Help Print this page 

Document 31999D0595

Title and reference
1999/595/EG: Kommissionens beslut av den 20 juli 1999 om vägledande fördelning av det årliga gemenskapsstödet till jordbruk och landsbygdens utveckling inför en anslutning [delgivet med nr K(1999) 2431]
  • No longer in force
OJ L 226, 27.8.1999, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/595/oj
Multilingual display
Text

31999D0595

1999/595/EG: Kommissionens beslut av den 20 juli 1999 om vägledande fördelning av det årliga gemenskapsstödet till jordbruk och landsbygdens utveckling inför en anslutning [delgivet med nr K(1999) 2431]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 27/08/1999 s. 0023 - 0025


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 juli 1999

om vägledande fördelning av det årliga gemenskapsstödet till jordbruk och landsbygdens utveckling inför en anslutning

[delgivet med nr K(1999) 2431]

(1999/595/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(1), särskilt artikel 11 i denna, och

av följande skäl:

1. Det har ur finansiell synvinkel för perioden 2000-2006, enligt överenskommelse i Europeiska rådet under Berlinmötet den 24-25 mars 1999 och i den interinstitutionella överenskommelsen den 6 maj 1999 om budgetordning och om förbättring av budgetprocessen, fastställts en taknivå för de tre föranslutningsinstrumenten. Det belopp som det anvisades till i det ovan nämnda gemenskapsstödet till jordbruket och landsbygdsutveckling inför en anslutning uppgick till ett maximalt årligt belopp om 520 miljoner euro i 1999 års priser. Gemenskapsstödet är i alla händelser begränsat till de anslag som budgetmyndigheten avsatt.

2. Kommissionen skall meddela kandidatländerna beslutet om det vägledande stöd som tilldelats dem.

3. I enlighet med artikel 7.3 i denna förordning skall fördelningen av gemenskapsstödet ske på grundval av jordbruksbefolkningens storlek, jordbruksarealen, bruttonationalprodukten per capita i köpkraft och speciella territoriella förhållanden.

4. Mottagarländerna skall utarbeta och förelägga kommissionen den plan som avses i artikel 4 första stycket i denna förordning. Denna plan kan utarbetas först när det tilldelade gemenskapsstödet är känt.

5. Det bör påpekas att gemenskapsstödet till jordbruk inför en anslutning lämnas under förutsättning att kandidatlandet iakttar de finansiella bestämmelserna, vilka finns i finansieringsprotokollet som etablerats av gemenskapen och mottagarländerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den vägledande finansiella fördelningen mellan mottagarländerna av det maximala årliga gemenskapsstödet i enlighet med förordning (EG) nr 1268/1999 anges i bilagan till detta beslut. Beloppen anges i fasta priser för år 1999.

Fördelningen skall fastställas för perioden år 2000-2006. Fördelningen skall i förekommande fall ses över i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1268/1999.

Stöden skall anpassas om så behövs med hänsyn till de anslag som budgetmyndigheten avsatt.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87.

BILAGA

Vägledande fördelning mellan mottagarländerna av det maximala årliga gemenskapsstödet i euro (priserna för år 1999)

>Plats för tabell>

Top