Help Print this page 

Document 32000R1670

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1670/2000 av den 20 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter
  • In force
OJ L 193, 29.7.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 65 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 65 - 65

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1670/oj
Multilingual display
Text

32000R1670

Rådets förordning (EG) nr 1670/2000 av den 20 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 29/07/2000 s. 0010 - 0010


Rådets förordning (EG) nr 1670/2000

av den 20 juli 2000

om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999(4) skall gemenskapsstöd beviljas till leveranser till skolelever av viss mjölk och vissa mjölkprodukter med målsättningen att stimulera barn och ungdomars mjölkkonsumtion. En utvärdering av åtgärden visar att skolmjölksordningen har en, om än begränsad, effekt på balansen på mejerimarknaden. I utvärderingen framhålls vidare att tillgången till, och alltså även konsumtionen av, mjölkprodukter i skolorna skulle minska ytterligare om åtgärden avskaffades och ansvaret för stöd till leveranser av mjölk till skolelever lades på medlemsstaterna. Det är därför i linje med målsättningarna för den gemensamma jordbrukspolitiken att behålla åtgärden, men med en lägre nivå på gemenskapsstödet.

(2) Medlemsstaterna bör kunna komplettera gemenskapsstödet med ett nationellt bidrag, i förekommande fall genom en avgift som tas ut av mejerisektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 14 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

"2. Utöver gemenskapsstöd får medlemsstaterna bevilja nationellt stöd för leveranser till skolelever av sådana produkter som anges i punkt 1. Medlemsstaterna får finansiera sina nationella stöd med en avgift som tas ut av mejerisektorn eller med ett annat slags bidrag från mejerisektorn.

3. För helmjölk skall gemenskapsstödet motsvara 75 % av riktpriset för mjölk. För andra mjölkprodukter skall stödbeloppen fastställas med hänsyn till produkternas innehåll av mjölkbeståndsdelar."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den är tillämplig från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 2000.

På rådets vägnar

F. Parly

Ordförande

(1) EGT C 89, 28.3.2000, s. 22.

(2) Yttrandet avgivet den 3 maj 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Yttrandet avgivet den 27 april 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2000 (EGT L 118, 19.5.2000, s. 1).

Top