Help Print this page 

Document 31998R1540

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1540/98 av den 29 juni 1998 om fastställande av nya regler för stöd till varvsindustrin
  • No longer in force
OJ L 202, 18.7.1998, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1540/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31998R1540

Rådets förordning (EG) nr 1540/98 av den 29 juni 1998 om fastställande av nya regler för stöd till varvsindustrin

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 202 , 18/07/1998 s. 0001 - 0010


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1540/98 av den 29 juni 1998 om fastställande av nya regler för stöd till varvsindustrin

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 92.3 e, 94 och 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

Avtalet om normala konkurrensvillkor inom den kommersiella fartygsbyggnads- och reparationsindustrin, som slutits mellan Europeiska gemenskapen och vissa tredje länder inom ramen för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (nedan kallat OECD-avtalet) (4), har ännu inte trätt i kraft eftersom Amerikas förenta stater har underlåtit att ratificera det. Rådets förordning (EG) nr 3094/95 av den 22 december 1995 om stöd till varvsindustrin (5) har därför ännu inte trätt i kraft.

I enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 3094/95 skall de relevanta bestämmelserna i rådets direktiv 90/684/EEG om stöd till varvsindustrin (6) även fortsättningsvis vara tillämpliga, så länge som OECD-avtalet inte har trätt i kraft, dock längst till och med den 31 december 1998.

En tillfredsställande balans mellan tillgång och efterfrågan på världsmarknaden för varvsindustrin har ännu inte uppnåtts helt, varför priserna förblir låga. Konkurrenstrycket på varven i gemenskapen väntas öka ytterligare eftersom den totala efterfrågan på fartyg förutspås minska efter år 2000 och den tillgängliga fartygsbyggnadskapaciteten i världen väntas fortsätta att öka.

Även om varven i gemenskapen har gjort framsteg när det gäller att öka konkurrenskraften, måste de öka produktiviteten i snabbare takt för att överbrygga klyftan till de internationella konkurrenterna, särskilt dem i Japan och Korea.

En konkurrenskraftig varvsindustri är viktig för gemenskapen och bidrar till dess ekonomiska och sociala utveckling genom att tillhandahålla en betydande marknad för en rad industrisektorer och genom att upprätthålla sysselsättningen i många regioner, av vilka en hel del redan lider av hög arbetslöshet.

Det är ännu inte möjligt att helt avskaffa stöden till denna sektor, med tanke på den svåra marknadssituationen och behovet av att uppmuntra varven till att göra nödvändiga ändringar för att öka konkurrenskraften. En stram och selektiv stödpolitik bör fortsättningsvis bedrivas för att stödja dessa ansträngningar och säkerställa rättvisa och lika konkurrensvillkor inom gemenskapen. En sådan politik utgör det lämpligaste tillvägagångssättet för att säkerställa att tillräcklig verksamhetsnivå vid de europeiska varven upprätthålls och att en effektiv och konkurrenskraftig varvsindustri i Europa därigenom fortlever.

Gemenskapens stödpolitik för varvssektorn har bibehållits i stort sett oförändrad sedan 1987. Målen för denna politik har i allmänhet uppnåtts, men den behöver ändras för att man bättre skall kunna möta de utmaningar varvsindustrin står inför.

Det är framför allt driftsstödet som inte är det mest kostnadseffektiva sättet att uppmuntra den europeiska varvsindustrin till att öka sin konkurrenskraft. Driftsstödet bör således avskaffas i etapper och inriktningen vändas mer mot andra stödformer, exempelvis investeringsstöd för innovationer, för att främja de nödvändiga förbättringarna av konkurrenskraften.

Driftsstödet kommer därför att upphöra den 31 december 2000.

Driftsstöd i form av utvecklingsbistånd till utvecklingsländer bör fortsätta, dock på strängare villkor.

Tydligare åtskillnad behövs mellan investeringsstöd och omstruktureringsstöd. Omstruktureringsstöd bör beviljas endast i undantagsfall och vara underkastat stränga regler, till exempel genom tillämpning av principen om att ett stöd beviljas endast en gång, krav på faktiska kapacitetsminskningar som motprestation för stödet och strängare kontrollförfaranden. Investeringsstöd bör tillåtas endast för att öka produktiviteten i befintliga anläggningar i befintliga varv i områden som är berättigade att erhålla regionalt investeringsstöd, dock med vissa begränsningar när det gäller stödnivåerna för att minimera eventuell snedvridning av konkurrensen.

Investeringsstöd för innovationer bör tillåtas under förutsättning att det är avsett för verkligt innovativa projekt som kommer att öka konkurrenskraften. Stöd till forskning och utveckling och stöd till miljöskydd bör också tillåtas så att varvsindustrin inte fråntas dessa stödmöjligheter, som är tillgängliga för övriga industrisektorer. Det bör även fortsättningsvis vara tillåtet med nedläggningsstöd för att underlätta strukturanpassning.

Även om det föreslås att ombyggnad av fartyg i viss utsträckning skall fortsätta att behandlas på samma sätt som nybyggnad av fartyg, bör stöd till sektorn för fartygsreparation fortsätta att vara förbjudet med undantag av omstrukturering, nedläggning, investeringar enligt regionala stödordningar, innovation, forskning och utveckling samt miljöskydd.

En noggrann och öppen kontroll är nödvändig om stödpolitiken skall vara effektiv.

Kommissioner skall regelbundet överlämna en rapport till rådet om marknadssituationer och avgöra om de europeiska varven utsätts för illojal konkurrens. Om det fastställs att industrin lider skada genom illojal konkurrens skall kommissionen, vid behov, föreslå rådet åtgärder för att bemöta detta problem.

Den första av dessa rapporter skall överlämnas till rådet senast den 31 december 1999.

Bestämmelserna i denna förordning påverkar inte tillämpningen av de eventuella ändringar som är nödvändiga för att uppfylla gemenskapens internationella förpliktelser angående statligt stöd till varvsindustrin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

DEFINITIONER OCH STÖD

Artikel 1

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) havsgående handelsfartyg med automatisk framdrivning:

- fartyg på minst 100 bruttoton som skall användas för person- och/eller varutransporter,

- fartyg på minst 100 bruttoton som skall användas för att utföra specialtjänster (t.ex. muddringsmaskiner och isbrytare),

- bogserbåtar på 365 kW eller mer,

- fiskefartyg på minst 100 bruttoton som skall användas för export utanför gemenskapen,

- skrov under slutarbete till ovannämnda fartyg, som inte är färdiga men flytande och rörliga.

Med havsgående fartyg med automatisk framdrivning avses varje fartyg som genom sitt system med framdrivning och styrning har alla kännetecken på segelbarhet på öppet hav.

Militära fartyg (dvs. fartyg som genom sina grundläggande strukturella egenskaper och förmåga är uteslutande avsedda för militära ändamål, t.ex. krigsfartyg och andra fartyg för offensiva eller defensiva insatser) och utförda ändringar på eller tillbyggnader till andra fartyg för uteslutande militära ändamål undantas under förutsättning att de åtgärder eller förfaringssätt som tillämpas för dessa fartyg, på dessa ändringar eller tillägg inte utgör förtäckta åtgärder för nybyggnad av handelsfartyg, vilka åtgärder är oförenliga med denna förordning.

b) nybyggnad av fartyg: byggandet inom gemenskapen av havsgående handelsfartyg med automatisk framdrivning.

c) reparation av fartyg: reparation eller återställande i gott skick inom gemenskapen av havsgående handelsfartyg med automatisk framdrivning.

d) ombyggnad av fartyg: ombyggnad inom gemenskapen av havsgående handelsfartyg med automatisk framdrivning på minst 1 000 bruttoton i den mån de utförda arbetena medför en genomgripande ändring av lastplanen, skrovet, framdrivningssystemet eller passagerarutrymmet.

e) stöd: statligt stöd enligt artiklarna 92 och 93 i fördraget. Detta begrepp täcker inte endast som beviljas av staten själv utan även stöd som beviljas av regionala eller lokala myndigheter eller av andra offentliga organ samt eventuella stödelement i medlemsstaternas direkta eller indirekta finansieringsåtgärder till företag som utför nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg, vilket stöd inte kan betraktas som verkligt framskaffande av riskkapital enligt normal investeringspraxis i en marknadsekonomi.

f) kontraktsvärdet före stöd: det pris som fastställs i kontraktet plus varje stöd som beviljas direkt till varvet.

g) anknuten enhet: varje fysisk eller juridisk person som

i) äger eller kontrollerar ett företag verksamt på området för nybyggnad av fartyg, reparation av fartyg eller ombyggnad av fartyg, eller

ii) ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, genom aktieinnehav eller på annat sätt, av ett företag verksamt på området för nybyggnad av fartyg, reparation av fartyg eller ombyggnad av fartyg.

Det skall antas föreligga en kontrollsituation när en person eller ett företag verksamt på området för nybyggnad, reparation av fartyg eller ombyggnad av fartyg innehar eller kontrollerar intressen på mer än 25 % i den andra parten eller tvärtom.

Artikel 2

Stöd

1. Särskilt stöd beviljat direkt eller indirekt för nybyggnad, reparation av fartyg och ombyggnad av fartyg och som finansieras av medlemsstaterna eller av deras regionala eller lokala myndigheter eller med statliga medel, under vilka former det vara må, skall betraktas som förenliga med den gemensamma marknaden endast om det överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning. Denna bestämmelse är inte tillämplig endast på stöd som beviljas företag som utövar sådan verksamhet utan även på anknutna enheter.

2. Med indirekt beviljat stöd avses i denna förordning alla former av stöd till fartygsägare eller tredje man vilka är tillgängliga som stöd för nybyggnad eller ombyggnad av fartyg såsom kreditfaciliteter, garantier och skattelättnader. Vad skattelättnader beträffar skall dessa bestämmelser inte påverka tillämpningen av Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport (7), särskilt punkt 3.1 i dessa, ej heller eventuella ändringar av dessa riktlinjer.

3. Till det stöd som beviljats i enlighet med denna förordning får inte knytas villkor som innebär särskiljande behandling av varor med ursprung i andra medlemsstater. I synnerhet får inte stöd som en medlemsstat beviljat sina fartygsägare eller tredje man i den staten för nybyggnad av fartyg eller ombyggnad av fartyg snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen mellan skeppsvarv i medlemsstaten och skeppsvarv i andra medlemsstater när beställningar tecknas.

KAPITEL II

DRIFTSSTÖD

Artikel 3

Kontraktsbaserat driftsstöd

1. Till och med den 31 december 2000 kan produktionsstöd till kontrakt för nybyggnad av fartyg och ombyggnad av fartyg, men inte reparation av fartyg, betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden under förutsättning att det sammanlagda beloppet av alla former av stöd som beviljats till stöd för ett enskilt kontrakt (inbegripet subventionsekvivalenten för allt stöd som beviljats fartygsägaren eller tredje man) inte i subventionsekvivalenter överstiger ett gemensamt stödtak uttryckt i procent av kontraktsvärdet före stödet. För fartygsbyggnadskontrakt med ett kontraktsvärde före stödet på mer än 10 miljoner ecu skall taket vara 9 %. I samtliga övriga fall skall taket vara 4,5 %.

2. Det stödtak som är tillämpligt på ett kontrakt skall vara det som gäller den dag då det slutliga kontraktet undertecknas.

Det föregående stycket gäller dock inte för fartyg som levereras senare än tre år efter den dag då det slutliga kontraktet undertecknades. I sådana fall skall det tak som är tillämpligt på kontraktet vara det som gällde tre år före den dag då fartyget levererades. Kommissionen kan dock bevilja en förlängning av den tre år långa leveransfristen när detta anses berättigat på grund av det berörda fartygsbyggnadsprojektets komplicerade tekniska karaktär eller på grund av förseningar till följd av oväntade och betydande, berättigade avbrott som inverkar på ett varvs arbetsprogram på grund av exceptionella yttre omständigheter som företaget inte kan förutse.

3. Beviljandet av stöd i enskilda fall genom tillämpning av en godkänd stödordning skall inte kräva förhandsanmälan till, eller bemyndigande av, kommissionen.

När det föreligger konkurrens mellan olika medlemsstater om ett visst kontrakt skall kommissionen emellertid, på begäran av en medlemsstat, kräva förhandsanmälan av de relevanta stödförslagen. I sådana fall skall kommissionen fatta ett beslut inom 30 dagar efter anmälan. Sådana stödförslag får inte genomföras utan kommissionens tillstånd. Genom sitt beslut i sådana ärenden skall kommissionen säkerställa att det planerade stödet inte påverkar handelsvillkoren i en omfattning som står i strid med gemensamma intressen.

4. Stöd i form av statsstödda kreditgarantier som beviljats nationella och icke-nationella fartygsägare eller tredje man för nybyggnad eller ombyggnad av fartyg kan betraktas som förenliga med den gemensamma marknaden och skall inte räknas in under taket om det uppfyller villkoren i OECD-rådets resolution av den 3 augusti 1981 (OECD-överenskommelsen om exportkrediter för fartyg) eller något annat avtal som ändrar eller ersätter denna överenskommelse.

5. Stöd för nybyggnad av fartyg och ombyggnad av fartyg som beviljats i form av utvecklingsbistånd till ett utvecklingsland skall inte omfattas av stödtaket. Stödet kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden om det uppfyller de villkor som OECD:s arbetsgrupp 6 fastställde genom sitt avtal om tolkningen av artiklarna 6-8 i OECD-överenskommelsen om exportkrediter för fartyg eller om det är i överenstämmelse med senare kompletteringar till eller ändringar i den nämnda överenskommelsen.

Kommissionen skall ges förhandsanmälan om ett sådant förslag om enskilt stöd. Den skall kontrollera den särskilda utvecklingsaspekten i samband med det föreslagna stödet och försäkra sig om att det omfattas av den överenskommelse som avses i det första stycket och om att erbjudandet om utvecklingsbistånd är öppet för anbud från olika varv.

KAPITEL III

NEDLÄGGNINGSSTÖD OCH OMSTRUKTURERINGSSTÖD

Artikel 4

Nedläggningsstöd

1. Stöd för att täcka de normala kostnader som följer av en fullständig eller delvis nedläggning av varv som utför nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden om det medför en faktisk och definitiv kapacitetsminskning.

2. De kostnader som berättigar till sådant stöd är

- vederlag till arbetstagare som friställs eller förtidspensioneras,

- kostnader i samband med rådgivning till arbetstagare som friställs eller förtidspensioneras, eller är på väg att friställas eller förtidspensioneras, inbegripet skeppsvarvets betalningar för att underlätta upprättandet av små företag som är oberoende av skeppsvarvet i fråga och vars verksamhet inte i första hand är nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg,

- ersättning till arbetstagare för omskolning,

- utgifter för omläggning av varvet, dess byggnader, anläggningar och infrastruktur för annan användning än den som anges i artikel 1 b, 1 c och 1 d.

3. I fråga om företag som helt och hållet upphör med nybyggnads-, ombyggnads- och reparationsverksamheten kan dessutom följande åtgärder betraktas som förenliga med den gemensamma marknaden:

- Stöd som inte överstiger det högre av de två följande värdena, sådana de fastställs i en rapport från oberoende konsulter: det bokförda restvärdet av varvets anläggningar, ej inbegripet den del som utgörs av varje uppskrivning som har skett sedan den 1 januari 1991 och som överstiger den nationella inflationsnivån, eller det diskonterade värdet av bidragen till fasta kostnader föranledda av anläggningarna under en treårsperiod (från vilket dras det stödmottagande företagets fördelar av att anläggningarna läggs ned).

- Stöd av typen lån eller lånegarantier för rörelsekapital som behövs för att göra det möjligt för företaget att slutföra påbörjade arbeten under förutsättning att stödet begränsas till det minimum som krävs och att en betydande del av arbetet redan har utförts.

4. Stödets storlek och intensitet skall vara berättigade utifrån de ifrågavarande nedläggningarnas omfång, med hänsyn till de strukturella problemen i den berörda regionen och, vad gäller omvandling till annan industriverksamhet, till den gemenskapslagstiftning och de gemenskapsregler som är tillämpliga på de nya verksamheterna.

5. För att fastställa att de understödda nedläggningarna är definitiva skall den berörda medlemsstaten säkerställa att de nedlagda anläggningarna för nybyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg förblir nedlagda i minst tio år.

Artikel 5

Omstruktureringsstöd

1. Stöd för att rädda och omstrukturera företag i svårigheter, inbegripet kapitaltillskott, avskrivning av skulder, subventionerade lån, förlustkompensationer och garantier, kan undantagsvis betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden under förutsättning att det följer gemenskapsriktlinjerna om statligt stöd för att rädda och omstrukturera företag i svårigheter (8).

I samband med omstrukturering skall dessutom följande särskilda villkor uppfyllas:

- Företaget har inte beviljats sådant stöd enligt förordning (EG) nr 1013/97 (9).

- Stödet är ett engångsstöd med tydliga och entydiga åtaganden från den berörda medlemsstatens sida om att inget ytterligare stöd kommer att beviljas företaget eller dess rättsinnehavare i framtiden.

- Det berörda företagets kapacitetsminskning beträffande nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg är faktisk och definitiv och står i proportion till nivån på det ifrågavarande stödet (i det avseendet är den faktiska produktionsnivån under de föregående fem åren den avgörande faktorn för den kapacitetsminskning som krävs).

- Det nedlagda varvet har regelbundet använts till nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg fram till dagen för anmälan av det särskilda stödet i enlighet med artikel 10.

- Det nedlagda varvet måste förbli nedlagt vad gäller nybyggnad, reparation och ombyggnad av fartyg i minst tio år från den dag då kommissionen godkände stödet.

- Om det nedlagda varvet öppnas på nytt för alternativa ändamål, måste dessa vara fristående från skeppsvarvet i fråga och verksamheten får inte i första hand vara inriktad på nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg.

- Den berörda medlemsstaten måste samtycka till att samarbeta till fullo beträffande alla kontrollarrangemang som kommissionen fastställer, inbegripet inspektioner på platsen, i förekommande fall utförda av utomstående experter.

2. Vid bedömningen av produktionens regelbundenhet och den ifrågavarande kapacitetsminskningen skall kommissionen grunda sitt beslut inte endast på den teoretiska kapaciteten hos företagets varv, utan också på den faktiska produktionsnivån under de föregående fem åren. Det kommer inte att tas hänsyn till kapacitetsminskningar i andra företag i samma medlemsstat, om inte kapacitetsminskningarna i det stödmottagande företaget är omöjliga utan att omstruktureringsplanens genomförbarhet undergrävs.

3. Kommissionen skall innan den fattar beslut begära medlemsstaternas synpunkter i alla ärenden där stödet överstiger 10 miljoner ecu.

4. I sådana fall där omstruktureringen tar flera år och innefattar stora stödbelopp, får kommissionen kräva att stödet betalas ut i delbelopp som skall förhandsanmälas och godkännas av kommissionen.

KAPITEL IV

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Artikel 6

Investeringsstöd för innovationer

Stöd som beviljats för innovation vid befintliga varv som utför nybyggnad, reparation och ombyggnad av fartyg kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden upp till en högsta stödintensitet på 10 % brutto, under förutsättning att stödet är kopplat till den industriella tillämpningen av innovativa produkter och processer som faktiskt och i väsentlig utsträckning är nya, dvs. inte för närvarande används kommersiellt av andra operatörer inom sektorn i gemenskapen och som innebär en risk för tekniskt eller industriellt misslyckande, under förutsättning att

- stödet endast omfattar stöd för de utgifter för investeringar och konstruktionsverksamhet som är direkt och uteslutande förknippat med den innovativa delen av projektet,

- stödets storlek och intensitet begränsas till det minimum som krävs med beaktande av riskerna i samband med projektet.

Artikel 7

Regionalt investeringsstöd

Stöd som beviljats för investeringar för att förbättra eller modernisera befintliga varv och som inte är kopplat till en finansiell omstrukturering av varvet/varven i fråga i syfte att öka produktiviteten i befintliga anläggningar kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden under förutsättning att

- stödets intensitet inte överstiger 22,5 % i de regioner som uppfyller kriterierna för undantag enligt artikel 92.3 a i fördraget och som överensstämmer med den karta som kommissionen godkänt för varje medlemsstat för beviljande av regionalstöd,

- stödets intensitet inte överstiger 12,5 % eller det tillämpliga taket för regionalstöd, beroende på vilket som är lägst, i de regioner som uppfyller kriterierna för undantag enligt artikel 92.3 c i fördraget och som överensstämmer med den karta som kommissionen godkänt för varje medlemsstat för beviljande av regionalstöd,

- stödet omfattar endast stödberättigade utgifter så som dessa definieras i de tillämpliga gemenskapsriktlinjerna för regionalstöd.

Artikel 8

Forskning och utveckling

Stöd som beviljats för att betala kostnaden för forsknings- och utvecklingsprojekt för företag som utför nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden om det följer de regler som fastställs i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (10), eller i bestämmelser som ersätter dessa.

Artikel 9

Miljöskydd

Stöd som beviljas för att betala kostnaden för miljöskydd för företag som utför nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden om det följer de regler som fastställs i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (11), eller i bestämmelser som ersätter dessa.

KAPITEL V

ÖVERVAKNINGSFÖRFARANDE OCH IKRAFTTRÄDANDE

Artikel 10

Anmälan

1. Stöd till företag som utför nybyggnad, reparation och ombyggnad av fartyg och vilket stöd omfattas av denna förordning är, förutom bestämmelserna i artikel 93 i fördraget, även underkastat de särskilda anmälningsbestämmelser som anges i punkt 2.

2. Medlemsstaterna skall på förhand anmäla följande åtgärder till kommissionen, vilka måste ha blivit godkända av kommissionen innan de får genomföras:

a) Nya såväl som befintliga stödprogram samt ändringar i ett befintligt stödprogram som omfattas av denna förordning.

b) Beslut om att tillämpa en allmänt tillämplig stödordning, inbegripet allmänt tillämpliga regionala stödordningar, på de företag som omfattas av denna förordning, för att bekräfta förenligheten med artikel 92 i fördraget, framför allt i ärenden som avses i artiklarna 6, 7, 8 och 9 om inte stödet underskrider tröskelvärdet 100 000 ecu för stöd av mindre betydelse under en treårsperiod.

c) Varje särskild tillämpning av stödordningar i följande fall:

i) Fall enligt artikel 3.3 andra stycket och 3.5, artikel 4 och artikel 5.

ii) Om kommissionen särskilt har föreskrivit om detta i sitt godkännande av den berörda stödordningen.

Artikel 11

Övervakning av tillämpningen av stödregler

1. För att kommissionen skall kunna övervaka tillämpningen av stödreglerna i kapitlen II-IV skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna följande:

a) Månadsrapporter om varje enskilt ny- eller ombyggnadskontrakt före utgången av den tredje månad som följer på undertecknandet av varje kontrakt, enligt schema 1 i bilagan.

b) Rapporter om varje enskilt ny- eller ombyggnadskontrakt som slutförts, inbegripet de kontrakt som undertecknats före denna förordnings ikraftträdande, före utgången av den månad som följer på slutförandet, enligt schema 1 i bilagan.

c) Om kommissionen så begär, årsrapporter som skall läggas fram till den 1 mars året efter det ifrågavarande året med noggranna uppgifter om det totala stöd som beviljats de enskilda nationella skeppsvarven under det föregående kalenderåret, enligt schema 2 i bilagan.

d) För skeppsvarv som kan bygga handelsfartyg på mer än 5 000 bruttoton, årsrapporter som skall läggas fram senast två månader efter det att den årliga bolagsstämman har godkänt skeppsvarvets årsredovisning med offentligt tillgängliga upplysningar om kapacitetsutvecklingen och ägarförhållandet, enligt schema 3 i bilagan. Sådana rapporter skall läggas fram vartannat år sedan den första årsrapporten lagts fram såvida inte kommissionen beslutar att begära rapporter varje år.

e) För skeppsvarv som har mottagit omstruktureringsstöd enligt artikel 5, kvartalsrapporter om uppfyllandet av målen med omstruktureringen, inbegripet utbetalning och användning av stödet, investeringar, produktivitetsresultat, minskning av antalet anställda och lönsamhet.

f) För skeppsvarv som har kontrakt för vilka stöd har beviljats i form av utvecklingsbistånd, sådana upplysningar som kommissionen kan kräva för att kunna säkerställa att villkoren i artikel 3.5 följs.

2. För skeppsvarv som är verksamma inom både kommersiell och militär nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg, skall de rapporter som avses i punkt 1 d åtföljas av ett intyg från den revisor som utför den lagstadgade revisionen avseende omkostnadernas fördelning mellan dessa båda områden. Dessutom skall separata uppgifter lämnas om omsättningen för den kommersiella och den militära verksamheten.

3. På grundval av information som kommissionen mottagit i enlighet med artikel 10 och punkt 1 i denna artikel skall den lägga fram en övergripande årsrapport som skall utgöra underlag för överläggningar med nationella experter och rådet. Rapporten skall också överlämnas till Europaparlamentet för information. Separata halvårsrapporter kommer att utarbetas i fall som rör omstruktureringsstöd.

4. Om en medlemsstat inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt punkt 1 till fullo får kommissionen efter samråd och efter att i god tid ha förvarnat kräva att denna medlemsstat inställer utbetalningen av sådant kvarstående stöd som redan godkänts till dess att kommissionen vederbörligen har mottagit samtliga rapporter.

Om en medlemsstat avlägger en rapport i rätt tid enligt punkt 1, men rapporten är ofullständig, och om denna medlemsstat i samband med rapporten anger vilka varv som inte har fullgjort sin rapporteringsskyldighet, skall kommissionen inskränka sina eventuella krav på inställande av kvarstående stödutbetalningar till att gälla endast sådana varv.

Artikel 12

Rapport från kommissionen

Kommissionen skall regelbundet förelägga rådet en rapport om situationen på marknaden och bedöma om europeiska varv påverkas av konkurrenshämmande förfaranden. Om det fastställs att industrin lider skada på grund av konkurrenshämmande förfaranden av något slag skall kommissionen när så är lämpligt föreslå rådet åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Den första rapporten skall föreläggas rådet senast den 31 december 1999.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 juni 1998.

På rådets vägnar

R. COOK

Ordförande

(1) EGT C 114, 15.4.1998, s. 14.

(2) EGT C 138, 4.5.1998.

(3) EGT C 129, 27.4.1998, s. 19.

(4) EGT C 375, 30.12.1994, s. 3.

(5) EGT L 332, 30.12.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2600/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 18).

(6) EGT L 380, 31.12.1990, s. 27.

(7) EGT C 205, 5.7.1997, s. 5.

(8) EGT C 368, 23.12.1994, s. 12.

(9) EGT L 148, 6.6.1997, s. 1.

(10) EGT C 45, 17.2.1996, s. 5.

(11) EGT C 72, 10.3.1994, s. 3.

BILAGA

Schema 1

RAPPORT OM BESTÄLLNING/FÄRDIGSTÄLLANDE AV HANDELSFARTYG

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Schema 2

RAPPORT OM FINANSIELLT STÖD TILL FÖRETAGEN

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Schema 3

RAPPORT OM VARV MED KAPACITET ATT BYGGA HANDELSFARTYG PÅ MER ÄN 5 000 BT

>Start Grafik>

1. Företagets namn (..............................)

2. Total tillgänglig kapacitet (............) (kbt)

3. Uppgifter om docka/förtöjningsplats

Docka eller förtöjningsplats / Fartygens maximala tonnage (bt)

(..........................) / (.............................)

(..........................) / (.............................)

(..........................) / (.............................)

4. Beskrivning av varje projekt att utöka eller minska kapaciteten.

5. Produktion (uttryckt i kbt) för året och produktionsnivå under de fyra föregående åren.

6. Ägarstruktur (kapitalstruktur, direkt och indirekt offentlig ägarandel i procent).

7. Ekonomisk redogörelse (balansräkning, resultaträkning inbegripet, om möjligt, särskilda redogörelser för holdingsbolagens fartygsbyggnad).

8. Överföring av offentliga medel (inbegripet lönegarantier, kapitalskott genom utgivande av obligationer etc.).

9. Undantag från finansiella eller andra skyldigheter (inbegripet skatteförmåner etc.).

10. Kapitaltillskott (inbegripet tillskott av eget kapital, indragning av kapital, utdelningar, lån och återbetalningar av lån etc.).

11. Avskrivning av skulder.

12. Överföring av förluster.

>Slut Grafik>

Top