Help Print this page 

Document 32000R1040

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1040/2000 av den 16 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter
  • In force
OJ L 118, 19.5.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 167 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 167 - 167

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1040/oj
Multilingual display
Text

32000R1040

Rådets förordning (EG) nr 1040/2000 av den 16 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 118 , 19/05/2000 s. 0001 - 0001


Rådets förordning (EG) nr 1040/2000

av den 16 maj 2000

om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) I artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999(4) föreskrivs att bidrag kan beviljas för vissa produkter, när dessa exporteras i form av de varor som förtecknas i bilaga II till den förordningen, och detta bidrag utgår från produkternas priser inom världshandeln och skillnaden mellan dessa priser och priserna inom gemenskapen, inom de gränser som följer av de avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(2) Inom flera jordbrukssektorer, särskilt för spannmål, socker, ris och ägg, har kommissionen getts behörigheten att fastställa vilka varor som kan bli föremål för exportbidrag, även varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, i syfte att skapa nödvändig flexibilitet så att de ekonomiska resurserna kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är därför lämpligt att även för mjölkprodukter ge kommissionen behörighet att fastställa vilka varor som kan bli föremål för exportbidrag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EG) nr 1255/1999 skall artikel 31.14 ersättas med följande:

"14. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, inbegripet bestämmelser om omfördelning av exporterbara kvantiteter som inte fördelats eller utnyttjats, skall, liksom varje ändring av bilaga II, antas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 42. Föreskrifter för tillämpningen av punkterna 8, 10, 11 och 12 på de produkter som anges i artikel 1 och som exporteras i form av de varor som avses i bilaga II till denna förordning skall emellertid antas enligt förfarandet i artikel 16 i förordning (EG) nr 3448/93."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2000.

På rådets vägnar

L. Capoulas Santos

Ordförande

(1) EGT C 89 E, 28.3.2000, s. 31.

(2) Yttrandet avgivet den 3 maj 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 75, 15.3.2000, s. 14.

(4) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

Top