Help Print this page 

Document 32000R2356

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2356/2000 av den 24 oktober 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 272, 25.10.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2356/oj
Multilingual display
Text

32000R2356

Kommissionens förordning (EG) nr 2356/2000 av den 24 oktober 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 272 , 25/10/2000 s. 0013 - 0014


Kommissionens förordning (EG) nr 2356/2000

av den 24 oktober 2000

om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(1), särskilt artikel 8 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 8 i förordning (EG) nr 1268/1999 fastställs ramar och begränsningar som behöver förtydligas för att bättre återspegla gemenskapens strukturpolitik som tillämpas inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(2).

(2) Det bör särskilt förklaras att med "statligt stöd" som anges i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1268/1999 avses allt statligt stöd och inte enbart stöd som beviljas under de program som anges i artikel 9 i den förordningen.

(3) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2759/1999(3) är endast nya maskiner och ny utrustning stödberättigande inom sektorn för bearbetning och saluföring. Det är motiverat att begagnad utrustning skulle kunna vara stödberättigande under vissa omständigheter.

(4) I förordning (EG) nr 2759/1999 begränsas stöd för investeringar i bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter till de produkter som har sitt ursprung i kandidatländerna eller gemenskapen. Den begränsningen finns varken i rådets lagstiftning eller är önskvärd för fiskerisektorn inom ramen för förordning (EG) nr 2759/1999.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2759/1999 skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

"1. Stöd får också beviljas för investeringar enligt artiklarna 25 och 26 i förordning (EG) nr 1257/1999 om förbättringar när det gäller bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter inklusive fiskeriprodukter som anges i bilaga I till fördraget. Jordbruksprodukter, med undantag av fiskeriprodukter, skall har sitt ursprung i kandidatländerna eller gemenskapen. Investeringar i detaljhandelsledet skall vara uteslutna från stöd."

2. Artikel 3.2, stycke b, skall ersättas med följande:

"b) Nya maskiner och ny utrustning, inklusive programvara för datorer. I enstaka fall får emellertid kommissionen bevilja stöd till begagnad utrustning som utgör föremål för särskilda garantier framförallt vad gäller ursprung och tekniska specifikationer."

3. Titeln för artikel 8 skall ersättas med följande:"Rätt till bidrag och stödnivå"

4. I slutet av artikel 8 skall följande stycke läggas till:

"4. För tillämpningen av artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1268/1999:

a) 'Investeringar som ger avkastning' omfattar alla investeringar förutom de i infrastruktur som inte ger en betydande nettoavkastning.

b) 'Statligt stöd' omfattar alla sådana stöd, oavsett om de beviljas under programmet eller ej."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(3) EGT L 331, 23.12.1999, s. 51.

Top