Help Print this page 

Document 32001D0586

Title and reference
2001/586/EG: Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning
  • In force
OJ L 213, 7.8.2001, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/586/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32001D0586

2001/586/EG: Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 213 , 07/08/2001 s. 0038 - 0038


Rådets beslut

av den 18 juni 2001

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

(2001/586/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning inrättades genom förordning (EEG) nr 1210/90(3).

(2) Europeiska rådet gjorde vid sitt möte i Luxemburg i december 1997 deltagandet i gemenskapsprogram och gemenskapsorgan till ett sätt att påskynda föranslutningsstrategin för de central- och östeuropeiska länderna. När det gäller organen, fastslås det i Europeiska rådets slutsatser att "kandidatstaterna kommer att kunna delta i gemenskapsorgan efter beslut från fall till fall".

(3) Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte i Helsingfors i december 1999 att anslutningsprocessen skulle omfatta alla 13 kandidatländer inom en och samma ram där kandidatländerna deltar under samma förutsättningar.

(4) Rådet bemyndigade kommissionen den 14 februari 2000 att förhandla om villkoren för kandidatländernas deltagande i Europeiska miljöbyrån. Kommissionen undertecknade slutakten från förhandlingarna den 9 oktober 2000.

(5) Det avtal som avses i detta beslut bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern om Republiken Ungerns deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att deponera anmälan enligt artikel 18 i avtalet.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2001.

På rådets vägnar

M. Winberg

Ordförande

(1) EGT C 120 E, 24.4.2001, s. 243.

(2) Yttrande avgivet den 31 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 933/1999 (EGT L 117, 5.5.1999, s. 1).

Top