Help Print this page 

Document 31998D0181

Title and reference
98/181/EG, EKSG, Euratom: Rådets och Kommissionens beslut av den 23 september 1997 om Europeiska gemenskapernas ingående av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter
  • In force
OJ L 69, 9.3.1998, p. 1–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 149 - 151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj
Multilingual display
Text

31998D0181

98/181/EG, EKSG, Euratom: Rådets och Kommissionens beslut av den 23 september 1997 om Europeiska gemenskapernas ingående av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 069 , 09/03/1998 s. 0001 - 0116


RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT av den 23 september 1997 om Europeiska gemenskapernas ingående av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter (1) (98/181/EG, ESKG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 54.2, 57.2 sista meningen, 66, 73c.2, 87, 99, 100a, 113, 130s.1 och artikel 235 jämförda med artikel 228.2 andra meningen och 228.3 andra stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket i detta,

med beaktande av den genom Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen inrättade rådgivande kommitténs yttrande,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av rådets enhälliga samtycke i enlighet med det i artikel 95 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen angivna förfarandet,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (2),

med beaktande av rådets godkännande i enlighet med det i artikel 101 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen angivna förfarandet, och

med beaktande av följande:

Europeiska energistadgan undertecknades den 17 december 1991 av Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater.

Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater undertecknade den 17 december 1994 energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter i syfte att tillhandahålla ett säkert och bindande internationellt rättsligt ramverk för de principer och mål som fastställs i denna stadga.

Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater har provisoriskt tillämpat Europeiska energistadgefördraget med stöd av rådets beslut 94/998/EG (3) och 94/1067/Euratom (4) sedan den dag då det undertecknades.

Energistadgefördragets principer och mål är av grundläggande betydelse för Europas framtid i och med att det tillåter länderna i Oberoende staters samvälde och i Central- och Östeuropa att utveckla sina energimöjligheter samtidigt som det främjar förbättrad säkerhet i fråga om försörjning.

Principerna och målen i energistadgeprotokollet kommer att bidra till att stärka miljöskyddet, särskilt genom att främja energieffektivitet.

Det är nödvändigt att stärka Europeiska gemenskapernas handlingskraft och centrala roll genom att ge de senare möjlighet att fullt ut delta i genomförandet av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet.

Att ingå energistadgefördraget och energistadgeprotokollet kommer att bidra till att Europeiska gemenskaperna når sina mål.

Artikel 73c.2 i fördraget måste användas som juridisk grund för detta beslut eftersom energistadgefördraget ålägger Europeiska gemenskaperna vissa förpliktelser i fråga om kapitalrörelser och betalningsöverföringar mellan gemenskaperna och tredje land vilka är fördragsslutande parter i energistadgefördraget.

Energistadgefördraget kan beröra rättsakter som grundar sig på artikel 235 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Det senare fördraget ger inga andra befogenheter än dem som följer av artikel 235 för att genomföra de förpliktelser som åläggs genom det fördraget vad avser samarbete på energiområdet.

Energistadgefördraget och energistadgeprotokollet måste godkännas av Europeiska gemenskaperna.

I syfte att säkerställa att Europeiska gemenskaperna representeras enhetligt mot omvärlden både när det gäller förfarandet för att ingå och för att genomföra de förpliktelser som Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater åtagit sig bör lämpliga samordningsförfaranden införas. Det bör därför föreskrivas att detta beslut skall deponeras hos Republiken Portugals regering samtidigt som medlemsstaternas ratifikationsinstrument. Av samma skäl måste den ståndpunkt som Europeiska gemenskaperna och medlemsstaterna skall inta samordnas med hänsyn till de beslut som den i fördraget upprättade energistadgekonferensen kommer att fatta på de områden där de har delad behörighet.

Energistadgekonferensen har befogenhet att fatta självständiga beslut och det är därför lämpligt att tillhandahålla ett lämpligt förfarande för att fastställa Europeiska gemenskapernas ståndpunkt inom energistadgekonferensen.

Detta förfarande bör vara av förenklat slag för att Europeiska gemenskaperna skall kunna delta på ett effektivt sätt i energistadgekonferensen.

När det gäller beslut som fattas av den tidigare nämnda konferensen, vilka kräver att gemenskapslagstiftning antas eller ändras, skall rådet och kommissionen agera i enlighet med bestämmelserna i artikel 228.1 och 228.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

När de beslut som skall fattas av energistadgekonferensen berör områden där blandad behörighet föreligger, skall Europeiska gemenskaperna och medlemsstaterna samarbeta i syfte att nå en gemensam ståndpunkt, i enlighet med Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter (nedan kallat energistadgeprotokollet) godkänns på Europeiska kol- och stålgemenskapens, Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Texterna till energistadgefördraget och energistadgeprotokollet bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på Europeiska gemenskapens vägnar deponera godkännandeinstrumentet för energistadgefördraget och energistadgeprotokollet hos Republiken Portugals regering i enlighet med artiklarna 39 och 49 i energistadgefördraget samt med artiklarna 15 och 21 i energistadgeprotokollet. Kommissionens ordförande skall under samma villkor deponera godkännandeinstrumenten på Europeiska kol- och stålgemenskapens samt Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Rådets ordförande och kommissionens ordförande skall, på Europeiska gemenskapens, respektive Europeiska kol- och stålgemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, samråda med medlemsstaterna för att så vitt möjligt säkerställa samtidig deponering av deras godkännandeinstrument.

Artikel 3

1. Den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen kan bli tvungen att inta inom den energistadgekonferens som inrättats genom energistadgefördraget när det gäller beslut som fattas av den konferensen, vilka kräver att gemenskapslagstiftning antas eller ändras skall, om inte annat följer av punkt 3, antas av rådet i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet. Rådet skall emellertid fatta beslut enhälligt om det beslut som skall fattas av nämnda konferens avser ett område för vilket det krävs enhällighet när det gäller att anta interna gemenskapsbestämmelser.

2. I andra fall skall den ståndpunkt som skall intas av Europeiska gemenskapen antas av rådet.

3. När det gäller frågor som omfattas av punkt 1 skall rådet och kommissionen regelbundet lämna fullständig information till Europaparlamentet samt ge Europaparlamentet möjlighet att ge sin syn på den ståndpunkt gemenskapen avser inta som anges i punkt 1.

I fråga om beslut som fattas av nämnda konferens enligt artikel 34.7 i energistadgefördraget skall rådet samråda med eller få samtycke från Europaparlamentet innan det fattar sitt beslut enligt villkoren i artikel 228.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

4. Den ståndpunkt som skall intas i Europeiska kol- och stålgemenskapens namn skall antas av kommissionen med godkännande av rådet, som fattar beslut med kvalificerad majoritet eller enhällighet beroende på ämne.

5. Den ståndpunkt som skall intas i Europeiska atomenergigemenskapens namn skall antas av kommissionen med godkännande av rådet, som fattar beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 september 1997.

På rådets vägnar

H. WIJERS

Ordförande

På kommissionens vägnar

J. SANTER

Ordförande

(1) Beslutet om att i Europeiska gemenskapens namn ingå energistadgefördraget antogs av rådet den 27 maj 1997.

(2) EGT C 85, 17.3.1997.

(3) EGT L 380, 31.12.1994, s. 1.

(4) EGT L 380, 31.12.1994, s. 113.

Top