt anslutning av elnäten i dessa områden när så är lämpligt.

- Irland - Förenade kungariket (Wales)

- Grekland (öarna)

- Italien (Sardinien) - Frankrike (Korsika) - Italien (fastlandet)

- Förbindelser i öregioner

- Förbindelser i Frankrikes, Spaniens och Portugals yttre randområden

2. Utbyggnad av elförbindelser mellan medlemsstaterna som krävs för att den inre marknaden skall fungera väl och för att skapa tillförlitliga och driftsäkra elnät.

- Frankrike - Belgien - Nederländerna - Tyskland

- Frankrike - Tyskland

- Frankrike - Italien

- Frankrike - Spanien

- Portugal - Spanien

- Finland - Sverige

- Österrike - Italien

- Irland - Förenade kungariket (Nordirland)

- Österrike - Tyskland

- Nederländerna - Förenade kungariket

- Tyskland - Danmark - Sverige

- Grekland - Italien

3. Utbyggnad av elförbindelser i medlemsstaterna när så krävs för att kapaciteten hos elförbindelserna mellan medlemsstaterna skall kunna utnyttjas, för att den inre elmarknaden skall fungera väl eller förnybara energikällor skall kunna anslutas.

- Alla medlemsstater

4. Utbyggnad av elförbindelser med icke-medlemsstater, särskilt med kandidatländerna, för att bidra till att skapa driftskompatibla, tillförlitliga och säkra elnät eller till elförsörjningen inom gemenskapen.

- Tyskland - Norge

- Nederländerna - Norge

- Sverige - Norge

- Förenade kungariket - Norge

- Italien - Slovenien

- Östersjöringen: Tyskland - Polen - Ryssland - Estland - Lettland - Litauen - Sverige - Finland - Danmark - Vitryssland

- Norge - Sverige - Finland - Ryssland

- Medelhavsringen: Frankrike - Spanien - Marocko - Algeriet - Tunisien - Libyen - Egypten - staterna i Mellanöstern - Turkiet - Grekland - Italien

- Tyskland - Polen

- Grekland - Turkiet

- Italien - Schweiz

- Grekland - staterna på Balkanhalvön

- Spanien - Marocko

- EU-staterna på Balkanhalvön - Vitryssland - Ryssland - Ukraina

- Svartahavsringen: Ryssland - Ukraina - Rumänien - Bulgarien - Turkiet - Georgien

5. Insatser för att förbättra funktionen hos de sammankopplade elnäten på den inre marknaden, särskilt för att identifiera flaskhalsar och saknade förbindelser, utveckla lösningar för att behandla överbelastningsproblemet samt anpassa prognosmetoder och metoder för drift av elnäten.

- Identifiering av flaskhalsar och saknade förbindelser, särskilt gränsöverskridande, inom elnätet.

- Utveckling av lösningar för styrning av flödet för att åtgärda problemet med överbelastning av elnäten.

- Nödvändig anpassning av prognosmetoderna och metoderna för drift av elnäten för att den inre marknaden skall fungera väl och för användning i stor utsträckning av förnybara energikällor.

NATURGASNÄT

6. Införande av naturgas i nya områden, i huvudsak öar, isolerade regioner, randområdena och de yttre randområdena, samt utveckling av gasnät i dessa områden.

- Förenade kungariket (Nordirland)

- Irland

- Spanien

- Portugal

- Grekland

- Sverige

- Danmark

- De yttre randområdena: Frankrike, Spanien, Portugal

7. Utbyggnad av gasförbindelser för att möta den inre marknadens behov eller för att öka försörjningstryggheten, inklusive anslutning av fristående gasnät.

- Irland - Förenade kungariket

- Frankrike - Spanien

- Portugal - Spanien

- Österrike - Tyskland

- Österrike - Ungern

- Österrike - Italien

- Grekland - övriga länder på Balkanhalvön

- Italien - Grekland

- Österrike - Tjeckien

- Österrike - Slovenien - Kroatien

- Förenade kungariket - Nederländerna - Tyskland

- Tyskland - Polen

- Danmark - Förenade kungariket

- Danmark - Tyskland - Sverige

8. Ökad kapacitet för att ta emot flytande naturgas (LNG) och lagra naturgas i den omfattning som krävs för att tillgodose efterfrågan och reglera gastillförselsystem, samt diversifiera källor och tillförselvägar.

- Samtliga medlemsstater

9. Ökad gastransportkapacitet (gastillförselledningar) i den omfattning som krävs för att tillgodose efterfrågan och diversifiera försörjningen från interna och externa källor samt tillförselvägar.

- Nordiska gasnätet: Norge - Danmark - Tyskland - Sverige - Finland - Ryssland - Baltikum - Polen

- Algeriet - Spanien - Frankrike

- Ryssland - Ukraina - EU

- Ryssland - Vitryssland - Polen - EU

- Libyen - Italien

- Länderna vid Kaspiska havet - EU

- Ryssland - Ukraina - Moldavien - Rumänien - Bulgarien - Grekland - övriga länder på Balkanhalvön

- Tyskland - Tjeckien - Österrike - Italien

- Ryssland - Ukraina - Slovakien - Ungern - Slovenien - Italien

- Nederländerna - Tyskland - Schweiz - Italien

- Belgien - Frankrike - Schweiz - Italien

- Danmark - (Sverige) - Polen

- Norge - Ryssland - EU

- Irland

- Algeriet - Italien - Frankrike

- Mellanöstern - EU

10. Insatser för att förbättra funktionen hos de sammankopplade gasnäten på den inre marknaden, särskilt för att identifiera flaskhalsar och saknade förbindelser, utveckla lösningar för att behandla överbelastningsproblemet samt anpassa prognosmetoder och metoder för drift av gasnäten.

- Identifiering av flaskhalsar och saknade förbindelser, särskilt gränsöverskridande, inom gasnätet.

- Utveckling av lösningar för styrning av gasflödet för att åtgärda problemet med överbelastning av gasnäten.

- Nödvändig anpassning av prognosmetoderna och metoderna för drift av gasnäten för att den inre marknaden skall fungera väl.

BILAGA III

TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT

Projekt av gemensamt intresse och specifikationer för sådana, för närvarande fastställda enligt kriterierna i bilaga II

ELNÄT

1. Utbyggnad av elnäten i isolerade områden.

1.1 Undervattenskabel Irland - Wales (UK).

1.2 Förstärkning av förbindelsen Ipiros (GR) - Apulien (IT).

1.3 Anslutning av Södra Cykladerna (GR).

1.4 30 kV förbindelse via undervattenskabel mellan öarna Faial, Pico och São Jorge (Azorerna, PT).

1.5 Anslutning och förstärkning av nätet på öarna Terceira, Faial och São Miguel (Azorerna, PT).

1.6 Anslutning och förstärkning av nätet på Madeira (PT).

1.7 Undervattenskabel Sardinien (IT) - Italien (fastlandet).

1.8 Undervattenskabel Korsika (FR) - Italien.

1.9 Förbindelse Italien (fastlandet) - Sicilien (IT).

1.10 Fördubbling av förbindelsen Sorgente (IT) - Rizziconi (IT).

1.11 Ny förbindelse på Balearerna och Kanarieöarna (ES).

2. Utbyggnad av elförbindelser mellan medlemsstaterna.

2.1 Förbindelse Moulaine (FR) - Aubange (BE).

2.2 Förbindelse Avelin (FR) - Avelgem (BE).

2.3 Förbindelse Vigy (FR) - Marlenheim (FR).

2.4 Förbindelse Vigy (FR) - Uchtelfangen (DE).

2.5 Fastransformator i La Praz (FR).

2.6 Ytterligare kapacitetsökning genom nuvarande samtrafik mellan Frankrike och Italien.

2.7 Ny förbindelse mellan Frankrike och Italien.

2.8 Ny förbindelse genom Pyrenéerna mellan Frankrike och Spanien.

2.9 Förbindelse i östra Pyrenéerna mellan Frankrike och Spanien.

2.10 Förbindelser mellan norra Portugal och nordvästra Spanien.

2.11 Förbindelse Sines (PT) - Alqueva (PT) - Balboa (ES).

2.12 Förbindelse Valdigem (PT) - Douro Internacional (PT) - Aldeadávila (ES) och Douro Internacional-anläggningarna.

2.13 Nya förbindelser norr om Bottenviken mellan Finland och Sverige.

2.14 Förbindelse Lienz (AT) - Cordignano (IT).

2.15 Ny förbindelse mellan Italien och Österrike vid Brennerpasset.

2.16 Förbindelse mellan Irland och Nordirland.

2.17 Förbindelse St Peter (AT) - Isar (DE).

2.18 Undervattenskabel mellan sydöstra England och centrala Nederländerna.

2.19 Förstärkning av förbindelserna mellan Danmark och Tyskland, t.ex. förbindelsen Kasso - Hamburg.

2.20 Förstärkning av förbindelserna mellan Danmark och Sverige.

3. Utbyggnad av elförbindelser i medlemsstaterna.

3.1 Förbindelserna på den danska öst-väst-axeln. Förbindelser mellan näten i västra (UCTE) och östra (NORDEL) Danmark.

3.2 Förbindelse på den danska nord-syd-axeln.

3.3 Nya förbindelser i norra Frankrike.

3.4 Nya förbindelser i sydvästra Frankrike.

3.5 Förbindelse Trino Vercellese (IT) - Lacchiarelle (IT).

3.6 Förbindelse Turbigo (IT) - Rho-Bovisio (IT).

3.7 Förbindelse Voghera (IT) - La Casella (IT).

3.8 Förbindelse S. Fiorano (IT) - Nave (IT).

3.9 Förbindelse Venedig Nord (IT) - Cordignano (IT).

3.10 Förbindelse Redipuglia (IT) - Udine väst (IT).

3.11 Nya förbindelser på den italienska öst-väst-axeln.

3.12 Förbindelse Tavarnuzze (IT) - Casellina (IT).

3.13 Förbindelse Tavarnuzze (IT) - S. Barbara (IT).

3.14 Förbindelse Rizziconi (IT) - Feroleto (IT) - Laino (IT).

3.15 Nya förbindelser på den italienska nord-syd-axeln.

3.16 Ombyggnad av näten för att underlätta anslutning av förnybar energi i Italien.

3.17 Nya anslutningar till vindkraftverk i Italien.

3.18 Nya förbindelser på den spanska nord-axeln.

3.19 Nya förbindelser på Medelhavs-axeln i Spanien.

3.20 Nya förbindelser på Galicien (ES) - Centro (ES)-axeln.

3.21 Nya förbindelser på Centro (ES) - Aragonien (ES)-axeln.

3.22 Nya förbindelser på Aragonien (ES) - Levante (ES)-axeln.

3.23 Nya förbindelser i Andalusien (ES).

3.24 Förbindelse Pedralva (PT) - Riba d'Ave (PT) och Pedralva-anläggningarna.

3.25 Förbindelse Recarei (PT) - Valdigem (PT).

3.26 Förbindelse Picote (PT) - Pocinho (PT) (uppgradering).

3.27 Ombyggnad av den nuvarande förbindelsen Pego (PT) - Cedillo (ES)/Falagueira (PT) och Falagueira-anläggningarna.

3.28 Förbindelse Pego (PT) - Batalha (PT) och Batalha-anläggningarna.

3.29 I-förbindelse Sines (PT) - Ferreira do Alentejo (PT) (uppgradering).

3.30 Nya anslutningar till vindkraftverk i Portugal.

3.31 Förbindelserna Pereiros (PT) - Zêzere (PT) - Santarém (PT) och Zêzere anläggningarna.

3.32 I och II-förbindelserna Batalha (PT) - Rio Maior (PT) (uppgraderingar).

3.33 Förbindelse Carrapatelo (PT) - Mourisca (PT) (uppgradering).

3.34 Förbindelse Valdigem (PT) - Viseu (PT) - Anadia (PT).

3.35 Avledning av den nuvarande förbindelsen Rio Maior (PT) - Palmela (PT) till Ribatejo (PT) och Ribatejo anläggningarna.

3.36 Transformatorstationer och anslutningsledningar i Thessaloniki (GR), Lamia (GR) och Patras (GR).

3.37 Förbindelser mellan regionerna Evia (GR), Lakonia (GR) och Thrakien (GR).

3.38 Förstärkning av befintliga förbindelser med randområden på grekiska fastlandet.

3.39 Förbindelse Tynagh (IE) - Cashla (IE).

3.40 Förbindelse Flagford (IE) - East Sligo (IE).

3.41 Förbindelser i nordöstra och västra Spanien, särskilt i syfte att ansluta vindkraftverken till nätet.

3.42 Förbindelser i Baskien (ES), Aragonien (ES) och Navarra (ES).

3.43 Förbindelser i Galicien (ES).

3.44 Förbindelser i Mellansverige.

3.45 Förbindelser i södra Sverige.

3.46 Förbindelse Lübeck/Siems (DE) - Görries (DE).

3.47 Förbindelse Lübeck/Siems (DE) - Krümmel (DE).

3.48 Förbindelser i Nordirland med hänsyn till samtrafik med Irland.

3.49 Förbindelser i nordvästra Förenade kungariket.

3.50 Förbindelser i Skottland och England med sikte på en ökad användning av förnybara energikällor för elproduktion.

3.51 Nya anslutningar till offshore-vindkraftverk i Belgien.

3.52 Transformatorstationen i Borssele (NL).

3.53 Implementering av utrustning för kompensation av reaktiv effekt.

3.54 Förbindelse St. Peter (AT) - Tauern (AT).

3.55 Förbindelse Südburgenland (AT) - Kainachtal (AT).

4. Utbyggnad av elförbindelser med tredje land.

4.1 Förbindelse Neuenhagen (DE) - Vierraden (DE) - Krajnik (Polen).

4.2 Förbindelse Brunsbüttel (DE) - södra Norge.

4.3 Förbindelse S. Fiorano (IT) - Robbia (Schweiz).

4.4 Ny samtrafik Italien - Schweiz.

4.5 Förbindelse Filippi (GR) - Maritsa 3 (Bulgarien).

4.6 Förbindelse Amintaio (GR) - Bitola (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien).

4.7 Förbindelse Kardia (GR) - Elbasan (Albanien).

4.8 Förbindelse Elbasan (Albanien) - Podgorica (Serbien och Montenegro).

4.9 Transformatorstation och anslutningsledningar i Mostar (Bosnien och Hercegovina).

4.10 Transformatorstation och anslutningsledningar i Ernestinovo (Kroatien).

4.11 Nya förbindelser mellan Grekland och Albanien, Bulgarien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

4.12 Förbindelse Filippi (GR) - Hamidabad (Turkiet).

4.13 Undervattenskabel mellan nordöstra/östra England och södra Norge.

4.14 Förbindelse Eemshaven (NL) - Feda (Norge).

4.15 Undervattenskabel mellan södra Spanien och Marocko (förstärkning av befintlig förbindelse).

4.16 Förbindelser inom Östersjöringen: Tyskland - Polen - Ryssland - Estland - Lettland - Litauen - Sverige - Finland - Danmark - Vitryssland.

4.17 Förbindelser södra Finland - Ryssland.

4.18 Förbindelse Tyskland - Polen - Litauen - Vitryssland - Ryssland (öst-västliga högspänningsledningen).

4.19 Förbindelse Polen - Litauen.

4.20 Undervattenskabel mellan Finland och Estland.

4.21 Nya förbindelser mellan norra Sverige och Nordnorge.

4.22 Nya förbindelser mellan Mellansverige och mellersta Norge.

4.23 Regional förbindelse Borgvik (S) - Høsle (Norge) - Oslo (Norge).

4.24 Nya förbindelser mellan UCTE- och CENTREL-systemen.

4.25 Nya förbindelser mellan UCTE/CENTREL-systemet och länderna på Balkan.

4.26 Förbindelser och gränssnitt mellan det utvidgade UCTE-systemet och Vitryssland, Ryssland och Ukraina, inklusive omlokalisering av omformarstationer för högspänd likströmsförbindelse (HVDC) som tidigare varit i drift mellan Österrike och Ungern, Österrike och Tjeckien samt Tyskland och Tjeckien.

4.27 Förbindelser i Svartahavsringen: Ryssland - Ukraina - Rumänien - Bulgarien - Turkiet - Georgien.

4.28 Nya förbindelser i Svartahavsområdet i syfte att göra det utökade UCTE-systemet driftskompatibelt med näten i de berörda länderna.

4.29 Nya förbindelser i Medelhavsringen: Frankrike - Spanien - Marocko - Algeriet - Tunisien - Libyen - Egypten - länderna i Främre Orienten - Turkiet - Grekland - Italien.

4.30 Undervattenskabel mellan södra Spanien och nordvästra Algeriet.

4.31 Undervattenskabel mellan Italien och Algeriet.

4.32 Nya förbindelser i regionen/området kring Barents hav.

4.33 Installation av flexibla system för överföring av växelström mellan Italien och Slovenien.

4.34 Ny samtrafik Italien - Slovenien.

4.35 Undervattenskabel mellan Italien och Kroatien.

4.36 Förstärkning av förbindelser mellan Danmark och Norge.

5. Insatser för att förbättra funktionen hos de sammankopplade elnäten på den inre marknaden.

(Ännu inga specifikationer fastställda.)

GASNÄT

6. Införande av naturgas i nya områden.

6.1 Utveckling av gasnät som förbinder Belfast och nordvästra Nordirland (UK) och, om så är lämpligt, Irlands västkust.

6.2 LNG i Santa Cruz de Tenerife, Kanarieöarna (ES).

6.3 LNG i Las Palmas de Gran Canaria (ES).

6.4 LNG på Madeira (PT).

6.5 Utveckling av gasnät i Sverige.

6.6 Förbindelse mellan Balearerna (ES) och spanska fastlandet.

6.7 Högtrycksgrenledning till Thrakien (GR).

6.8 Högtrycksgrenledning till Korint (GR).

6.9 Högtrycksgrenledning till nordvästra Grekland.

6.10 Förbindelse mellan öarna Lolland (DK) och Falster (DK).

7. Utbyggnad av gasförbindelser för att möta den inre marknadens behov eller för att öka försörjningstryggheten, inklusive anslutning av fristående gasnät.

7.1 Kompletterande förbindelseledning mellan gasnäten i Irland och Skottland.

7.2 Nord-sydlig samtrafik, inklusive gasledning Dublin - Belfast.

7.3 Kompressorstation i gasledningen Lacq (FR) - Calahorra (ES).

7.4 Gasledning Lussagnet (FR) - Bilbao (ES).

7.5 Gasledning Perpignan (FR) - Barcelona (ES).

7.6 Ökning av transportkapaciteten hos gasledningarna till Portugal genom södra Spanien, till Galicien och Asturien genom Portugal.

7.7 Gasledning Purchkirchen (AT) - Burghausen (DE).

7.8 Gasledning Andorf (AT) - Simbach (DE).

7.9 Gasledning Wiener Neustadt (AT) - Sopron (Ungern).

7.10 Gasledning Bad Leonfelden (DE) - Linz (AT).

7.11 Gasledning nordvästra Grekland - Elbasan (Albanien).

7.12 Förbindelseledning mellan gasnäten i Grekland och Italien.

7.13 Kompressorstation i huvudledningen i Grekland.

7.14 Förbindelse mellan näten i Österrike och Tjeckien.

7.15 Korridor för distribution av gas till sydöstra Europa via Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Slovenien och Österrike.

7.16 Korridor för distribution av gas mellan Österrike och Turkiet genom Ungern, Rumänien och Bulgarien.

7.17 Gasledningar för sammankoppling av de största gaskällorna och marknaderna i nordvästra Europa mellan Förenade kungariket, Nederländerna och Tyskland.

7.18 Förbindelse mellan nordöstra Tyskland (Berlinområdet) och nordvästra Polen (Szczecinområdet) med en grenledning från Schmölln till Lubmin (DE, Greifswaldområdet).

7.19 Förbindelse mellan offshoreanläggningar i Nordsjön eller från danska offshore- till brittiska onshoreanläggningar.

7.20 Förstärkning av transportkapaciteten mellan Frankrike och Italien.

7.21 Baltiska sammankopplingen för gas mellan Danmark, Tyskland och Sverige.

8. Ökad kapacitet för att ta emot flytande naturgas (LNG) och lagra naturgas.

8.1 LNG-anläggning i Le Verdon-sur-mer (FR) (ny anläggning) och gasledning till lagringsutrymme i Lussagnet (FR).

8.2 LNG-anläggning i Fos-sur-mer (FR).

8.3 LNG-anläggning i Huelva (ES), utbyggnad av befintlig terminal.

8.4 LNG-anläggning i Cartagena (ES), utbyggnad av befintlig terminal.

8.5 LNG-anläggning i Galicien (ES), ny terminal.

8.6 LNG-anläggning i Bilbao (ES), ny terminal.

8.7 LNG-anläggning i Valenciaregionen (ES), ny terminal.

8.8 LNG-anläggning i Barcelona (ES), utbyggnad av befintlig terminal.

8.9 LNG-anläggning i Sines (PT), ny terminal.

8.10 LNG-anläggning i Revithoussa (GR), utbyggnad av befintlig terminal.

8.11 LNG-anläggning på norra kusten av Adriatiska havet (IT).

8.12 LNG-anläggning utanför norra kusten av Adriatiska havet (IT).

8.13 LNG-anläggning på södra kusten av Adriatiska havet (IT).

8.14 LNG-anläggning på kusten av Joniska havet (IT).

8.15 LNG-anläggning på kusten av Tyrrenska havet (IT).

8.16 LNG-anläggning på kusten av Liguriska havet (IT).

8.17 LNG-anläggning i Zeebrugge/Dudzele (BE, utbyggnad av befintlig terminal).

8.18 LNG-anläggning på Isle of Grain, Kent (UK).

8.19 Konstruktion av LNG-terminal i Grekland.

8.20 Utveckling av lagringsutrymmen för gas under jord i Irland.

8.21 Förvaring i södra Kavala (GR), ombyggnad av nedlagt offshoregasfält.

8.22 Lagring i Lussagnet (FR, utbyggnad av befintlig anläggning).

8.23 Lagring i Pecorade (FR, ombyggnad av nedlagt oljefält).

8.24 Lagring i Alsaceområdet (FR, utveckling av saltgruvor).

8.25 Lagring i det centrala området (FR, utveckling avseende grundvatten).

8.26 Lagring längs nord-syd-axeln i Spanien (nya anläggningar) i Kantabrien, Aragonien, Castilla y Léon, Kastilien - La Mancha och Andalusien.

8.27 Lagring längs Medelhavs-axeln i Spanien (nya anläggningar) i Katalonien, Valencia och Murcia.

8.28 Lagring i Carriço (PT, ny anläggning).

8.29 Lagring i Loenhout (BE, utbyggnad av befintlig anläggning).

8.30 Lagring i Stenlille (DK) och Lille Torup (DK, utbyggnad av befintlig anläggning).

8.31 Lagring i Tønder (DK, ny anläggning).

8.32 Lagring i Purchkirchen (AT, utbyggnad av befintlig anläggning), inklusive gasledning till Penta West-systemet nära Andorf (AT).

8.33 Lagring i Baumgarten (AT, ny anläggning).

8.34 Lagring i Haidach (AT, ny anläggning), inklusive gasledning till det europeiska gasnätet.

8.35 Utveckling av lagringsutrymmen för gas under jord i Italien.

9. Ökad gastransportkapacitet (gastillförselledningar).

9.1 Upprättande och utveckling av förbindelser i Nordiska gasnätet: Norge - Danmark - Tyskland - Sverige - Finland - Ryssland - Baltikum - Polen.

9.2 Mellannordiska gasledningen: Norge, Sverige, Finland.

9.3 Nordeuropeiska gasledningen: Ryssland, Östersjön, Tyskland.

9.4 Gasledning från Ryssland till Tyskland via Lettland, Litauen och Polen, inklusive utveckling av lagringsutrymmen för gas under jord i Lettland.

9.5 Gasledning Finland - Estland.

9.6 Nya gasledningar från Algeriet till Spanien och Frankrike samt åtföljande kapacitetsökning av dessa länders inhemska nät.

9.7 Ökning av transportkapaciteten i gasledning Algeriet - Marocko - Spanien (till Córdoba).

9.8 Gasledning Córdoba (ES) - Ciudad Real (ES).

9.9 Gasledning Ciudad Real (ES) - Madrid (ES).

9.10 Gasledning Ciudad Real (ES) - Medelhavskusten (ES).

9.11 Grenledningar Kastilien (ES) - La Mancha (ES).

9.12 Utvidgning mot nordvästra Spanien.

9.13 Undervattensledning Algeriet - Spanien och gasledningar för anslutning till Frankrike.

9.14 Ökning av transportkapaciteten från de ryska källorna till Europeiska unionen via Ukraina, Slovakien och Tjeckien.

9.15 Ökning av transportkapaciteten från de ryska källorna till Europeiska unionen via Vitryssland och Polen.

9.16 Gasledningen Yagal Sud (mellan STEGAL-gasledningen till Tyskland - Frankrike - Schweiz-triangeln).

9.17 Östra SUDAL-gasledningen (mellan MIDAL-gasledningen nära Heppenheim till Burghausen-anslutningen till PENTA-gasledningen i Österrike).

9.18 Gasledning till Italien från källor i Libyen.

9.19 Gasledning till Europeiska unionen från källor i länderna vid Kaspiska havet.

9.20 Gasledning Grekland - Turkiet.

9.21 Ökning av transportkapaciteten från de ryska källorna till Grekland och övriga länder på Balkan via Ukraina, Moldavien, Rumänien och Bulgarien.

9.22 Gasledning St. Zagora (Bulgarien) - Ihtiman (Bulgarien).

9.23 Anslutningsledningar mellan gasnäten i Tyskland, Tjeckien, Österrike och Italien.

9.24 Gasledningar från ryska källor till Italien via Ukraina, Slovakien, Ungern och Slovenien.

9.25 Ökning av transportkapaciteten hos TENP-gasledningen från Nederländerna till Italien via Tyskland.

9.26 Gasledning Taisnieres (FR) - Oltingue (Schweiz).

9.27 Gasledning från Danmark till Polen, eventuellt via Sverige.

9.28 Nybro (DK) - Dragør (DK), gasledning inklusive förbindelseledning till lagerutrymmen i Stenlille (DK).

9.29 Gasnät från källorna i Barents hav till Europeiska unionen via Sverige och Finland.

9.30 Gasledning från gasfältet i Corrib (IE, offshore).

9.31 Gasledning från källor i Algeriet till Italien via Sardinien med en grenledning till Korsika.

9.32 Gasnät från källorna i Mellanöstern till Europeiska unionen.

9.33 Gasledning från Norge till Förenade kungariket.

10. Insatser för att förbättra funktionen hos de sammankopplade gasnäten på den inre marknaden.

(Ännu inga specifikationer fastställda.)

Top