Help Print this page 

Document 32000R2020

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2000 av den 25 september 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 207/93 om definition av innehållet i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 samt om ändring av avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 241, 26.9.2000, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 245 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 245 - 248

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2020/oj
Multilingual display
Text

32000R2020

Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2000 av den 25 september 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 207/93 om definition av innehållet i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 samt om ändring av avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 241 , 26/09/2000 s. 0039 - 0042


Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2000

av den 25 september 2000

om ändring av förordning (EEG) nr 207/93 om definition av innehållet i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 samt om ändring av avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1) senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1437/2000(2), särskilt artikel 5.7, och artikel 5.8 samt artikel 13 i denna. och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EEG) nr 207/93(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 345/97(4), fastställs innehållet i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 och anges detaljerade föreskrifter för hur bestämmelserna i artikel 5.4 i den förordningen skall tillämpas.

(2) Tillämpningsföreskrifterna för systemet med medlemsstaternas tillfälliga godkännanden enligt artikel 5.3 b och 5.5a b i förordning (EEG) nr 2092/91, vilket fastställs i artikel 3 i förordning (EEG) nr 207/93, måste ses över med hänsyn till vissa aktuella svårigheter som medlemsstaterna har.

(3) Det har visat sig att det i gemenskapen genom ekologisk odling produceras tillräckliga kvantiteter av vissa produkter i avsnitt C i bilaga VI, varför dessa produkter bör strykas i avsnitt C i bilaga VI.

(4) För vissa konventionella produkter som strukits bör en övergångsperiod medges så att befintliga lager kan utnyttjas och industrin anpassa sig till de nya kraven.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i förordning (EEG) nr 207/93 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Så länge en ingrediens av jordbruksursprung inte finns upptagen i avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91, får ingrediensen användas på följande villkor, med undantag från vad som anges i artikel 5.3 b och 5.5a b i den förordningen,

a) att aktören till den behöriga myndigheten i medlemsstaten har överlämnat alla uppgifter som behövs för att styrka att ingrediensen uppfyller kraven i artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 2092/91,

b) att den behöriga myndigheten i medlemsstaten, i enlighet med artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 2092/91, provisoriskt har tillåtit denna användning under högst tre månader, efter det att den kontrollerat att aktören har tagit nödvändig kontakt med övriga leverantörer inom gemenskapen för att försäkra sig om att ifrågavarande ingredienser, av erforderlig kvalitet, inte finns tillgängliga. Medlemsstaten får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6, förlänga tillståndet högst tre gånger med sju månader i taget, och

c) att något beslut, i enlighet med punkterna 4 eller 6, inte har fattats om att upphäva tillståndet för ingrediensen i fråga.

2. Om tillstånd har lämnats enligt punkt 1, skall medlemsstaten omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om följande:

a) Datum då tillståndet har lämnats och, vid förlängning av tillståndet, datum för det först beviljade tillståndet.

b) Tillståndshavarens namn, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, faxnummer och e-postadress. Namn och adress till kontaktpunkten på den tillståndsgivande myndigheten.

c) Namnet på ingrediensen av jordbruksursprung och vid behov en närmare beskrivning samt uppgifter om kvalitetskrav.

d) Typ av produkter i vilka ingrediensen är en nödvändig beståndsdel.

e) De mängder som behövs och motiveringen för dessa mängder.

f) Orsaken till bristen och beräknad varaktighet.

g) Datum när medlemsstaten skickar detta meddelande till övriga medlemsstater och kommissionen.

Kommissionen och medlemsstaterna får offentliggöra dessa uppgifter.

3. Om inlämnade yttranden, från en medlemsstat till kommissionen och till den medlemsstat som beviljat godkännandet, visar att ingrediensen finns tillgänglig under den period som bristen skulle ha varat, skall medlemsstaten överväga att återkalla tillståndet eller att förkorta den förutsedda giltighetsperioden och skall, inom 15 dagar från det att informationen mottags, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de åtgärder som den vidtagit eller avser att vidta.

4. På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ skall ärendet överlämnas för granskning till den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91. Beslut får, enligt förfarandet i artikel 14, fattas om att återkalla tillståndet, ändra dess giltighetstid eller, om så är lämpligt, lägga till ingrediensen i avsnitt C i bilaga VI.

5. I fall av förlängning enligt punkt 1 b skall förfarandena i punkterna 2 och 3 gälla.

6. Om en medlemsstat vill säkerställa att en ingrediens, producerad genom konventionell odling, skall få användas även efter den tredje förlängningen av tillståndet enligt punkt 1 b, skall medlemsstaten inkomma med en begäran om att ingrediensen skall läggas till i avsnitt C i bilaga VI och bifoga meddelandet om tillståndsförlängning för tredje gången. Har något beslut enligt artikel 14 inte trätt i kraft avseende tillägg av ingrediensen i avsnitt C i bilaga VI eller återkallande av tillstånd, får medlemsstaten förlänga tillståndet med sju månader i taget om villkoren i punkterna 1, 2 och 3 uppfylls".

Artikel 2

Avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 ersätts med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Upp till sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft får följande vegetabilieprodukter användas på samma villkor som de produkter som återfinns i förteckningen i avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91:

Acerola (Malpighia punicifolia); cashewnötter (Anacardium occidentale); bockhornsklöver (Trigonella foenum-graecum); papaya (Carica papaya); pinjefrön (Pinus pinea); kryddpeppar (Pimenta dioica); kardemumma (Fructus cardamomi [minoris] [malabariensis] Elettaria cardamomum); kanel (Cinnamomum zeylanicum); kryddnejlika (Syzygium aromaticum); ingefära (Zingiber officinale); curry som består av: koriander (Coriandrum sativum), senap (Sinapis alba); fänkål (Foeniculum vulgare); ingefära (Zingiber officinale); fetter och oljor av palm, raps, safflor, sesam och soja som inte modifierats kemiskt men kan ha renats.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 september 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EGT L 161, 1.7.2000, s. 62.

(3) EGT L 25, 2.2.1993, s. 5.

(4) EGT L 58, 27.2.1997, s. 38.

BILAGA

"AVSNITT C: INGREDIENSER AV JORDBRUKSURSPRUNG SOM AVSES I ARTIKEL 5.4 I FÖRORDNING (EEG) nr 2092/91 OCH SOM INTE PRODUCERATS EKOLOGISKT

C.1 Ej bearbetade vegetabiliska produkter samt produkter som framställts ur sådana genom de processer som avses i definition 2 a i inledningen till denna bilaga:

C.1.1 Ätliga frukter, nötter och frön

>Plats för tabell>

C.1.2 Ätliga kryddor och örter

>Plats för tabell>

C.1.3 Övrigt

Alger, även tång, tillåtna i konventionella livsmedelsberedningar

C.2 Vegetabiliska produkter som bearbetats genom de processer som avses i definition 2 b i inledningen till denna bilaga

C.2.1 Fetter och oljor, renade eller icke renade, men inte kemiskt modifierade, som framställts ur andra växter än:

>Plats för tabell>

C.2.2 Följande sockerarter, stärkelse och andra produkter från spannmål och rotfrukter:

Betsocker, endast till och med den 1 april 2003

Fruktos

Rispapper

Papper av osyrat bröd

Stärkelse från ris och Zea mays convar. ceratina som inte modifierats kemiskt

C.2.3 Övrigt:

>Plats för tabell>

Rom: bara sådan rom som erhållits från sockerrörssaft

Kirsch beredd av frukt och smakämnen enligt avsnitt A.2 i denna bilaga.

Blandningar av växter som är tillåtna i konventionella livsmedelsberedningar för att ge färg och smak till konfekt, endast för beredning av 'Gummi Bärchen', endast till och med den 30 september 2000

Blandningar av följande pepparsorter: Piper nigrum, Schinus molle samt Schinus terebinthifolium, endast till och med den 31 december 2000

C.3 Animaliska produkter:

Vattenlevande organismer som inte producerats genom vattenbruk och som får användas i konventionella livsmedelsberedningar.

>Plats för tabell>"

Top