Help Print this page 

Document 31998R1659

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1659/98 av den 17 juli 1998 om decentraliserat samarbete
  • No longer in force
OJ L 213, 30.7.1998, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1659/oj
Multilingual display
Text

31998R1659

Rådets förordning (EG) nr 1659/98 av den 17 juli 1998 om decentraliserat samarbete

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 213 , 30/07/1998 s. 0006 - 0008


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1659/98 av den 17 juli 1998 om decentraliserat samarbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130w i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (2), och

av följande skäl:

Decentraliserat samarbete är ett nytt sätt att gripa sig an utvecklingssamarbete, vilket placerar aktörerna i brännpunkten för genomförandet och därför fullföljer de dubbla syftena att anpassa insatserna till behoven samt att göra dem livskraftiga.

Vikten av utvecklingsmetoder som decentraliserat samarbete har betonats i den fjärde AVS EG-konventionen, i rådets förordning (EEG) nr 443/92 av den 25 februari 1992 om finansiellt och tekniskt bistånd till och ekonomiskt samarbete med utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika (3) samt i rådets resolution av den 27 maj 1991 om samarbete med icke-statliga organisationer och i talrika resolutioner från Europaparlamentet.

Budgetmyndigheten beslöt att i 1992 års budget införa en budgetpost i syfte att främja dessa metoder i samtliga utvecklingsländer.

Ett finansiellt referensbelopp i den mening som avses i punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 om införande av finansiella bestämmelser i rättsakterna (4) förs in i denna förordning för perioden 1999 2001 utan att det påverkar budgetmyndighetens behörighet enligt fördraget.

Decentraliserat samarbete är avsett att vara en hjälp för att få till stånd en verklig förändring på lång sikt av unionens förfaranden när det gäller utvecklingssamarbete.

Decentraliserat samarbete ger ett betydelsefullt bidrag till genomförandet av de mål för gemenskapens utvecklingssamarbete som anges i artikel 130u i fördraget.

Närmare bestämmelser för förvaltningen bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen skall stödja insatser och projekt för en hållbar utveckling som drivs av aktörer inom det decentraliserade samarbetet i gemenskapen och utvecklingsländerna i syfte att särskilt främja

- utveckling som präglas av mer delaktighet och som svarar mot befolkningens behov och initiativ i utvecklingsländerna,

- bidrag till diversifiering och förstärkning av civila samhällen och till demokratisering på grundläggande nivå i dessa länder,

- mobilisering av aktörer inom det decentraliserade samarbetet i gemenskapen och utvecklingsländerna för dessa mål inom ramen för strukturerade program.

Dessa insatser skall gälla främjande av decentraliserat samarbete till förmån för alla utvecklingsländer.

Artikel 2

Insatser som genomförs enligt denna förordning skall prioritera följande områden:

- Utveckling av mänskliga och tekniska resurser samt social och ekonomisk utveckling på lokal landsbygds- eller stadsnivå i utvecklingsländerna.

- Information till och mobilisering av aktörer inom decentraliserat samarbete.

- Stöd till förstärkning av institutioner och av dessa aktörers handlingsförmåga.

- Metodologiskt stöd till och uppföljning av projekten.

Artikel 3

Samarbetsparter som kan erhålla finansiellt stöd med stöd av denna förordning skall vara aktörer inom decentraliserat samarbete i gemenskapen och i utvecklingsländerna, nämligen offentliga lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, lokala yrkessammanslutningar och aktionsgrupper, kooperativ, fackföreningar, kvinno- och ungdomsorganisationer, utbildnings- och forskningsinstitutioner, kyrkor och varje icke-statlig sammanslutning som kan bidra till utvecklingen.

Artikel 4

1. Gemenskapens finansiering av de insatser som avses i artikel 1 skall omfatta en period av tre år (1999 2001).

De finansiella referensbeloppet för genomförande av det nuvarande programmet under perioden 1999 2001 skall uppgå till 18 miljoner ecu.

Budgetmyndigheten skall godkänna de årliga krediterna inom ramen för budgetplanerna.

2. Budgetmyndigheten skall avgöra storleken på tillgängliga krediter för varje budgetår med beaktande av de principer för en god finansiell förvaltning som avses i artikel 2 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 5

1. De medel som får användas inom ramen för de insatser som avses i artikel 1 skall omfatta bland annat studier, tekniskt bistånd, utbildningsinsatser eller andra tjänster, inköp, bygg- och anläggningsarbeten samt revision, och utvärderings- och övervakningsuppdrag.

2. Gemenskapens finansiering får omfatta både utgifter för investering, med undantag för köp av fast egendom, och, med hänsyn till att projektet i möjligaste mån skall ha som mål att vara livskraftigt på medellång sikt, fasta kostnader (som får innefatta kostnader för administration, underhåll och drift).

3. Bidrag från de parter som definieras i artikel 3 skall eftersträvas för varje samarbetsinsats. Ett sådant skall begäras inom gränserna för de berörda partnernas förmåga och i förhållande till varje insats art.

4. Möjligheter till samfinansiering med andra långivare, särskilt med medlemsstaterna, får undersökas.

5. För att förverkliga de mål om samstämmighet och komplementaritet som anges i fördraget samt för att säkerställa optimal effektivitet för dessa insatser sammantagna får kommissionen vidta alla nödvändiga samordningsåtgärder, särskilt

a) inrättandet av ett system för systematiskt utbyte och analys av information om de insatser som gemenskapen och medlemsstaterna har finansierat och avser att finansiera,

b) en samordning på plats där insatserna genomförs inom ramen för regelbundna möten och informationsutbyte mellan kommissionens och medlemsstaternas företrädare i mottagarlandet.

Artikel 6

Finansiellt stöd enligt denna förordning skall vara gåvobistånd.

Artikel 7

1. Kommissionen skall utreda, besluta om och förvalta de insatser som avses i denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra gällande förfaranden, särskilt sådana som anges i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

2. Beslut om insatser där finansieringen med stöd av denna förordning överstiger 1 miljon ecu per insats samt varje ändring som medför en ökning på mer än 20 % av det belopp som ursprungligen godkänts för en sådan insats skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 8.

3. Vid utvärderingen av projekt och program skall hänsyn tas till följande faktorer:

- Insatsernas effektivitet och livskraft.

- Kulturella och sociala aspekter samt aspekter avseende jämställdhet mellan könen och miljön.

- Nödvändig utveckling av institutionerna så att insatsmålen kan uppnås.

- Erfarenhet som förvärvats inom ramen för insatser av samma slag.

4. Varje överenskommelse eller avtal om finansiering som sluts enligt denna förordning skall särskilt innehålla en bestämmelse om att kommissionen och revisionsrätten får utföra kontroller på plats i enlighet med sedvanliga närmare bestämmelser som kommissionen fastställer inom ramen för gällande bestämmelser, i synnerhet bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

5. Deltagande i anbudsinfordran och upphandling skall vara öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna och i mottagarlandet. Deltagandet får utsträckas till andra utvecklingsländer och, i vederbörligen motiverade undantagsfall, till andra tredje länder.

6. Inköp skall härröra från medlemsstaterna, mottagarlandet eller andra utvecklingsländer. I vederbörligen motiverade undantagsfall får inköp härröra från andra tredje länder.

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av den behöriga geografiska kommittén för utvecklingssamarbete.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrade, skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna en månad från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i första strecksatsen.

Artikel 9

En gång om året skall utbyte av synpunkter ske inom ramen för den kommitté som anges i artikel 8, på grundval av en framställning från kommissionens företrädare om kommande års insatser.

Artikel 10

Efter varje budgetår skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en årsrapport med en sammanfattning av de insatser som har finansierats under budgetåret samt en utvärdering av hur denna förordning har genomförts under budgetåret.

Årsrapporten skall särskilt innehålla närmare uppgifter om de aktörer inom det decentraliserade samarbetet med vilka avtal har slutits.

Kommissionen skall var tredje månad underrätta medlemsstaterna om de insatser och projekt som har godkänts med uppgifter om belopp, art, mottagarland och samarbetsparter. Uppgifterna skall åtföljas av en bilaga där de projekt och program som överstiger 1 miljon ecu tydligt anges.

Artikel 11

Kommissionen skall regelbundet utvärdera insatser som finansieras av gemenskapen för att fastställa om de mål som avses med dessa insatser har uppnåtts och för att ange riktlinjer i syfte att förbättra effektiviteten för framtida insatser. Kommissionen skall förelägga den kommitté som avses i artikel 8 en sammanfattning av de utvärderingar som har genomförts och som kommittén i förekommande fall skall kunna granska. Utvärderingsrapporterna skall på begäran finnas tillgängliga för medlemsstaterna.

Artikel 12

Kommissionen skall före utgången av 2000 för Europaparlamentet och rådet lägga fram en utvärdering av samtliga projekt som har finansierats av gemenskapen inom ramen för denna förordning åtföljda av förslag om förordningens framtid.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juli 1998.

På rådets vägnar

W. RUTTENSDORFER

Ordförande

(1) EGT C 250, 26.9.1995, s. 13.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 15 december 1995 (EGT C 17, 22.1.1996, s. 460). Rådets gemensamma ståndpunkt av den 5 november 1997 (EGT C 43, 9.2.1998) och Europaparlamentets beslut av den 1 april 1998 (EGT C 138, 4.5.1998).

(3) EGT L 52, 27.2.1992, s. 1.

(4) EGT C 102, 4.4.1996, s. 4.

Top