Help Print this page 

Document 31999R1267

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument
  • No longer in force
OJ L 161, 26.6.1999, p. 73–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1267/oj
Multilingual display
Text

31999R1267

Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 26/06/1999 s. 0073 - 0086


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1267/1999

av den 21 juni 1999

om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2).

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(4), och

av följande skäl:

1. I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Luxemburg den 12 och 13 december 1997 föreskrivs en förstärkt föranslutningsstrategi för kandidatländerna i Central- och Östeuropa och en särskild föranslutningsstrategi för Cypern.

2. Enligt slutsatserna från Europeiska rådets möte i Luxemburg den 12 och 13 december 1997 skall det stöd som föreskrivs i denna förordning tills vidare beviljas de tio kandidatländerna i Central- och Östeuropa.

3. I rådets förordning (EG) nr 622/98 av den 16 mars 1998 om stöd till ansökarstaterna inom ramen för föranslutningsstrategin och särskilt om upprättande av anslutningspartnerskap(5) föreskrivs att dessa partnerskap skall bestå av en enda ram för de prioriterade insatsområdena och alla tillgängliga resurser för stöd inför anslutningen.

4. Föranslutningsstrategin omfattar bestämmelser om ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (ISPA), som har till uppgift att anpassa kandidatländerna till gemenskapens normer för infrastruktur och erbjuda ett ekonomiskt bidrag för åtgärder för miljö och transportinfrastruktur.

5. Stöd från gemenskapen genom ISPA, tillsammans med stöd från gemenskapen enligt rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till Ungern och Polen(6), och stöd från gemenskapen enligt rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(7) skall samordnas inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1266/1999 av den 21 juni 1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom ramen för föranslutningsstrategin och om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89(8) och omfattas av villkoren i förordning (EG) nr 622/98 och i de enskilda besluten om partnerskap för anslutning.

6. Syftet bör vara att nå balans mellan finansiering av åtgärder för transportinfrastruktur och finansiering av miljöåtgärder, samtidigt som de specifika situationerna i de stödmottagande länderna beaktas.

7. Gemenskapens stöd genom ISPA bör göra det lättare för kandidatländerna att genomföra gemenskapens regelverk på miljöområdet och bidra till en hållbar utveckling i dessa länder.

8. I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet(9) beskrivs de kriterier för projekt av gemensamt intresse som bör användas, i förekommande fall, för att välja ut stödberättigade åtgärder enligt denna förordning.

9. Bedömningen av behoven av infrastruktur för transport (TINA), som startats av rådet bör kunna göra det lättare att välja ut prioriterade åtgärder för att utveckla ett alleuropeiskt transportnät under föranslutningsperioden.

10. I syfte att underlätta utarbetandet av åtgärder bör kommissionen få möjlighet att göra en vägledande fördelning mellan kandidatländerna av de totala medel från gemenskapen som genom ISPA finns tillgängliga för åtaganden.

11. I punkt 17 i slutsatserna från Europeiska rådet i Luxemburg den 12 och 13 december 1997 anges det att finansiellt stöd till de länder som omfattas av utvidgningsprocessen kommer, när det gäller fördelningen av stödet, att grundas på principen om lika behandling, oavsett tidpunkten för anslutning, och särskild uppmärksamhet kommer att ägnas de länder som har de största behoven.

12. Nivån på det stöd som gemenskapen lämnar genom ISPA bör fastställas så att resursernas hävstångseffekt stärks, samfinansiering och användningen av privata finansieringskällor främjas och åtgärdernas förmåga att generera väsentliga nettoinkomster beaktas.

13. Bästa möjliga insyn måste säkerställas när det gäller genomförande av ekonomiskt stöd från gemenskapen och stränga kontroller av hur anslagen används måste utföras.

14. För att det stöd som lämnas av gemenskapen genom ISPA skall förvaltas på ett korrekt sätt bör det införas bestämmelser om effektiva metoder för bedömning, övervakning, utvärdering, och kontroll av åtgärderna. Principen för utvärdering bör preciseras och typen av övervakning och reglerna för den fastställas. Vidare bör det anges vilka åtgärder som bör vidtas med avseende på oegentligheter eller underlåtenhet att fullgöra något av de villkor som fastställdes när stödet från ISPA beviljades.

15. Under övergångsperioden från och med den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2001 bör varje hänvisning till euron i allmänhet också uppfattas som en hänvisning till euron som valutaenhet i enlighet med artikel 2 andra meningen i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron(10).

16. För att tillämpa denna förordning bör kommissionen biträdas av en förvaltningskommitté.

17. Genomförandet av åtgärderna i denna förordning kommer att bidra till att gemenskapens mål uppnås, och i fördraget föreskrivs inga andra befogenheter för antagandet av denna förordning än de i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner och mål

1. Det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet, nedan kallat ISPA upprättas härmed.

Genom ISPA skall stöd ges för att bidra till anslutningen till Europeiska unionen av kandidatländerna Bulgarien, Tjeckiska republiken, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien, nedan kallade de stödmottagande länderna, på området ekonomisk och social sammanhållning, med avseende på miljö- och transportpolitik i enlighet med föreskrifterna i denna förordning.

2. Gemenskapens stöd som beviljas genom ISPA skall bidra till de mål som anges i partnerskapet för anslutning för varje mottagarland och till motsvarande nationella program för förbättring av miljön och transportinfrastrukturnäten.

Artikel 2

Stödberättigade åtgärder

1. Gemenskapsstödet som finansieras genom ISPA skall omfatta projekt, tekniskt och finansiellt fristående projektdelar, samt grupper av projekt eller projektplaner på miljö- eller transportområdet, nedan gemensamt kallade åtgärder. En projektdel får också omfatta preliminära och tekniska studier samt genomförbarhetsstudier som behövs för att genomföra ett projekt.

2. Gemenskapen skall tillhandahålla stöd genom ISPA mot bakgrund av de mål som anges i artikel 1 för följande:

a) Miljöåtgärder som gör det möjligt för de stödmottagande länderna att uppfylla kraven i gemenskapens miljölagstiftning och uppnå målen i partnerskapen för anslutning.

b) Åtgärder för transportinfrastruktur som främjar hållbar rörlighet, särskilt sådana som utgör projekt av gemensamt intresse på grundval av kriterierna i beslut nr 1692/96/EG och sådana som gör det möjligt för de stödmottagande länderna att uppnå målen i partnerskapen för anslutning. Detta omfattar samtrafik och driftskompatibilitet för de nationella näten både sinsemellan och med de transeuropeiska näten samt tillträde till dessa nät.

Åtgärderna skall vara tillräckligt omfattande för att ha väsentlig effekt med avseende på miljöskydd eller förbättring av transportinfrastrukturnäten. Den totala kostnaden för varje åtgärd skall i princip inte understiga fem miljoner euro. I vederbörligen motiverade fall, med beaktande av de särskilda omständigheter som föreligger, får den totala kostnaden understiga fem miljoner euro.

3. En balans skall uppnås mellan miljöåtgärder och åtgärder med avseende på transportinfrastruktur.

4. Stöd kan dessutom beviljas för följande:

a) Förstudier i fråga om stödberättigade åtgärder, inbegripet sådana som krävs för att genomföra åtgärderna.

b) Tekniska stödåtgärder, inbegripet information och offentlighet, särskilt

i) övergripande åtgärder, exempelvis jämförande studier för att bedöma effekten av gemenskapsstöd,

ii) åtgärder och undersökningar som bidrar till att bedöma, övervaka, utvärdera eller kontrollera projekt och för att stärka och säkerställa projektens samordning och överensstämmelse med partnerskapen för anslutning, och

iii) åtgärder och undersökningar för att säkerställa att projekten förvaltas och genomförs på ett effektivt sätt och för att genomföra nödvändiga justeringar.

Artikel 3

Ekonomiska resurser

Stöd från gemenskapen skall beviljas genom ISPA under perioden från år 2000 till år 2006.

De årliga anslagen skall godkännas av den budgetansvariga myndigheten inom ramen för budgetplanerna.

Artikel 4

Vägledande fördelning

En vägledande fördelning mellan de stödmottagande länderna av det totala stödet från gemenskapen genom ISPA skall göras av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 14 på grundval av kriterierna befolkning, BNP per capita i köpkraftsparitet och yta.

Denna fördelning kan justeras med hänsyn till varje stödmottagande lands förmåga under tidigare år att genomföra ISPA-åtgärder. Hänsyn skall dessutom tas till de enskilda ländernas brister med avseende på miljö och transportinfrastruktur.

Artikel 5

Förenlighet med gemenskapens politik

1. Åtgärder som finansieras av gemenskapen genom ISPA skall vara förenliga med bestämmelserna i Europaavtalen, inbegripet genomförandebestämmelser för tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd, och skall bidra till att verkställa gemenskapens politik, särskilt i fråga om skydd och förbättring av miljön samt transport och transeuropeiska nät.

2. Kommissionen skall säkerställa samordning och följdriktighet mellan åtgärder som vidtas enligt denna förordning och åtgärder som vidtas med bidrag från gemenskapens budget, inbegripet bidrag från gemenskapsinitiativ för gränsregionalt, transnationellt och interregionalt samarbete, verksamhet som utförs av Europeiska investeringsbanken (EIB), inklusive genom dess resurser inför anslutningen samt av gemenskapens andra finansorgan och informera den kommitté som upprättas enligt artikel 14 om detta.

3. Kommissionen skall eftersträva samordning och följdriktighet mellan de åtgärder som vidtas i de stödmottagande länderna enligt denna förordning och verksamhet som utförs av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Världsbanken och liknande finansinstitut och informera den kommitté som upprättas enligt artikel 14 om detta.

Artikel 6

Stödformer och stödnivå

1. Gemenskapens stöd genom ISPA får ha formen av icke återbetalningspliktigt direktstöd, återbetalningspliktigt stöd eller varje annan form av stöd.

Stöd som betalas tillbaka till den förvaltande myndigheten eller till någon annan offentlig myndighet skall återanvändas för samma ändamål.

2. Nivån på gemenskapsstöd som beviljas genom ISPA får uppgå till 75 % av offentliga eller likställda utgifter, inbegripet utgifter av organ vars verksamhet bedrivs inom administrativa eller rättsliga ramar varigenom de anses som likställda med offentliga organ. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 14 besluta om en ökning av denna procentsats upp till 85 %, i synnerhet om den anser att en högre procentsats än 75 % krävs för att genomföra projekt som är av väsentlig betydelse för att nå de allmänna målen för ISPA.

Utom när det gäller återbetalningspliktigt stöd eller när det finns ett väsentligt gemenskapsintresse, skall stödnivån sättas ned med hänsyn till

a) tillgången till medfinansiering,

b) åtgärdens förmåga att generera intäkter, och

c) en lämplig tillämpning av principen om att förorenaren skall betala.

3. Åtgärder som genererar intäkter enligt punkt 2 b ovan skall vara sådana åtgärder som rör

a) infrastruktur som användarna betalar en avgift för,

b) produktiva investeringar i miljösektorn.

4. Förstudier och tekniska stödåtgärder får i undantagsfall finansieras med 100 % av den totala kostnaden.

De totala utgifter som uppstår på kommissionens initiativ eller på kommissionens vägnar enligt denna punkt får inte överstiga 2 % av den totala tilldelningen till ISPA.

Artikel 7

Bedömning och godkännande av åtgärder

1. Kommissionen skall besluta om åtgärder som finansieras genom ISPA i enlighet med förfarandet i artikel 14.

2. De stödmottagande länderna skall lämna in ansökningar om stöd till kommissionen. Kommissionen får dock på eget initiativ bevilja stöd enligt artikel 2.4 om det är av avgörande intresse för gemenskapen.

3. Ansökningarna skall innehålla

a) de uppgifter som anges i bilaga I,

b) alla relevanta uppgifter som visar att åtgärderna är förenliga med denna förordning och med de kriterier som anges i bilaga II och särskilt att de använda resurserna motsvaras av ekonomiska och sociala fördelar på medellång sikt.

4. När kommissionen mottar en stödansökan och innan den godkänner en åtgärd skall den göra en grundlig bedömning för att fastställa åtgärdens förenlighet med kriterierna i bilaga II.

5. I kommissionens beslut om att godkänna åtgärder skall det ekonomiska stödets storlek fastställas och en finansieringsplan med alla de bestämmelser och villkor som behövs för att genomföra åtgärderna anges.

6. Det kombinerade stödet från ISPA och annat gemenskapsstöd till en åtgärd får inte överstiga 90 % av de totala utgifterna för den åtgärden.

7. Kommissionen skall anta gemensamma regler för fördelning av stöd i enlighet med förfarandet i artikel 14.

Artikel 8

Åtaganden och betalningar

1. Kommissionen skall verkställa utgifter genom ISPA i enlighet med budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget på grundval av ett finansieringsavtal som skall upprättas mellan kommissionen och mottagarlandet.

De årliga budgetåtagandena i fråga om stöd som beviljas för åtgärder skall emellertid genomföras på ett av följande två sätt:

a) Åtaganden i fråga om de åtgärder som anges i artikel 2.2 och som skall genomföras under en period av minst två år skall generellt sett och i enlighet med bestämmelserna i b fullgöras i form av årliga delbetalningar.

Åtaganden i fråga om den första årliga delbetalningen skall göras när finansieringsavtalet upprättas. Åtaganden i fråga om därpå följande årliga delbetalningar skall bygga på den ursprungliga eller omarbetade finansieringsplanen för åtgärden och i princip beviljas i början av varje budgetår, eller senast den 1 april under året i fråga i enlighet med de beräknade utgifterna för detta budgetår.

b) För åtgärder som varar mindre än två år eller för vilka gemenskapens stöd inte överstiger 20 miljoner euro får ett första åtagande på upp till 80 % av det beviljade stödet göras när finansieringsavtalet upprättas. Återstoden anslås beroende på hur långt genomförandet av åtgärden fortskridit.

2. Utom i vederbörligen motiverade fall, skall det stöd dras in som beviljats för en åtgärd för vilken något mer betydande arbete inte har påbörjats inom den angivna avtalsenliga perioden.

3. Utbetalningar av ekonomiskt stöd för åtgärder får antingen ske i form av förskott, eller delutbetalningar eller betalningar av restbelopp med avseende på utgifter som har styrkts och faktiskt betalats.

Kommissionen skall anta närmare föreskrifter om utbetalningar i enlighet med förfarandet i artikel 14.

4. Närmare detaljer om betalningsmekanismen för åtgärder skall anges i finansieringsavtalet med varje stödmottagande land.

Artikel 9

Förvaltning och kontroll

1. Kommissionen skall kräva att de stödmottagande länderna

a) från och med den 1 januari 2000, och i alla händelser senast den 1 januari 2002, upprättar förvaltnings- och kontrollsystem som säkerställer

i) ett korrekt genomförande av det stöd som beviljas enligt denna förordning i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning,

ii) en separering av förvaltnings- och kontrollfunktioner,

iii) att de utgiftsdeklarationer som lämnas in till kommissionen är korrekta och utgår från bokföringssystem som bygger på verifikationer som kan kontrolleras.

b) regelbundet kontrollerar att de åtgärder som finansieras av gemenskapen ha genomförts på ett korrekt sätt,

c) förhindrar oegentligheter och ingriper mot dem,

d) återkräver belopp som har förlorats på grund av oegentligheter eller vårdslöshet.

2. Utan att det påverkar kontroller som utförs av de stödmottagande länderna får kommissionen och revisionsrätten genom sin egen personal eller genom vederbörligen utsedda representanter på plats utföra teknisk eller ekonomisk kontroll, inbegripet stickprovskontroller och bokslutsgranskning.

3. De detaljerade genomförandebestämmelserna för principerna i punkterna 1 och 2 skall ingå i finansieringsavtalet tillsammans med arrangemang för samarbete och samordning av programplanering och styrmetod mellan kommissionen och det stödmottagande landet. Kommissionen skall informera den kommitté som upprättas enligt artikel 14 om detta.

4. Finansieringsavtalet skall också innehålla bestämmelser om nedsättning, tillfälligt innehållande och indragning av stöd om det sätt på vilket en åtgärd genomförs inte berättigar till en del av eller hela det tilldelade stödet.

5. Vid tillämpningen av denna förordning skall kommissionen säkerställa att principerna om en sund ekonomisk förvaltning respekteras, särskilt med avseende på bestämmelserna i bilaga III.

Artikel 10

Användning av euro

1. Beloppen i stödansökan tillsammans med den relevanta finansieringsplanen skall uttryckas i euro.

2. De stödbelopp och finansieringsplaner som godkänns av kommissionen skall uttryckas i euro.

3. Utgiftsdeklarationer till stöd för motsvarande ansökningar om utbetalning skall uttryckas i euro.

4. Kommissionens utbetalningar av ekonomiskt stöd skall göras i euro till den myndighet som har utsetts av det stödmottagande landet att ta emot dessa betalningar.

Artikel 11

Övervakning och efterföljande utvärdering

De stödmottagande länderna och kommissionen skall säkerställa att genomförandet av åtgärderna enligt denna förordning övervakas och utvärderas enligt bestämmelserna i bilaga IV.

Artikel 12

Årlig rapport

Kommissionen skall överlämna en årlig rapport om gemenskapsstöd som beviljats genom ISPA till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Årsrapporten skall innehålla den information som anges i bilaga V.

Europaparlamentet skall yttra sig över rapporten inom tre månader. Kommissionen skall informera om det sätt på vilket yttrandet har beaktats.

Kommissionen skall se till att de stödmottagande länderna regelbundet informeras om ISAP:s verksamhet.

Artikel 13

Information och offentlighet

1. De stödmottagande länder som ansvarar för att genomföra åtgärder för vilka gemenskapen har beviljat ekonomiskt stöd genom ISPA skall se till att åtgärderna ges tillräcklig offentlighet i syfte att

a) göra allmänheten medveten om gemenskapens roll när det gäller åtgärderna,

b) göra potentiella mottagare och branschorganisationer medvetna om de möjligheter som åtgärderna innebär.

Mottagarländerna skall särskilt se till att väl synliga skyltar försedda med gemenskapens kännetecken sätts upp som anger att åtgärderna medfinansieras av gemenskapen, samt att företrädare för gemenskapens institutioner vederbörligen deltar i den viktigaste offentliga verksamheten i samband med gemenskapsstöd som beviljats genom ISPA.

De skall årligen informera kommissionen om de initiativ som har tagits enligt denna punkt.

2. Kommissionen skall anta närmare föreskrifter om information och offentlighet i enlighet med förfarandet i artikel 14.

Den skall informera Europaparlamentet om detta och offentliggöra föreskrifterna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 14

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en rådgivande kommitté, nedan kallad kommittén. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande. Europeiska investeringsbanken skall utse en företrädare utan rösträtt.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över utkastet inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 205.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under så lång tid som rådet bestämmer för varje ärende, dock längst i tre månader räknat från den dag då rådet underrättats.

- Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående strecksats.

4. Kommittén får granska varje fråga som rör tillämpningen av denna förordning som föreläggs den av ordföranden, även på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

5. Kommittén skall anta sin arbetsordning med kvalificerad majoritet.

Artikel 15

Omfördelning av medel

Vid anslutning till Europeiska unionen skall ett land förlora sin rätt till stöd genom denna förordning. Medel som frigörs till följd av ett kandidatlands anslutning till Europeiska unionen skall omfördelas till andra kandidatländer som är upptagna i artikel 1.1. Omfördelningen skall göras på grundval av kandidatländernas behov och deras förmåga att tillgodogöra sig stödet samt på grundval av de kriterier som anges i artikel 4.

Rådet skall, på förslag från kommissionen, med kvalificerad majoritet besluta om allmänna riktlinjer för omfördelningen.

Mot bakgrund av det rådsbeslut som avses i det andra stycket skall kommissionen besluta om omfördelningen av tillgängliga medel mellan övriga stödmottagare i enlighet med förfarandet i artikel 14.

Artikel 16

Slutbestämmelser och övergångsbestämmelser

På förslag från kommissionen skall rådet på nytt granska den här förordningen senast den 31 december 2006. Beslut om ändringar av förslaget skall fattas av rådet enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 308 i fördraget.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 1999.

På rådets vägnar

G. VERHEUGEN

Ordförande

(1) EGT C 164, 29.5.1998, s. 4.

(2) Yttrandet avgett den 6 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 407, 28.12.1998.

(4) EGT C 373, 2.12.1998.

(5) EGT L 85, 20.3.1998, s. 1.

(6) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 753/96 (EGT L 103, 26.4.1996, s. 5).

(7) Se sidan 87 i detta nummer av EGT.

(8) Se sidan 68 i detta nummer av EGT.

(9) EGT L 228, 9.9.1996, s. 1.

(10) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

BILAGA I

Ansökningarnas innehåll (artikel 7.3 a)

Ansökan skall innehålla följande:

1. Uppgift om namnet på det organ som ansvarar för genomförandet, åtgärdens art och en beskrivning av denna.

2. Åtgärdens kostnad och läge, inklusive i förekommande fall uppgifter om samtrafik och driftskompatibilitet i fråga om åtgärder som vidtas på samma transportaxel.

3. Tidsplan för att genomföra arbetet.

4. En kostnadsnyttoanalys, inbegripet direkta och indirekta effekter på sysselsättningen som i mån av möjlighet skall kvantifieras.

5. En miljökonsekvensbeskrivning som liknar den bedömning som avses i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt(1).

6. Information om överensstämmelse med konkurrenslagstiftning och bestämmelser om offentlig upphandling.

7. En finansieringsplan som, om möjligt, innehåller information om åtgärdens ekonomiska livskraft, och den totala finansiering som det stödmottagande landet söker från ISPA, EIB, inklusive dess föranslutningsresurser och andra källor i gemenskapen eller medlemsstaterna, EBRD och Världsbanken.

8. Uppgifter om åtgärdernas förenlighet med gemenskapens politik.

9. Information om åtgärder för att säkerställa att anläggningar används och underhålls effektivt.

10. (Miljöåtgärder) Upplysningar om åtgärdens placering och prioritering inom den nationella miljöstrategin enligt det nationella programmet för antagande av gemenskapens regelverk.

11. (Transportåtgärder) Upplysningar om den nationella transportutvecklingsstrategin och åtgärdernas placering och prioritering inom den strategin, inbegripet i hur hög grad de överensstämmer med riktlinjerna för de transeuropeiska näten och den alleuropeiska transportpolitiken.

(1) EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. Direktivet ändrat genom direktiv 97/11/EG (EGT L 73, 14.3.1997, s. 5).

BILAGA II

Bedömning av åtgärder (artikel 7.3 b och artikel 7.4)

A. När åtgärderna bedöms skall följande kriterier tillämpas för att säkerställa deras höga kvalitet i enlighet med artikel 2:

1. Deras ekonomiska och sociala fördelar, inbegripet deras potentiella hävstångseffekt på privat finansiering, som skall stå i proportion till de använda resurserna. En bedömning skall göras mot bakgrund av en kostnadseffektivitetsanalys.

2. Mått och steg för att se till att åtgärderna administreras effektivt.

3. De prioriteringar som upprättats i partnerskapen för anslutning när det gäller interventionsområdena.

4. I vilken mån åtgärderna bidrar till att genomföra gemenskapens miljöpolitik och resultatet av den miljökonsekvensbeskrivning som avses i bilaga I.

5. Det bidrag som åtgärderna utgör med avseende på transeuropeiska nät och den gemensamma transportpolitiken.

6. Upprättande av en lämplig balans mellan miljö och transportinfrastruktur.

7. Övervägande av möjliga alternativa finansieringsformer enligt artikel 6.

B. Kommissionen får anmoda EIB, EBRD eller Världsbanken att efter behov bidra till bedömningen av åtgärderna. Kommissionen skall undersöka stödansökningar särskilt för att kontrollera att de administrativa och ekonomiska mekanismerna är lämpliga för att åtgärden skall kunna genomföras effektivt.

C. Kommissionen skall bedöma åtgärderna för att fastställa deras förväntade effekt med avseende på målen i denna förordning genom att använda lämpliga kvantifierade indikatorer. De stödmottagande länderna skall tillhandahålla all nödvändig information, i enlighet med bilaga I, inklusive resultaten från genomförbarhetsstudier och bedömningar, ange alternativ som inte fullföljts och samordning av åtgärder av gemensamt intresse längs samma transportsträcka, så att denna bedömning blir så effektiv som möjligt.

BILAGA III

Finansiell förvaltning och kontroll (artikel 9.5)

1. I varje stödmottagande land skall det inrättas en central enhet för att kanalisera det gemenskapsstöd som beviljas genom ISPA.

Chefen för denna enhet skall ha det övergripande ansvaret för förvaltningen av stödet i det stödmottagande landet i fråga.

2. I de stödmottagande ländernas förvaltnings- och kontrollsystem skall det finnas en verifikationskedja som särskilt gör det möjligt

- att kontrollera överensstämmelsen mellan den sammanfattande redovisning som uppgivits för kommissionen och räkenskaperna och verifikationerna på olika nivåer i förvaltningen,

- att kontrollera överföringarna av tillgängliga gemenskapsmedel och andra medel,

- att granska den tekniska och finansiella planeringen av projektet, lägesrapporter, anbuds- och upphandlingsförfaranden på olika nivåer i förvaltningen.

3. Förfarandet för tilldelning av arbets-, leverantörs- eller tjänstekontrakt skall fastställas i finansieringsavtalet och vara förenligt med de huvudprinciper som anges i avdelning IX i budgetförordningen och särskilt med följande:

- Åtgärder som omfattas av ett finansieringsavtal skall genomföras av det stödmottagande landet i nära samarbete med kommissionen, som skall ha ansvaret för användningen av anslagen.

- Kommissionen skall in nära samarbete med det stödmottagande landet säkerställa att de som deltar i anbudsförfaranden konkurrerar på lika villkor, att ingen diskriminering förekommer och att det anbud som antas är det mest fördelaktiga i ekonomiskt hänseende.

I enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 1266/1999 kan anslagen emellertid bli föremål för en långtgående decentraliserad förvaltning, särskilt när det gäller kommissionens förhandsgodkännande för att inleda anbudsförfaranden, utvärdera anbud och tilldela kontrakt och finansiell förvaltning.

Dessa bestämmelser, som skall ingå i finansieringsavtalet med varje stödmottagande land, skall ta hänsyn till de stödmottagande ländernas kvantitativa och kvalitativa ekonomiska förvaltning och kapacitet för finansiell kontroll.

4. Lämplig intern och extern finanskontroll skall utföras av den behöriga nationella finanskontrollmyndigheten, som måste vara oberoende för att inneha denna funktion, i enlighet med internationellt erkända revisionsnormer. En revisionsplan och en sammanställning av revisionsresultaten skall varje år överlämnas till kommissionen. Revisionsberättelser skall vara tillgängliga för kommissionen.

Kommissionen och det stödmottagande landet skall samarbeta för att samordna program och metoder för revisioner och på detta sätt dra största möjliga nytta av de revisioner som görs.

Det stödmottagande landet skall säkerställa att kommissionens personal eller dess vederbörligen bemyndigade företrädare har rätt att vid sina kontroller direkt på plats ta del av alla relevanta handlingar och räkenskaper som rör poster som har finansierats i enlighet med finansieringsavtalet. De stödmottagande länderna skall bistå revisionsrätten vid genomförandet av revisioner som avser användningen av stöd som beviljats genom ISPA.

De ansvariga myndigheterna skall se till att alla verifikationer som rör utgifter för ett projekt finns tillgängliga under en period av fem år från den tidpunkt då den sista betalningen gjordes inom ramen för projektet i fråga.

5. Finansieringsavtalet med varje stödmottagande land skall innehålla följande bestämmelser om finansiella korrigeringar:

Om genomförandet av en åtgärd inte förefaller motivera en del av eller hela det tilldelade stödet, skall kommissionen undersöka fallet på lämpligt sätt och särskilt begära att det stödmottagande landet framför sina kommentarer inom en fastställt tidsperiod och korrigerar alla oegentligheter.

Efter den undersökning som avses i föregående stycke får kommissionen sätta ned, hålla inne eller dra in stödet till de berörda åtgärderna om undersökningen visar att det föreligger någon oegentlighet, en olämplig kombination av stöd eller något av villkoren i beslutet om att bevilja stöd inte är uppfyllt, och särskilt varje väsentlig förändring som påverkar åtgärdens art eller villkoren för hur den skall genomföras och för vilken man inte har ansökt om kommissionens godkännande. Varje nedsättning eller indragning av stödet skall leda till att de utbetalade beloppen återbetalas.

Om kommissionen anser att en oegentlighet inte har korrigerats eller att ett projekt eller en del av ett projekt inte berättigar till antingen en del av eller hela det beviljade stödet skall kommissioenn undersöka fallet på lämpligt sätt och begära att det stödmottagande landet ger in sina kommentarer inom en angiven tidsfrist. Om mottagarlandet efter denna granskning inte vidtar några åtgärder för att korrigera oegentligheten kan kommissionen

a) sätta ned eller dra in förskottsbetalningarna,

b) helt eller delvis dra in det stöd som beviljats för åtgärden.

Kommissionen skall bedöma omfattningen av en korrigering med hänsyn till vilken typ av oegentlighet det rör sig om och omfattningen av eventuella svagheter i förvaltnings- och kontrollsystemen. Varje belopp som skall återtas på grund av att det har utbetalats felaktigt skall återbetalas till kommissionen. Dröjsmålsränta på grund av för sen återbetalning skall tas ut i enlighet med bestämmelser som skall antas av kommissionen.

BILAGA IV

Övervakning och efterföljande utvärdering (artikel 11)

A. Övervakningen skall ske med hjälp av gemensamt överenskomna rapporteringsförfaranden, stickprovskontroller och genom upprättande av särskilda kommittéer. Den skall ske med avseende på fysiska och ekonomiska indikatorer. Dessa indikatorer skall avse projektets särskilda egenskaper och dess mål. Indikatorerna skall utformas så att de visar hur långt åtgärden fortskridit i förhållande till den ursprungliga planen och de ursprungliga målen, vilka framsteg som gjorts när det gäller förvaltningen och vilka problem som påträffats i detta avseende.

B. Dessa kommittéer skall inrättas i samråd mellan det berörda stödmottagande landet och kommissionen. De myndigheter eller organ som har utsetts av det stödmottagande landet, kommissionen och i förekommande fall EIB skall vara företrädda i kommittéerna. Regionala eller lokala myndigheter och privata företag som ansvarar för ett projekts genomförande och berörs direkt av ett projekt skall också vara företrädda i sådana kommittéer.

C. För varje åtgärd skall den myndighet eller det organ som ansvarar för åtgärden lämna in lägesrapport till kommissionen inom tre månader efter utgången av varje helt genomförandeår.

D. På grundval av resultatet av övervakningen och med hänsyn tagen till övervakningskommitténs kommentarer, skall kommissionen korrigera de belopp och villkor som ursprungligen godkändes för att bevilja stödet, liksom den avsedda finansieringsplanen, vid behov efter förslag från mottagarländerna.

Kommissionen skall ange vad som behöver göras för dessa korrigeringar och dela upp dem efter art och omfattning.

E. Den myndighet eller det organ som ansvarar för åtgärden skall lämna in en slutrapport till kommissionen inom sex månader efter det att åtgärden eller projektstadiet har genomförts. Slutrapporten skall innehålla följande:

1. En beskrivning av utfört arbete, åtföljd av fysiska indikatorer, uppdelning av utgifter efter arbetsktegori och åtgärder som vidtagits med avseende på de särskilda bestämmelserna i beslutet om att bevilja stöd.

2. Intyg om att arbetet överensstämmer med beslutet om att bevilja stöd.

3. En första bedömning av i vilken utsträckning de förväntade resultaten har uppnåtts, som särskilt tar upp

a) den faktiska tidpunkten för genomförandet av åtgärden,

b) hur åtgärden kommer att förvaltas när den avslutats,

c) i förekommande fall, en bekräftelse av ekonomiska prognoser, särskilt med avseende på driftskostnader och förväntade intäkter,

d) en bekräftelse av den socioekonomiska prognosen, särskilt med avseende på förväntade kostnader och fördelar, och

e) de åtgärder som vidtagits för att skydda miljön och kostnaderna för dessa.

4. Information rörande offentlighetsåtgärder.

F. Den efterföljande utvärderingen skall avse hur resurserna använts, hur effektivt stödet är samt dess effekt. Den skall omfatta de faktorer som bidrar till att genomförandet av en åtgärd lyckas eller misslyckas samt de resultat som uppnåtts. Efter det att åtgärder avslutats, skall kommissionen och de stödmottagande länderna därför utvärdera hur de har genomförts, även med avseende på hur effektivt resurserna använts. Utvärderingen skall också visa vilken faktisk effekt de har fått för att bedöma om de ursprungliga målen har uppnåtts. Denna utvärdering skall bland annat visa i vilken mån åtgärderna har bidragit till att gemenskapens miljöpolitik eller de transeuropeiska näten och den gemensamma transportpolitiken har genomförts. Den skall dessutom innehålla en bedömning av hur åtgärderna påverkar miljön.

G. För att gemenskapsstödet genom ISPA skall vara så effektivt som möjligt skall kommissionen se till att särskild uppmärksamhet ägnas åt god insyn i ISPA-förvaltningen.

H. Föreskrifter för övervakning och utvärdering skall anges i kommissionsbesluten om godkännande av åtgärderna.

BILAGA V

Kommissionens årsrapport (artikel 12)

Årsrapporten skall innehålla följande:

1. Information om ekonomiskt stöd som gemenskapen åtagit sig och betalat genom ISPA med en årlig fördelning per stödmottagande land och projekttyp (miljö eller transport).

2. Information om hur gemenskapens stöd genom ISPA bidragit till de stödmottagande ländernas ansträngningar att genomföra gemenskapens miljöpolitik och att stärka de transeuropeiska transportinfrastrukturnäten. Balansen mellan miljöåtgärder och åtgärder som rör transportinfrastrukturen.

3. Bedömning av i vilken utsträckning gemenskapens stödåtgärder genom ISPA är förenliga med gemenskapens politik, bland annat för miljöskydd, transport, konkurrens och offentlig upphandling.

4. Uppgifter om åtgärder som vidtagits för att säkra samordning och följdriktighet mellan åtgärder som finansierats genom ISPA och åtgärder som finansierats med bidrag från gemenskapens budget, EIB och gemenskapens andra finansieringsorgan.

5. Uppgifter om stödmottagande ländernas investeringar med avseende på miljöskydd och transportinfrastruktur.

6. Information om finansierade förundersökningar och tekniska stödåtgärder.

7. Resultaten från bedömning, övervakning och utvärdering av åtgärder, även information om eventuella justeringar av åtgärder på grundval av resultaten från bedömning, övervakning och utvärdering.

8. Information om EIB:s bidrag till utvärderingen av åtgärderna.

9. En sammanfattning av resultaten från utförda kontroller, konstaterade oegentligheter och pågående administrativa och rättsliga åtgärder.

10. Uppgifter om offentlighetsåtgärder.

Top