Help Print this page 

Document 32002R0509

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 509/2002 av den 21 mars 2002 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

OJ L 79, 22.3.2002, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 157 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 157 - 157

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/509/oj
Multilingual display
Text

32002R0509

Kommissionens förordning (EG) nr 509/2002 av den 21 mars 2002 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 079 , 22/03/2002 s. 0015 - 0015


Kommissionens förordning (EG) nr 509/2002

av den 21 mars 2002

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1670/2000(2), särskilt artikel 31.14 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999 kan exportbidrag beviljas för vissa produkter som omfattas av den förordningen när de exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(3), fastställs att Kombinerade nomenklaturen skall ändras för vissa produkter.

(3) På grund av detta är det lämpligt att anpassa bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

(4) Ändringarna ovan bör träda i kraft samtidigt som förordning (EG) nr 2031/2001.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999 skall: ">Plats för tabell>"

ersättas med: ">Plats för tabell>"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 10.

(3) EGT L 279, 23.10.2001, s. 1.

Top