Help Print this page 

Document 32002D0463

Title and reference
2002/463/EG: Rådets beslut av den 13 juni 2002 om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet)
  • No longer in force
OJ L 161, 19.6.2002, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/463/oj
Multilingual display
Text

32002D0463

2002/463/EG: Rådets beslut av den 13 juni 2002 om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 19/06/2002 s. 0011 - 0015


Rådets beslut

av den 13 juni 2002

om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet)

(2002/463/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1) Det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna på de områden som omfattas av artiklarna 62 och 63 i fördraget utgör en del av gemenskapens mål att steg för steg upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

(2) Gemensam åtgärd 98/244/RIF av den 19 mars 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K3 i Fördraget om Europeiska unionen om ett utbildnings-, utbytes- och samarbetsprogram inom politikområdet asyl, invandring och passage av medlemsstaternas yttre gränser (Odysseusprogrammet)(3), har avslutats nu när budgetanslaget för 2001 har förbrukats.

(3) Ansvar för kontroller av EU:s yttre gränser kommer att bli än viktigare när nu en betydande utvidgning av unionen är planerad att äga rum under den period som handlingsprogrammet för administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argo) blir operationellt. Därav följer att Argo endast bör betraktas som en blygsam upptakt till mer omfattande åtgärder på detta område.

(4) I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 har kommissionen i sitt meddelande till rådet och Europaparlamentet om halvårsuppdatering av resultattavlan för framstegen i skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (första halvåret 2001) fastställt ett ambitiöst lagstiftningsprogram som bör leda till nya gemenskapsbestämmelser på området rättsliga och inrikes frågor, vilka kommer att behöva genomföras av medlemsstaterna.

(5) Genom ökat samarbete mellan medlemsstaternas nationella organ och mellan dessa och kommissionens enheter är det möjligt att skapa en enhetlig praxis i medlemsstaterna när det gäller tillämpningen av gemenskapslagstiftningen.

(6) Detta resultat kan inte uppnås om varje förvaltning agerar på egen hand. Det krävs följaktligen gemenskapsramar för att förbättra de behöriga nationella organens förståelse av varandras problem och genomförandet av den relevanta gemenskapslagstiftningen, liksom för att kunna fastställa vilka områden som skall prioriteras i det administrativa samarbetet.

(7) Det krävs utbildning på hög nivå och av likvärdig kvalitet inom hela gemenskapen om goda resultat av handlingsprogrammet skall kunna säkerställas, och de erfarenheter som gjorts under Odysseusprogrammet bör därför tas till vara.

(8) Genomförandet av ett handlingsprogram för gemenskapen är en av de mest effektiva metoderna för att uppnå dessa mål, och detta kommer att utgöra utgångspunkten för kommissionens granskning av huruvida inrättandet av ett gemensamt utbildningsinstitut skulle vara en lämplig metod att förbättra den utbildning i EG-rätt som medlemsstaternas tjänstemän får.

(9) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4).

(10) Åtgärderna i detta program bör komplettera och samordnas med andra samarbets- och utbildningsåtgärder som finansieras genom gemenskapsbudgeten.

(11) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar inte Danmark i antagandet av detta beslut och detta beslut är därför inte bindande för eller tillämpligt i Danmark.

(12) I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Förenade kungariket genom skrivelse av den 29 januari 2002 meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(13) I enlighet med artikel 1 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Irland inte i antagandet av detta beslut. Till följd härav, och om inte annat följer av artikel 4 i nämnda protokoll, gäller inte bestämmelserna i detta beslut Irland.

(14) Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(5) har införts i detta beslut för hela den tid programmet pågår utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Mål och varaktighet

Genom detta beslut inrättas ett handlingsprogram för gemenskapen med namnet Argoprogrammet, till stöd för och som komplettering till de åtgärder som gemenskapen och medlemsstaterna vidtar för genomförande av den gemenskapslagstiftning som är grundad på artiklarna 62, 63 och 66 i fördraget.

Argoprogrammet skall omfatta perioden 1 januari 2002-31 december 2006.

Artikel 2

Definition

I detta beslut avses med nationella organ medlemsstaternas administrativa och rättsliga myndigheter, eller andra organ som har bemyndigats av dessa myndigheter att genomföra den gemenskapslagstiftning som är grundad på artiklarna 62 och 63 i fördraget samt dess artikel 66, när det gäller samarbetet mellan de nationella organen inom de områden som avses i artiklarna 62 och 63.

Artikel 3

Allmänna mål

Argoprogrammet skall bidra till att följande mål uppnås:

a) Utöka samarbetet mellan de nationella organen i samband med genomförandet av gemenskapsbestämmelserna genom att särskild uppmärksamhet ägnas åt gemensamt utnyttjande av resurser och samordnade och enhetliga metoder.

b) Främja en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen i syfte att harmonisera de beslut som fattas av de nationella organen i medlemsstaterna och därigenom undvika brister i den praktiska tillämpningen som kan skada inrättandet steg för steg av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

c) Effektivisera de nationella organens arbete med genomförandet av gemenskapsbestämmelserna.

d) Säkerställa att gemenskapsdimensionen beaktas tillräckligt i organisationen av de nationella organ som bidrar till genomförandet av gemenskapsbestämmelserna.

e) Främja bättre insyn i de nationella organens åtgärder genom stärkta förbindelser mellan de nationella organen och andra behöriga nationella och internationella, statliga och icke-statliga organisationer.

KAPITEL II

ÅTGÄRDER SOM OMFATTAS AV ARGO

Artikel 4

Åtgärder avseende de yttre gränserna

I syfte att uppnå målen i artikel 3 skall Argoprogrammet ge stöd till medlemsstaternas åtgärder avseende de yttre gränserna för att

a) säkerställa att medlemsstaterna utför gränskontroller enligt de gemensamma principer och genomförandebestämmelser som fastställs i gemenskapslagstiftningen,

b) skapa likvärdiga nivåer av effektivt skydd och effektiv övervakning vid de yttre gränserna,

c) öka effektiviteten i kontrollerna vid gränspassager och övervakningen mellan dessa.

Artikel 5

Åtgärder avseende visering

I syfte att uppnå målen i artikel 3 skall Argoprogrammet ge stöd till medlemsstaternas åtgärder avseende visering för att

a) säkerställa att medlemsstaterna utfärdar viseringar enligt de gemensamma principer och genomförandebestämmelser som fastställs i gemenskapslagstiftningen,

b) främja likvärdiga nivåer på kontrollen och säkerheten vid utfärdandet av viseringar,

c) främja en harmonisering av granskningen av ansökningar om viseringar, bl.a. av de handlingar som styrker syftet med resan och medel för bostad och uppehälle,

d) främja en harmonisering av de undantag som medlemsstaterna tillämpar för vissa kategorier av viseringssökande i syfte att underlätta kontrollerna vid de yttre gränserna och den fria rörligheten mellan medlemsstaterna,

e) allmänt stärka det konsulära samarbetet mellan medlemsstaterna.

Artikel 6

Åtgärder avseende asyl

I syfte att uppnå målen i artikel 3 skall Argoprogrammet ge stöd till medlemsstaternas åtgärder avseende asyl för att

a) främja införandet av ett fungerande gemensamt europeiskt asylsystem genom att stödja åtgärder och normer som leder till ett gemensamt asylförfarande och enhetlig status för dem som beviljas asyl och som är giltigt inom hela gemenskapen,

b) göra det lättare att fastställa vilken stat som skall pröva asylansökan,

c) verka för en tillnärmning av reglerna om erkännande och innebörd av flyktingstatus, tillsammans med föreskrifter om kompletterande former av skydd som erbjuder en lämplig status för den som behöver ett sådant skydd,

d) öka effektiviteten i asylförfarandena och göra dem rättvisa samt få bättre samstämmighet mellan besluten som rör asylansökningar,

e) förbättra systemen för återvändande och inresa samt de lagliga möjligheterna till vistelse i medlemsstaterna av humanitära skäl.

Artikel 7

Åtgärder avseende invandring

I syfte att uppnå målen i artikel 3 skall Argoprogrammet ge stöd till medlemsstaternas åtgärder avseende invandring för att

a) säkerställa att medlemsstaterna utfärdar uppehålls- och arbetstillstånd enligt de gemensamma principer och genomförandebestämmelser som fastställs i gemenskapslagstiftningen,

b) förbättra kännedomen om bestämmelser för uppehålls- och arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare,

c) uppmuntra granskningen av vilka konsekvenser gemenskapens invandringspolitik får och hur den uppfattas i migranternas ursprungsländer,

d) säkerställa en effektiv, verkningsfull och enhetlig tillämpning av de gemensamma reglerna och den gemensamma politiken när det gäller olagliga migrationsströmmar och olaglig invandring samtidigt som en tillräckligt hög internationell skyddsnivå bevaras,

e) förbättra samarbetet när det gäller återsändande av medborgare i tredjeland och statslösa utan rätt till uppehållstillstånd samt avvisade asylsökande, inbegripet transitering via andra medlemsstater och tredjeland,

f) intensifiera kampen mot illegala nätverk för invandring och förebyggandet av olagliga migrationsströmmar.

Artikel 8

Olika åtgärder

I syfte att uppnå målen i artikel 3 och genomföra åtgärderna i artiklarna 4, 5, 6 eller 7, kan Argoprogrammet ge stöd åt följande åtgärder:

a) Utbildningsåtgärder, bl.a. utarbetandet av harmoniserade utbildningsprogram och gemensam grundutbildning på centrala områden som skall organiseras av de nationella organen, och kompletterande åtgärder i syfte att skapa bättre förutsättningar för de nationella organen att ta till sig de bästa av de arbetsmetoder och tekniker som utvecklats i andra medlemsstater.

b) Utbyte av tjänstemän, varvid det skall säkerställas att de utstationerade tjänstemännen verkligen deltar i arbetet vid de nationella organen i värdländerna.

c) Åtgärder för att främja dels användningen av datorer i hanteringen av akter och förfaranden, inbegripet användning av de senaste teknikerna för elektroniskt utbyte av uppgifter, dels inhämtande, analys, spridning och utnyttjande av information på gemenskapsnivå med största möjliga användning av informationsteknik, bl.a. genom att skapa informationsställen och webbplatser.

d) Utvärdering av vilka effekter de gemensamma regler och förfaranden får som är grundade på artiklarna 62 och 63 i fördraget.

e) Åtgärder för att främja utvecklingen av bästa praxis i syfte att förbättra arbetsmetoder och utrustning, förenkla förfaranden och förkorta handläggningstider.

f) Operativa åtgärder som skapandet av gemensamma operativa centraler och enheter bestående av tjänstemän från två eller flera medlemsstater.

g) Studier, forskning, konferenser och seminarier där tjänstemän från medlemsstaterna och kommissionen deltar samt, när så är lämpligt, tjänstemän från behöriga nationella och internationella, statliga och icke-statliga organisationer.

h) Mekanismer för samråd med och deltagande av behöriga nationella och internationella, statliga och icke-statliga organisationer.

i) Medlemsstaternas verksamheter i tredje länder, bl.a. uppdrag för inhämtande av fakta i ursprungs- och transitländer.

j) Bekämpning av dokumentförfalskning.

Artikel 9

Särskilda åtgärder

Andra former för samarbete mellan de nationella organen på de politikområden som omfattas av artiklarna 62 och 63 i fördraget, särskilt brådskande gemensamma verksamheter och åtgärder med begränsad räckvidd och varaktighet med anledning av situationer som kräver omedelbara reaktioner, kan också komma att ingå i Argoprogrammet. I de årliga arbetsprogram som avses i artikel 12 skall rambestämmelser för finansieringen av sådana särskilda åtgärder fastställas tillsammans med mål och utvärderingskriterier.

KAPITEL III

FINANSIELLA BESTÄMMELSER, FÖRVALTNING OCH ÖVERVAKNING

Artikel 10

Bidragsberättigande

1. För att åtgärder som avses i artikel 8 skall vara berättigade till samfinansiering från Argoprogrammet skall de vara föreslagna av ett nationellt organ i en medlemsstat och skall

a) omfatta

- minst två andra medlemsstater, eller

- en annan medlemsstat och ett kandidatland, om syftet är att förbereda det landets anslutning, eller

- en annan medlemsstat och ett tredjeland, om detta kan gagna syftet med den föreslagna åtgärden,

b) syfta till något av de allmänna mål som anges i artikel 3, och

c) genomföra de åtgärder som vidtagits på ett av de områden som anges i artiklarna 4, 5, 6 eller 7.

2. Till åtgärder enligt artikel 8 kan deltagare från nationella organ i alla medlemsstater som inte är bundna av detta beslut ansluta sig.

3. Åtgärder som föreslås av kommissionen kommer att främja och underlätta administrativt samarbete enligt de allmänna målen i artikel 3 och stödja åtgärder inom respektive politikområde enligt artiklarna 4, 5, 6 eller 7.

Artikel 11

Finansiering

1. Det finansiella referensbeloppet för att genomföra Argoprogrammet skall vara 25 miljoner euro.

2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ramar.

3. Åtgärderna enligt artikel 10.1, å ena sidan, och enligt artikel 10.3, å andra sidan, skall bli föremål för en rättvis fördelning av det årliga anslaget.

4. Om en åtgärd enligt artikel 10.1 samfinansieras genom Argoprogrammet utesluter detta finansiering från något annat program som belastar Europeiska gemenskapernas budget.

5. Finansieringsbeslut om åtgärder enligt artikel 10.1 skall vara föremål för bidragsavtal mellan kommissionen och de nationella organ som föreslagit åtgärderna. Finansieringsbesluten och åtföljande avtal skall omfattas av kommissionens finansiella kontroll och av revisionsrättens revision.

6. Det finansiella stödet från Europeiska gemenskapernas budget för åtgärder enligt artikel 10.1 får normalt inte överstiga 60 % av kostnaden för åtgärden. I undantagsfall får dock denna andel ökas till högst 80 %.

Artikel 12

Genomförande

1. Kommissionen skall, i partnerskap med medlemsstaterna, ha ansvaret för förvaltningen och genomförandet av Argoprogrammet.

2. Kommissionen skall förvalta Argoprogrammet i enlighet med budgetförordningen.

3. För genomförandet av Argoprogrammet skall kommissionen inom ramen för de allmänna mål som anges i artikel 3

a) utarbeta årliga arbetsprogram med specifika mål, tematiska prioriteringar, en beskrivning av de åtgärder enligt artikel 10.3 som kommissionen avser att företa och, om så är nödvändigt, en förteckning över andra åtgärder, och

b) utvärdera och välja ut åtgärder som föreslås av de nationella organen.

4. Det årliga arbetsprogrammet och de särskilda åtgärder som avses i artikel 9 samt åtgärder som kommissionen föreslagit, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13.2. Förteckningen över de åtgärder som utvalts skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13.3.

5. Kommissionen skall utvärdera och välja ut åtgärder som föreslås av de nationella organen utifrån följande kriterier:

a) Den föreslagna åtgärdens överensstämmelse med det årliga arbetsprogrammet, de allmänna mål som anges i artikel 3 och de åtgärder som har vidtagits inom respektive politikområde i artiklarna 4, 5, 6 eller 7.

b) Den föreslagna åtgärdens europeiska dimension och/eller om den står öppen för deltagande från kandidatländernas sida.

c) Den föreslagna åtgärdens förenlighet med det arbete som pågår eller planeras inom ramen för gemenskapens politiska prioriteringar på de områden som omfattas av artiklarna 62 och 63 i fördraget.

d) Om projektet kompletterar andra tidigare, pågående eller kommande åtgärder för administrativt samarbete.

e) De nationella organens förutsättningar för att genomföra den föreslagna åtgärden.

f) Den föreslagna åtgärdens förtjänster vad gäller utformning, organisation, presentation och förväntade resultat.

g) Storleken på det stöd som krävs från Argoprogrammet och i vilken mån beloppet står i proportion till de förväntade resultaten.

h) De förväntade resultatens påverkan på de allmänna målen i artikel 3 och de åtgärder som har vidtagits inom de områden som anges i artiklarna 4, 5, 6 eller 7.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad Argokommittén.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

4. Argokommittén skall själv anta sin arbetsordning.

5. Kommissionen kan inbjuda företrädare för kandidatländerna till informationssammanträden efter Argokommitténs möten.

Artikel 14

Uppföljning och utvärdering

1. Kommissionen och medlemsstaterna skall kontinuerligt följa upp och utvärdera genomförandet av Argoprogrammet.

2. Kommissionen skall varje år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Argoprogrammet.

Rapporten skall innehålla en analys av vilka framsteg som gjorts och, när så är nödvändigt, åtföljas av förslag till hur en enhetlig tillämpning kan säkerställas i medlemsstaterna av den gemenskapslagstiftning som är grundad på artiklarna 62 och 63 i fördraget. Kommissionen skall överlämna sin första rapport senast den 31 december 2003 och sin slutliga rapport senast den 31 december 2007.

Artikel 15

Tillämpning

Detta beslut skall tillämpas från och med den dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 16

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Luxemburg den 13 juni 2002.

På rådets vägnar

M. Rajoy Brey

Ordförande

(1) EGT C 25 E, 29.1.2002, s. 526.

(2) Yttrande avgett den 9 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 99, 31.3.1998, s. 2.

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

Top