Help Print this page 

Document 32001R0436

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 436/2001 av den 2 mars 2001 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 63, 3.3.2001, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 58 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 56 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 56 - 58

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/436/oj
Multilingual display
Text

32001R0436

Kommissionens förordning (EG) nr 436/2001 av den 2 mars 2001 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 03/03/2001 s. 0016 - 0018


Kommissionens förordning (EG) nr 436/2001

av den 2 mars 2001

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2020/2000(2), särskilt artikel 13 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med förfarandet i artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 har vissa medlemsstater sedan 1997 översänt uppgifter i syfte att få till stånd en ändring av vissa bestämmelser i bilaga II.

(2) Komposterat hushållsavfall och komposterat vegetabiliskt material är produkter som före antagandet av förordning (EEG) nr 2092/91 allmänt användes i enlighet med vedertagna regler för ekologisk odling inom gemenskapen; dessa produkter är för närvarande också tillgängliga efter annan fermentering än vanlig kompostering, i synnerhet anaerob fermentering för produktion av biogas. För dessa produkter bör ändringarna införas snabbt med tanke på den förestående odlingssäsongen, när de i enlighet med de begränsningar som fastställs i bilaga I avdelning A i förordningen skulle kunna användas till gödning. Anaerobisk fermentering för produktion av biogas är en process som i princip är förenlig med den ekologiska odlingens miljöskyddsmål.

(3) På flera språk är det nödvändigt att korrigera namnet på produkten "basisk slagg" så att det gäller samma produkt. Produkten togs inte med i den portugisiska versionen av kommissionens förordning (EG) nr 2381/91(3), i vilken avdelning A i bilaga II fastställdes. Därför måste detta korrigeras.

(4) Erfarenheterna av användning av kalk från sockerindustrin i ekologisk odling har visat att det är lämpligt att tillåta detta bruk att fortgå efter den 31 mars 2002.

(5) Många beredningar baserade på pyrethriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium innehåller piperonylbutoxid som synergist. Det är därför lämpligt att skärpa villkoren för användning av dessa blandningar.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall omedelbart tillämpas.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EGT L 241, 26.9.2000, s. 39.

(3) EGT L 255, 1.10.1994, s. 84.

BILAGA

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

1. Under rubriken "A. GÖDSELMEDEL OCH MARKBEREDNINGSMEDEL" skall följande ändringar göras:

a) I tabellen skall bestämmelserna om införandet av kompost av hushållsavfall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

b) I tabellen skall bestämmelserna om införande av kompost av vegetabiliskt material ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

c) I den danska, tyska, grekiska, nederländska, svenska respektive finska versionen av tabellen skall följande namn ersättas: - på danska skall namnet "Thomasslagger" ersättas med "Jernværksslagger",

- på tyska skall namnet "Thomasphosphat" ersättas med "Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung",

- på grekiska skall namnet "Σκωρίες αποφωσφατώσεως (σκωρίες του Θωμά)" ersättas med "Σκωρίες αποφωσφατώσεως",

- på nederländska skall namnet "Thomasslakkenmeel" ersättas med "Metaalslakken",

- på finska skall namnet "Tuomaskuona" ersättas med "Kuona",

- på svenska skall namnet "Basisk slagg (Thomasslagg)" ersättas med "Basisk slagg".

d) i den portugisiska versionen skall följande produkt införas efter "Fosfato de aluminio e calcio" :

">Plats för tabell>"

e) I tabellen skall bestämmelserna om införande av kalk från sockerindustrin ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

2. I del B "Bekämpningsmedel" skall tabellen "1. Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung" ändras på följande sätt: Införandet av "Pyrethriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium" skall ersättas av följande:

">Plats för tabell>"

Top