Help Print this page 

Document 31998D0453

Title and reference
98/453/EG: Rådets beslut av den 6 juli 1998 om extraordinärt stöd till förmån för kraftigt skuldtyngda AVS-länder
  • In force
OJ L 198, 15.7.1998, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/453/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31998D0453

98/453/EG: Rådets beslut av den 6 juli 1998 om extraordinärt stöd till förmån för kraftigt skuldtyngda AVS-länder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 15/07/1998 s. 0040 - 0041


RÅDETS BESLUT av den 6 juli 1998 om extraordinärt stöd till förmån för kraftigt skuldtyngda AVS-länder (98/453/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det inbördes avtalet om gemenskapsbiståndets finansiering och administration inom ramen för den fjärde AVS-EG-konventionen, undertecknat i Bryssel den 16 juli 1990, nedan kallat det inbördes avtalet, särskilt artikel 9 i detta (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

Rådet antog den 12 februari 1998 slutsatserna i rapporten till Ständiga representanternas kommitté av den 18 december 1997 om Europeiska gemenskapens bidrag till initiativet för skuldlättnad till kraftigt skuldtyngda fattiga länder.

Initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngds fattiga länder (nedan kallat HIPC-initiativet) lades fram av Internationella valutafonden och Världsbanken vid dessas möte i april 1996 och godkändes sedan hösten 1996 av interimskommittén och utvecklingskommittén vid Internationella valutafondens och Världsbankens årsmöten.

Gemenskapen och dess medlemsstater är fast beslutna att delta i HIPC-initiativet genom att tillhandahålla extraordinärt stöd till de länder som genomför ekonomiska reformprogram och är berättigade att delta i initiativet.

Samtliga de länder, vilka har skulder gentemot gemenskapen av ett sådant slag att de kan bli föremål för skuldlättnad inom ramen för HIPC-initiativet, är AVS-länder.

Tillämpningen av detta beslut är i enlighet med rådets budgetförordning 91/491/EEG av den 29 juli 1991 vilken är tillämplig på samarbete vad gäller utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska gemenskapen skall deltaga fullt ut i HIPC-initiativet genom att tillhandahålla stöd till de länder som är berättigade till stöd inom ramen för initiativet, i syfte att hjälpa dessa länder att minska nettonuvärdet av sina externa ekonomiska förpliktelser gentemot gemenskapen. För detta ändamål skall gemenskapen avsätta medel i form av gåvobistånd som de stödberättigade länderna skall använda för att betala räntor och amorteringar på utestående skulder till gemenskapen. Genom detta stöd och de medel som tillhandahålls av andra kreditgivare skall de stödberättigade länderna kunna uppnå den, inom HIPC-initiativet och för varje land, fastställda målnivån för en godtagbar skuldbörda.

Artikel 2

Det stöd som avses i artikel 1 skall företrädesvis användas av de stödmottagande länderna för att i förväg betala av utestående speciallån på nettonuvärdesbasis. Om denna åtgärd inte är tillräcklig för att den överenskomna minskningen av skuldens nettonuvärde skall uppnås skall det stödmottagande landet använda de tilldelade biståndsmedlen för att uppfylla sina förpliktelser gentemot gemenskapen vad gäller utestående riskkapital.

Artikel 3

Kommissionen skall, från fall till fall och för vart och ett av de stödberättigade AVS-länderna, fatta ett särskilt beslut om stödets omfattning, i enlighet med de regler och förfaranden som fastställts i kapitel IV i det inbördes avtalet.

Kommissionens beslut om hur mycket stöd som skall beviljas i varje enskilt fall skall baseras på hur stora medel det krävs för att möjliggöra den nödvändiga minskningen av nettonuvärdet av landets utestående skuld gentemot gemenskapen och beslutet skall fattas i enlighet med den metod som föreskrivs för HIPC-initiativet. I beslutet för varje enskilt land skall beaktas vilken struktur landets skuld till gemenskapen har, dess vilja att tillämpa de mest förenklade förslagen angående deras förvaltning och behovet av att säkerställa att de olika stödberättigade länderna får en likvärdig och rättvis behandling, samtidigt som de beslut som fattats av samtliga kreditgivare respekteras fullt ut. I vart och ett av besluten för de enskilda länderna skall anges enligt vilket tillvägagångssätt och på vilka villkor detta beslut skall genomföras.

Artikel 4

1. Det stöd som avses i artikel 1 skall finansieras med upplupen ränta på de medel som placerats hos de utbetalare i Europa som avses i artikel 319.4 i fjärde AVS-EG-konventionen, i den mån denna ränta är tillgänglig och med tillbörlig hänsyn tagen till behovet av att avsätta denna ränta för de ändamål som avses i artikel 9.2 i det inbördes avtalet. Inledningsvis skall ett belopp av 40 miljoner ecu av denna ränta avsättas för finansiering av stödet, i första hand för de länder som uppfyller kvalifikationskraven för 1997 och 1998. Om detta belopp skulle visa sig otillräckligt, kommer det att kompletteras i första hand genom andra räntemedel efter godkännande av EUF-kommitten i enlighet med artikel 9 i det inbördes avtalet.

2. Om dessa intäkter inte är tillräckliga för att täcka de beslut som avses i artikel 3 och i avvaktan på att eventuella ytterligare medel görs tillgängliga genom framtida avtal med AVS-länderna, skall medlemsstaterna undersöka om det är möjligt att göra medel tillgängliga från betalningarna till de bankkonton som i medlemsstaternas namn förs i Europeiska investeringsbanken avseende speciallån och riskkapitaloperationer. För användningen av dessa medel för att finansiera det extraordinära stödet krävs, på grundval av ett förslag från kommissionen, ett enhälligt beslut av rådet, i enlighet med artikel 9.1 i det inbördes avtalet.

Artikel 5

1. Kommissionen skall vid en lämplig tidpunkt under 1998 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en översikt över de återstående finansieringsbehov som följer av gemenskapens deltagande i initiativet. På grundval av denna rapport skall rådet fatta ett beslut om gemenskapens framtida deltagande i HIPC-initiativet.

2. Kommissionen skall regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta beslut.

3. Monetära kommittén skall informeras om tillämpningen av detta beslut.

Artikel 6

Detta beslut träder ikraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 6 juli 1998.

På rådets vägnar

R. EDLINGER

Ordförande

(1) EGT L 229, 17.8.1991, s. 288.

(2) EGT L 266, 21.9.1991, s. 1.

Top