Help Print this page 

Document 32000R2722

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2722/2000 av den 13 december 2000 om fastställande av villkor för stöd från Fonden för fiskets utveckling (FFU) till att utrota sjukdomsrisker i vattenbruk
  • No longer in force
OJ L 314, 14.12.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 260 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 260 - 260

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2722/oj
Multilingual display
Text

32000R2722

Kommissionens förordning (EG) nr 2722/2000 av den 13 december 2000 om fastställande av villkor för stöd från Fonden för fiskets utveckling (FFU) till att utrota sjukdomsrisker i vattenbruk

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 314 , 14/12/2000 s. 0010 - 0010


Kommissionens förordning (EG) nr 2722/2000

av den 13 december 2000

om fastställande av villkor för stöd från Fonden för fiskets utveckling (FFU) till att utrota sjukdomsrisker i vattenbruk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn(1), särskilt artikel 15.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 15.3 g i förordning (EG) nr 2792/1999 fastställs uttryckligen att gemenskapen kan bevilja stöd genom Fonden för fiskets utveckling (FFU) till att utrota sjukdomsrisker i vattenbruk. Genom denna bestämmelse kan eventuellt producenterna ersättas för avlivning av vattenbruksdjur.

(2) I artikel 24 i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1258/1999(3), fastställs villkor för gemenskapens finansiella stöd till programmen för bekämpning och övervakning av djursjukdomar. I dessa villkor anges bland annat att sjukdomen måste vara upptagen i bilagan till beslutet, att kommissionen bör godkänna avlivningsplanen (som eventuellt inbegriper ersättning till producenterna) och att gemenskapen kan medfinansiera utgifterna (när det är lämpligt inbegrips ersättning till producenterna).

(3) Med undantag för vaccinationskampanjer för vattenbruksdjur får inte tillämpningen av artikel 15.3 g i förordning (EG) nr 2792/1999 leda till att förfarande inrättas och villkor fastställs som skiljer sig från den som anges i artikel 24 i beslut 90/424/EEG.

(4) I de fall de finansiella bestämmelserna i ovan nämnda artikel 24 inte är förenliga med de finansiella bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(4) bör det anges att förordningen fortsätter att vara tillämplig för FFU.

(5) Det bör vara förbjudet att kumulera stöd från gemenskapen avseende samma projekt att utrota en sjukdom som drabbar vattenbruksdjur.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommitén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. När den behöriga myndigheten i en medlemsstat, i enlighet med artikel 15.3 g i förordning (EG) nr 2792/1999, önskar få stöd från gemenskapen via Fonden för fiskets utveckling för att utrota en sjukdom som drabbar vattenbruksdjur skall de relevanta bestämmelserna i artikel 24 i beslut 90/424/EEG tillämpas.

2. Punkt 1 skall inte gälla vaccinationskampanjer för vattenbruksdjur.

3. De finansiella bestämmelser om strukturfonderna som fastställs genom förordning (EG) nr 1260/1999 skall forsätta att vara tillämpliga.

4. FFU-stödet gällande ett utrotningsprojekt kan inte kumuleras med andra stöd från gemenskapen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 17.12.1999, s. 10.

(2) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(3) EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(4) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

Top