Help Print this page 

Document 31998R1658

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna
  • No longer in force
OJ L 213, 30.7.1998, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1658/oj
Multilingual display
Text

31998R1658

Rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 213 , 30/07/1998 s. 0001 - 0005


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130w i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget föreskrivna förfarandet (2), och

av följande skäl:

Kommissionen lade i ett meddelande till rådet den 6 oktober 1975 fram riktlinjer för relationerna med icke-statliga organisationer (NGO) för utvecklingssamarbete och allmänna kriterier och regler för användningen av medel avsedda för de utvecklingsåtgärder som utarbetas av sådana organisationer.

Budgetmyndigheten införde 1976 en budgetpost för samfinansiering med icke-statliga organisationer och har därefter kontinuerligt ökat anslaget under den posten (från att ha uppgått till 2,5 miljoner ecu år 1976 till att uppgå till 1974 miljoner ecu år 1995) på grundval av kommissionens årliga rapporter om användningen av anslaget.

Rådet godkände vid sitt möte den 28 november 1977 de allmänna kriterier och regler för användningen som kommissionen föreslagit.

Europaparlamentet bekräftade i sin resolution av den 14 maj 1992 om icke-statliga organisationers roll i utvecklingssamarbetet (3) dessa organisationers särskilda och oumbärliga roll samt nyttan och effektiviteten i deras utvecklingsåtgärder, och betonade då särskilt den nyckelroll organisationernas arbete spelar för marginella befolkningsgrupper i utvecklingsländerna, behovet av att bevara organisationernas handlingsfrihet och deras avgörande roll när det gäller att främja mänskliga rättigheter och demokratiseringsprocessen i grunden.

Rådet betonade i en resolution av den 27 maj 1991 om samarbete med icke-statliga organisationer vikten av dessa organisationers självständighet och oberoende, och dessutom påpekade rådet att gemenskapens system för samarbete med organisationerna bör komplettera insatser av samma slag på nationell nivå och att det behövs flexibilitet vad gäller förfarandena och deras tillämpning.

Rådet noterade i sina slutsatser av den 18 november 1992 med tillfredsställelse de kriterier som kommissionen tillämpar vid urvalet av utvecklings- och utbildningsprojekt som samfinansieras, särskilt när det gäller att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna samt välkomnade särskilt att kommissionen klart uttryckte att det främsta urvalskriteriet var projektets kvalitet och stödde oreserverat kommissionen när det gäller den bakomliggande filosofin till ett sådant synsätt.

Det bör fastställas administrativa förfaranden för samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall, tillsammans med europeiska icke-statliga utvecklingsorganisationer (NGO) som definieras i artikel 3, samfinansiera åtgärder på fältet i syfte att tillgodose grundläggande behov för missgynnade befolkningsgrupper i utvecklingsländer. Förslag som bygger på ett initiativ från partner i utvecklingsländerna skall ges prioritet. Sådana åtgärder skall föreslås av europeiska icke-statliga organisationer och genomföras i samarbete med deras medparter i utvecklingsländerna, och deras syfte skall vara att bekämpa fattigdomen och förbättra stödmottagarens livskvalitet och inneboende utvecklingskapacitet.

2. Gemenskapen skall också, tillsammans med europeiska icke-statliga organisationer som definieras i artikel 3, samfinansiera sådana åtgärder för kunskapsspridning och information till den europeiska allmänheten som gäller utvecklingsländernas utvecklingsproblem och problemen i relationerna mellan utvecklingsländerna och industriländerna. Dessa åtgärder, vilka skall föreslås av europeiska icke-statliga organisationer, skall eftersträva en folklig uppslutning i Europa för utveckling och för strategier och gälla åtgärder som gynnar befolkningsgrupper i utvecklingsländerna.

3. Gemenskapen skall också samfinansiera åtgärder som syftar till att stärka samarbete och samordning mellan medlemsstaternas icke-statliga organisationer samt mellan dessa organisationer och gemenskapens institutioner.

Artikel 2

1. De åtgärder som samfinansieras i utvecklingsländerna och som skall genomföras i enlighet med artikel 1.1 skall särskilt gälla lokal landsbygds- och stadsutveckling på det sociala och ekonomiska området, utveckling av mänskliga resurser särskilt genom utbildning och institutionellt stöd till lokala partner i utvecklingsländerna.

Inom ramen för dessa olika åtgärdsområden skall, samtidigt som åtgärdernas betonas, särskild vikt fästas vid

- stärkande av det civila samhället och utveckling av medborgerligt deltagande samt främjande och försvar av mänskliga rättigheter och demokrati,

- kvinnans roll i utvecklingen, och

- en hållbar utveckling.

Särskild vikt skall också fästas vid

- försvar av hotade kulturer, särskilt inhemska kulturer som är i fara, och

- skydd och förbättring av barnens situation och rättigheter i utvecklingsländerna.

2. Sådana åtgärder för kunskapsspridning och information till allmänheten i samtliga medlemsstater som genomförs i enlighet med artikel 1.2 skall riktas till klart definierade grupper, ha klart definierade teman, grundas på en balanserad analys av och relevanta kunskaper om teman och målgrupper samt innehålla en europeisk dimension.

Samtidigt som åtgärdens kvalitet betonas, skall särskild vikt fästas vid sådana kunskapsökande åtgärder som

- framhäver det ömsesidiga beroendet mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och utvecklingsländerna,

- försöker framföra ett budskap om uppslutning för en bättre Nord Syd-balans,

- uppmuntrar samarbete mellan icke-statliga organisationer,

- möjliggör ett aktivt deltagande för medparter i utvecklingsländerna.

3. De åtgärder för att stärka samordningen mellan medlemsstaternas icke-statliga organisationer och gemenskapens institutioner som genomförs enligt artikel 1.3 skall bl. a. gälla stöd till utveckling av anpassade handels- och kommunikationsnät.

4. När det avgörs om en viss insats är lämplig för samfinansiering från gemenskapens sida skall som kriterium gälla de förväntade utvecklingsverkningarna i utvecklingslandet eller utvecklingsländerna i fråga. Uppmärksamhet skall fästas vid

- den varaktiga verkan enligt projektplanen,

- en klar definition och övervakning av mål och indikatorer för genomförandet av samtliga projekt,

- sammanhang med decentraliserade organs utvecklingsåtgärder, medan inkonsekvenser med andra samarbetsinstrument för gemenskapen undviks.

Artikel 3

1. Samarbetsaktörer som är kvalificerade för samfinansiering i enlighet med denna förordning skall vara icke-statliga organisationer som uppfyller följande villkor:

- De skall vara självständiga, ideella organisationer i en medlemsstat i enlighet med medlemsstatens nationella lagstiftning.

- De skall ha sitt säte i en medlemsstat, och de beslut som gäller de samfinansierade åtgärderna skall huvudsakligen fattas där.

- Huvuddelen av deras ekonomiska resurser skall härröra från Europa.

2. Vid beslutet om en icke-statlig organisation kan komma i fråga för samfinansiering skall hänsyn även tas till

- organisationens förmåga att mobilisera en effektiv solidaritet från den europeiska allmänhetens sida för dess verksamhet på utvecklingsområdet,

- den prioritet organisationen ger åt utvecklingen och organisationens erfarenhet på området,

- dess kapacitet när det gäller administration och ekonomisk förvaltning,

- i mån av möjlighet, dess kännedom om sektorn och de berörda länderna, och

- organisationens förmåga att stödja de utvecklingsåtgärder som parterna i utvecklingsländerna föreslår samt karaktären och omfattningen av dess kontakter med liknande organisationer i utvecklingsländerna.

Artikel 4

1. Samfinansiering från gemenskapens sida av åtgärder enligt artikel 1 kan täcka följande, i utländsk eller lokal valuta:

- Investeringsutgifter.

- Administrativa utgifter i samband med investeringarna, samtidigt som det säkerställs att projekten förblir bärkraftiga efter att hjälpen utifrån avslutas.

- Alla utgifter som behövs för ett riktigt genomförande av de samfinansierade åtgärderna, inbegripet administrativa kostnader för de icke-statliga organisationerna eller nätverk av dessa.

Särskilt vid förändringar i växelkurserna av ovanligt stor omfattning till nackdel för de slutliga mottagarna av stöd till projekt i utvecklingsländerna kan kommissionen, på den berörda icke-statliga organisationens begäran, vidta lämpliga åtgärder för att neutralisera effekterna av sådana förändringar.

2. En icke-statlig organisation med vilken ett samfinansieringsavtal sluts skall underrätta sina medparter om gemenskapens bidrag till åtgärden.

3. Organisationen skall systematiskt stimulera de aktörer och partner i utvecklingsländerna till vilka stödet för åtgärden i sista hand riktar sig, att bidra till åtgärden in natura eller ekonomiskt, alltefter deras möjligheter och åtgärdens specifika karaktär.

Artikel 5

Samfinansiering från gemenskapens sida enligt denna förordning skall anta formen av gåvobistånd, inbegripet bidrag till rörelsekapitalet inom ramen för mikrokreditprojekt.

I fråga om mikrokreditprojekt som samfinansieras med europeiska icke-statliga organisationer, där det föreskrivs att lokala partner i utvecklingsländerna helt eller delvis bildar och förvaltar rörelsekapitalet, kan de minilånebelopp som den slutliga stödmottagaren betalar tillbaka till rörelsekapitalet återanvändas till nya minilån till förmån för andra slutliga stödmottagare.

Artikel 6

1. Kommissionen skall ansvara för instruktioner och beslut om samt förvaltningen av samfinansieringen av åtgärder som omfattas av denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra förfaranden, särskilt förfaranden enligt budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, med hänsyn till de icke-statliga organisationernas art och särdrag, särskilt deras ekonomiska bidrag till åtgärderna.

Beslut att stödja ett projekt skall som regel fattas inom sex månader räknat från det att ansökan kommit in. Om det vid behandlingen av en ansökan visar sig att denna är ofullständig, räknas tidsfristen från mottagandet av begärda uppgifter. Vid avslag skall en kontrollerbar motivering lämnas till den berörda icke-statliga organisationen.

2. Alla samfinansieringsavtal som sluts i enlighet med denna förordning skall möjliggöra för kommissionen och revisionsrätten att utföra kontroller på platsen i enlighet med brukliga förfaranden fastlagda av kommissionen enligt gällande bestämmelser, särskilt bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3. Den procentuella andelen för gemenskapens bidrag skall normalt inte överstiga 50 % av totalkostnaderna eller 75 % av det totala bidraget, utom i undantagsfall. Även i dessa fall skall den icke-statliga organisationen i betydande omfattning bidra till sitt projekt och gemenskapens bidrag får inte överstiga 85 % av totalfinansieringen.

4. Beslut som gäller gemenskapens samfinansiering av projekt och program (fleråriga program, tillfälliga sammanslutningar för en viss åtgärd, globala bidrag [block grants]) som överstiger 2 miljoner ecu, skall fattas enligt förfarandet i artikel 9.

5. Kommissionen skall var tredje månad informera medlemsstaterna om projekt och program som godkänts för samfinansiering, med angivande av belopp, karaktär, mottagarland och medpart. Till dessa uppgifter skall bifogas en bilaga som uttryckligen anger vilka projekt och program som överstiger 1 miljon ecu.

Artikel 7

1. Kommissionen skall under det andra halvåret efter varje budgetår inge en årsrapport till Europaparlamentet och rådet med uppgifter om de icke-statliga organisationer som kommer i fråga för en samfinansiering, en sammanfattning av de åtgärder som finansierats under föregående budgetår, en utvärdering av genomförandet av denna förordning under budgetåret och de allmänna riktlinjerna för påföljande år. Denna årsrapport skall, vad gäller globala bidrag, innehålla en förteckning över de icke-statliga organisationer som erhållit finansiering, och årsrapporten för påföljande år skall innehålla en förteckning över de projekt som har finansierats med hjälp av dessa globala bidrag. Rapporten skall innehålla slutsatser om genomförda externa utvärderingar.

2. Kommissionen skall enligt förfarandet i artikel 10 fatta beslut om allmänna riktlinjer för nästföljande år och om översyn av de allmänna villkoren.

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

Artikel 9

1. När det hänvisas till förfarandet enligt denna artikel, skall kommissionen biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 8.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en månad från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående strecksats.

Artikel 10

1. När det hänvisas till förfarandet enligt denna artikel, skall kommissionen biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 8.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående strecksats.

Artikel 11

Kommissionen skall regelbundet utvärdera åtgärder som gemenskapen samfinansierat, i syfte att fastställa om målen med dessa åtgärder har uppnåtts och att tillhandahålla riktlinjer för att förbättra effektiviteten av framtida åtgärder. Kommissionen skall förelägga den kommitté som anges i artikel 8 en sammanfattning av utvärderingarna, vilka vid behov kan granskas av denna. Utvärderingsrapporterna skall hållas tillgängliga för de medlemsstater som begär detta.

Artikel 12

Kommissionen skall tre år efter det att denna förordning trätt i kraft till Europaparlamentet och rådet överlämna en helhetsbedömning av de åtgärder som gemenskapen finansierat inom ramen för denna förordning, till vilken skall fogas förslag om förordningens tillämpning på sikt och vid behov förslag till ändringar i denna.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juli 1998.

På rådets vägnar

W. RUTTENSTORFER

Ordförande

(1) EGT C 251, 27.9.1995, s. 18.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 15 december 1995 (EGT C 17, 22.1.1996, s. 455), rådets gemensamma ståndpunkt av den 7 juli 1997 (EGT C 307, 8.10.1997, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 18 december 1997 (EGT C 14, 19.1.1998, s. 14).

(3) EGT C 150, 15.6.1992, s. 273.

Top