Help Print this page 

Document 32001D0595

Title and reference
2001/595/EG: Rådets beslut av den 13 juli 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av ändringen av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget
  • In force
OJ L 209, 2.8.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 42 - 42

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/595/oj
Multilingual display
Text

32001D0595

2001/595/EG: Rådets beslut av den 13 juli 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av ändringen av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 209 , 02/08/2001 s. 0032 - 0032


Rådets beslut

av den 13 juli 2001

om Europeiska gemenskapens ingående av ändringen av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget

(2001/595/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets och kommissionens beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom(1) ingick Europeiska gemenskaperna energistadgefördraget, i vilket hänvisades till de relevanta bestämmelserna i GATT 1947.

(2) Det ligger i gemenskapens intresse att det i energistadgefördraget hänvisas till relevanta WTO-bestämmelser, i stället för till GATT 1947-bestämmelserna samt att en förteckning över energianknuten utrustning infogas i handelsbestämmelserna.

(3) Gemenskapen har exklusiv behörighet när det gäller den gemensamma handelspolitiken.

(4) Vid energistadgekonferensen och den internationella konferens, vilka hölls 24 april 1998, godkändes texten till ändringen av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget, däribland förteckningen över energianknuten utrustning samt beslut, överenskommelser och förklaringar med anknytning till detta (handelsändringen).

(5) Gemenskapen har genom rådets beslut 98/537/EG(2) godkänt handelsändringen och att den tillämpas provisoriskt i avvaktan på att den träder i kraft.

(6) Antagandet av handelsändringen kommer att bidra till att Europeiska gemenskapens mål uppnås, och följaktligen bör ändringen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringen av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande skall i enlighet med artiklarna 39 och 49 i energistadgefördraget på Europeiska gemenskapens vägnar hos Republiken Portugals regering deponera godkännandeinstrumentet om ändringen av de handelsrelaterade bestämmelserna i energistadgefördraget.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2001.

På rådets vägnar

M. Verwilghen

Ordförande

(1) EGT L 69, 9.3.1998, s. 1.

(2) EGT L 252, 12.9.1998, s. 21.

Top