Help Print this page 

Document 32001R2491

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2491/2001 av den 19 december 2001 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 337, 20.12.2001, p. 9–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2491/oj
Multilingual display
Text

32001R2491

Kommissionens förordning (EG) nr 2491/2001 av den 19 december 2001 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 20/12/2001 s. 0009 - 0017


Kommissionens förordning (EG) nr 2491/2001

av den 19 december 2001

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 436/2001(2), särskilt artikel 13 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) Den ekologiska produktionen av jordbruksprodukter har utvecklats avsevärt under senare år. I många fall är ekologisk produktion inte längre begränsad till lokala produktionsenheter och lokal handel, utan inbegriper ofta flera olika aktörer och verksamheter som import, transport, lagring och paketering.

(2) I bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91 fastställs minimikrav på kontrollåtgärder och förebyggande åtgärder i det kontrollsystem som avses i artiklarna 8 och 9 i samma förordning.

(3) Bilaga III innehåller redan bestämmelser för de stora aktörerna och de olika produktionsleden när det gäller ekologisk produktion av jordbruksprodukter. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling bör bestämmelserna i bilaga III anpassas så att det kan säkerställas att de ekologiska jordbruksprodukterna kan spåras genom de olika handelsleden och att produkterna överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2092/91.

(4) Medlemsstaterna bör fullfölja de åtgärder som anges i bilaga III så att det kan säkerställas att konsumenterna garanteras att produkterna har producerats i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91.

(5) Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 60:e dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EGT L 63, 3.3.2001, s. 16.

BILAGA

"BILAGA III

MINIMIKRAV PÅ KONTROLLÅTGÄRDER OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER I DET KONTROLLSYSTEM SOM AVSES I ARTIKLARNA 8 OCH 9

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Minimikrav för kontroll

Kontrollkraven i denna bilaga skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att säkra att produkter kan spåras genom hela produktionskedjan i enlighet med artikel 9.12 a och c och för att säkra att bestämmelserna i den här förordningen iakttas.

2. Genomförande

Även de aktörer som redan är i verksamhet den dag som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 2491/2001 skall omfattas av de bestämmelser som avses i punkt 3 och de bestämmelser om inledande kontroller som föreskrivs i de särskilda bestämmelserna i avsnitt A, B, C och D i denna bilaga.

3. Inledande kontroll

När kontrollordningen först upprättas, skall ansvariga aktörer upprätta följande dokument:

- En fullständig beskrivning av enheten och/eller lokalerna och/eller verksamheten.

- En förteckning över alla konkreta åtgärder som skall vidtas inom enheten, lokalerna eller verksamheten för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning följs, särskilt kraven i denna bilaga.

Denna beskrivning och förteckningen över konkreta åtgärder skall ingå i en deklaration som undertecknas av den berörda aktören.

Deklarationen skall dessutom innehålla ett åtagande från aktören om följande:

- Att aktören utövar verksamhet i enlighet med artiklarna 5, 6 och artikel 6a och i tillämpliga fall artikel 11.

- Att aktören i händelse av överträdelse accepterar att de åtgärder som avses i artikel 9.9, och i tillämpliga fall i artikel 10.3, vidtas.

- Att aktören åtar sig att skriftligen informera köparna av produkten så att hänvisningar till ekologisk produktion med säkerhet tas bort från produkten.

Deklarationen skall kontrolleras av det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som lämnar en rapport om eventuella brister och oförenligheter med bestämmelserna i denna förordning. Aktören skall kontrasignera denna rapport och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder korrigera eventuella felaktigheter.

4. Anmälan

Ansvarig aktör skall i tillräckligt god tid till kontrollorganet eller kontrollmyndigheten anmäla eventuella ändringar i den beskrivning eller den förteckning över konkreta åtgärder som avses i punkt 3 och de särskilda bestämmelser om inledande kontroll som anges i avsnitt A, B, C och D i denna bilaga.

5. Kontrollbesök

Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skall minst en gång om året göra en fullständig fysisk kontroll av produktions-/beredningsenheten eller andra lokaler. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten får ta prover för att undersöka ämnen produkter som inte är tillåtna enligt denna förordning och för att kontrollera produktionsmetoder som inte överensstämmer med reglerna i denna förordning. StickpProver får även tas och analyseras så att eventuell förorening med otillåtna ämnen kan upptäckas. Sådana analyser måste emellertid göras när det finns misstanke om användning av otillåtna ämnen. En kontrollrapport skall upprättas efter varje besök och kontrasigneras av den som är ansvarig för enheten eller dennes företrädare.

Dessutom skall kontrollorganet eller kontrollmyndigheten göra anmälda eller oanmälda stickprovskontroller kontrollbesök. Besök skall särskilt göras vid de jordbruksföretag eller platser där det finns en specifik risk eller fara för att ekologiskt producerade produkter byts ut mot andra produkter.

6. Dokumentation

Lagerbokföringen och den ekonomiska bokföringen skall förvaras vid enheten eller i lokalerna så att aktören och kontrollorganet eller kontrollmyndigheten kan spåra

- leverantören, eller i förekommande fall, säljaren eller exportören av produkterna,

- beskaffenheten och mängderna av de jordbruksprodukter som avses i artikel 1 som levererats till enheten och, i förekommande fall, alla inköpta råvaror samt deras användning,

- beskaffenheten, mängderna och mottagarna, eller i förekommande fall, köparna av alla produkter som avses i artikel 1 och som har lämnat enheten eller den förste mottagarens lokaler eller lagerutrymmen, och

- all annan information som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten behöver för kontrollverksamheten.

Dokumentationen skall styrkas med lämpliga handlingar.

Dokumentationen skall visa balansen mellan mängden insatsvaror och producerade produkter.

7. Paketering och transport av produkter till andra produktions-/beredningsenheter eller lokaler

Aktörerna skall se till att produkter av det slag som avses i artikel 1 inte transporteras till andra enheter, inbegripet parti- och detaljhandel, annat än i lämpliga förpackningar, behållare och eller fordon som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut utan att förseglingen förfalskas eller skadas och försedda med en märkning som tillsammans med alla övriga uppgifter som föreskrivs i lag skall innehålla följande uppgifter:

a) Namn och adress på aktören, eller i förekommande fall på ägaren eller säljaren av produkten.

b) Produktens benämning samt en hänvisning till ekologisk produktion enligt bestämmelserna i artikel 5.

c) Namn och/eller kodnummer för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som aktören är underställd.

d) I förekommande fall identifikationsmärkningen för varupartiet enligt ett märkningssystem som antingen är godkänt på nationell nivå eller som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har godkänt och som gör det möjligt att koppla varupartiet till den bokföring dokumentation som avses i punkt 6.

De uppgifter som skall lämnas enligt a-d kan också lämnas i ett följedokument om det dokumentet obestridligen kan kopplas till produktens förpackning, behållare eller fordon. Följedokumentet skall innehålla uppgifter om leverantören och/eller transportören.

Det är dock inte nödvändigt att försegla förpackningar, behållare eller fordon

- om de transporteras direkt mellan en producent och en annan aktör som båda är underkastade det kontrollsystem som avses i artikel 9, och

- om produkterna åtföljs av ett dokument som innehåller de uppgifter som krävs enligt föregående stycke, samt

- om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten av för både den avsändande och mottagande aktören har informerats om och godkänt sådan transport. Godkännandet kan avse en eller flera transporter.

8. Lagring av produkterna

Lokalerna där produkterna lagras skall skötas på ett sådant sätt att det är möjligt att identifiera de olika partierna och så att det inte finns någon risk för att produkterna blandas med eller förorenas av produkter och ämnen som inte är förenliga med denna förordning.

9. Produkter för vilka det finns misstanke om att de inte uppfyller kraven i förordningen

Om en aktör anser eller misstänker att en produkt som han har producerat, berett, importerat eller fått levererad från en annan aktör inte överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning skall han inleda förfaranden för att antingen ta bort eventuella hänvisningar till ekologisk produktion från denna produkt eller för att avskilja och identifiera produkten. Aktören får inte bereda, förpacka eller släppa ut produkten på marknaden förrän misstanken har undanröjts, såvida produkten inte säljs utan en hänvisning till ekologisk produktion. Vid tvivel skall aktören omedelbart informera kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten får kräva att produkten inte släpps ut på marknaden med en hänvisning till ekologisk produktionsmetod till dess att den information som aktören eller en annan källa lämnar på ett tillfredsställande sätt visar att misstanken har undanröjts.

Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet har välgrundade skäl för att misstänka att en aktör planerar att släppa ut en produkt på marknaden som inte överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning men som är märkt med en hänvisning till ekologisk produktionsmetod kan organet eller myndigheten tillfälligt förbjuda aktören att saluföra produkten med den aktuella hänvisningen. Aktören skall dessutom åläggas att ta bort hänvisningen till ekologisk produktionsmetod om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten med säkerhet kan fastställa att produkten inte överensstämmer med denna förordning. Om misstanken inte bekräftas skall förbudet hävas efter en viss tidsperiod som skall fastställas av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. I arbetet med att bekräfta eller bilägga misstanken skall aktören samarbeta fullständigt med kontrollorganet och kontrollmyndigheten.

10. Tillträde

Aktören skall bereda kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tillträde, för inspektionsändamål, till alla delar av enheten och alla lokaler och låta kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ta del av bokföring dokumentation och relevanta bokföringsunderlag handlingar. Aktören skall ge kontrollorganet eller kontrollmyndigheten alla upplysningar som anses nödvändiga för kontrollen.

På kontrollorganets eller kontrollmyndighetens begäran skall aktören lämna resultaten av sin egen frivilliga kontroll och provtagning.

Dessutom skall importörer och förste mottagare uppvisa importtillstånd enligt artikel 11.6 och kontrollintyg för import från tredjeländer.

11. Utbyte av upplysningar

I de fall då aktören och dennes underleverantörer inte kontrolleras av samma kontrollorgan eller kontrollmyndigheter skall det i den deklaration som avses i punkt 3 införas ett intygande från aktören om att denne för sin del och underleverantörerna för sin del godkänner att de olika kontrollorganen och kontrollmyndigheterna utbyter upplysningar om den verksamhet som de kontrollerar och att aktören godkänner den för utbytet av upplysningar.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

A. Produktion av växter, växtprodukter, djur och animalieprodukter

Denna del gäller alla enheter som sysslar med produktion i den mening som avses i artikel 4.2 av de produkter som avses i artikel 1.1 a för egen eller annans räkning.

Produktionen skall ske i en enhet med produktionslokaler, jordlotter, betesmark, utomhusrastgårdar, byggnader avsedda för djur och, i tillämpliga fall, lagerlokaler för växter, växtprodukter, animalieprodukter, råvaror och insatsvaror som är klart avskilda från andra enheter som inte producerar i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Beredning, paketering eller saluföring får äga rum i produktionsenheten om verksamheten är begränsad till enhetens egna jordbruksprodukter.

Produkter som har sålts direkt till slutanvändare skall redovisas dag för dag.

Lagring inom enheten av andra insatsvaror än de som är tillåtna enligt artikel 6.1 b och c samt artikel 6.3 a är förbjuden.

När en aktör tar emot en produkt enligt artikel 1 skall denne kontrollera förpackningens eller behållarens förslutning om förslutning krävs och kontrollera om produkten är märkt med de uppgifter som avses i punkt 7 i de allmänna bestämmelserna i denna bilaga. Kontrollresultaten skall anges tydligt i handlingar som avses i punkt 6 i de allmänna bestämmelserna.

A.1 Växter och växtprodukter från jordbruksproduktion eller insamling

1. Inledande kontroll

En fullständig beskrivning av den enhet som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna i denna bilaga skall

- göras även om producentens verksamhet är begränsad till insamling av vilda växter,

- visa lagrings- och produktionslokaler, jordlotter och/eller insamlingsområden och i förekommande fall de utrymmen där viss bearbetning eller förpackning äger rum, och

- specificera datum för sista tillfälle då jordlotterna och/eller insamlingsområdena i fråga tillfördes produkter som inte är tillåtna enligt artikel 6.1 b.

När det gäller insamling av vilda växter skall de konkreta åtgärder som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna i denna bilaga omfatta en förteckning över de garantier som tredje part givit och som producenten kan ge för att säkerställa att bestämmelserna i del A.4 i bilaga I följs.

2. Anmälan

Varje år skall producenten, före det datum som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har angett, till kontrollorganet eller kontrollmyndigheten anmäla sin produktionsplan för olika växtprodukter, med fördelning på jordlotter.

3. Flera produktionsenheter drivna av samma aktör

Om en aktör driver flera produktionsenheter i samma trakt skall alla dessa, även de som framställer växter eller växtprodukter som inte omfattas av artikel 1, tillsammans med lagringslokaler för insatsvaror (såsom gödningsmedel, växtskyddsprodukter, utsäde) omfattas av det allmänna kontrollsystemet i de allmänna bestämmelserna i denna bilaga och de särskilda kontrollbestämmelserna när det gäller punkterna 1, 2, 3, 4 och 6 i de allmänna bestämmelserna.

Växter av samma sort som de som produceras inom den enhet som avses i del A andra stycket, eller av en sort som med svårighet kan skiljas från dessa, får inte produceras inom dessa enheter.

Producenter får emellertid göra undantag från bestämmelsen i föregående punkt sista meningen enligt nedanstående:

a) Vid produktion av fleråriga grödor (fruktträd [ätbar frukt], vinrankor och humle) om följande villkor är uppfyllda:

1. Produktionen i fråga ingår i en omställningsplan till vilken producenten formellt förbinder sig och som föreskriver att omställningen till ekologisk produktion på den sista delen av arealerna i fråga skall inledas snarast möjligt och under alla omständigheter inom fem år.

2. Lämpliga åtgärder har vidtagits för att garantera att produkterna från var och en av enheterna i fråga hela tiden hålls åtskilda.

3. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har underrättats om skörden av var och en av de berörda produkterna minst 48 timmar i förväg.

4. Omedelbart efter skörden skall producenten meddela kontrollorganet eller kontrollmyndigheten de exakta mängder som skördats på de berörda enheterna samt eventuella särskiljande egenskaper (till exempel kvalitet, färg, genomsnittsvikt och så vidare). Producenten skall bekräfta att åtgärder har vidtagits för att garantera att produkterna hålls åtskilda.

5. Omställningsplanen och de åtgärder som avses i punkterna 1 och 3 i de allmänna bestämmelserna har godkänts av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. Detta godkännande skall bekräftas varje år efter det att omställningsplanen har inletts.

b) När det gäller arealer som är avsedda för agronomisk forskning som godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter, om villkor 2, 3 och 4 och den relevanta delen av villkor 5 i punkt a är uppfyllda.

c) Vid produktion av utsäde, vegetativt förökningsmaterial och omskolade plantor, om villkor 2, 3 och 4 och den relevanta delen av villkor 5 i punkt a är uppfyllda.

d) När det gäller mark som enbart används som betesmark.

A.2 Gårdar som föder upp djur och producerar animaliska produkter

1. Inledande kontroll

När det särskilda kontrollsystemet för animalieproduktion införs skall den fullständiga beskrivning som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna i denna bilaga innehålla

- en fullständig beskrivning av byggnader, betesmarker, utomhusrastgårdar och så vidare och, i tillämpliga fall, lager-, förpacknings- och beredningslokaler för djur och animalieprodukter, råvaror och insatsvaror, och

- en fullständig beskrivning av anläggningarna för lagring av stallgödsel.

De konkreta åtgärder som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna i denna bilaga skall innehålla

- en plan som överenskommits med kontrollorganet eller kontrollmyndigheten för spridning av gödsel, samt en fullständig beskrivning av de arealer som används för vegetabilisk produktion,

- i tillämpliga fall, de bestämmelserna i skriftliga överenskommelser med andra jordbruksföretag som överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning när det gäller spridning av gödsel, och

- en skötselplan för djurenheten med ekologisk produktion (till exempel skötsel av utfodring, uppfödning, hälsa och så vidare).

2. Identifiering av djur

Djuren skall identifieras på ett bestående sätt med den teknik som är anpassad för varje djurslag, individuellt för stora däggdjur, individuellt eller per parti grupp för fjäderfän och för små däggdjur.

3. Uppfödningsdagbok

En uppfödningsdagbok skall upprättas i form av ett register som alltid skall finnas tillgängligt för kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen, på jordbruksföretagets adress.

Dessa register, som syftar till att ge en fullständig beskrivning av skötseln av besättningen, skall innehålla följande information:

- Insättning av djur på jordbruksföretaget, per djurart: ursprung och datum för insättande, omställningsperiod, identifikationsmärke, tidigare veterinärbehandling.

- Utförsel av djur från jordbruksföretaget: ålder, antal, slaktvikt, identifikationsmärkning och bestämmelseort.

- Eventuella förluster av djur och anledning till detta.

- Foder: fodertyp, inklusive fodertillsatser, andel av olika ingredienser i foderstaten, tidsperioder då djuren har möjlighet att vistas utomhus, perioder med växling av betesområde om begränsning gäller för detta.

- Förebyggande av sjukdomar, behandling och veterinärvård: datum för behandling, diagnos, typ av produkt för behandling, behandlingssätt, praktiserande veterinärs ordination när det gäller veterinärvård med intyg och den tidsfrist som ålagts innan animalieprodukter kan saluföras.

4. Flera produktionsenheter drivna av samma aktör

När en producent, enligt bilaga I avdelningarna B.1.6 och C.1.3, driver flera produktionsenheter är också de enheter där produktionsdjur eller animalieprodukter som inte omfattas av artikel 1 produceras, underställda kontrollsystemet när det gäller punkt 1 i denna del om produktionsdjur och animalieprodukter, liksom bestämmelserna om djurskötsel och djuruppfödning, dagbok över djuren och principerna för lagring av produkter som används för djuruppfödningen.

Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten får i överenskommelse med medlemsstatens behöriga myndighet göra undantag från kravet på att djur skall vara av olika arter i del B punkt 1.6 i bilaga I för jordbruksföretag som bedriver agronomisk forskning, om följande villkor är uppfyllda:

- Lämpliga åtgärder, som godkänts av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, har vidtagits för att garantera att djur, animaliska produkter, gödsel och foder från var och en av enheterna i fråga hela tiden hålls åtskilda.

- Producenten i förväg har informerat kontrollorganet eller kontrollmyndigheten om eventuell leverans eller försäljning av djur eller animaliska produkter.

- Aktören har meddelat kontrollorganet eller kontrollmyndigheten de exakta kvantiteter som producerats på enheterna samt de egenskaper som gör det möjligt att identifiera produkterna. Aktören skall bekräfta att åtgärder har vidtagits för att garantera att produkterna hålls åtskilda.

5. Övriga krav

Trots dessa bestämmelser tillåts lagring av allopatiska veterinärmedicinska läkemedel och antibiotika på jordbruksföretag under förutsättning att de har ordinerats av en veterinär i samband med någon behandling som anges i bilaga I, och att de lagras på en övervakad plats och förs in i jordbruksföretagets register.

B. Enheter för beredning av växtprodukter och animalieprodukter och livsmedel som består av växtprodukter och animalieprodukter

Denna del avser alla enheter som sysslar med beredning, enligt definitionen i artikel 4.3, av de produkter som avses i artikel 1.1 för egen eller annans räkning och avser också

- enheter som sysslar med paketering eller ompaketering av sådana produkter, och

- enheter som sysslar med märkning eller ommärkning av sådana produkter.

1. Inledande kontroll

Den fullständiga beskrivningen av den enhet som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna i denna bilaga måste ange utrymmen för mottagning, beredning, paketering, märkning och lagring av jordbruksprodukter före och efter hanteringen av dem samt rutinerna vid transport av produkterna.

2. Dokumentation

Den dokumentation som avses i punkt 6 i de allmänna bestämmelserna skall omfatta den kontroll som avses i punkt 5 i den här delen.

3. Beredningsenheter som även hanterar produkter som inte kommer från ekologisk produktion

När produkter av annat slag än som avses i artikel 1 också bereds, packas eller lagras i beredningsenheten skall följande villkor vara uppfyllda:

- Det skall finnas avskilda utrymmen, i tid och eller rum, inom enheten för lagring av produkter av det slag som avses i artikel 1 före och efter hanteringen.

- Hanteringen skall utföras utan avbrott till dess att hela partiet har behandlats hanterats, åtskild i tid och eller rum från liknande hantering av produkter som inte omfattas av artikel 1.

- Om denna hantering inte utförs regelbundet och på en bestämd dag skall den anmälas så långt i förväg som överenskommits med kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

- Alla åtgärder skall vidtas för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller förväxling med produkter som inte är framställda enligt bestämmelserna i denna förordning eller att produkter byts ut mot sådana produkter.

- Hantering av produkter enligt bestämmelserna i denna förordning skall utföras först efter rengöring av produktionsutrustningen. Det skall kontrolleras och registreras att rengöringen har varit effektiv.

4. Paketering och transport av produkter till beredningsenheter

Mjölk, ägg och äggprodukter från ekologisk produktion skall samlas in separat från produkter som inte har producerats enligt bestämmelserna i denna förordning. Insamlingen får, genom undantag och om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten så godkänner, ske samtidigt i de fall lämpliga åtgärder har vidtagits för att hindra att produkter blandas med eller byts ut mot produkter som inte har producerats enligt bestämmelserna i denna förordning och för att säkerställa att de produkter som producerats i enlighet med bestämmelserna i denna förordning kan identifieras. Aktören skall hålla uppgifter om insamlingsdagar, timmar, transportväg samt tid och datum för mottagande av produkterna tillgängliga för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

5. Mottagning av produkter från andra enheter

Vid mottagandet av en produkt av det slag som avses i artikel 1 skall aktören kontrollera förpackningens eller behållarens försegling om försegling krävs, samt förekomsten av de uppgifter som anges i punkt 7 i de allmänna bestämmelserna i denna bilaga. Aktören skall dubbelkontrollera uppgifterna på den märkning som avses i punkt 7 i de allmänna bestämmelserna med uppgifterna i följedokumenten. Resultatet av dessa kontroller skall uttryckligen nämnas i den dokumentation som avses i punkt 6 i de allmänna bestämmelserna.

C. Import av växter, växtprodukter, djur, animalieprodukter och livsmedel som består av växtprodukter och/eller animalieprodukter från tredjeland

Denna del gäller produktionsenheter aktörer som, i egenskap av importör eller förste mottagare, för egen eller annans räkning sysslar med import eller mottagande av de produkter som avses i artikel 1.1. I denna del avses med

- importör: fysisk eller juridisk person inom Europeiska gemenskapen som, antingen själv eller genom en företrädare, inför varor för fri omsättning till Europeiska gemenskapen,

- förste mottagare: fysisk eller juridisk person enligt artikel 11.3 a som mottar varor för vidare beredning och/eller saluföring.

1. Inledande kontroll

Importörer

- Den fullständiga beskrivningen av den enheten som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna skall innefatta importörens lokaler och importverksamhet, uppgift om var produkterna förs in till gemenskapen och om eventuella andra lokaler som importören tänker använda för att lagra de importerade produkterna innan de levereras till den förste mottagaren.

- Den deklaration som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna skall även innehålla ett åtagande från importören att se till att de lagringslokaler som importören tänker använda för att lagra produkter är tillgängliga för kontrolleras av antingen kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, eller när lagringslokalerna ligger i en annan medlemsstat eller region, av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som godkänts för kontroller i den medlemsstaten eller regionen.

Förste mottagare

- Den fullständiga beskrivningen av den enhet som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna skall visa utrymmen för mottagning och lagring. I de fall det handlar om annan verksamhet förekommer som beredning, paketering, märkning och lagring av jordbruksprodukter före och efter hanteringen samt transport av produkterna av dessa produkter skall bestämmelserna i avsnitt B tillämpas, vilket även skall gälla rutinerna för transport av produkterna.

Om importören och den förste mottagaren är samma juridiska person och om verksamheten bedrivs i en enda enhet kan de rapporter som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna sammanfattas i en enda rapport.

2. Dokumentation

Om importören och den förste mottagaren inte är verksamma inom samma enhet skall båda föra lagerbokföring och ekonomisk bokföring.

På kontrollorganets eller kontrollmyndighetens begäran skall uppgifter tillhandahållas om transporten från exportören i det tredjelandet till den förste mottagaren och från den förste mottagarens lokaler eller lager till mottagaren inom gemenskapen.

3. Information om importerade varupartier

Importören skall senast vid den tidpunkt då intyget lämnas till den berörda medlemsstatens myndighet i enlighet med artikel 4.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1788/2001 av den 7 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från tredje land enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1) informera kontrollorganet eller kontrollmyndigheten om varje varuparti som skall importerats till gemenskapen. Informationen skall inbegripa följande:

- Förste mottagarens namn och adress.

- Alla uppgifter som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten kan kräva, såsom kopia av kontrollintyget för import av ekologiska produkter från ekologisk produktion. På anmodan av importörens kontrollorgan eller kontrollmyndighet skall importören förmedla informationen till den förste mottagarens kontrollorgan eller kontrollmyndighet.

4. Importörer och förste mottagare som även hanterar produkter som inte kommer från ekologisk produktion

När importerade produkter av det slag som avses i artikel 1 lagras i lokaler där även andra jordbruksprodukter eller livsmedel lagras skall

- produkter av det slag som avses i artikel 1 hållas avskilda från övriga jordbruksprodukter och/eller livsmedel,

- alla åtgärder vidtas för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller förväxling med produkter som inte är framställda enligt bestämmelserna i denna förordning.

5. Kontrollbesök

Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skall kontrollera den lagerbokföring och den ekonomiska bokföring som avses i avdelning C punkt 2 samt de intyg som avses i artikel 11.1 b och artikel 11.3 och som infördes genom förordning (EG) nr 1788/2001.

Om importören bedriver importverksamhet i olika enheter eller lokaler skall han på begäran tillgängliggöra de rapporter som avses i punkterna 3 och 5 i de allmänna bestämmelserna i denna bilaga för vart och ett av dessa utrymmen.

6. Mottagning av produkter från ett tredjeland

Produkter av det slag som avses i artikel 1 skall importeras från ett tredjeland i lämpliga förpackningar eller behållare som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut och vara försedda med exportöridentifikation och de märkningar och nummer som behövs för att kunna fastställa varupartiets överensstämmelse med kontrollintyget för import från tredjeland.

Vid mottagandet av en produkt av det slag som avses i artikel 1 som importerats från ett tredjeland skall förste mottagaren kontrollera förpackningens eller behållarens försegling och fastslå att varupartiets identifiering motsvarar det intyg som avses i förordning (EG) nr 1788/2001. Resultatet av denna kontroll skall uttryckligen nämnas i den dokumentation som avses i avdelning C punkt 2.

D. Enheter som sysslar med produktion, beredning eller import av produkter av det slag som avses i artikel 1.1 och som helt eller delvis har lagt ut den faktiska verksamhet som berörs av tredje part

Inledande kontroll

När det gäller verksamhet som lagts ut av tredje part skall den fullständiga beskrivning som avses i punkt 3 i de allmänna bestämmelserna innehålla

- en förteckning över underleverantörer med en beskrivning av deras verksamhet och det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som de är underställda, underleverantörerna skall ha gått med på att få sitt företag kontrollerat enligt artikel 9 i enlighet med de berörda delarna i bilaga III,

- en förteckning över alla konkreta åtgärder, däribland ett lämpligt dokumentationssystem, som skall vidtas inom enheten för att säkerställa att de produkter som producenten släpper ut på marknaden kan spåras till leverantörerna, eller i förekommande fall säljarna, samt till mottagarna, eller i förekommande fall köparna.

(1) EGT L 243, 13.9.2001, s. 3."

Top