Help Print this page 

Document 32000R0331

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 331/2000 av den 17 december 1999 om ändring av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 48, 19.2.2000, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 252 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 252 - 279

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/331/oj
Multilingual display
Text

32000R0331

Kommissionens förordning (EG) nr 331/2000 av den 17 december 1999 om ändring av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 048 , 19/02/2000 s. 0001 - 0028


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 331/2000

av den 17 december 1999

om ändring av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91(1) av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/1999(2), särskilt artikel 13 tredje strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

1. I artikel 10 i förordning (EEG) nr 2092/91 införs möjligheten att använda en logotyp enligt bilaga V i förordning (EEG) nr 2092/91. Aktörerna kan på frivillig basis använda logotypen på de villkor som fastställs i artikeln.

2. Gemenskapslogotypen kan åtfölja den uppgift som anges i artikel 10 och bilaga V om att produkterna omfattas av kontrollsystemet.

3. För att göra det lätt för konsumenterna att förstå är det viktigt att se till att märkningen innehåller ett minimum av standardiserade upplysningar. Logotypen bör endast användas i överensstämmelse med de väl definierade tekniska föreskrifter som anges i den grafiska manualen.

4. Logotypen gör det möjligt för aktörerna att öka trovärdigheten för sina produkter bland konsumenterna i Europeiska unionen liksom att öka möjligheten att känna igen produkterna.

5. Produkter som är märkta med logotypen har under produktions-, bearbetnings- och marknadsföringsstadierna underkastats ett kontrollsystem som medlemsstaterna är ansvariga för. Genom detta kontrollsystem garanteras produkternas äkthet och att kraven på ekologiska produktionsmetoder har iakttagits.

6. Logotypen ger aktörerna en bra hjälp vid märkningen av sina produkter när alla villkor för att den skall få användas är uppfyllda.

7. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som anges i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

För att den gemenskapslogotyp som avses i del B i bilagan skall få användas vid märkning skall bestämmelserna i artikel 10 i förordning (EEG) nr 2092/91 och delarna B.1, B.2, B.3 och B.4 i bilagan iakttas till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft 60 dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Benämningarna i bilaga V, som upprättades innan denna förordning trädde i kraft, får fortsätta att användas tills befintliga lager har tömts.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EGT L 222, 24.8.1999, s. 1.

BILAGA

"BILAGA V

DEL Α: UPPGIFT OM ATT PRODUKTEN OMFATTAS AV KONTROLLSYSTEMET

Benämningen att en produkt omfattas av kontrollsystemet skall vara på samma språk som övrig märkning.

ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE

DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning

DE: Ökologischer Landbau - ΕG-Kontrollsystem eller /Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem

EL: Βιολογική γεωργία - Σύστημα ελέγχου ΕΚ

EN: Organic Farming - EC Control System

FR: Agriculture biologique - Système de contrôle CE

IT: Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE

NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem

PT: Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE

FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä

SV: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem

DEL Β: GEMENSKAPSLOGOTYPEN

B.1 Villkor för gemenskapslogotypens utförande och dess användning.

B.1.1 Den gemenskapslogotyp som anges ovan skall vara utformad enligt förlagorna i del B.2 i denna bilaga.

B.1.2 De uppgifter som skall ingå i logotypen förtecknas i del B.3 i denna bilaga. Det är möjligt att använda logotypen tillsammans med de uppgifter som nämns i del A i denna bilaga.

B.1.3 Vid användning av gemenskapens logotyp och de uppgifter som anges i del B.3, i denna bilaga, skall de föreskrifter beträffande den tekniska reproduktionen som fastställs i den grafiska manualen i del B.4, i denna bilaga, följas.

B.2 Förlagor

>PIC FILE= "L_2000048SV.000401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.000501.EPS">

B.3 Benämningar som skall finnas på gemenskapslogotypen

B.3.1 Enskilda benämningar:

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHER LANDWIRTSCHAFT eller /ÖKOLOGISCHER LANDBAU

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2 Kombination av två benämningar:

Kombination av två benämningar som avser de språk som anges i B.3.1, får användas förutsatt att de utformas i enlighet med följande exempel:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - /AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - /EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - /BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4 Grafisk manual

INNEHÅLL

>Plats för tabell>

1. INLEDNING

Den grafiska manualen är ett hjälpmedel för aktörerna vid tryckning av logotypen.

2. ALLMÄN ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN

2.1 LOGOTYP I FÄRG (referensfärger)

När logotypen i färg används skall den antingen vara i direkta färger (Pantone) eller i fyrfärgstryck. Referensfärgerna anges nedan.

>PIC FILE= "L_2000048SV.000801.EPS">

2.2 LOGOTYP I EN FÄRG: LOGOTYP I SVARTVITT

Logotypen i svartvitt kan användas på följande sätt:

>PIC FILE= "L_2000048SV.000901.EPS">

2.3 KONTRAST MOT BAKGRUNDSFÄRGER

Om logotypen används i färg mot bakgrundsfärger som gör det svårt att läsa texten skall en avgränsande yttre cirkel sättas runt logotypen så att kontrasten ökar mot bakgrundsfärgerna på följande sätt:

LOGOTYP MOT BAKGRUND I FÄRG

>PIC FILE= "L_2000048SV.001001.EPS">

2.4 ΤYPOGRAFI

Texten sätts i versal, fet och knipt Frutiger. Textens storlek skall förminskas i enlighet med normerna i punkt 2.6.

2.5 SPRÅKVERSION

Den språkversion eller de språkversioner som önskas får användas allt efter specifikationerna i B.3.

2.6 FÖRMINSKNINGSGRAD

Om det är nödvändigt att minska logotypens storlek när den används på olika typer av etiketter skall minimistorleken vara följande:

a) För en logotyp med en enskild benämning skall den minsta storleken vara 20 mm i diameter.

>PIC FILE= "L_2000048SV.001101.EPS">

b) För en logotyp med en kombination av två benämningar skall den minsta storleken vara 40 mm i diameter.

>PIC FILE= "L_2000048SV.001102.EPS">

2.7 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN

Genom logotypen får produkterna ett särskilt värde. Mest ändamålsenligt är det därför att ha logotypen i färg, då den blir mer iögonfallande och konsumenten lättare och snabbare kan känna igen den.

Logotypen bör endast vara i en färg (i svartvitt) enligt punkt 2.2 när det är opraktiskt att ha den i färg.

3. BROMIDPAPPER I ORIGINAL

3.1 TVÅFÄRGSUTFÖRANDE

- En enskild benämning på samtliga språk.

>PIC FILE= "L_2000048SV.001201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.001301.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.001401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.001501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.001601.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.001701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.001801.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.001901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.002001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.002101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.002201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.002301.EPS">

- De exempel på språkkombinationer som anges i B.3.2

>PIC FILE= "L_2000048SV.002401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.002501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048SV.002601.EPS">

3.2 KONTURER

>PIC FILE= "L_2000048SV.002701.EPS">

3.3 UTFÖRANDE I EN FÄRG: LOGOTYP I SVARTVITT

>PIC FILE= "L_2000048SV.002702.EPS">

3.4 FÄRGPROV

PANTONE REFLEX BLUE

>PIC FILE= "L_2000048SV.002801.EPS">

PANTONE 367

>PIC FILE= "L_2000048SV.002802.EPS">"

Top