Help Print this page 

Document 32001R2252

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2252/2001 av den 20 november 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2222/2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 304, 21.11.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2252/oj
Multilingual display
Text

32001R2252

Kommissionens förordning (EG) nr 2252/2001 av den 20 november 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2222/2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 304 , 21/11/2001 s. 0008 - 0009


Kommissionens förordning (EG) nr 2252/2001

av den 20 november 2001

om ändring av förordning (EG) nr 2222/2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(1), särskilt artiklarna 9.2 och 12.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Av artikel 2 g i kommissionens förordning (EG) nr 2222/2000(2) om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999, framgår att det årliga finansieringsavtalet i förekommande fall kan innebära en ändring av bestämmelser som fastställts genom det fleråriga finansieringsavtalet. Det bör också föreskrivas en möjlighet att ett årligt finansieringavtal i förekommande fall kan innebära en ändring av bestämmelserna i ett tidigare årligt finansieringsavtal, bland annat åtagandeperiodens längd.

(2) I artikel 7.3 i förordning (EG) nr 2222/2000 föreskrivs att kommissionen skall återta delar av ett åtagande i enlighet med regeln som anges i artikel 31.2 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999(3), ändrad genom förordning (EG) nr 1447/2001(4), om allmänna bestämmelser för strukturfonderna. Eftersom inget kommissionsbeslut om överföring av förvaltningen till organ i kandidatländerna kunde fattas under 2000 är det lämpligt att förlänga tidsfristen för återtagandet av åtagandet för år 2000.

(3) I artikel 9.1 i förordning (EG) nr 2222/2000 begränsas bidragsberättigandet till utgifter som betalats av stödmottagaren från och med det datum då kommissionen fattade beslutet om överföring av förvaltningen till det organ som utsetts av kandidatlandet. För att underlätta införandet av det system som föreskrivs i förordning (EG) nr 1268/1999 och se till att det kommer de berörda parterna till godo på det sätt som är tänkt är det lämpligt att i denna bestämmelse inte inkludera kostnader för genomförbarhetsstudier och liknande studier om utvalda projekt och kostnader inom ramen för tekniskt stöd.

(4) I artikel 11.3 i förordning (EG) nr 2222/2000 föreskrivs att inga andra avgifter far dras från ränta som uppbärs på Sapards eurokonto än sådana som är av skattemässig art. För att se till att gemenskapens medel för att förverkliga Sapards mål utnyttjas fullt ut bör emellertid även detta undantag tas bort.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2222/2000 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 g skall ersättas med följande: "g) Med det årliga finansieringsavtalet avses det avtal i vilket det slutliga stödet för året i fråga anges, på grundval av dels de anslag som tagits upp i gemenskapens budget samt tillägg och ändringar, dels i förekommande fall de bestämmelser som fastställts genom antingen det fleråriga finansieringsavtalet eller i ett tidigare årligt finansieringsavtal."

2. Följande stycke skall läggas till i artikel 7.3: "Genom undantag från första stycket skall kommissionen automatiskt återta varje del av åtagandet för år 2000 som inte har reglerats genom betalning eller för vilket den inte har mottagit en godtagbar betalningsansökan senast den 31 december 2003."

3. I artikel 9.1 skall andra strecksatsen ersättas med följande: "- baseras på utgiftsdeklarationer från stödmottagaren. Dessa får endast omfatta projekt som valts ut och utgifter som betalats från och med det datum då kommissionen fattade det beslut som avses i artikel 3.1, utom kostnader för genomförbarhetsstudier och liknande studier av de utvalda projekten samt utgifter för tekniskt stöd."

4. Artikel 11.3 skall ersättas med följande: "3. De räntor som uppbärs på Sapards eurokonto får endast användas för programmet. På dessa räntor får inga avgifter tas ut."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 november 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EGT L 253, 7.10.2000, s. 5.

(3) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(4) EGT L 198, 21.7.2001, s. 1.

Top