Help Print this page 

Document 32001R2415

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 2415/2001 av den 10 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2666/2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

OJ L 327, 12.12.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2415/oj
Multilingual display
Text

32001R2415

Rådets förordning (EG) nr 2415/2001 av den 10 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2666/2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 , 12/12/2001 s. 0003 - 0004


Rådets förordning (EG) nr 2415/2001

av den 10 december 2001

om ändring av förordning (EG) nr 2666/2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Europeiska gemenskapen har förbundit sig att ge ekonomiskt stöd till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, för att stödja bland annat genomförandet av ramavtalet av den 13 augusti 2001.

(2) På grund av situationen i landet är det viktigt att gemenskapsbiståndet levereras snabbt och effektivt, vilket sker bäst genom ett lokalt genomförande.

(3) Europeiska byrån för återuppbyggnad, nedan kallad "byrån", som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2667/2000(3), har stor erfarenhet och är väl skickad att leverera gemenskapsbistånd.

(4) Förordning (EG) nr 2666/2000(4) och förordning (EG) nr 2667/2000 bör därför ändras, så att byråns verksamhet utvidgas till att även omfatta f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(5) Kommissionen bör tillåtas delegera till byrån genomförandet av det gemenskapsbistånd i Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som beslutats enligt andra instrument.

(6) För antagandet av denna förordning innehåller fördraget inte några andra befogenheter än dem i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2666/2000 ändras på följande sätt:

I artikel 4.1 och 4.2 skall "Förbundsrepubliken Jugoslavien" ersättas med "Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

Artikel 2

Förordning (EG) nr 2667/2000 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande: "Artikel 1

1. Kommissionen får till en byrå delegera följande uppgifter, nämligen

i) genomförandet av det gemenskapsbistånd som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 2666/2000 till förmån för Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

ii) genomförandet av det gemenskapsbistånd som beslutats av kommissionen på grundval av andra tillgängliga instrument för de berörda länderna. I sådana fall skall detta ske i enlighet med bestämmelserna i de berörda förordningarna, och artikel 2.1 b och c, artikel 2.2, 2.3 och 2.4, artikel 4 samt artikel 5.1 a, b, c och h i den här förordningen skall inte tillämpas.

2. Europeiska byrån för återuppbyggnad, nedan kallad 'byrån', skall inrättas för detta ändamål i syfte att genomföra det gemenskapsbistånd som avses i punkt 1."

2. I artikel 2.1 b skall "Förbundsrepubliken Jugoslavien" ersättas med "Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

3. I artikel 4.10 skall "Förbundsrepubliken Jugoslavien" ersättas med "Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

4. I artikel 7.3 första stycket skall "Förbundsrepubliken Jugoslavien" ersättas med "Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

5. I artikel 7.3 andra stycket skall "Förbundsrepubliken Jugoslavien" ersättas med "Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

6. I artikel 15 skall "Förbundsrepubliken Jugoslavien" ersättas med "Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 december 2001.

På rådets vägnar

L. Michel

Ordförande

(1) EGT C 332 E, 27.11.2001, s. 338.

(2) Yttrandet avgivet den 29 november 2001(ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 306, 7.12.2000, s. 7.

(4) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1.

Top