Help Print this page 

Document 32000R2698

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 2698/2000 av den 27 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1488/96 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet
  • No longer in force
OJ L 311, 12.12.2000, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 316 - 323
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 316 - 323
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 316 - 323
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 316 - 323
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 316 - 323
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 316 - 323
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 316 - 323
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 316 - 323
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 316 - 323

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2698/oj
Multilingual display
Text

32000R2698

Rådets förordning (EG) nr 2698/2000 av den 27 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1488/96 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 311 , 12/12/2000 s. 0001 - 0008


Rådets förordning (EG) nr 2698/2000

av den 27 november 2000

om ändring av förordning (EG) nr 1488/96 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) I artikel 15.6 i förordning (EG) nr 1488/96(3) föreskrivs det att rådet före den 30 juni 1999 skall se över förordningen och att kommissionen vid behov till rådet skall överlämna förslag till ändringar i förordningen.

(2) Medelhavsregionen är ett prioriterat område för Europeiska unionen, och Medelhavspartnernas politiska, ekonomiska och sociala utveckling utgör en allt större utmaning.

(3) Det är viktigt att det samarbete som inletts inom ramen för det partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet, vilket upprättades genom Barcelonaförklaringen av den 27 november 1995, fortsätts och intensifieras.

(4) Nya Europa-Medelhavs-avtal om associering börjar nu träda i kraft, och förberedelserna inför och genomförandet av associeringsavtalen kräver betydande anpassningsinsatser från Medelhavspartnernas sida. Dessa ansträngningar bör stödjas av gemenskapen.

(5) Genomförandet av förordning (EG) nr 1488/96 har under perioden 1995-1998 varit tillfredsställande, men det är nu nödvändigt att effektivisera beslutsförfarandena, så att stödet från gemenskapen kan genomföras på ett mera effektivt sätt.

(6) Den vägledande programplaneringen bör därför på ett tydligare sätt ge uttryck åt avsedd verkan med planerade åtgärder med finansiering från Meda när det gäller Medelhavspartnernas reformprocesser och upprättandet av Europa-Medelhavs-partnerskapet.

(7) I strategidokumenten och de nationella och regionala vägledande programmen bör huvudmålen, riktlinjerna och de prioriterade sektorerna för gemenskapsstödet anges.

(8) Genom införandet av nationella och regionala finansieringsplaner på grundval av de vägledande programmen underlättas en effektivisering av beslutsförfarandena.

(9) Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen(4) fastställs en gemensam rättslig ram för alla de områden som omfattas av gemenskapernas egna medel och utgifter. Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter(5) gäller för alla områden av gemenskapernas verksamhet, utan att det påverkar tillämpningen av de gemenskapsregler som är specifika för de olika politikområdena.

(10) De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(11) Kommissionen och Europeiska investeringsbanken är fast beslutna att se till att deras samarbete med genomförandet av riskkapitaltransaktioner och räntesubventioner ytterligare förbättras.

(12) Ett sådant finansiellt referensbelopp som avses i punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(7) ingår i förordningen under hela dess giltighetstid, utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter så som de är fastställda i fördraget.

(13) Det är därför nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 1488/96.

(14) För antagandet av denna förordning ger fördraget inte några andra befogenheter än de som anges i artikel 308 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1488/96 skall ändras på följande sätt:

1) Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. Gemenskapen skall, inom ramen för de principer och de prioriteringar som präglar partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet, genomföra åtgärder i syfte att stödja de ansträngningar som de territorier och tredje länder i Medelhavsområdet som nämns i bilaga I (nedan kallade Medelhavspartner) gör för att reformera sina ekonomiska och sociala strukturer, förbättra villkoren för missgynnade befolkningsgrupper och för att mildra de följder som den ekonomiska utvecklingen kan få på det sociala området och på miljöområdet."

2) Artikel 1.3 första stycket skall ersättas med följande:"3. Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av programmet under perioden 2000-2006 skall motsvara 5350 miljoner euro."

3) Artikel 2.2 skall ersättas med följande:

"2. Stödåtgärderna skall genomföras med hänsyn till målet att uppnå hållbar utveckling som leder till stabilitet och välstånd på lång sikt. Särskild uppmärksamhet skall ägnas de ekonomiska, sociala och miljömässiga följderna av ekonomiska förändringar, åt regionalt och subregionalt samarbete och åt att bygga upp Medelhavspartnernas kapacitet till integrering i världsekonomin. Målsättningarna och de närmare föreskrifterna för förfarandena anges i bilaga II."

4) Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Kommissionen skall, i samråd med medlemsstaterna och på grundval av ett ömsesidigt och regelbundet utbyte av information, även på plats, särskilt vad gäller strategidokument, nationellt vägledande program, årliga finansieringsplaner samt förberedelse och uppföljning av projektens genomförande, sörja för effektiv samordning av de biståndsinsatser som görs av gemenskapen, inklusive Europeiska investeringsbanken, nedan kallad banken, och varje medlemsstat för att stärka enhetligheten och komplementariteten i deras samarbetsprogram. Vidare skall kommissionen uppmuntra samordning och samarbete med de internationella finansinstituten, Förenta nationernas samarbetsprogram och övriga givare. Riktlinjer, som skall godkännas av den kommitté som inrättas genom artikel 11, kommer att utfärdas för den konkreta utformningen av samordningen på plats.

2. De åtgärder som avses i denna förordning kan beslutas av gemenskapen, antingen självständigt eller i form av samfinansiering med Medelhavspartnerna eller med medlemsstaternas privata eller offentliga organ och banken, å ena sidan, eller multilaterala organ eller tredje länder, å andra sidan. Kommissionen skall i tillämpliga fall främja sådan samfinansiering på grundval av ömsesidigt och tidigt utbyte av information med medlemsstaterna."

5) Artikel 5.2 och 5.3 skall ersättas med artikel 5.2-5.6 enligt följande:

"2. Strategidokument för perioden 2000-2006 skall upprättas på nationell och regional nivå i samråd med banken. Syftet med dessa strategidokument är att definiera de långsiktiga samarbetsmålen och fastslå prioriterade interventionsområden. I detta syfte kommer alla relevanta utvärderingar att beaktas, en problemorienterad analys skall användas och övergripande frågor skall integreras. Så långt det är möjligt kommer riktmärken för genomförandet att tas fram för att underlätta utvärderingen av hur samarbetsmålen har uppnåtts. Om oförutsedda händelser eller resultatet av den översyn som avses i artikel 15.4 kräver detta, kommer strategidokumenten att revideras.

3. Vägledande program - nationella och regionala - för treårsperioder skall baseras på motsvarande strategidokument. De skall fastställas på nationell och regional nivå i samråd med banken och får inbegripa räntesubventioner och riskkapital.

De skall beakta de prioriteringar som utarbetats tillsammans med samarbetspartnerna i Medelhavsområdet, inbegripet slutsatserna från den ekonomiska dialogen.

Programmen skall fastställa de viktigaste målen, riktlinjerna och de prioriterade sektorerna för gemenskapsstödet på de områden som anges i punkt II i bilaga II samt indikatorer för bedömningen av dessa program. De skall innehålla vägledande belopp (totala och per prioriterad sektor) och förteckna vilka kriterier som används för anslagstilldelning till de olika programmen.

Programmen skall, om nödvändigt, uppdateras varje år. De kan ändras beroende på de erfarenheter som gjorts och de framsteg som uppnåtts av samarbetsparterna i Medelhavsområdet när det gäller strukturreformer, makroekonomisk stabilisering, industriell och utveckling och sociala framsteg, eller resultaten från det ekonomiska samarbetet inom ramen för de nya associeringsavtalen. Programmen skall beskriva de reformer som partnerna skall genomföra inom de prioriterade sektorerna och skall inbegripa en utvärdering av de framsteg som gjorts i detta avseende.

4. Finansieringsplaner skall grundas på de vägledande program som avses i punkt 3 och som regel antas årligen. De skall fastställas på nationell och regional nivå i samverkan med banken. Projekt som rör räntesubventioner skall ingå i de nationella finansieringsplanerna. Projekt som rör riskkapital skall ingå i de regionala finansieringsplanerna.

Planerna skall inbegripa en förteckning över de projekt som skall finansieras. Varje projekt skall granskas separat som en del av den övergripande finansieringsplanen. Planernas innehåll skall anges så detaljerat att de kan antas i enlighet med bestämmelserna i artikel 11.2.

5. Kommissionen skall i samverkan med banken säkerställa att programplaneringen av åtgärder som avser räntesubventioner och riskkapital kompletterar och överensstämmer med nationella och regionala strategidokument, vägledande program och finansieringsplaner. Banken skall vid genomförandet säkerställa åtgärdernas överensstämmelse med denna förordning och med de beslut som har fattats i enlighet med denna.

Projekt som rör räntesubventioner skall som regel på lämpligt sätt införlivas i de nationella finansieringsplanerna av kommissionen på grundval av förslag från banken.

Projekt som rör riskkapital skall på lämpligt sätt införlivas i en regional finansieringsplan av kommissionen på grundval av förslag från banken. Projekten skall utformas som en riskkapitalmekanism med en tilldelning för finansiering av riskkapitalprojekt över en flerårsperiod.

6. Finansieringsbesluten skall grunda sig på motsvarande vägledande program, om projekten inte utgör en del av en finansieringsplan."

6) Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) Den sista meningen i punkt 1 skall utgå.

b) Följande stycke skall läggas till i punkt 1:"De lån från banken som omfattas av räntesubventioner skall ställas ut och betalas ut i euro. Gällande ränta skall fastställas vid varje utbetalning med hänsyn till transaktionens finansiella art. Den räntesubvention som skall tillämpas på varje utbetalning är lika med hälften av räntan för den aktuella utbetalningen, men denna räntesubvention får dock inte överstiga en nominell räntesats på 3 %."

c) Första stycket i punkt 3 skall ersättas med följande:"3. Finansieringsbesluten och de avtal och kontrakt som grundar sig på dem skall bland annat föreskriva uppföljning och finansiell kontroll av kommissionen (och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF), med kontroll på plats och inspektion i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(8), och vid behov revision av revisionsrätten på plats. Kommissionen skall vidta åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 11.2 i syfte att säkerställa ett adekvat skydd av Europeiska gemenskapens finansiella intressen i överensstämmelse med förordning (EG, Euratom) nr 2988/95(9)."

d) I punkt 4 skall följande andra stycke föras in:"Riskkapital skall i första hand användas för att stärka den privata sektorn och särskilt för att förstärka den finansiella sektorn i Meda-länderna. Det skall ge ett tydligt mervärde genom att erbjuda finansiella produkter och villkor som inte finns att tillgå lokalt."

e) I punkt 4 skall inledningsorden till tredje stycket ersättas med följande:"Riskkapital som beviljas och förvaltas av banken kan särskilt ta följande former:"

7) Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 första stycket skall ersättas med följande:"1. De åtgärder som avses i denna förordning kan täcka kostnaderna för import av varor och tjänster samt lokala utgifter som är nödvändiga för att slutföra projekt och program. Direkt budgetstöd till förmån för den mottagande parten får också ges i syfte att stödja godkända program för ekonomiska reformer, särskilt genom sektoriella faciliteter för strukturanpassning enligt bilaga II del I.b. Skatter och avgifter skall inte ingå i gemenskapsfinansieringen."

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Kostnaderna för att fastställa, förbereda, förvalta, övervaka, revidera och kontrollera programmen kan också täckas. Detta kan innefatta kostnader med anknytning till tekniskt och administrativt bistånd när de är till ömsesidig nytta för kommissionen och förmånstagarna för åtgärden och inte utgör sådana tjänster som det offentliga normalt skall tillhandahålla."

8) Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

a) Sista strecksatsen i punkt 2 skall strykas.

b) Punkt 4 och 5 skall ersättas med följande:

"4. Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna, på begäran förse alla intresserade företag, organisationer och institutioner i hela gemenskapen med dokumentation om de allmänna aspekterna av Meda-programmen och kraven för deltagande i programmen, genom lämplig användning av Internet.

5. Finansieringskonventioner som avses i artikel 9.6 eller finansieringsförslag skall innehålla uppgifter om den planerade upphandlingen, inklusive beräknade belopp, tilldelningsförfarande och planerat datum för anbudsinfordran."

c) Punkt 7 skall ersättas med följande:

"7. Resultatet av anbudsinfordran, inbegripet information om hur många sådana som mottagits, tidpunkten för tilldelningen av kontrakten och namn och adress på dem vars anbud antagits, skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning samt göras tillgängligt på Internet. Kommissionen skall var sjätte månad förse den kommitté som inrättas genom artikel 11 med detaljerade och specificerade uppgifter om den upphandling som gjorts för att genomföra Meda-program och Meda-projekt."

9) Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Kommissionen skall för kännedom översända sin totala finansiella programplanering och grunderna för denna i samband med strategidokumenten med särskild uppgift om totalbeloppet för de nationella och regionala vägledande programmen liksom fördelningen per mottagarland och prioriterad sektor av det totala belopp som antagits inom ramen för dessa program.

2. Strategidokumenten, de vägledande programmen och finansieringsplanerna med eventuella ändringar skall antas av kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 11.2.

3. Finansieringsbeslut som inte omfattas av de nationella eller regionala finansieringsplanerna skall antas var för sig av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11, om inte annat följer av punkt 5 i denna artikel.

4. Beslut om ändring av de finansieringsbeslut som avses i punkt 3 skall fattas av kommissionen när de inte innehåller några väsentliga ändringar eller ytterligare åtaganden som överstiger 20 % av det ursprungliga åtagandet. Kommissionen skall omedelbart informera den kommitté som avses i artikel 11 om dessa beslut.

5. Finansieringsbeslut som inte överstiger 2000000 euro skall antas av kommissionen om de ingår i ett totalanslag. Totalanslag skall antas enligt förfarandet i artikel 11.2. Den kommitté som avses i artikel 11 skall systematiskt och skyndsamt och i alla händelser före nästa möte informeras om finansieringsbeslut för åtgärder som inte överstiger 2000000 euro.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 106 i budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), (nedan kallad budgetförordningen), skall finansieringsöverenskommelserna översändas för kännedom till ledamöterna i den kommitté som inrättas genom artikel 11 två veckor innan de undertecknas.

7. Det närmare förfarande som fastställs i artikel 12 skall tillämpas på räntesubventioner för lån som banken beviljat för projekt som finansieras på miljöområdet. Det närmare förfarande som fastställs i artikel 13 skall tillämpas på riskkapital."

10) Artikel 10.2 skall ersättas med följande:

"2. I finansieringsbeslut som fattas enligt denna förordning och de bedömningar och utvärderingar som avses i artikel 15, skall kommissionen ta hänsyn till de principer om sund ekonomisk förvaltning, särskilt sparsamhet och kostnadseffektivitet, som anges i budgetförordningen."

11) I artikel 11:

a) Artikel 11.1-11.3 skall ersättas med följande:

"1. En förvaltningskommitté skall inrättas (nedan kallad Med-kommittén). En företrädare för banken skall delta i arbetet, men utan rösträtt.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

3. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

b) Artikel 11.5 skall ersättas med följande:

"5. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning med kvalificerad majoritet i enlighet med artikel 205.2 i fördraget."

c) Artikel 11.7 skall utgå.

12) Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Banken skall underrätta kommissionen om vilket projekt som föreslås i fråga om räntesubventioner, antingen för införlivande i finansieringsplanen eller för antagande som ett enskilt finansieringsbeslut i enlighet med artikel 9.2 respektive 9.3. Kommissionen skall kontrollera det föreslagna projektets överensstämmelse med denna förordning och de relevanta beslut som har fattats i enlighet med denna.

2. Kommissionen skall underrätta banken om alla beslut som rör räntesubventioner, antingen de har antagits som en finansieringsplan eller som ett enskilt finansieringsbeslut.

3. I enlighet med det beslut som avses i punkt 2 kan banken, när beslutet innebär att räntesubventionen beviljas, bevilja motsvarande lån med denna subvention, under förutsättning att den kommitté som avses i artikel 14 och den företrädare från kommissionen som ingår i denna är positiva till detta.

4. Banken skall informera kommissionen i enlighet härmed."

13) Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Banken skall underrätta kommissionen om det projekt som föreslås i fråga om riskkapital i form av en riskkapitalmekanism för införlivande i den regionala finansieringsplanen. Kommissionen skall kontrollera att projektets villkor överensstämmer med denna förordning och de relevanta beslut som har fattats i enlighet med denna.

2. Kommissionen skall underrätta banken om alla beslut som fattas enligt artikel 9.2 om en regional finansieringsplan som innefattar riskkapital för genomförande.

3. På denna grund skall banken till den kommitté som avses i artikel 14 för yttrande överlämna individuella projekt för genomförande av de riskkapitalprojekt som planeras inom ramen för en regional finansieringsplan. Kommissionens företrädare skall till denna kommitté förmedla sin institutions åsikt om det berörda projektet och särskilt om dess överensstämmelse med den regionala finansieringsplanen.

4. På denna grund och under förutsättning att den kommitté som avses i artikel 14 och den företrädare från kommissionen som ingår i denna är positiva skall de enskilda riskkapitalprojekten överlämnas till banken för lämpliga åtgärder.

5. Banken skall informera kommissionen i enlighet härmed."

14) I artikel 14.3 och 14.4 skall hänvisningen till artikel 148.2 i fördraget ersättas med en hänvisning till artikel 205.2 i fördraget.

15) Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Kommissionen skall, i samarbete med banken, undersöka hur långt de åtgärder som vidtagits med stöd av denna förordning har framskridit och varje år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, senast den 30 juni följande år. Rapporten skall innehålla upplysningar om de åtgärder som finansierats under budgetåret med hänsyn till eventuell sekretess, information om resultatet av övervakningen samt en utvärdering av de uppnådda resultaten enligt de övergripande strategidokumenten.

2. Kommissionen skall varje år underrätta medlemsstaterna om föregående års genomförande av åtaganden och betalningar i budgeten.

3. Kommissionen och banken skall efter halva tiden och i efterhand företa en utvärdering av sina respektive projekt och viktigaste insatsområden för att fastställa om målen uppnåtts och för att komma fram till riktlinjer för att öka effektiviteten i den framtida verksamheten. Utvärderingsrapporterna skall, med hänsyn till eventuell sekretess, överlämnas till Med-kommittén och Europaparlamentet. Rapporter om den verksamhet som drivs av banken skall överlämnas till Med-kommittén.

4. Vart tredje år skall kommissionen, i samarbete med banken, lägga fram en samlad utvärdering av det bistånd som redan lämnats till Medelhavspartnerna, inbegripet programmens effektivitet och översynen av strategidokumenten. Denna rapport skall överlämnas till Med-kommittén för diskussion.

5. Före den 30 juni 2006 skall rådet företa en översyn av denna förordning. I detta syfte skall kommissionen före den 31 december 2005 överlämna en utvärderingsrapport till rådet, tillsammans med förslag om förordningens framtid och, vid behov, med de ändringar som skall företas i denna förordning."

16) Bilaga II i förordning (EG) nr 1488/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dag efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 2000.

På rådets vägnar

L. Fabius

Ordförande

(1) EGT C 89 E, 28.3.2000, s. 4.

(2) Yttrandet avgivet den 6 september 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 189, 30.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 780/98 (EGT L 113, 13.4.1998, s. 3).

(4) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(5) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(8) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(9) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(10) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/1999 (EGT L 326, 18.12.1999, s. 1).

BILAGA

"BILAGA II

Mål och tillämpningsvillkor för artikel 2

I. a) Stödet till ekonomiska förändringar och förverkligandet av ett frihandelsområde som omfattar Europa och Medelhavsområdet skall särskilt avse

- skapande av arbetstillfällen och utveckling av den privata sektorn, i synnerhet förbättring av företagsklimatet och stöd till små och medelstora företag,

- öppnande av marknader, främjande av investeringar, industriellt samarbete och handelsutbyte mellan Europeiska gemenskapen och Medelhavspartnerna samt mellan de senare,

- upprustning av ekonomisk infrastruktur, vilket kan inbegripa det finansiella systemet och skattesystemet.

b) Åtgärder för stöd till partnernas reformprogram skall genomföras på grundval av följande principer:

- Stödprogrammen skall syfta till att återupprätta eller, alltefter omständigheterna, konsolidera de viktigaste finansiella jämvikterna och till att skapa ett ekonomiskt klimat som är gynnsamt för ökad tillväxt, samtidigt som de syftar till att förbättra befolkningens välstånd.

- Stödprogrammen skall också bidra till reformer inom de viktigaste sektorerna så att ett frihandelsområde kan inrättas med Europeiska gemenskapen.

- Stödprogrammen skall anpassas till den särskilda situationen i varje land och ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena.

- Stödprogrammen skall fastställa åtgärder som särskilt har till syfte att komplettera de ekonomiska förändringarna vad beträffar sociala förhållanden och sysselsättning och fullbordandet av en frihandelszon för Europa-Medelhavsområdet samt mildra de negativa verkningar som denna process kan få på det sociala området och för sysselsättningen, särskilt för de mest missgynnade befolkningsgrupperna.

- Stödet kommer att utgå i form av direkt budgetstöd och betalas ut i omgångar allt eftersom de mål, inbegripet sektoriella mål, som överenskommits inom ramen för stödprogrammet, uppfylls.

Följande villkor måste uppfyllas för att rätt till stöd skall föreligga:

- Landet i fråga skall inleda ett reformprogram som godkänts av Bretton Woods-institutionerna eller genomföra program som i samråd med dessa institutioner bedöms vara jämförbara vad beträffar reformernas omfattning och effektivitet men som inte nödvändigtvis stöds finansiellt av dem.

- Hänsyn skall tas till landets ekonomiska situation, både i makroekonomiskt hänseende (landets skuldsättningsnivå och kostnader för räntor och amorteringar, betalningsbalans, budgetsituation, monetär situation, inkomst per capita och arbetslöshetsnivå) och vad gäller sektoriella reformer som genomförs med sikte på att skapa ett frihandelsområde med Europeiska gemenskapen.

II. Stödet till en hållbar ekonomisk och social utveckling skall särskilt avse

- det civila samhällets och befolkningens deltagande i utformningen och genomförandet av utvecklingsarbetet,

- förbättrad social service, särskilt inom hälsovård, familjeplanering, vattenförsörjning, avlopp och boende,

- främjande av en bred och rättvis fördelning av avkastningen av tillväxten med särskild uppmärksamhet riktad mot de mål som fastställts vid FN:s toppmöten i fråga om kamp mot fattigdom och som införlivats i de internationella utvecklingsmålen,

- en harmonisk och integrerad utveckling av landsbygden och förbättrade levnadsvillkor i städerna,

- förstärkning av samarbetet på jordbruksområdet, särskilt när det gäller kvalitet och standard,

- förstärkning av samarbetet på fiskeområdet och varaktigt utnyttjande av de marina resurserna,

- skydd och förbättring av miljön, samtidigt som särskild hänsyn tas till försiktighetsprincipen och principen om att förebyggande åtgärder bör vidtas, genom att stödja den ekonomiska utvecklingen via ett förstärkt miljösamarbete,

- upprustning av de ekonomiska infrastrukturerna, särskilt inom transporter, energi, utveckling av landsbygd och städer, genom en förstärkning av den verksamhet som rör informationssamhället, informationsteknik och telekommunikationer,

- integrerad utveckling av mänskliga resurser som en komplettering till medlemsstaternas program, särskilt i samband med fortsatt yrkesutbildning inom ramen för det industriella samarbetet samt förbättring av potentialen för vetenskaplig och teknisk forskning,

- förstärkning av demokratin samt respekt för och försvar av de mänskliga rättigheterna, särskilt genom icke-statliga organisationer i Europeiska gemenskapen och hos Medelhavspartnerna,

- kulturellt samarbete och ungdomsutbyte,

- samarbete och tekniskt bistånd för att stärka samarbetet på migrationsområdet och kampen mot olaglig migration, inbegripet återsändande av personer som olagligen vistas i landet,

- samarbete och tekniskt bistånd för att bekämpa den organiserade brottsligheten, bl.a. olaglig narkotikahandel och människohandel,

- utveckling av samarbetet på områden som rör rättsstaten, t.ex. rättsligt och straffrättsligt samarbete, förstärkning av institutionerna för att säkerställa domstolarnas oberoende och effektivitet, utbildning avseende medlemsstaternas nationella säkerhetstjänster och civilskyddet.

III. Det regionala, subregionala och gränsöverskridande samarbetet skall stödjas särskilt genom

a) upprättande och utveckling av regionala samarbetsstrukturer mellan Medelhavspartnerna, samt mellan dem och Europeiska unionen och dess medlemsstater,

b) - upprättande av fysisk infrastruktur för regionalt handelsutbyte, inklusive transportmedel, kommunikationer och energi,

- förbättring av regelverk och småskaliga infrastrukturprojekt avseende utrustning för gränsövergångar,

- samarbete som rör stora geografiska regioner och åtgärder som kompletterar de åtgärder som vidtas på detta område inom Europeiska gemenskapen, inklusive stöd till sammankoppling av Medelhavspartnernas transport- och energinät med de transeuropeiska näten,

c) övrig regional verksamhet, inklusive dialogen mellan Europa och arabländerna,

d) utbyte mellan det civila samhället i Europeiska gemenskapen och samarbetspartnerna i Medelhavsområdet; här skall det decentraliserade samarbetet

- ha till syfte att fastställa icke-statliga mottagare av gemenskapsstödet,

- särskilt avse inrättandet av nätverk mellan universitet och forskare, lokala samhällen, föreningar, statsvetenskapliga stiftelser, fackföreningar och icke-statliga organisationer, medier, privata näringslivet samt kulturinstitutioner i vid mening och övriga organisationer som anges under IV.

Programmen skall ha som mål att främja det civila samhällets deltagande och uppkomst i partnerländerna, särskilt genom att främja informationsutbyte mellan nätverken och varaktiga kontakter mellan alla nätverkspartner.

IV. En god förvaltning skall främjas genom stöd till nyckelinstitutioner och nyckelaktörer i det civila samhället, såsom lokala myndigheter, landsbygds- och bygrupperingar, föreningar som grundar sig på ömsesidig hjälp, fackföreningar, medier och organisationer för stöd till företag och genom att bidra till att förbättra den offentliga förvaltningens förmåga att utarbeta riktlinjer och genomföra dem.

V. De åtgärder som vidtas enligt denna förordning skall beakta analyser av mäns och kvinnors behov och möjligheter i det ekonomiska och sociala livet så att genderaspekter tas med i programplaneringen och genomförandet av utvecklingssamarbetet. Utbildning och skapande av arbetstillfällen för kvinnor är av särskild betydelse.

De skall också ta hänsyn till behovet av att främja utbildning och skapande av arbetstillfällen för unga för att underlätta deras integration i samhället.

VI. De åtgärder som skall finansieras enligt denna förordning skall i allmänhet utformas som tekniskt bistånd, utbildning, utveckling av institutioner, information, seminarier, utredningar, investeringsprojekt i småföretag, små och mellanstora företag och infrastrukturer samt åtgärder som har till syfte att lyfta fram stödets gemenskapsaspekt. Decentraliserat samarbete bör användas när det kan visa sig vara effektivt. Verksamhet som rör riskkapital och räntesubventioner skall finansieras i samarbete med banken.

VII. Tillbörlig hänsyn skall tas till miljöhänsyn vid förberedelse för och genomförande av verksamhet som finansieras med stöd av denna förordning."

Top