Help Print this page 

Document 32002R0334

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 334/2002 av den 18 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar
  • In force
OJ L 53, 23.2.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 191 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 206 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 206 - 207
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 65 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/334/oj
Multilingual display
Text

32002R0334

Rådets förordning (EG) nr 334/2002 av den 18 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 053 , 23/02/2002 s. 0007 - 0008


Rådets förordning (EG) nr 334/2002

av den 18 februari 2002

om ändring av förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b iii i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 1683/95(3) fastställs en enhetlig utformning av viseringar.

(2) Enligt åtgärd 38 i den handlingsplan som antogs av rådet (rättsliga och inrikes frågor) i Wien den 3 december 1998 skall hänsyn tas till ny teknik för att - när så är lämpligt - förbättra säkerheten avseende den enhetliga utformningen av viseringar.

(3) I slutsats nr 22 från Europeiska rådets möte i Tammerfors, som hölls den 15 och 16 oktober 1999, föreskrivs att en gemensam, aktiv politik i fråga om viseringar och falska dokument bör vidareutvecklas.

(4) Upprättandet av en enhetlig utformning av viseringar utgör en väsentlig del av harmoniseringen av visumpolitiken.

(5) Gemensamma normer för genomförandet av den enhetliga utformningen av viseringar behöver fastställas, särskilt tekniska metoder och normer för hur bladet skall fyllas i.

(6) Insättning av ett fotografi som uppfyller höga säkerhetskrav är ett första steg i arbetet för att införa element som skapar en tillförlitligare koppling mellan innehavaren och den enhetliga utformningen av viseringar, vilket är ett viktigt bidrag till målsättningen att den enhetliga utformningen av viseringar skall vara skyddad också mot bedrägligt användande. Specifikationerna i Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) dokument 9303 om maskinellt läsbara handlingar kommer att beaktas.

(7) Gemensamma normer för genomförandet av den enhetliga utformningen av viseringar krävs för att hålla den tekniska standarden på en hög nivå och göra det lättare att upptäcka efterbildade eller förfalskade viseringsmärken.

(8) Behörigheten att anta gemensamma normer bör delegeras till den kommitté som inrättades genom artikel 6 i förordning (EG) nr 1683/95, som bör anpassas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4).

(9) Förordning (EG) nr 1683/95 bör därför ändras.

(10) De åtgärder som fastställs i denna förordning för att göra den enhetliga utformningen av viseringar säkrare påverkar inte de nuvarande reglerna för erkännande av resehandlingars giltighet.

(11) Villkoren för inresa på medlemsstaternas territorium eller för utfärdande av viseringar påverkar inte de bestämmelser som för närvarande styr erkännandet av resehandlingars giltighet.

(12) För Republiken Island och Konungariket Norge utgör den här förordningen en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket på det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut nr 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket(5).

(13) Förenade kungariket har i enlighet med artikel 3 i det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, genom skrivelse av den 4 december 2001, meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(14) Irland deltar i enlighet med artikel 1 i det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte i antagandet av denna förordning. Till följd härav, och om inte annat följer av artikel 4 i nämnda protokoll, skall bestämmelserna i denna förordning inte gälla Irland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1683/95 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2

1. Ytterligare tekniska specifikationer för den enhetliga utformningen av viseringar avseende följande skall fastställas enligt förfarandet i artikel 6.2:

a) Tillägg av element och säkerhetskrav, däribland strängare normer för att förhindra efterbildning och förfalskning.

b) Normer och tekniska metoder för hur den enhetliga utformningen av viseringar skall fyllas i.

2. Viseringsmärkets färg får ändras i enlighet med förfarandet i artikel 6.2."

2. Artikel 6 skall ersättas med följande: "Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(6) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

3. I artikel 8 skall följande stycke läggas till: "Insättningen av det fotografi som avses i punkt 2a i bilagan skall genomföras senast fem år efter antagandet av de tekniska åtgärder som föreskrivs för antagandet av denna åtgärd i artikel 2."

4. I bilagan skall följande punkt tilläggas: "2a. Insättning av ett fotografi som framställts enligt höga säkerhetskrav."

Artikel 2

Första meningen i bilaga 8 till slutversionen av Gemensamma konsulära anvisningar och bilaga 6 till slutversionen av Gemensamma handboken enligt Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999(7) skall ersättas med följande: "De tekniska kännetecknen och säkerhetsdetaljerna avseende mallarna till viseringsmärket återfinns i, eller antas på grundval av, rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar(8), i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 334/2002(9)."

Artikel 3

Denna förordning skall inte påverka medlemsstaternas behörighet att erkänna stater och områdesenheter samt pass, identitets- eller resehandlingar som utfärdas av deras myndigheter.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2002.

På rådets vägnar

J. Piqué i Camps

Ordförande

(1) EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 310.

(2) Yttrandet avgivet den 12 december 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 164, 14.7.1995, s. 1.

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 239, 22.9.2000, s. 317.

(8) EGT L 164, 14.7.1995, s. 1.

(9) EGT L 53, 23.2.2002, s. 7.

Top