Help Print this page 

Document 32001D0427

Title and reference
2001/427/RIF: Rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet
  • No longer in force
OJ L 153, 8.6.2001, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 135 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 135 - 137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/427/oj
Multilingual display
Text

32001D0427

2001/427/RIF: Rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 153 , 08/06/2001 s. 0001 - 0003


Rådets beslut

av den 28 maj 2001

om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet

(2001/427/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 30.1, 31 och 34.2 c i detta,

med beaktande av Republiken Frankrikes och Konungariket Sveriges initiativ,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentet antog den 16 december 1993 resolutionen om småskalig brottslighet i städer och dess samband med organiserad brottslighet(1) och den 17 november 1998 resolutionen om riktlinjer och åtgärder för att förebygga organiserad brottslighet genom utarbetandet av en bred strategi för bekämpning(2).

(2) I artikel 29 i fördraget sägs det att unionens mål på detta område skall uppnås genom förebyggande och bekämpande av brottslighet, vare sig denna är organiserad eller ej.

(3) I handlingsplanen från Wien begärdes det att förebyggande åtgärder mot brottslighet skulle utarbetas inom fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande.

(4) Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 fastslogs behovet av att utarbeta brottsförebyggande åtgärder, utbyta bästa praxis samt att stärka nätverket av behöriga nationella myndigheter för brottsförebyggande åtgärder och samarbetet mellan nationella brottsförebyggande organisationer. Det preciserades att ungdomsbrottslighet, brottslighet i städerna och narkotikarelaterad brottslighet skulle kunna få högsta prioritet i arbetet. Därför bör möjligheten att inrätta ett av gemenskapen finansierat program utforskas.

(5) Enligt Rekommendation 6 i Europeiska unionens strategi inför det nya årtusendet(3) skall rådet biträdas av personer med brottsförebyggande expertkunskap, t.ex. de nationella kontaktpunkterna, eller genom att ett nätverk av experter från nationella brottsförebyggande organisationer upprättas.

(6) Vid ett flertal viktiga seminarier och konferenser om förebyggande av brottslighet i Stockholm (1996), Noordwijk (1997), London (1998) och Algarve (2000) har man uppmanat till inrättandet av ett europeiskt nätverk inom Europeiska unionen för att utveckla samarbetet om förebyggande av brottslighet. Vid högnivåkonferensen i Algarve framkom också behovet av en sektorsövergripande strategi grundad på partnerskap för att förebygga brottslighet. Vid konferensen i Zaragoza 1996 påpekades också behovet av att betona den starka kopplingen mellan organiserad brottslighet och brottslighet i allmänhet.

(7) Det är nödvändigt att engagera hela samhället i utvecklingen av ett partnerskap mellan nationella, lokala och regionala offentliga myndigheter, icke-statliga organisationer, den privata sektorn och medborgarna. Orsakerna till brottslighet är många, och de måste följaktligen åtgärdas på olika nivåer, av olika samhällsgrupper, i partnerskap med aktörer med olika kompetens och erfarenhet, inklusive det civila samhället.

(8) Eftersom huvuddelen av den brottslighet som drabbar medborgarna i Europeiska unionen sker i städer, måste hänsyn tas till politiken i städerna. Särskild uppmärksamhet bör härvid ägnas alla typer av våld i städerna som påverkar samhällets normala sätt att fungera.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet, nedan kallat "nätverket", inrättas härmed.

2. Nätverkets nationella företrädare och ett sekretariat skall säkerställa att nätverket fungerar väl i enlighet med detta beslut.

3. Förebyggande av brottslighet omfattar alla åtgärder som är avsedda att minska eller på annat sätt bidrar till en minskning av brottsligheten och medborgarnas känsla av osäkerhet, både kvantitativt och kvalitativt, antingen genom direkt avskräckande från brottslig verksamhet eller genom politik och insatser som är utformade för att minska potentialen för brottslighet och orsakerna till brottslighet. Häri ingår arbete som utförs av regeringar, behöriga myndigheter, straffrättsliga myndigheter, lokala myndigheter och de specialiserade sammanslutningar dessa har inrättat i Europa, den privata sektorn, frivilligsektorn och allmänheten, med stöd från media.

Artikel 2

1. Nätverket skall utgöras av kontaktpunkter, som utses av varje medlemsstat.

2. Varje medlemsstat skall utse högst tre kontaktpunkter.

3. Kontaktpunkterna skall inkludera åtminstone en företrädare för de nationella myndigheter som är behöriga för förebyggande av brottslighet i dess många aspekter.

4. Forskare eller akademiker som är specialiserade på detta område och andra aktörer på det brottsförebyggande området kan utses som kontaktpunkter. Medlemsstaterna skall i samtliga fall säkerställa att forskare eller akademiker och andra aktörer på det brottsförebyggande området, t.ex. icke-statliga organisationer, lokala myndigheter och den privata sektorn, involveras genom de utsedda kontaktpunkterna.

5. Kommissionen skall också utse en kontaktpunkt. Europol och Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) skall associeras till arbetet i frågor som berör dem. Andra relevanta organ kan också associeras till arbetet.

6. Varje medlemsstat skall säkerställa att dess kontaktpunkter förfogar över tillräckliga kunskaper i minst ett annat av unionens officiella språk, så att de kan kommunicera med kontaktpunkter i andra medlemsstater.

Artikel 3

1. Nätverket skall bidra till utvecklingen av olika aspekter inom det brottsförebyggande arbetet på unionsnivå och stödja brottsförebyggande åtgärder på lokal och nationell nivå. Även om nätverket skall täcka all slags brottslighet, skall det ägna särskild uppmärksamhet åt ungdomsbrottslighet, brottslighet i städerna och narkotikarelaterad brottslighet.

2. Nätverket skall särskilt göra följande:

a) Underlätta samarbete, kontakter, informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna och mellan nationella organ samt mellan medlemsstaterna och kommissionen, andra delar av rådet samt övriga expertgrupper och specialiserade nätverk för brottsförebyggande frågor.

b) Samla in och analysera uppgifter om befintliga brottsförebyggande åtgärder, utvärderingen av dem och analysen av de bästa rutinerna samt samla in och analysera befintliga uppgifter om brottslighet och hur den utvecklas i medlemsstaterna för att bidra till diskussionen om framtida nationella beslut och beslut på unionsnivå. Nätverket skall också bistå rådet och medlemsstaterna med frågeformulär om brott och förebyggande av brottslighet.

c) Bidra till att fastställa och utveckla de viktigaste områdena för forskning, utbildning och utvärdering vad gäller förebyggande av brottslighet.

d) Anordna konferenser, seminarier, möten och annan verksamhet för att främja diskussionen om dessa specifika frågor och sprida resultaten.

e) Anordna verksamhet som stimulerar och förbättrar utbytet av erfarenhet och bästa rutiner.

f) Utveckla samarbetet med ansökarländerna, tredje land samt internationella organisationer och organ.

g) Vid behov och på begäran ställa sin sakkunskap till rådets och kommissionens förfogande, i syfte att biträda dem i alla frågor som rör förebyggande av brott.

h) Varje år rapportera till rådet om sin verksamhet genom behöriga arbetsorgan och ange de prioriterade områdena i arbetsprogrammet för det kommande året. Rådet skall notera och godkänna rapporten och därefter översända den till Europaparlamentet.

Artikel 4

För att utföra sina uppgifter skall nätverket

a) arbeta på ett sektorsövergripande sätt,

b) genom kontaktpunkterna stå i nära kontakt med brottsförebyggande organ, lokala myndigheter och partnerskap, det civila samhället, forskningsinstitut samt icke-statliga organisationer i medlemsstaterna,

c) upprätta och underhålla en webbplats, som skall innehålla de årliga rapporterna och all annan användbar information, bland annat en förteckning över bästa rutiner,

d) vinnlägga sig om att använda och sprida resultaten av projekt som har relevans för förebyggande av brottslighet och som finansieras genom EU-program.

Artikel 5

1. Nätverkets första sammanträde skall äga rum den 28 augusti 2001.

2. Nätverket skall sammanträda minst en gång per halvår och sammankallas av rådets ordförandeskap.

3. I anslutning till nätverkets möten skall nätverkets nationella företrädare, dvs. en företrädare för varje medlemsstat, utsedd i enlighet med artikel 2.3, sammanträda för att fatta beslut om de frågor som avses i artikel 5.4.

4. Nätverkets nationella företrädare skall besluta om nätverkets årliga program, inbegripet en finansieringsplan. De skall särskilt fastställa

- vilka områden som skall behandlas i första hand,

- de viktigaste specifika åtgärder som skall vidtas (seminarier och konferenser, studier och forskning, utbildningsprogram...),

- webbplatsens utformning.

Företrädarna skall även utarbeta nätverkets årliga verksamhetsrapport.

Nätverkets nationella företrädare skall anta sina beslut enhälligt.

Ordförandeskapet för nätverkets nationella företrädare skall utövas av företrädaren för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet.

Nätverkets nationella företrädare skall sammanträda minst en gång per ordförandeskap. De skall själva upprätta sin arbetsordning, som skall antas genom enhälligt beslut.

5. Kommissionen skall svara för nätverkets sekretariat.

6. Nätverkets sekretariat och dess verksamhet skall finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget.

7. Sekretariatet skall svara för utarbetandet av nätverkets årliga program och den årliga verksamhetsrapporten. Det skall utföra nätverkets dagliga verksamhet, inbegripet sammanställande, analys och spridning av information i samverkan med de nationella kontaktpunkterna. Det skall bistå nätverkets medlemmar med att planera, utarbeta och genomföra projekt. Det skall upprätta och underhålla nätverkets webbplats. Sekretariatet skall ha ett nära samarbete med nätverkets nationella företrädare när det utför sina uppgifter.

Artikel 6

Rådet skall utvärdera nätverkets verksamhet inom tre år från det att detta beslut har antagits.

Artikel 7

Detta beslut blir gällande samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 28 maj 2001.

På rådets vägnar

T. Bodström

Ordförande

(1) EGT C 20, 24.1.1994, s. 188.

(2) EGT C 379, 7.12.1998, s. 44.

(3) EGT C 124, 3.5.2000, s. 1.

Top