Help Print this page 

Document 31999R2759

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2759/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 331, 23.12.1999, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2759/oj
Multilingual display
Text

31999R2759

Kommissionens förordning (EG) nr 2759/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 331 , 23/12/1999 s. 0051 - 0054


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2759/1999

av den 22 december 1999

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(1), särskilt artiklarna 9.2 och 12.1 i denna, och

av följande skäl:

1. Gemenskapens åtgärder inför anslutningen för jordbruk och landsbygdsutveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa (nedan kallat Sapard) anges i förordning (EG) nr 1268/1999 och har som främsta syfte att bidra till att kandidatländerna genomför gemenskapens regelverk om den gemensamma jordbrukspolitiken och relaterade områden. Syftet är också att finna lösningar på prioriteringar och speciella problem kring anpassningen av jordbrukssektorn och landsbygdsområdena i kandidatländerna.

2. Det stöd som beviljas enligt Sapard bör särskilt beakta miljöskyddet och en hållbar utveckling i det berörda kandidatlandet samt sammanhållningspolitikens principer. Gemenskapsstödet bör inte utgöra en ersättning för i respektive kandidatland tillgänglig finansiering utan bör vara ett komplement till motsvarande nationella insatser eller understödja dessa.

3. Generellt sett bör stöd i detta sammanhang beviljas enligt gällande regler för gemenskapens stöd för landsbygdens utveckling. Följas bör här särskilt de huvudmål och instrument som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999, om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring samt upphävande av vissa förordningar(2), och kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999(3) om detaljerade tillämpningsföreskrifter för nämnda förordning bör särskilt följas.

4. Vissa åtgärder som nämns i artikel 2 i förordning (EG) nr 1268/1999 motsvarar de åtgärder som nämns i förordning (EG) nr 1257/1999. Kandidatländerna bör därför i möjligaste mån genomföra dessa enligt principerna för hur åtgärderna i fråga genomförs i gemenskapen. Hänvisning bör ske till vilka villkor som åtgärderna skall uppfylla.

5. Stödet krävs för att stimulera bildandet av producentgrupper i syfte att åtgärda de strukturella brister som utmärker försörjningen med och saluföringen av jordbruksprodukter, vilket beror på bristande producentorganisering i kandidatländerna. I detta syfte bör stöd beviljas för övergångsperioden före anslutningen och enligt de principer som gäller i gemenskapen, men kan avvika från och vid behov komplettera dessa, för att åtgärda den speciella situationen i kandidatländerna.

6. Andra åtgärder som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 1268/1999 kan berättiga till gemenskapsstöd, förutsatt att de ingår i ett av kommissionen godkänt program.

7. Sapards regler för stödberättigande utgifter bör utgå från den period för vilken förordning (EG) nr 1268/1999 gäller. Detsamma gäller kraven på en minimiperiod under vilken åtagandena för att nå sitt syfte i huvudsak bör bibehållas. Särskilda villkor för stödberättigande utgifter bör avtalas inom ramen för bilaterala överenskommelser mellan gemenskapen och de olika kandidatländerna.

8. Sapard bör genomföras enligt de förvaltningsriktlinjer som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999, om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(4). Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1268/1999 skall kommissionen och kandidatlandet enas om förfaranden för programmets övervakning och genomförande. Under alla omständigheter måste indikatorer fastställas för detta förfarande, varvid de i förordning (EG) nr 1260/1999 angivna indikatorerna bör beaktas.

9. Vid gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden, kombinerat med gemenskapsstöd enligt rådets förordning 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument(5), skall stödet samordnas med rådets förordning 1266/1999 av den 21 juni 1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom ramen för föranslutningsstrategin och om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89(6).

10. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden.

Artikel 2

Investeringar i jordbruksföretag

1. Stöd får beviljas för jordbruksinvesteringar enligt de villkor som anges i avdelning II kapitel I i förordning (EG) nr 1257/1999, med undantag av artikel 7 i det kapitlet.

2. Investeringsstöd skall beviljas jordbruksföretag som

- uppfyller de nationella minimistandarder beträffande miljö, hygien och djurs välbefinnande som gäller vid det tillfälle då beslutet om att bevilja stöd fattas och för vilka

- det skall kunna visas att investeringen är ekonomiskt bärkraftig när den väl slutförts.

Om minimistandarder i gemenskapens regelverk beträffande miljö, hygien och djurs välbefinnande nyligen införts då ansökan mottas, skall emellertid beslutet om att bevilja stöd göras avhängigt av om jordbruksföretaget förmår uppfylla dessa nya standarder när investeringen slutförts.

3. Varje kandidatland skall uppställa högsta gränser för de investeringar som berättigar till stöd, liksom också godtagbara standarder för den yrkesskicklighet och kompetens som krävs för att jordbrukare skall vara stödberättigade.

Artikel 3

Förbättring av bearbetning och marknadsföring av jordbruks- och fiskeriprodukter

1. Stöd får också beviljas för investeringar enligt artiklarna 25 och 26 i förordning (EG) nr 1257/1999 om förbättringar när det gäller bearbetning och saluföring av produkter som anges i bilaga I till fördraget och som har sitt ursprung i kandidatländerna eller gemenskapen. Investeringar i detaljhandelsledet skall vara uteslutna från stöd.

2. Bland de bidragsberättigande utgifterna ingår utgifter för följande:

a) Byggnation och förvärv av fast egendom, med undantag av markköp.

b) Nya maskiner och utrustning, inklusive programvara för datorer.

c) Allmänna kostnader, såsom arkitekt-, ingenjörs- och konsultarvoden och kostnader för genomförandestudier samt för förvärv av patent och licenser, utöver de utgifter som anges i a och b, upp till ett tak på 12 % av dessa utgifter.

Artikel 4

Miljövänligt jordbruk

Stöd får beviljas för insatser som avses i avdelning II kapitel VI i förordning (EG) nr 1257/1999 och på de villkor som där anges, under förutsättning att de avser pilotprojekt.

Syftet med sådana insatser skall vara att på administrativ nivå och företagsnivå utveckla den praktiska erfarenheten av att genomföra miljöåtgärder inom jordbruket.

Artikel 5

Utbildning

1. Stöd får beviljas för insatser som avses i avdelning II, kapitel III i förordning (EG) nr 1257/1999 och skall då omfattas av där angivna villkor.

2. Stödet till yrkesutbildning skall inte omfatta kurser som ingår i de normala utbildningsprogrammen eller utbildningssystemen för jord- och skogsbruk på gymnasienivå eller däröver.

Artikel 6

Producentgrupper

1. Stöd får beviljas för att stimulera bildandet av producentgrupper och bistå deras administration, men endast under de första fem åren efter det att de erkänts.

2. Denna artikel avser av kandidatländer formellt erkända producentgrupper som bildats för att gemensamt anpassa medlemmarnas produktion och avkastning till marknadens krav och för gemensam saluföring på marknaden, inbegripet centraliserad försäljning, säljförberedelser, och leveranser till bulkköpare samt faställande av gemensamma regler för produktionsinformation, särskilt för skörd och tillgång.

3. Stöd får beviljas producentgrupper som erkänts efter den 1 januari 2000, under de första fem åren efter det att de erkänts och skall beviljas i form av ett schablonbelopp för kostnaderna i samband med producentorganisations inrättande och drift.

4. Det stöd som avses i punkt 3 skall beslutas för respektive producentorganisation på grundval av dess årligen saluförda produktion och skall

a) för det första, andra, tredje, fjärde och femte året uppgå till 5 %, 5 %, 4 %, 3 % respektive 2 % av det saluförda produktionsvärdet upp till 1000000 euro, och

b) för det första, andra, tredje, fjärde och femte året uppgå till 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 respektive 1,5 % av det saluförda produktionsvärde som överstiger 1000000 euro, och

c) för respektive producentorganisation ha ett tak på

- 100000 euro för det första året

- 100000 euro för det andra året

- 80000 euro för det tredje året

- 60000 euro för det fjärde året

- 50000 euro för det femte året

samt betalas i form av årliga utbetalningar.

Artikel 7

Skogsbruk

1. Stöd får beviljas för insatser enligt artiklarna 29 och 30, med undantag av artikel 30.1 sjätte strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999 och de där angivna villkoren.

2. Stöd skall beviljas för beskogning av jordbruksmark, under förutsättning att planteringen är anpassad till lokala villkor och är miljövänlig.

Stöd får utöver planteringskostnader under högst fem år även omfatta ett årligt bidrag per planterat hektar för täckande av underhållskostnader.

3. Stöd för beskogning av jordbruksmark, utförd av offentliga myndigheter, skall endast täcka etableringskostnaderna.

4. Stöd för beskogning av jordbruksmark får inte beviljas för plantering av julgranar.

5. För snabbväxande arter som odlas på kort sikt skall beskogningsstöd endast beviljas för planteringskostnader.

Artikel 8

Rätt till bidrag

1. Utgifter för insatser inom ramen för åtgärder enligt artiklarna 2 till 7 i den här förordningen, eller andra åtgärder som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 1268/1999, skall endast berättiga till gemenskapsstöd om insatserna ingår i ett program för jordbruk och landsbygdsutveckling som godkänts enligt artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1268/1999.

2. Utgifter skall endast berättiga till gemenskapsstöd om en utbetalning verkligen gjorts till en enskild mottagare, som efter den 31 december 1999 är föremål för en åtgärd för stöd till landsbygdens utveckling, och efter den tidpunkt då en plan för landsbygdens utveckling, eller en ändring av denna som är relevant för åtgärden i fråga, har skickats till eller meddelats kommissionen. Den av dessa tidpunkter som infaller senast skall utgöra startpunkten för utgiftens stödberättigande.

Ett åtagande skall vara stödberättigande till slutet av räkenskapsåret 2006 eller till det berörda kandidatlandets anslutningsdatum, om detta infaller tidigare.

3. Förutsättningen för att en insats skall vara fortsatt stödberättigande är att den under fem år, räknat från det datum då kandidatlandets utbetalande organ godkände betalningen, inte blir föremål för någon avgörande förändring

a) som påverkar dess karaktär eller villkoren för dess genomförande eller innebär att ett företag eller ett offentligt organ får en otillbörlig förmån, och

b) som följer antingen av en förändring av ägandeförhållandena för en infrastruktur eller upphörande eller förändring av lokaliseringen för en produktionsverksamhet.

Artikel 9

Förvaltningsmyndighet

Kommissionen skall tillse att varje kandidatland inrättar och upprätthåller en förvaltningsmyndighet med ansvar för att programmet genomförs effektivt och riktigt.

Artikel 10

Indikatorer för övervakningen

För de särskilda fysiska, miljömässiga och ekonomiska indikatorer som används i samband med övervakningen av programgenomförandet skall hänsyn tas till de faktorer som anges i artikel 36 i förordning (EG) nr 1260/1999.

Artikel 11

Års- och slutrapporter

De årsrapporter som anges i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1268/1999 skall, utöver de punkter som anges i artikel 37 i förordning (EG) nr 1260/1999, vid behov innehålla de fysiska indikatorerna per åtgärd.

Artikel 12

Utvärdering

Bedömningarna och utvärderingen enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1268/1999 skall genomföras med hänsyn tagen till de utvärderingsförfaranden som anges i avdelning IV kapitel III i förordning (EG) nr 1260/1999 samt kapitel III avsnitt 5 i förordning (EG) nr 1750/1999.

Artikel 13

Slutbestämmelser

De detaljerade villkoren för stöd och utgifters stödberättigande enligt den här förordningen skall, med beaktande av kommissionens riktlinjer för medlemsstaterna, fastställas i bilaterala överenskommelser som kommissionen på Europeiska gemenskapens vägnar ingår med kandidatländerna.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas i fråga om gemenskapsstöd från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(3) EGT L 214, 13.8.1999, s. 31.

(4) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5) EGT L 161, 26.6.1999, s. 73.

(6) EGT L 161, 26.6.1999, s. 68.

Top