Help Print this page 

Document 31999D0502

Title and reference
1999/502/EG: Kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om upprättande av en förteckning över regioner som omfattas av strukturfondernas mål 1 för perioden 2000 till och med 2006 [delgivet med nr K(1999) 1770]
  • No longer in force
OJ L 194, 27.7.1999, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/502/oj
Multilingual display
Text

31999D0502

1999/502/EG: Kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om upprättande av en förteckning över regioner som omfattas av strukturfondernas mål 1 för perioden 2000 till och med 2006 [delgivet med nr K(1999) 1770]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 27/07/1999 s. 0053 - 0057


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 juli 1999

om upprättande av en förteckning över regioner som omfattas av strukturfondernas mål 1 för perioden 2000 till och med 2006

[delgivet med nr K(1999) 1770]

(1999/502/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(1), särskilt artikel 3.2 i denna, och

av följande skäl:

1. I artikel 1 första stycket punkt 1 i förordning (EG) nr 1260/1999 fastställs att strukturfondernas mål 1 är att främja utvecklingen och den strukturella anpassningen i regioner som släpar efter i utvecklingen.

2. I artikel 3.1 första stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 fastställs att de regioner som omfattas av mål 1 skall motsvara nivå II-regioner i Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS II) vars bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, mätt i köpkraft och beräknad på de siffror för 1994, 1995 och 1996 som finns tillgängliga den 26 mars 1999 är lägre än 75 % av gemenskapens genomsnitt.

3. I artikel 3.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 fastställs att även regionerna i de yttersta randområdena (de utomeuropeiska franska departementen, Azorerna, Kanarieöarna och Madeira), som alla befinner sig under 75 %-tröskeln, och de områden som omfattas av mål 6 enligt protokoll 6 till Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige(2) under perioden 1995-1999 skall omfattas av detta mål.

4. I artikel 6.1 första stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att, utan hinder av vad som sägs i artikel 3 i den förordningen, de regioner som under 1999 omfattas av mål 1 enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94(4), men som inte avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1260/1999, under en övergångsperiod skall erhålla stöd av fonderna under mål 1 från den 1 januari 2000 till den 31 december 2005.

5. I artikel 6.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att när kommissionen fastställer förteckningen enligt artikel 3.2 skall den enligt bestämmelserna i artikel 4.5 och 4.6 i den förordningen upprätta förteckningen över de NUTS III-områden i dessa regioner som övergångsvis skall få stöd av fonderna enligt mål 1 under år 2006.

6. I artikel 6.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs dock att kommissionen, på förslag av en medlemsstat, inom gränsen för befolkningen i de områden som avses i artikel 6.1 andra stycket och i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.4 andra stycket i den förordningen, får ersätta dessa områden med områden som befinner sig på eller under NUTS III-nivån med de av dessa områden som uppfyller kriterierna i artikel 4.5-4.9. Kommission har beaktat de önskemål som medlemsstaterna uttryckt i detta hänseende.

7. I artikel 6.1 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att områden i regioner som inte återfinns på den förteckning som avses i andra och tredje styckena under 2006 skall fortsätta att erhålla stöd från ESF, FFU och utvecklingssektionen vid EUGFJ endast inom samma stödåtgärd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De regioner som omfattas av mål 1 skall vara de som förtecknas i bilaga I.

Denna förteckning skall gälla 1 januari 2000 till och med 31 december 2006.

Artikel 2

De regioner och områden som under en övergångsperiod omfattas av stöd inom ramen för mål 1 skall vara de som förtecknas i bilaga II.

Denna förteckning skall gälla från den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2005 respektive 31 december 2006 för de regioner som anges i densamma.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Monika WULF-MATHIES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EGT L 1, 1.1.1995, s. 11.

(3) EGT L 185, 15.7.1988, s. 9.

(4) EGT L 337, 24.12.1994, s. 11.

BILAGA I

Förteckning över NUTS II-regioner som omfattas av strukturfondernas mål 1 för perioden 1 januari 2000 till och med den 31 december 2006

Tyskland

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Chemnitz

Dresden

Leipzig

Dessau

Halle

Magdeburg

Thüringen

Grekland

Anatoliki Makedonia, Thraki

Kentriki Makedonia

Dytiki Makedonia

Thessalia

Ipiros

Ionia Nisia

Dytiki Ellada

Sterea Ellada

Peloponnisos

Attiki

Vorio Aigaio

Notio Aigaio

Kriti

Spanien

Galicia

Principado de Asturias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Comunidad Valenciana

Andalucía

Región de Murcia

Ceuta y Melilla

Canarias

Frankrike

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Irland

Border Midlands and Western

Italien

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Österrike

Burgenland

Portugal

Norte

Centro

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

Finland

Itä-Suomi

Väli-Suomi(1)

Pohjois-Suomi(2)

Sverige

Norra Mellansverige(3)

Mellersta Norrland(4)

Övre Norrland(5)

Förenade kungariket

South Yorkshire

West Wales and The Valleys

Cornwall and Isles of Scilly

Merseyside

(1) Endast de områden som förtecknas i bilaga I till protokoll nr 6 till Anslutningsfördraget för Österrike, Finland och Sverige.

(2) Endast de områden som förtecknas i bilaga I till protokoll nr 6 till Anslutningsfördraget för Österrike, Finland och Sverige.

(3) Endast de områden som förtecknas i bilaga I till protokoll nr 6 till Anslutningsfördraget för Österrike, Finland och Sverige.

(4) Endast de områden som förtecknas i bilaga I till protokoll nr 6 till Anslutningsfördraget för Österrike, Finland och Sverige.

(5) Endast de områden som förtecknas i bilaga I till protokoll nr 6 till Anslutningsfördraget för Österrike, Finland och Sverige.

BILAGA II

Förteckning över regioner och områden som inom ramen för strukturfondernas mål 1 omfattas av övergångsstöd för perioden 1 januari 2000 till och med 31 december 2006

>Plats för tabell>

Top