Help Print this page 

Document 32000R1437

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1437/2000 av den 30 juni 2000 om ändring av avsnitt C i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • In force
OJ L 161, 1.7.2000, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 34 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 34 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1437/oj
Multilingual display
Text

32000R1437

Kommissionens förordning (EG) nr 1437/2000 av den 30 juni 2000 om ändring av avsnitt C i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 01/07/2000 s. 0062 - 0064


Kommissionens förordning (EG) nr 1437/2000

av den 30 juni 2000

om ändring av avsnitt C i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1073/2000(2), särskilt artikel 5.8 och artikel 13 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 207/93 av den 29 januari 1993 om definition av innehållet i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter samt om tillämpningsföreskrifter för artikel 5.4 i den förordningen(3), ändrad genom förordning (EG) nr 345/97(4), särskilt artikel 3.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 föreskrivs att ingredienser av jordbruksursprung endast får föras in i avsnitt C i bilaga 6 om det finns belägg för att dessa ingredienser är av jordbruksursprung och att de inte produceras i tillräckliga mängder inom gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artikel 6, eller om de inte kan importeras från tredje land i enlighet med bestämmelserna i artikel 11.

(2) Vissa medlemsstater har meddelat övriga medlemsstater och kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 207/93, vilka tillstånd som beviljats för användning av vissa ingredienser av jordbruksursprung som för närvarande inte finns upptagna i avsnitt C i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 2092/91. Det har visat sig att muskot, vissa typer av peppar och pepparblandningar, safflorblommor, blandningar av ätliga växter för färgning och smaksättning, rökt koriander samt kirsch för närvarande inte går att få tag på från ekologiska odlingar. Dessa produkter bör därför föras in i avsnitt C i bilaga 6 till den förordningen.

(3) Åtgärderna bör vidtas utan dröjsmål eftersom tidsfristen för förlängning av de nationella godkännandena för vissa produkter enligt artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 207/93 har löpt ut.

(4) För att undvika missförstånd är det lämpligt att ersätta hela texten i avsnitt C i bilaga 6.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 ersätts härmed av bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juni 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EGT L 119, 20.5.2000, s. 27.

(3) EGT L 25, 2.2.1993, s. 5.

(4) EGT L 58, 27.2.1997, s. 38.

BILAGA

"AVSNITT C - INGREDIENSER AV JORDBRUKSURSPRUNG SOM AVSES I ARTIKEL 5.4 I FÖRORDNING (EEG) nr 2092/91 OCH SOM INTE PRODUCERATS EKOLOGISKT

C.1 Ej bearbetade vegetabiliska produkter samt produkter som framställts ur sådana genom de processer som avses i definition 2 a i inledningen till denna bilaga:

C.1.1 Ätliga frukter, nötter och frön:

>Plats för tabell>

C.1.2 Ätliga kryddor och örter:

>Plats för tabell>

C.1.3 Övrigt:

Alger samt blandningar av tång som är tillåtna i konventionella livsmedelsberedningar.

C.2 Vegetabiliska produkter som bearbetats genom de processer som avses i definition 2 b i inledningen till denna bilaga:

C.2.1 Fetter och oljor, renade eller icke renade, men inte kemiskt förändrade, som framställts ur andra växter än:

>Plats för tabell>

C.2.2 Följande sockerarter, samt stärkelse och andra produkter från spannmål och rotfrukter:

Betsocker, endast till den 1.4.2003

Fruktos

Rispapper

Papper av osyrat bröd

Stärkelse från ris och 'waxy maize' som inte modifierats kemiskt

C.2.3 Övrigt:

>Plats för tabell>

Rom: bara sådan rom som erhållits från sockerrörssaft

Kirsch beredd av frukt och smakämnen enligt avsnitt A.2 i denna bilaga

Blandningar av växter som är tillåtna i konventionella livsmedelsberedningar för att ge färg och smak till konfekt, endast för beredning av 'Gummi Bärchen', endast till den 30.9.2000

Blandningar av följande pepparsorter: Piper nigrum, Schinus molle samt Schinus terebinthifolium, endast till den 31.12.2000

C.3 Animaliska produkter:

Vattenlevande organismer som inte producerats genom vattenbruk och som får användas i konventionella livsmedelsberedningar

Kärnmjölkspulver

Gelatin

Honung

Laktos

Vasslepulver 'herasuola'"

Top