Help Print this page 

Document 32000R1073

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1073/2000 av den 19 maj 2000 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 119, 20.5.2000, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 28

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1073/oj
Multilingual display
Text

32000R1073

Kommissionens förordning (EG) nr 1073/2000 av den 19 maj 2000 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 119 , 20/05/2000 s. 0027 - 0031


Kommissionens förordning (EG) nr 1073/2000

av den 19 maj 2000

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 331/2000(2), särskilt artikel 13 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga 1 till förordning (EEG) nr 2092/91 bör den möjliga användningen av mikroorganismer för att stimulera kompostering utsträckas till att också omfatta användningen av sådana organismer för att förbättra jordens allmänna kvalitet och tillgången till näringsämnen i jorden eller grödan. Användning av genetiskt modifierade mikroorganismer för sådana ändamål måste också uteslutas, och bestämmelserna om användning av stallgödsel måste också anpassas efter motsvarande bestämmelser i del B, sektion 7 i den bilagan.

(2) I enlighet med förfarandet i artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 har vissa medlemsstater översänt uppgifter i syfte att få vissa produkter införda i bilaga 2 eller få till stånd en ändring av vissa bestämmelser i den bilagan.

(3) Ändringarna av bilaga 2 avser produkter som före antagandet av förordning (EEG) nr 2092/91 allmänt användes i enlighet med vedertagna regler för ekologisk odling inom gemenskapen, och som därför följer bestämmelserna i artikel 7.1 a i den förordningen. För vissa av dessa produkter bör ändringarna införas snabbt med tanke på den förestående odlingssäsongen.

(4) Det har visat sig att glycerol, kiseldioxid och isopropanol krävs för att framställa vissa livsmedel. Dessa produkter kan således införas i bilaga 6 med hänsyn till kraven i artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 207/93(3), ändrad genom förordning (EG) nr 345/97(4), om definition av innehållet i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 2092/91.

(5) Under "Allmänna principer" i bilaga 6 måste det klargöras att rökning är en tillåten metod för bearbetning av ekologiskt producerade livsmedel.

(6) Föreskrifterna i bilaga 6 om genetiskt modifierade organismer och produkter av sådana organismer bör anpassas till det övergripande förbudet i rådets förordning (EG) nr 1804/1999(5).

(7) För vissa produkter bör mindre tekniska eller redaktionella ändringar göras. Vissa redaktionella ändringar bör också göras med hänsyn till ändringar i förordning (EG) nr 1804/1999.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna 1, 2 och 6 till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas omedelbart. Bestämmelserna i bilaga 1, under rubriken "A. VÄXTER OCH VEGETABILISKA PRODUKTER", punkt 2.1 och 2.2 i förordning (EEG) nr 2092/91 skall tillämpas från och med den 24 augusti 2000.

Produkten "benkol" som fanns förtecknad i del A i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 2092/91 före ikraftträdandet av denna förordning får fortsätta att användas på samma villkor som tidigare till dess att nuvarande lager är slut, dock inte efter den 30 september 2000.

Produkten "kalciumkarbonat", som finns förtecknad i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 2092/91 med strängare villkor än före ikraftträdandet av denna förordning, får fortsätta att användas på samma villkor som tidigare till dess att nuvarande lager är slut, dock inte efter den 30 september 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 maj 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EGT L 48, 19.2.2000, s. 1.

(3) EGT L 25, 2.2.1993, s. 5.

(4) EGT L 58, 27.2.1997, s. 8.

(5) EGT L 222, 24.8.1999, s. 1.

BILAGA

I. I bilaga 1 till förordning (EEG) nr 2092/91 skall punkt 2 under rubriken "A. VÄXTER OCH VEGETABILISKA PRODUKTER" ersättas med följande: "2.1 Markens bördighet och biologiska aktivitet skall vidmakthållas eller höjas genom att främst följande åtgärder vidtas:

a) Produktion av grönsaker, grönbete eller växter med djupt rotsystem i lämpligt växelbruk.

b) Nedplöjning av stallgödsel från naturenlig djuruppfödning i enlighet med bestämmelser och begränsningar i punkt 7.1 i del B i denna bilaga.

c) Nedplöjning av annat organiskt material, komposterat eller inte, från jordbruksföretag som odlar i enlighet med denna förordnings föreskrifter.

2.2 Andra organiska eller oorganiska gödselmedel som finns upptagna i bilaga 2 får i följande undantagsfall användas som komplement:

- Om antingen näringstillförsel till den gröda som odlas i växelbruk eller markberedning inte är möjlig med de metoder som anges under punkterna a, b och c i föregående stycke.

- Produkter som finns upptagna i bilaga 2 om gödsel och/eller exkrementer från djur: dessa produkter får endast användas om de i kombination med stallgödsel enligt punkt 2.1 b ovan följer begränsningarna i punkt 7.1 i del B i denna bilaga.

2.3 För att stimulera kompostering får lämpliga preparat användas som bygger på mikroorganismer eller växter, som inte är genetiskt modifierade enligt innebörden i artikel 4.12. Så kallade biodynamiska preparat av stenmjöl, stallgödsel eller växter får också användas för de ändamål som omfattas av denna punkt och punkt 2.1.

2.4 Lämpliga preparat av mikroorganismer, som inte är genetiskt modifierade enligt innebörden i artikel 4.12, och som är allmänt tillåtna i jordbruket i medlemsstaten i fråga, får användas för att förbättra jordens allmänna tillstånd eller tillgången på näringsämnen i jorden eller grödan, om behovet av detta har konstaterats av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten."

II. Bilaga 2 till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

1. Under rubriken "A. GÖDSELMEDEL OCH MARKBEREDNINGSMEDEL" skall följande ändringar göras: a) Det inledande stycket mellan rubriken och tabellen skall ersättas med följande: "Allmänna villkor för alla produkter:

- Användningen måste följa bestämmelserna i bilaga 1.

- Användningen måste följa den lagstiftning om utsläppande på marknaden och användning av produkterna som är tillämplig för jordbruket i den medlemsstat där produkten i fråga används."

b) I tabellen för "Produkter och biprodukter av animaliskt ursprung enligt följande" skall produkten "benkol" strykas.

c) I tabellen skall bestämmelserna avseende införandet av "Kaliumsulfat innehållande magnesiumsalt" ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

2. Under rubriken "B. PESTICIDER" skall tabellerna under "1. Växtskyddsprodukter" ändras enligt följande: a) I tabellen med rubriken "I. Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung" skall bestämmelserna avseende införandet av "Azadiraktin, från Azadirachta indica (Nimträd)" ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

b) I tabellen med rubriken "III. Ämnen som får användas endast i fällor och/eller dispenserer" skall bestämmelserna avseende införandet av "Feromoner" ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

c) I tabellen med rubriken "IV. Andra ämnen som traditionellt används i ekologiskt jordbruk" skall bestämmelserna avseende införandet av "Svavelkalk (Kalciumpolysulfid)" ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

III. Bilaga 6 till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

1. Första meningen i tredje stycket i den del som kallas "Allmänna principer" skall ersättas med följande: "Oberoende av hänvisningar till en ingrediens i avsnitt A och C eller till ett processhjälpmedel i avsnitt B, skall varje sådant processhjälpmedel, som exempelvis rökning, utföras och varje sådan ingrediens eller sådant processhjälpmedel endast användas i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning och/eller nationell lagstiftning som är förenlig med fördraget och, om sådan saknas, i enlighet med god tillverkningssed fär livsmedel."

2. Del A skall ändras enligt följande: a) Rubriken skall ersättas med följande: "AVSNITT A - INGREDIENSER SOM INTE ÄR AV JORDBRUKSURSPRUNG (ENLIGT ARTIKEL 5.3 c OCH ARTIKEL 5.5a d I FÖRORDNING (EEG) nr 2092/91 )."

b) I tabellen skall bestämmelserna avseende införandet av "E 170 Kalciumkarbonater" ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

c) I tabellen skall följande produkt och tillhörande villkor införas efter "E 416 Karajagummi"

">Plats för tabell>"

d) I tabellen skall bestämmelserna avseende införandet av "E 516 Kalciumkarbonater" ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

e) I tabellen skall följande produkt och tillhörande villkor införas efter "E 524 Natriumhydroxid" :

">Plats för tabell>"

f) I underavsnitt A.4 "Mikroorganismpreparat" skall punkt ii utgå.

3. Del B skall ändras enligt följande: a) Rubriken skall ersättas med följande: "AVSNITT B - PROCESSHJÄLPMEDEL OCH ANDRA PRODUKTER SOM FÅR ANVÄNDAS FÖR FÖRÄDLING AV SÅDANA EKOLOGISKT FRAMSTÄLLDA INGREDIENSER AV JORDBRUKSURSPRUNG SOM AVSES I ARTIKEL 5.3 d OCH ARTIKEL 5.5a e I FÖRORDNING (EEG) nr 2092/91."

b) I tabellen skall följande produkt och tillhörande villkor införas efter "Svavelsyra" :

">Plats för tabell>"

c) Texten i slutet av avsnittet med rubriken "Preparat av mikroorganismer och enzymer" skall ersättas med följande: "Preparat av mikroorganismer och enzymer:

Preparat av mikroorganismer och enzymer som normalt används som processhjälpmedel vid förädling av livsmedel, dock inte mikroorganismer som modifierats genetisk enligt innebörden i artikel 2.2 i direktiv 90/220/EEG och inte heller enzymer som härletts ur genetiskt modifierade organismer enligt artikel 2.2 i direktiv 90/220/EEG."

4. I avsnitt C, underavsnitt C.2.2 skall "betsocker" ersättas med: "Betsocker, endast t.o.m. den 1 april 2003".

Top