Help Print this page 

Document 32001R2382

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 2382/2001 av den 4 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument
  • In force
OJ L 323, 7.12.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2382/oj
Multilingual display
Text

32001R2382

Rådets förordning (EG) nr 2382/2001 av den 4 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 323 , 07/12/2001 s. 0001 - 0002


Rådets förordning (EG) nr 2382/2001

av den 4 december 2001

om ändring av förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1) De första åtgärderna som beviljades gemenskapsstöd inom ramen för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) som upprättades genom förordning (EG) nr 1267/1999(4) bedömdes och godkändes av kommissionen från och med år 2000.

(2) Mot bakgrund av de erfarenheter som har gjorts vid bedömning och godkännande av åtgärder som skall finansieras i enlighet med ISPA bör vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1267/1999 ändras.

(3) Medfinansiering av åtgärder, särskilt med internationella finansinstitut, och användning av privat finansiering är viktiga förutsättningar för att ISPA skall fungera. I vissa fall är tillgång till annan finansiering än gemenskapsstöd nödvändig för att mottagarländerna skall kunna säkerställa en medfinansiering av åtgärder som till fullo uppfyller villkoren för att beviljas stöd från ISPA och som motsvarar ISPA:s mål.

(4) För att möjliggöra eller underlätta medfinansiering tillsammans med internationella finansinstitut och/eller privata finansieringskällor bör det finnas möjlighet att medge undantag, efter bedömning i varje enskilt fall, för bestämmelserna om deltagande i anbudsinfordringar och kontrakt som medfinansieras inom ramen för ISPA.

(5) Enligt artikel 114.2 i budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5) kan det, på grundval av de särskilda villkor som fastställs i de grundläggande rättsakterna om samarbete och i enlighet med de relevanta förfarandena för beviljande, i undantagsfall och med angivande av giltiga skäl, beslutas att medborgare i tredje land tillåts delta i anbudstävlan om kontrakt som finansieras av gemenskapen. Förordning (EG) nr 1267/1999 är en sådan grundläggande rättsakt.

(6) I detta avseende kan vissa bestämmelser som tillämpas inom ramen för Phare-programmet som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 3906/89(6) av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra Europa utgöra mönster.

(7) Det är nödvändigt att precisera definitionen av stödberättigande utgifter för att ISPA-åtgärder skall kunnas finansieras från andra externa stödkällor.

(8) Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1267/1999 bör för övrigt anpassas för att hänsyn skall kunna tas till rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

(9) För antagandet av denna förordning innehåller fördraget inte några andra befogenheter än dem i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1267/1999 ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall införas: "Artikel 6a

Tilldelning av kontrakt

1. Vad gäller åtgärder för vilka gemenskapen är den enda externa stödkällan skall anbudsinfordringar och kontrakt vara öppna på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna och de länder som anges i artikel 1.1 andra stycket.

2. Punkt 1 skall även tillämpas vid medfinansiering.

Vid medfinansiering får emellertid kommissionen, efter bedömning i varje enskilt fall, tillåta att tredje land deltar i anbudsinfordringar och kontrakt."

2. I artikel 7 skall följande punkt läggas till: "8. Om en åtgärd medfinansieras av internationella finansinstitut, får sådana utgifter som uppfyller kraven för stödberättigande enligt punkt 7, men som verkställts enligt förfaranden som gäller för andra externa finansieringskällor än för gemenskapsstöd, och som dessa finansinstitut själva står för, tas med i beräkningen av de totala stödberättigande utgifterna för denna åtgärd."

3. I artikel 14 skall punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande: "1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande (nedan kallad kommittén). Europeiska investeringsbanken skall utse en företrädare utan rösträtt.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

3. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2001.

På rådets vägnar

D. Reynders

Ordförande

(1) EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 197.

(2) Yttrandet avgivet den 20 september 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 221, 7.8.2001, s. 166.

(4) EGT L 161, 26.6.1999, s. 73.

(5) EGT 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/1999 (EGT L 326, 18.12.1999, s. 1).

(6) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2666/2000 (EGT L 306, 7.12.2000, s. 1).

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top