Help Print this page 

Document 32002R2251

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2251/2002 av den 17 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 343, 18.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2251/oj
Multilingual display
Text

32002R2251

Kommissionens förordning (EG) nr 2251/2002 av den 17 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 343 , 18/12/2002 s. 0008 - 0009


Kommissionens förordning (EG) nr 2251/2002

av den 17 december 2002

om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(1), ändrad genom förordning (EG) nr 2500/2001(2) särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Ett av målen för artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 1268/1999 är att lösa prioriterade och särskilda problem i samband med en hållbar anpassning av jordbrukssektorn och landsbygdsområden i kandidatländerna. Skador som orsakats på jordbruket och i landsbygdsområden inklusive skogsmark genom extrema naturkatastrofer kan ge upphov till sådana problem som uppstod genom översvämningarna i augusti 2002 vilka orsakade omfattande skador i olika kandidatländer. Gemenskapen bör kunna reagera på ett lämpligt sätt vid sådana extrema naturkatastrofer genom att använda olika instrument inklusive föranslutningsinstrumentet som inrättades genom förordning (EG) nr 1268/1999.

(2) När extrema naturkatastrofer, inklusive de som omfattar bränder, på ett skadligt sätt påverkar skogar i olika kandidatländer bör det vara möjligt att stödja vissa åtgärder till förmån för det området. Det bör också vara möjligt att genomföra sådana förebyggande åtgärder som anges i artikel 30.1 sjätte strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantisektionen (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar(3).

(3) Artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2759/1999(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2251/2001(5) gör det möjligt att bevilja stöd till yrkesutbildning som bidrar till att förbättra yrkeskunnande och kompetens hos jordbrukare och andra som ägnar sig åt jordbruk och skogsverksamhet samt omställning av sådan verksamhet. I brist på andra finansiella instrument för föranslutning som ger stöd till yrkesutbildning skulle ett utökat stöd för sådan utbildning till alla personer som ägnar sig åt verksamhet som berättigar till stöd genom föranslutningsåtgärderna för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard) på ett mera effektivt sätt bidra till att målen för Sapard nås.

(4) Förordning (EG) nr 2759/1999 bör därför ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2759/1999 ändras på följande sätt:

1. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Stöd till yrkesutbildning kan beviljas för att bidra till att förbättra yrkeskunskap och kompetens hos jordbrukare och andra personer verksamma inom jord- och skogsbruket och dess omställning. Stöd kan även beviljas för yrkesutbildning för andra personer som ägnar sig åt verksamhet som är stödberättigande enligt någon annan åtgärd i programmet förutom de som det hänvisas till i den sista strecksatsen i artikel 2 i förordning (EG) nr 1268/1999.

2. Stöd till yrkesutbildning får inte omfatta kurser eller praktik som ingår i den normala utbildningen på högstadienivå eller däröver."

2. I artikel 7 skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. Stöd kan beviljas till åtgärder som föreskrivs i artikel 29 och 30 i förordning (EG) 1257/1999 under förutsättning att villkoren i de artiklarna är uppfyllda.

Stöd för att återställa möjligheterna till skogsproduktion kan dock endast beviljas om kommissionen bedömer att en extrem naturkatastrof, oavsett orsak, har inträffat."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EGT L 342, 27.12.2001, s. 1.

(3) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(4) EGT L 331, 23.12.1999, s. 51.

(5) EGT L 304, 21.11.2001, s. 6.

Top