Help Print this page 

Document 32003D0796

Title and reference
2003/796/EG: Kommissionens beslut av den 11 november 2003 om inrättande av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 296, 14.11.2003, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 106

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/796/oj
Multilingual display
Text

32003D0796

2003/796/EG: Kommissionens beslut av den 11 november 2003 om inrättande av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 296 , 14/11/2003 s. 0034 - 0035


Kommissionens beslut

av den 11 november 2003

om inrättande av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas

(Text av betydelse för EES)

(2003/796/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1) Ett nytt regelverk för de inre el- och gasmarknaderna upprättas genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG(1), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG(2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel(3).

(2) Enligt direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG skall medlemsstaterna utse ett eller flera behöriga organ som tillsynsmyndigheter med de regleringsuppgifter som anges i direktiven. Tillsynsmyndigheterna måste vara fullständigt oberoende av el- och gasindustrins intressen.

(3) De nationella tillsynsmyndigheternas ansvarsområden och uppgifter kan tänkas variera något i de olika medlemsstaterna, men samtliga medlemsstater måste utse åtminstone en tillsynsmyndighet med uppgift att tillämpa det nya regelverkets bestämmelser, när dessa väl införlivats med nationell lagstiftning, särskilt bestämmelserna om den löpande marknadsövervakningen.

(4) I direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG fastställs mål och ramar för nationella åtgärder och ges handlingsutrymme för att man inom bestämda områden skall kunna väga in nationella särdrag vid tillämpningen av bestämmelserna. En enhetlig tillämpning av de relevanta bestämmelserna i samtliga medlemsstater är av avgörande betydelse för att man skall lyckas förverkliga en inre energimarknad.

(5) Viktiga bidrag till gemensamma lösningar när det gäller flöden över gränserna har lämnats av forumen för de europeiska tillsynsmyndigheterna på el- respektive gasområdet. De båda forumen förblir visserligen viktiga som breda allmänna diskussionsplattformar för samtliga aktörer inom stat, tillsynsmyndigheter och industri, men det är nu nödvändigt att ge tillsynsmyndigheternas samarbete och samordning en mer formell status för att underlätta förverkligandet av den inre energimarknaden och den förestående anslutningen av de nya medlemsstaterna.

(6) Mot denna bakgrund bör man inrätta en europeisk grupp av tillsynsmyndigheter för el och gas för att underlätta samråd, samordning och samarbete mellan medlemsstaternas tillsynsorgan och mellan dessa organ och kommissionen i syfte att befästa den inre marknaden och säkerställa den enhetliga tillämpningen i samtliga medlemsstater av direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG och förordning (EG) nr 1228/2003.

(7) Medlemmarna av den europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas bör inbegripa cheferna för de nationella myndigheter som reglerar medlemsstaternas el- och gassektorer. Kommissionens företrädare bör väljas på hög nivå.

(8) Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas bör upprätthålla ett nära samarbete med de kommittéer som inrättats enligt artikel 30 i direktiv 2003/55/EG och artikel 13 i förordning (EG) nr 1228/2003. Dess arbete får inte inkräkta på det arbete som utförs av kommittéerna.

(9) Kommissionen beslut 95/539/EEG(4) och 92/167/EEG(5) bör upphävas, eftersom det genom dessa beslut inrättas kommittéer inom ramen för rådets direktiv 91/296/EEG(6) och 90/547/EEG(7) angående transitering av naturgas respektive elektricitet, som har upphävts genom direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och verksamhet

1. Kommissionen inrättar härmed en oberoende rådgivande grupp för el och gas, vars namn skall vara "Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas" (nedan kallad "gruppen").

2. Gruppen skall på eget initiativ eller på kommissionens begäran ge råd till och bistå kommissionen när det gäller att befästa den inre energimarknaden och särskilt vid utarbetandet av förslag till genomförandeåtgärder i el- och gassektorerna, samt i alla frågor som rör den inre el- och gasmarknaden. Gruppen skall underlätta samråd, samordning och samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna genom att bidra till en enhetlig tillämpning i samtliga medlemsstater av bestämmelserna i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG och förordning (EG) nr 1228/2003 och av eventuell framtida gemenskapslagstiftning om el och gas.

Artikel 2

Gruppens medlemmar

1. Gruppen skall vara sammansatt av de nationella tillsynsmyndigheternas chefer eller deras ombud.

2. I detta beslut avses med "tillsynsmyndighet" den myndighet som en medlemsstat har inrättat i enlighet med direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG, där det fastställs att medlemsstaterna skall inrätta ett eller flera behöriga organ som skall fungera som tillsynsmyndigheter, för att se till att lika villkor råder på marknaden, att konkurrensen är effektiv och att gas- och elmarknaden fungerar effektivt, och särskilt för att i detta hänseende övervaka den löpande tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG och förordning (EG) nr 1228/2003.

3. Om en medlemsstat fram till den 1 juli 2004 inte har utsett ett eller flera behöriga organ som kan fungera som nationella tillsynsmyndigheter, skall en företrädare för en annan behörig myndighet representera den ifrågavarande medlemsstaten i gruppen.

4. Kommissionen skall närvara vid gruppens möten och utse en företrädare på hög nivå som skall delta i gruppens samtliga debatter.

Artikel 3

Gruppens organisation

1. Gruppen skall inom sig utse en ordförande.

2. Gruppen får vid behov och på grundval av ett mandat tillsätta expertarbetsgrupper för att undersöka särskilda frågor.

3. Kommissionen får närvara vid alla möten som sådana expertarbetsgrupper håller.

4. Experter från EES-länderna och från kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen får närvara vid gruppens möten i egenskap av observatörer. Gruppen och kommissionen får kalla andra experter och observatörer att närvara vid gruppens möten.

5. Gruppen skall själv anta sin arbetsordning, antingen enhälligt eller, om enhällighet inte kan uppnås, genom omröstning med två tredjedels majoritet, varvid varje medlemsstat har en röst, och arbetsordningen skall godkännas av kommissionen.

6. Kommissionen skall tillhandahålla gruppens sekretariat.

7. Kommissionen skall i enlighet med sina egna regler ersätta de kostnader för resor och traktamente som medlemmar, observatörer och experter ådrar sig i samband med gruppens verksamhet.

8. Gruppen skall lämna en årsberättelse över sin verksamhet till kommissionen. Kommissionen skall överlämna årsberättelsen till Europaparlamentet och rådet, vid behov med kommentarer.

Artikel 4

Samråd

Gruppen skall i ett tidigt skede genomföra omfattande samråd med marknadsaktörer, konsumenter och slutförbrukare på ett sätt som garanterar öppenhet och insyn.

Artikel 5

Sekretess

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 287 i fördraget, skall gruppens medlemmar, liksom dess observatörer och alla andra personer, vara förpliktade att inte röja uppgifter som har kommit till deras kännedom genom arbetet i gruppen eller dess arbetsgrupper, i de fall kommissionen upplyser gruppen om att de rådgivande yttranden som begärts in eller de frågor som väckts är av konfidentiell art. Kommissionen får i sådana fall besluta att enbart gruppens medlemmar får närvara vid mötena i fråga.

Artikel 6

Upphävande

Beslut 95/539/EEG och 92/167/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 7

Ikraftträdande

1. Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Gruppen skall inleda sin verksamhet samma dag som detta beslut träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 11 november 2003.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EUT L 176, 15.7.2003, s. 37.

(2) EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.

(3) EUT L 176, 15.7.2003, s. 1.

(4) EGT L 304, 16.12.1995, s. 57.

(5) EGT L 74, 20.3.1992, s. 43.

(6) EGT L 147, 12.6.1991, s. 37.

(7) EGT L 313, 13.11.1990, s. 30.

Top