Help Print this page 

Document 32001R1726

Title and reference
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1726/2001 av den 23 juli 2001 om ändring av artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1292/96 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen
  • In force
OJ L 234, 1.9.2001, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1726/oj
Multilingual display
Text

32001R1726

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1726/2001 av den 23 juli 2001 om ändring av artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1292/96 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 234 , 01/09/2001 s. 0010 - 0010


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1726/2001

av den 23 juli 2001

om ändring av artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1292/96 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i enlighet med det i artikel 251 i fördraget angivna förfarandet(2), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen och dess medlemsstater deltar i ett antal internationella avtal om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen, däribland 1999 års konvention om livsmedelsbistånd.

(2) Denna konvention har godkänts genom rådets beslut 2000/421/EG av den 13 juni 2000 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 1999 års konvention om livsmedelsbistånd(3).

(3) Det är nödvändigt att artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1292/96(4) bringas i praktisk överensstämmelse med artiklarna III och IV i 1999 års konvention om livsmedelsbistånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 21 i förordning (EG) nr 1292/96 skall ändras på följande sätt: "Artikel 21

1. Rådet skall på förslag av kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet genom beslut med kvalificerad majoritet fastställa gemenskapens andel av totalbeloppet för det bistånd - uttryckt i ton veteekvivalent, värde eller en kombination av ton och värde - som föreskrivs i konventionen om livsmedelsbistånd, och detta belopp skall vara det totala bidraget från både gemenskapen och medlemsstaterna.

2. Kommissionen skall samordna gemenskapens och medlemsstaternas åtgärder vad gäller leverans av bistånd i enlighet med konventionen om livsmedelsbistånd, samt se till att det totala bidraget från gemenskapen och medlemsstaterna minst når upp till det åtagande som föreskrivs i den nämnda konventionen."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

A. Neyts-Uyttebroeck

Ordförande

(1) EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 108.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 16 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 10 juli 2001.

(3) EGT L 163, 4.7.2000, s. 37.

(4) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

Top