Help Print this page 

Document 32000L0044

Title and reference
Rådets direktiv 2000/44/EG av den 30 juni 2000 om ändring av direktiv 92/12/EEG när det gäller tillfälliga kvantitativa restriktioner för punktskattepliktiga varor som förs in i Sverige från andra medlemsstater
  • In force
OJ L 161, 1.7.2000, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 62 - 63

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/44/oj
Multilingual display
Text

32000L0044

Rådets direktiv 2000/44/EG av den 30 juni 2000 om ändring av direktiv 92/12/EEG när det gäller tillfälliga kvantitativa restriktioner för punktskattepliktiga varor som förs in i Sverige från andra medlemsstater

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 01/07/2000 s. 0082 - 0083


Rådets direktiv 2000/44/EG

av den 30 juni 2000

om ändring av direktiv 92/12/EEG när det gäller tillfälliga kvantitativa restriktioner för punktskattepliktiga varor som förs in i Sverige från andra medlemsstater

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 26.3 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor(2) får Sverige till och med den 30 juni 2000 fortsätta att tillämpa samma restriktioner som anges i 1994 års anslutningsakt för den kvantitet alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror som får föras in på svenskt territorium av enskilda för eget bruk utan betalning av ytterligare punktskatter.

(2) Detta undantag medgavs eftersom ett omedelbart och fullständigt upphävande av punktskattebegränsningarna i ett Europa utan gränser, där punktskattesatserna varierar kraftigt, skulle ha medfört en oacceptabel omläggning av handel och inkomster samt en snedvridning av konkurrensen i Sverige, som traditionellt tillämpat höga punktskatter på produkterna i fråga både som en viktig inkomstkälla och av hälsomässiga och sociala skäl.

(3) Finland och Danmark har bemyndigats att tillämpa liknande restriktioner till och med den 31 december 2003.

(4) Sverige har begärt bemyndigande att fortsätta att tillämpa sådana restriktioner under samma period som Finland och Danmark, eftersom Sverige behöver mer tid för att anpassa landets alkoholpolitik till en situation utan restriktioner.

(5) Samtidigt förbinder sig Sverige att i flera steg höja de nuvarande kvantitativa nivåerna för införande av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror på svenskt territorium från andra medlemsstater för att Sverige successivt skall anpassa sig till gemenskapsreglerna i artiklarna 8 och 9 i direktiv 92/12/EEG och tillse att restriktionerna inom gemenskapen för dessa produkter avskaffas fullständigt senast den 31 december 2003.

(6) Bestämmelserna i artikel 26 i direktiv 92/12/EEG utgör ett undantag från en grundläggande princip för den inre marknaden, nämligen medborgarnas rätt att medföra varor som inköpts för eget bruk från en ort i gemenskapen till en annan utan att drabbas av nya avgifter. Det är följaktligen nödvändigt att effekterna av artikeln begränsas så långt som möjligt.

(7) Det är därför lämpligt att medge Sverige ytterligare tid för anpassning genom att förlänga den tidsfrist som anges i artikel 26.3 i direktiv 92/12/EEG till och med den 31 december 2003 utan möjlighet till förlängning och att fastställa stegen i det successiva upphävandet av restriktionerna innan dessa avskaffas fullständigt vid nämnda tidpunkt.

(8) Med hänsyn till detta direktivs betydelse bör det undantag om brådskande fall som anges i punkt I 3 i protokollet till Amsterdamfördraget om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen åberopas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 92/12/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 26 skall punkt 3 ersättas med följande:

"3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 skall Sverige ha rätt att tillämpa de restriktioner som anges i bilagan om kvantiteter av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror.

Tillståndet avser den kvantitet av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror som får föras in på svenskt territorium av enskilda för eget bruk utan att ytterligare punktskatter skall betalas.

Det skall gälla till och med den 31 december 2003."

2. Bilagan till detta direktivs bilaga bifogas.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 2000 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 1 juli 2000.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 2000.

På rådets vägnar

J. Gama

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 15 juni 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/99/EG (EGT L 8, 11.1.1997, s. 12).

BILAGA

"BILAGA

Artikel 26.3

Kvantiteter av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror som får föras in på svenskt territorium av privatpersoner för eget bruk utan att ytterligare punktskatt skall betalas

Alkoholhaltiga drycker

>Plats för tabell>

Tobaksvaror

>Plats för tabell>"

Top