Help Print this page 

Document 32001R2251

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2251/2001 av den 20 november 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutninsperioden (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 304, 21.11.2001, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2251/oj
Multilingual display
Text

32001R2251

Kommissionens förordning (EG) nr 2251/2001 av den 20 november 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutninsperioden (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 304 , 21/11/2001 s. 0006 - 0007


Kommissionens förordning (EG) nr 2251/2001

av den 20 november 2001

om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutninsperioden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 2759/1999(2), ändrad genom förordning (EG) nr 2356/2000(3), om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1268/1999, fastställs stödet till producentgrupper som ett procenttal av värdet av den saluförda produktionen. För att öka flexibiliteten vid fastställandet av det stöd som beviljas producentgrupper bör dessa procenttal utgöra tak för de verkliga beloppen.

(2) Enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2759/1999 skall det datum då en plan för landsbygdens utveckling lämnas till kommissionen utgöra startpunkten för utgiftens stödberättigande. Denna bestämmelse bör anpassas till de avtal som ingåtts med ansökande länder, enligt vilka endast de utgifter är stödberättigande som betalats av organet från och med det datum då kommissionen överlåtit den ekonomiska förvaltningen till organet i fråga.

(3) Enligt reglerna för bistånd till tredje land i "Handbok med anvisningar för upphandling av tjänster, varor samt bygg- och anläggningsarbeten inom ramen för gemenskapens bistånd till tredje land"(4) gäller vid stöd till investeringar kravet att samtliga tjänster, arbeten, maskiner och varor skall ha sitt ursprung i gemenskapen eller i kandidatländerna. Den slutliga stödmottagaren skall på begäran kunna fastställa insatsens ursprung när det gäller bygg- och anläggningskontrakt eller tjänstekontrakt som finansieras inom ramen för detta instrument, med hjälp av alla tillåtna former av bevis.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2759/1999 ändras på följande sätt:

1. I artikel 6.4 skall första meningen ersättas med följande: "4. Det stöd som avses i punkt 3 skall beslutas för respektive producentorganisation på grundval av dess årligen saluförda produktion och skall inte överskrida:"

2. I artikel 8.2 skall första stycket ersättas med följande: "2. Endast utgifter som betalas av organet från och med datumet för kommissionens beslut om överlåtande av den ekonomiska förvaltningen till det organet, eller från och med det eller de datum som fastställs i beslutet, skall berättiga till gemenskapsstöd. För att ett projekt skal berättiga till gemenskapsstöd skall alla tjänster, arbeten, maskiner och varor ha sitt ursprung i gemenskapen eller i kandidatländerna. Den slutliga stödmottagaren skall på begäran kunna fastställa insatsens ursprung när det gäller bygg- och anläggningskontrakt eller tjänstekontrakt, med hjälp av alla tillåtna former av bevis."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 november 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EGT L 331, 23.12.1999, s. 51.

(3) EGT L 272, 25.10.2000, s. 13.

(4) SEC (1999) 1801/2.

Top