Help Print this page 

Document 32000R2667

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad
  • No longer in force
OJ L 306, 7.12.2000, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 022 P. 46 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 022 P. 46 - 49

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2667/oj
Multilingual display
Text

32000R2667

Rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 306 , 07/12/2000 s. 0007 - 0010


Rådets förordning (EG) nr 2667/2000

av den 5 december 2000

om Europeiska byrån för återuppbyggnad

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapens bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har till största delen genomförts inom ramen för förordning (EG) nr 1628/96(2) och rådets förordning (EG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra Europa(3).

(2) Europeiska byrån för återuppbyggnad inrättades genom förordning (EG) nr 1628/96.

(3) Rådet har antagit förordning (EG) nr 2666/2000(4) som utgör den enhetliga rättsliga ramen för gemenskapsbiståndet till dessa länder och upphäver förordning (EG) nr 1628/96.

(4) Bestämmelserna om inrättandet av och verksamheten vid Europeiska byrån för återuppbyggnad bör därför anpassas till förordning (EG) nr 2666/2000 och intas i en ny förordning med nödvändiga ändringar.

(5) Vid sitt möte i Feira den 19-20 juni 2000 framhöll Europeiska rådet att Europeiska byrån för återuppbyggnad i sin egenskap av den myndighet som skall genomföra det framtida Cards-programmet bör kunna använda sin fulla potential för att nå de mål som fastställdes av Europeiska rådet i Köln den 3 och 4 juni 1999.

(6) I fördraget anges inte några andra befogenheter för att anta denna förordning än de som finns i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller det gemenskapsbistånd som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 2666/2000, till förmån för Förbundsrepubliken Jugoslavien, får kommissionen delegera ansvaret för genomförandet till en byrå.

I detta syfte skall Europeiska byrån för återuppbyggnad (nedan kallad byrån) inrättas, och dess mål skall vara att genomföra det gemenskapsbistånd som avses ovan.

Artikel 2

1. För att uppnå det mål som avses i artikel 1 andra stycket skall byrån, inom ramen för sina befogenheter och i enlighet med kommissionens beslut, utföra följande uppgifter:

a) Inhämta, analysera och till kommissionen vidarebefordra uppgifter om

i) skadorna, de behov som hör ihop med återuppbyggnaden och flyktingarnas och fördrivna personers återvändande samt de åtgärder som vidtagits på detta område av regeringarna, de lokala och regionala myndigheterna samt det internationella samfundet,

ii) de berörda befolkningsgruppernas akuta behov, med hänsyn till de förflyttningar som ägt rum och dessa gruppers möjlighet att återvända,

iii) prioriterade sektorer och geografiska zoner där det behövs krishjälp från det internationella samfundet.

b) I enlighet med kommissionens riktlinjer utarbeta utkast till program för återuppbyggnad i Förbundsrepubliken Jugoslavien och flyktingars och fördrivna personers återvändande.

c) Sörja för genomförandet av det bistånd som avses i artikel 1, i största möjliga utsträckning i samarbete med lokalbefolkningen, och varje gång som det behövs anlita aktörer som valts ut genom anbudsinfordran. I detta syfte får kommissionen ge byrån i uppdrag att vidta alla åtgärder som behövs för att genomföra de program som avses i b, särskilt följande:

i) Utarbeta riktlinjer.

ii) Förbereda och utvärdera anbudsinfordringar.

iii) Underteckna avtal.

iv) Ingå finansieringsöverenskommelser.

v) Tilldela kontrakt i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

vi) Utvärdera projekt som avses i b.

vii) Övervaka genomförandet av projekt som avses i b.

viii) Verkställa betalningar.

2. Den styrelse som avses i artikel 4 skall underrättas när de uppgifter som anges i punkt 1 är utförda. Den skall i förekommande fall anta rekommendationer som översänds till kommissionen och bringas till Cards-kommitténs kännedom, vilken kommitté inrättas genom artikel 10 i förordning (EG) nr 2666/2000.

3. Utan att det skall påverka den verksamhet som eventuellt samfinansieras inom ramen för de befogenheter som har delegerats till byrån enligt artikel 1 kan byrån sörja för genomförandet av de program för återuppbyggnad, återskapande av det civila samhället och rättsstatsprincipen och hjälp till återvändande av flyktingar och fördrivna personer som medlemsstaterna och andra bidragsgivare anförtror byrån, särskilt inom ramen för kommissionens samarbete med Världsbanken, de internationella finansinstituten och Europeiska investeringsbanken (EIB).

Detta genomförande förutsätter att följande villkor är uppfyllda:

a) Finansieringarna skall i sin helhet ombesörjas av andra bidragsgivare.

b) Finansieringarna skall omfatta de driftskostnader som de ger upphov till.

c) Dess längd skall vara förenlig med tidsfristen för byråns avveckling enligt artikel 14.

4. Kommissionen kan också ge byrån i uppdrag att följa upp (bland annat genom kontroller, utvärdering och revision) beslut om stöd till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK) som fattas i enlighet med förordning (EG) nr 1080/2000(5).

Artikel 3

Byrån skall ha status som juridisk person. Den skall i alla medlemsstaterna ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Den skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Byrån skall drivas utan vinstsyfte.

Byrån kan inrätta operativa centrum, som skall åtnjuta en betydande grad av självständighet när det gäller förvaltningen.

Byråns allmänna enheter skall inrättas vid dess säte i Thessaloniki.

Artikel 4

1. Byrån skall ha en styrelse som består av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen.

2. Medlemsstaternas företrädare skall utses av berörda medlemsstater. Företrädarna skall utses på grundval av kvalifikationer och erfarenheter som är relevanta för byråns verksamhet.

3. Företrädarna skall utses på trettio månader.

4. Kommissionen skall inneha ordförandeskapet i styrelsen. Ordföranden får inte rösta.

5. EIB skall utse en observatör utan rösträtt.

6. Styrelsen skall själv anta sin egen arbetsordning.

7. Företrädarna för medlemsstaterna och för kommissionen skall ha en röst var i styrelsen.

Styrelsen skall fatta beslut med två tredjedelars majoritet.

8. Styrelsen skall enhälligt fastställa språkanvändningen i byrån.

9. Ordföranden skall sammankalla styrelsen vid behov, dock minst en gång i kvartalet. Ordföranden skall även sammankalla styrelsen på begäran av byråns direktör eller på begäran av åtminstone en enkel majoritet av styrelsens ledamöter.

10. Direktören skall informera styrelsen om strategidokumentet, det fleråriga programmet och det årliga åtgärdsprogram som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2666/2000, i vilka gemenskapsbiståndet till Förbundsrepubliken Jugoslavien skall ingå samt om förteckningen över de projekt som skall genomföras.

11. Direktören skall regelbundet lägga fram lägesrapporter för styrelsen. Styrelsen kan vid detta tillfälle stödja rekommendationerna om

a) genomförandevillkoren och projektens korrekta genomförande,

b) eventuell anpassning av de projekt som håller på att genomföras,

c) enskilda, särskilt känsliga projekt.

12. Direktören skall regelbundet rapportera till styrelsen om hur de operativa centrumen som upprättats enligt artikel 3 fungerar. Styrelsen kan stödja rekommendationerna i detta sammanhang.

13. Styrelsen skall, på förslag av direktören, fatta beslut om

a) närmare föreskrifter om utvärdering av projektens korrekta genomförande,

b) andra bidragsgivares, som avses i artikel 2.3, programförslag som byrån kan genomföra,

c) fastställande av en flerårig avtalsmässig ram med den övergångsmyndighet som har ansvaret för att administrera Kosovo när det gäller att genomföra det gemenskapsbistånd som avses i artikel 1.3 i förordning (EG) nr 2666/2000,

d) deltagande i styrelsens möten av företrädare med observatörsstatus från de länder och organisationer som anförtror byrån genomförandet av sina program,

e) inrättande av nya operativa centrum i enlighet med artikel 3 andra stycket.

14. Styrelsen skall senast den 31 mars varje år förelägga kommissionen ett utkast till årsrapport om byråns verksamhet under det föregående året samt finansieringen av verksamheten.

Kommissionen skall anta årsrapporten och lägga fram den för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 5

1. Byråns direktör skall utses av styrelsen, på förslag av kommissionen, för en period av trettio månader. Direktören kan entledigas enligt samma förfarande.

Direktören skall ha ansvaret för

a) utarbetande av det förslag till årligt åtgärdsprogram som avses i artikel 4.1 b i förordning (EG) nr 2666/2000 och genomförandet av detta,

b) förberedelse och organisation av styrelsens arbete och regelbunden information om organisationen,

c) information från styrelsen angående anbudsinfordran, upphandling och kontrakt,

d) byråns löpande administration,

e) byråns redovisning av inkomster och utgifter och genomförande av byråns budget,

f) utarbetande och offentliggörande av de rapporter som avses i denna förordning,

g) alla personalfrågor,

h) genomförande av styrelsens beslut och av de riktlinjer som fastställs för byråns verksamhet.

2. Direktören skall ansvara för sin förvaltning inför styrelsen och delta i dess möten.

3. Direktören skall vara byråns rättslige företrädare.

4. Direktören skall utöva tillsättningsmyndighetens befogenheter.

5. Direktören skall för varje kvartal lägga fram en verksamhetsrapport för Europaparlamentet.

Artikel 6

1. Byråns samtliga inkomster och utgifter skall beräknas för varje budgetår, vilket sammanfaller med kalenderåret, samt tas upp i byråns budget som skall innehålla en tjänsteförteckning.

2. Byråns inkomster och utgifter skall balansera varandra.

3. Utan att det skall inverka på andra inkomster skall byråns inkomster omfatta ett anslag i Europeiska unionens allmänna budget, betalningar för utförda tjänster samt medel från andra källor.

4. Budgeten skall också innehålla närmare uppgifter om de medel som de mottagande länderna själva har anslagit till projekt som får finansiellt stöd från byrån.

Artikel 7

1. Direktören skall varje år upprätta ett budgetförslag för byrån, vilket skall omfatta de administrativa kostnaderna och driftskostnaderna för det påföljande budgetåret; direktören skall förelägga styrelsen förslaget.

2. På grundval av förslaget skall styrelsen senast den 15 februari varje år anta ett budgetförslag för byrån och förelägga kommissionen detta förslag.

3. Kommissionen skall granska budgetförslaget för byrån och därvid ta hänsyn till de prioriteringar som kommissionen har fastställt och de övergripande finansiella riktlinjerna för gemenskapsbiståndet till återuppbyggnaden i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

På grundval av detta och inom de föreslagna gränserna för det totala belopp som behövs för biståndet till Förbundsrepubliken Jugoslavien skall kommissionen fastställa det årliga vägledande anslaget för byråns budget, vilket skall tas upp i det preliminära budgetförslaget för Europeiska unionens allmänna budget.

4. Styrelsen skall efter yttrande från kommissionen i början av varje budgetår fastställa byråns budget, och då justera budgeten i förhållande till de olika bidrag som beviljats byrån och de medel som härrör från andra källor. Den personal som är anställd vid byrån under budgetåret skall också anges i budgeten, med uppgift om antal, lönegrader och kategorier.

5. För att säkerställa nödvändig insyn i budgeten kommer medel från andra källor än gemenskapsbudgeten att föras upp separat bland byråns inkomster. Bland utgifterna skall administrationskostnader och personalkostnader tydligt avskiljas från driftskostnader för de program som avses i artikel 2.3 första stycket.

Artikel 8

1. Direktören skall genomföra byråns budget.

2. Behöriga enheter inom kommissionen skall ansvara för den finansiella kontrollen.

3. Senast den 31 mars varje år skall direktören förelägga kommissionen, styrelsen och revisionsrätten utförliga räkenskaper för samtliga inkomster och utgifter under det föregående budgetåret.

Revisionsrätten skall granska räkenskaperna i enlighet med artikel 248 i fördraget. Revisionsrätten skall varje år offentliggöra en rapport om byråns verksamhet.

4. Europaparlamentet skall på rekommendation av rådet bevilja direktören ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget.

Artikel 9

Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen och efter yttrande från revisionsrätten anta byråns budgetförordning och därvid särskilt ange vilket förfarande som skall följas vid fastställandet och genomförandet av byråns budget, med iakttagande av artikel 142 i budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6).

Artikel 10

De regler och föreskrifter som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna skall gälla för byråns personal. Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen fastställa de tillämpningsföreskrifter som behövs.

Byråns personal skall bestå av ett strikt begränsat antal tjänstemän som utnämnts eller avdelats av kommissionen eller medlemsstaterna för att utföra ledningsuppgifter. Resten av personalen skall bestå av övriga anställda som byrån skall rekrytera för en tid som strikt skall begränsas till byråns behov.

Artikel 11

Det översättningsarbete som behövs för byråns arbete skall i princip tillhandahållas av Översättningscentrumet för Europeiska unionens organ.

Artikel 12

Styrelsen skall besluta om byråns anslutning till det interinstitutionella avtalet om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). Styrelsen skall anta de bestämmelser som krävs för OLAF:s interna utredningar.

I finansieringsbesluten och i varje avtal eller genomförandeinstrument som är en följd av dessa skall det uttryckligen anges att revisionsrätten och OLAF vid behov kan företa en kontroll på plats hos mottagarna av byråns medel och hos de mellanhänder som fördelar dem.

Artikel 13

1. Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.

2. När det gäller utomobligatoriskt ansvar skall byrån, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar, ersätta sådana skador som byrån eller dess personal förorsakat vid utövandet av sin verksamhet.

Tvister som rör ersättningen av sådana skador skall avgöras av Europeiska gemenskapernas domstol.

3. De anställdas personliga ansvar gentemot byrån skall regleras av de relevanta bestämmelser som är tillämpliga på byråns personal.

Artikel 14

Kommissionen skall förelägga rådet ett förslag om att avveckla byrån när den anser att byrån fullföljt sitt uppdrag enligt artikel 1. Under alla omständigheter och senast den 30 juni 2004 skall kommissionen förelägga rådet en utvärderingsrapport om tillämpningen av denna förordning samt ett förslag om byråns status.

Artikel 15

Kommissionen kan till byrån delegera det gemenskapsbistånd som beviljats Förbundsrepubliken Jugoslavien inom ramen för förordning (EG) nr 1628/96.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2000.

På rådets vägnar

C. Pierret

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 15 november 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 204, 14.8.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2454/1999 (EGT L 299, 20.11.1999, s. 1).

(3) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1266/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 68).

(4) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(5) EGT L 122, 24.5.2000, s. 27.

(6) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1.

Top