Help Print this page 

Document 31999R1265

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1265/1999 av den 21 juni 1999 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94 om inrättandet av en sammanhållningsfond
  • No longer in force
OJ L 161, 26.6.1999, p. 62–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1265/oj
Multilingual display
Text

31999R1265

Rådets förordning (EG) nr 1265/1999 av den 21 juni 1999 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94 om inrättandet av en sammanhållningsfond

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 26/06/1999 s. 0062 - 0067


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1265/1999

av den 21 juni 1999

om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94 om inrättandet av en sammanhållningsfond

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond(1), särskilt artikel K i bilaga II till denna,

med beaktande av kommissionens förslag(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(5), och

av följande skäl:

1. För att göra Sammanhållningsfondens verksamhet mer effektiv bör begreppen projekt, projektgrupper och projektstadier preciseras, liksom kriterierna för samgruppering av projekt.

2. Systemet för finansiell förvaltning bör förenklas, utan att sambandet med det verkliga genomförandet på plats av åtgärderna går förlorat.

3. Under övergångsperioden (1 januari 1999-31 december 2001) bör alla hänvisningar till euron i regel anses vara en hänvisning till euron som valutaenhet, i enlighet med artikel 2 andra meningen i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron(6).

4. Den önskade förenklingen bör åtföljas av en förbättrad kontroll av de utgifter som faktiskt har förekommit och av ett ökat ansvar för medlemsstaterna för en sund finansiell förvaltning.

5. Kommissionen och medlemsstaten bör stärka samarbetet med att kontrollera projekt och detta samarbete bör systematiseras.

6. Ett system för finansiella korrigeringar bör inrättas för att skydda gemenskapens finansiella intressen i fall av oegentligheter.

7. Av ovan angivna skäl bör bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94 ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94 ändras härmed på följande sätt:

1. Artikel A skall ersättas med följande:

"Artikel A

Beskrivning av projekt, projektstadier eller projektgrupper

1. Kommissionen får, i samråd med den mottagande medlemsstaten, samgruppera projekt och utforma tekniskt och finansiellt separata stadier av ett projekt i syfte att bevilja stöd.

2. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) projekt: ett antal ur ekonomisk synpunkt odelbara arbeten som fyller en precis, teknisk funktion och som har ett klart angivet syfte som gör det möjligt att bedöma om projekt uppfyller kriteriet i artikel 10.5 första strecksatsen.

b) ett tekniskt och finansiellt separat stadium: ett stadium vars självständiga operativa karaktär kan fastställas.

3. Ett stadium får också omfatta sådana preliminära undersökningar, genomförbarhetsundersökningar och tekniska undersökningar som krävs för att genomföra ett projekt.

4. För att uppfylla kriteriet i artikel 1.3 tredje strecksatsen får projekt som uppfyller följande tre krav samgrupperas:

a) De skall vara belägna inom samma område eller längs samma transportled.

b) De skall genomföras enligt en helhetsplan för det området eller den transportleden och ha klart uppsatta mål, i enlighet med artikel 1.3.

c) De skall övervakas av ett organ med uppdrag att samordna och övervaka projektgruppen om projekten genomförs av olika behöriga myndigher."

2. I artikel B.2 skall den andra meningen ersättas med följande: "Den mottagande medlemsstaten skall tillhandahålla all nödvändig information, enligt bestämmelserna i artikel 10.4, inklusive resultaten av genomförbarhetsundersökningar och förhandsbedömningar. För att göra utvärderingen så effektiv som möjligt skall medlemsstaterna dessutom tillhandahålla resultaten av miljökonsekvensbedömningen i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen och dessa resultats överensstämmelse med en allmän miljöstrategi eller transportstrategi för ett visst område eller en viss sektor samt, i förekommande fall

- en redovisning av de tänkbara alternativ som valdes bort, och

- förbindelserna mellan projekt av gemensamt intresse längs en och samma transportled."

3. Artikel C skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i) I punkt a andra stycket skall den andra meningen ersättas med följande: "Åtaganden med avseende på följande årliga delbetalningar skall grundas på den ursprungliga eller reviderade finansieringsplanen för projektet och skall i princip göras i början av varje budgetår, och som allmän regel senast den 30 april varje år, på grundval av utgiftsprognoserna för projektet under detta budgetår."

ii) Punkt b skall ersättas med följande:

"b) I fråga om projekt som skall genomföras under en period som är kortare än två år eller när gemenskapsstödet är mindre än 50 miljoner euro får ett första belopp på högst 80 % av det beviljade stödet anslås när kommissionen antar beslutet om att bevilja gemenskapsstöd.

Den återstående delen av stödet skall anslås i budgeten i enlighet med hur projektet genomförs."

b) Följande punkt skall läggas till:

"5. Utom i välgrundade fall skall stöden dras in om de har beviljats för ett projekt, en projektgrupp eller ett projektstadium som inte har påbörjats inom två år efter det datum för påbörjande som angavs i beslutet att bevilja stöd eller datum för godkännande om detta skedde senare.

Kommissionen skall i varje enskilt fall och varje gång det föreligger risk för indragning av stöd i god tid underrätta medlemsstaterna och den utsedda myndigheten."

4. Artikel D skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall den andra meningen ersättas med följande: "Utbetalningarna kan ske i form av antingen förskottsbetalningar, löpande betalningar eller slutbetalningar. Löpande betalningar och slutbetalningar skall gälla faktiskt betalda utgifter, som skall styrkas med kvitterade fakturor eller redovisningsdokument med likvärdigt bevisvärde."

b) Punkterna 2 och 3 skall ersättas med följande:

"2. Utbetalningarna skall ske på följande sätt:

a) En enda utbetalning på 20 % av det ursprungligen beviljade stödbeloppet från fonden skall göras när beslutet om att bevilja gemenskapsstöd har fattats och, förutom i välgrundade fall, efter det att de offentliga upphandlingsavtalen har undertecknats.

Hela eller en del av en förskottsbetalning skall återbetalas av den myndighet eller det organ som avses i punkt 1 om ingen begäran om utbetalning har sänts till kommissionen inom 12 månader efter det datum då förskottsbetalningen gjordes.

b) Löpande betalningar får ske, förutsatt att projektet på ett tillfredsställande sätt framskrider mot sin fullbordan, och skall göras som en ersättning för styrkta och faktiskt betalda utgifter under förutsättning att följande krav uppfylls:

- Medlemsstaten skall inlämna en begäran i vilken det redovisas hur projektet framskrider, angivet med fysiska och finansiella indikatorer, och att det överensstämmer med beslutet att bevilja stöd, inklusive eventuella särskilda villkor som fanns med i det beslutet.

- Åtgärder skall ha vidtagits till följd av de synpunkter och rekommendationer som de nationella och/eller gemenskapens kontrollmyndigheter har lämnat, särskilt när det gäller att komma till rätta med förmodade eller konstaterade oegentligheter.

- De huvudsakliga tekniska, finansiella och rättsliga problem som uppkommit, samt de åtgärder som vidtagits för att lösa dem, skall redovisas.

- En analys av eventuella skillnader jämfört med den ursprungliga finansieringsplanen skall göras.

- De åtgärder som vidtagits för att sprida kännedom om projektet skall redovisas.

Om något av de ovan nämnda villkoren inte är uppfyllt skall kommissionen utan dröjsmål underrätta medlemsstaterna.

c) Det sammanlagda beloppet av de utbetalningar som avses i a och b får inte överskrida 80 % av det totalt beviljade stödet. För viktiga projekt, för vilka årliga utbetalningar görs, och i välgrundade fall får denna procentandel ökas till 90 %.

d) Slutbetalningar beräknade på grundval av styrkta och faktiskt betalda utgifter skall verkställas under förutsättning att

- projektet, projektstadiet eller projektgruppen har genomförts i enlighet med dess mål,

- den myndighet eller det organ som har utsetts och som avses i punkt 1 ger in en ansökan om utbetalning till kommissionen inom sex månader efter det sista datum för fullbordande av arbetena och för utgifter som anges i beslutet att bevilja stöd till projektet, projektstadiet eller projektgruppen,

- den slutliga rapport som avses i artikel F 4 överlämnas till kommissionen,

- medlemsstaten intygar för kommissionen att de uppgifter som lämnats i ansökan om utbetalning samt rapporten är korrekta.

- medlemsstaten till kommissionen översänder den rapport som anges i artikel 12.1,

- alla de åtgärder för information och publicitet som kommissionen har föreskrivit i enlighet med artikel 14.3 har genomförts.

3. Om den slutrapport som avses i punkt 2 inte ges in till kommissionen inom 18 månader efter det sista datum som anges i beslutet att bevilja stöd för fullbordande av arbetena och för utbetalningarna skall den del av stödet som motsvarar den återstående delen av projektet inte utbetalas."

c) I punkt 4 skall de sista orden i meningen vara "i punkt 2 d".

d) Följande punkt skall införas:

"4a. Medlemsstaterna skall säkerställa att ansökningar om utbetalning lämnas in till kommissionen, som regel tre gånger per år, senast den 1 mars, 1 juli respektive den 1 november varje år."

e) I punkt 5 skall följande införas efter ordet "utbetalning":

"under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel."

f) Följande punkt skall läggas till:

"7. Kommissionen skall fastställa gemensamma regler för stödberättigade utgifter."

5. Artikel E skall ändras på följande sätt:

a) I rubriken och i punkterna 1-4 skall "ecu" ersättas med "euro" där så krävs.

b) I punkterna 1 och 3 skall orden "eller nationell valuta" utgå.

c) Följande punkt skall läggas till:

"5. För de medlemsstater som inte deltar i den gemensamma valutan (euron) skall omräkningskursen vara den kurs som används i kommissionens räkenskaper."

6. Artikel F skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 4 skall följande stycke läggas till: "Denna rapport skall innehålla följande:

a) en beskrivning av de arbeten som utförts, även de fysiska indikatorerna, en beloppsmässig uppdelning av utgifterna på kategorier av arbeten, samt de åtgärder som eventuellt vidtagits i fråga om särskilda klausuler i beslutet att bevilja stöd.

b) Information om vad som gjorts i publicitetshänseende.

c) En försäkran om att arbetena överensstämmer med beslutet att bevilja stöd.

d) En första bedömning, enligt artikel 13.4, beträffande sannolikheten att de förväntade resultaten uppnås, som särskilt innehåller följande uppgifter:

- Det datum då projektet verkligen inleddes.

- Redovisning av hur projektet kommer att förvaltas efter att ha avslutats.

- En bekräftelse, om så är påkallat, av den finansiella prognosen, särskilt beträffande driftskostnader och förväntade intäkter.

- En bekräftelse av den socioekonomiska prognosen, särskilt beträffande förväntade kostnader och fördelar.

- En redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att säkerställa miljöskyddet samt kostnaderna för dessa, inklusive iakttagandet av principen om att förorenaren skall betala."

b) I punkt 5 skall följande stycke läggas till: "Lämpliga ordningar för att genomföra ändringarna och på samma gång differentiera dem beroende på karaktär och betydelse skall anges i beslutet att bevilja stöd."

7. Artikel G skall ändras på följande sätt:

Artikel G

Kontroller

Den nuvarande punkt 1 skall flyttas till artikel 12.2 andra stycket. Den nya punkt 1 skall lyda som följer:

"1. Kommissionen och medlemsstaterna skall på grundval av bilaterala administrativa överenskommelser samarbeta för att samordna planer, metoder och genomförande av kontroller, så att största möjliga nytta kan fås ut av de kontroller som genomförs. De skall utan dröjsmål meddela varandra resultaten från de genomförda kontrollerna. Åtminstone en gång om året skall följande granskas och utvärderas:

a) Resultaten av de kontroller som utförts av medlemsstaten och kommissionen.

b) Eventuella iakttagelser från andra kontrollorgan eller kontrollinstitutioner på nationell nivå eller gemenskapsnivå.

c) De finansiella följdena av de oegentligheter som upptäckts, de åtgärder som redan har vidtagits eller som kommer att bli nödvändiga för att rätta till dem och, i förekommande fall, förändringar av förvaltnings- och kontrollsystemen.

Efter denna granskning och utvärdering, och utan att det påverkar de åtgärder som medlemsstaten utan dröjsmål skall vidta enligt artikel H, får kommissionen göra påpekanden, särskilt rörande de ekonomiska följderna av de oegentligheter som eventuellt upptäcks. Dessa påpekanden skall meddelas medlemsstaten och den utsedda myndigheten för det berörda projektet. Påpekandena skall vid behov åtföljas av en begäran om att åtgärda bristerna i förvaltningen och rätta till de oegentligheter som upptäckts men inte redan korrigerats. Medlemsstaten och förvaltningsmyndigheten skall ges tillfälle att kommentera dessa påpekanden.

När kommissionen, efter, eller i avsaknad av kommentarer från medlemsstaten, antar sina slutsatser, skall medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder inom den tidsfrist som fastställts för att efterkomma kommissionens begäran samt underrätta kommissionen om sina åtgärder.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av denna artikel får kommissionen avbryta hela eller en del av en löpande betalning om den finner att de berörda utgifterna har samband med en allvarlig oegentlighet. Kommissionen skall underrätta den berörda medlemsstaten om de åtgärder som vidtagits samt om skälen till dessa.

3. Under en period på tre år, om inte något annat beslutas i de bilaterala administrativa överenskommelserna, efter kommissionens utbetalning av det resterande beloppet för ett projekt skall det ansvariga organet och de ansvariga myndigheterna hålla samtliga verifikationer (antingen originalen eller styrkta kopior som överensstämmer med originalen på vanligen accepterade databärare) som rör utgifter och kontroller av det berörda projektet tillgängliga för kommissionen.

Denna tidsfrist skall avbrytas antingen om rättsliga åtgärder vidtas eller när kommissionen lämnar en vederbörligen motiverad begäran om att så skall ske."

8. Artikel H skall ändras på följande sätt:

a) Rubriken skall ersättas med följande: "Finansiella korrigeringar"

b) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Om kommissionen efter att ha avslutat de nödvändiga kontrollerna kommer fram till

a) att genomförandet av ett projekt varken motiverar hela eller delar av det beviljade stödet, bl.a. genom att det inte uppfyller ett av villkoren i beslutet om att bevilja stöd och i synnerhet innebär någon väsentlig förändring som påverkar arten av och villkoren för genomförandet av projektet för vilken kommissionens godkännande inte har sökts, eller

b) att det finns en oegentlighet gällande stöd från fonden och att den berörda medlemsstaten inte har vidtagit de nödvändiga korrigerande åtgärderna,

skall kommissionen dra in stödet för det berörda projektet och med angivande av sina skäl, begära att medlemsstaten lägger fram sina kommentarer inom en fastställd tidsperiod.

Om medlemsstaten har invändningar mot kommissionens anmärkningar, skall medlemsstaten bjudas in till en hearing av kommissionen, vid vilken båda parter skall sträva efter att nå en överenskommelse om anmärkningarna och de slutsatser som kan dras av dessa."

c) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Vid utgången av den tidsperiod som fastställts av kommissionen skall kommissionen, om ingen överenskommelse har nåtts inom tre månader, med iakttagande av vederbörligt förfarande och med beaktande av medlemsstatens kommentarer, besluta att

a) minska utbetalningen av förskott som avses i artikel D 2, eller

b) vidta de nödvändiga finansiella korrigeringarna. Detta skall innebära en indragning av hela eller delar av stödet som beviljats projektet.

Dessa beslut skall respektera proportionalitetsprincipen. Kommissionen skall när den fastställer med vilket belopp korrigeringen skall göras ta hänsyn till oegentlighetens eller ändringens art och till omfattningen av de potentiella finansiella konsekvenserna av eventuella brister i förvaltnings- eller kontrollsystemen. Varje nedsättning eller indragning skall leda till att de utbetalade beloppen återbetalas."

d) I punkt 3 skall den andra meningen ersättas med följande: "Varje belopp som skall återtas på grund av att det har utbetalats felaktigt skall återbetalas till kommissionen. Dröjsmålsränta på grund av för sen återbetalning skall debiteras i enlighet med bestämmelser som skall fastställas av kommissionen."

e) Följande punkt 4 skall läggas till:

"4. Kommissionen skall fastställa närmare föreskrifter för tillämpningen av punkterna 1-3 och skall informera medlemsstaterna och Europaparlamentet om dessa."

9. I artikel J skall följande meningar läggas till i andra stycket: "Vid detta möte skall kommissionen särskilt informera medlemsstaterna om de relevanta ämnena för årsrapporten och om de åtgärder som vidtagits och de beslut som fattats. Kommissionen skall sända medlemsstaterna de erforderliga dokumenten i god tid före mötet."

10. Bilagan till bilaga II skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. De ekonomiska och sociala konsekvenserna av fonden i medlemsstaterna samt för den ekonomiska och socialal sammanhållningen i unionen, inbegripet konsekvenserna för sysselsättningen."

b) I punkt 4 skall de sista orden vara "... artikel 6.1".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 1999.

På rådets vägnar

G. VERHEUGEN

Ordförande

(1) EGT L 130, 25.5.1994, s. 1.

(2) EGT C 159, 26.5.1998, s. 11.

(3) Yttrandet avgett den 6 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT C 407, 28.12.1998, s. 74.

(5) EGT C 51, 22.2.1999, s. 10.

(6) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

Top