Help Print this page 

Document 31997R2519

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16 december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1292/96
  • In force
OJ L 346, 17.12.1997, p. 23–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 29 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 29 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 55 - 72

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2519/oj
Multilingual display
Text

31997R2519

Kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16 december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1292/96

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 346 , 17/12/1997 s. 0023 - 0040


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2519/97 av den 16 december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1292/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 22 i denna, och

med beaktande av följande:

Med tanke på gjorda erfarenheter bör vissa ändringar göras i kommissionens förordning (EEG) nr 2200/87 av den 8 juli 1987 om fastställandet av allmänna bestämmelser för framskaffande inom gemenskapen av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen (2), ändrad genom förordning (EEG) nr 790/91 (3). För tydlighetens skull bör förordningen omarbetas.

Det förefaller vara på sin plats att på nytt påpeka hur viktigt det är att aktörerna har samma möjligheter att komma i fråga för leveranserna. Ett förfarande med anbudsinfordran erbjuder de bästa garantierna för att åstadkomma detta.

Gemenskapsbestämmelserna bör omfatta anskaffning av varor utanför gemenskapen. Med tanke på detta är det - med hänsyn till de specifika skyldigheterna, som till och med avviker från vanligt handelsbruk - på sin plats att påpeka att det inte hänvisas generellt till Incoterms.

Det bör ges möjlighet att uppdra åt internationella organ och icke-statliga organisationer, såväl inom som utanför gemenskapen, vilka själva är biståndsmottagare, att köpa varor som skall levereras som bistånd.

Det bör ges möjlighet att uppdra åt ett företag eller organ att helt eller delvis genomföra insatser av livsmedelsbistånd.

Det bör ges möjlighet att i vissa motiverade fall använda direktupphandlingsförfarande.

Det är nödvändigt att föreskriva om leverans av varor fritt bestämmelseort enbart landvägen med tanke på de nya länder som får livsmedelsbistånd, särskilt länderna i Kaukasien och Centralasien.

För vissa organ som får livsmedelsbistånd kan leverans från fabrik eller fritt fraktförare vara lämpligt.

Förfarandena för anskaffning av varor bör göras så flexibla som möjligt så att de täcker de olika villkor som livsmedelsbiståndet bör uppfylla.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för livsmedelsförsörjning och livsmedelsbistånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. När det beslutas att anskaffa och leverera varor för att utföra en gemenskapsåtgärd inom ramarna för de insatser som föreskrivs i förordning (EG) nr 1292/96, skall föreskrifterna i den här förordningen gälla.

2. Denna förordning skall tillämpas på leveranser som görs

- från fabrik eller fritt fraktförare,

- fritt utskeppningshamn,

- fritt lossningshamn,

- fritt bestämmelseort.

3. När uppköpen görs i mottagarländerna kan kommissionen anta särskilda bestämmelser vilka fastställs i det meddelande om anbudsinfordran som avses artikel 6, för att ta hänsyn till den praxis som gäller i dessa länder och bland deras aktörer.

Artikel 2

1. Det är öppet att delta på lika villkor i det anbudsförfarande som föreskrivs i denna förordning för varje fysisk eller juridisk person, nedan kallad "företag",

- i gemenskapen i enlighet med artikel 58 i fördraget,

- från en medlemsstat, vilken fysisk eller juridisk person är etablerad utanför gemenskapen, eller ett sjöfartsbolag som är etablerat utanför gemenskapen och kontrolleras av medborgare i en medlemsstat, om bolagets fartyg är registrerade i medlemsstaten i fråga i enlighet med denna stats lag,

- från ett mottagarland som förekommer i den förteckning som är intagen som bilaga till förordning (EG) nr 1292/96, och

- under de förutsättningar som avses i artikel 11 och 17 i den nämnda förordningen, i det land där anskaffningen görs.

2. Kommissionen kan besluta att tillfälligt eller slutgiltigt begränsa företags deltagande i anbudsförfarandet om det fastställs att de allvarligt har försummat någon av sina skyldigheter vid genomförandet av en biståndsaktion med livsmedel eller av annan verksamhet som finansieras av gemenskapen.

Artikel 3

1. Kommissionen kan bemyndiga internationella organisationer och icke-statliga organisationer, som är mottagare av gemenskapsbistånd, att själva köpa varor, som skall levereras som bistånd, och att ombesörja anskaffningen. I sådant fall skall kommissionen fastställa föreskrifter och villkor för detta.

2. Kommissionen kan uppdra åt ett företag eller organ att helt eller delvis sköta anskaffningen av varor för gemenskapsbistånd. I sådant fall skall kommissionen fastställa föreskrifter och villkor för detta uppdrag.

3. Kommissionen skall fastställa de föreskrifter och villkor som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln, i enlighet med bestämmelserna i artikel 22 i förordning (EG) nr 1292/96, och därvid tillämpa bestämmelserna i den här förordningen.

Artikel 4

1. Enligt de villkor som fastställs för varje leverans skall den vara som skall levereras köpas i gemenskapen, i mottagarlandet eller i ett utvecklingsland som förekommer i bilagan till förordning (EG) nr 1292/96 och som om möjligt tillhör samma geografiska område och överensstämmer med bestämmelserna i artikel 11 i ovannämnda förordning.

2. I undantagsfall och enligt föreskrifterna i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1292/96 kan inköpet göras på marknaden i ett annat land än de som avses i punkt 1.

3. När inköpet görs i gemenskapen kan varan köpas på marknaden, hos interventionsorgan som anges i meddelandet om anbudsinfordran eller tillverkas av en produkt som är köpt hos ett sådant organ. Köp från ett interventionsorgan skall göras till fast pris i enlighet med bestämmelserna i gällande gemenskapsbestämmelser för jordbruket.

4. När inköpet görs utanför gemenskapen kan kommissionen fastställa i vilket land de varor som skall levereras för en viss biståndsaktion skall ha sitt ursprung.

Artikel 5

Egenskaperna hos de varor som skall anskaffas och kraven avseende emballage och märkning skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C, utan att det påverkar de särskilda bestämmelser som kommissionen i förekommande fall antagit och som anges i meddelandet om anbudsinfordran.

KAPITEL II

Tilldelning av kontrakt

Artikel 6

1. Leveransen skall tilldelas på något av följande sätt:

a) Öppen upphandling.

b) Selektiv upphandling.

c) Direkt upphandling.

2. Vid öppen upphandling skall ett meddelande om anbudsinfordran i enlighet med bilaga I offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning senast 15 dagar innan tidsfristen för inlämning av anbud går ut.

3. Vid selektiv upphandling skall ett meddelande om anbudsinfordran lämnas till minst tre företag skriftligen eller genom skriftlig telekommunikation.

När anskaffningen görs i gemenskapen skall de tillfrågade företagen väljas bland sådana som har deltagit i anbudsinfordran enligt punkt 2.

När anskaffningen görs utanför gemenskapen, skall de tillfrågade företagen vara registrerade för detta ändamål hos kommissionen.

Selektiv upphandling får användas i följande fall:

a) Upphandling utanför gemenskapen.

b) Leverans inom ramen för ett beslut om bistånd som fattats med tillämpning av artikel 24.1 a i förordning (EG) nr 1292/96.

c) Leverans som beslutats till följd av hävning av ett tidigare leveranskontrakt.

d) Leverans som har blivit brådskande efter att beslutet om bistånd har fattats.

4. Vid direktupphandling ombeds endast ett företag lämna anbud.

Direktupphandling kan göras när de särskilda omständigheterna för en leverans motiverar det, och då särskilt när det gäller en leverans som görs på försök.

5. Anbudsinfordran kan omfatta leverans av antingen en bestämd mängd varor eller av en maximal mängd varor för ett bestämt penningbelopp.

6. En och samma anbudsinfordran kan omfatta leveranser av flera partier. Ett parti kan delas upp i flera delar eller avse flera biståndsaktioner.

Artikel 7

1. Anbudsgivarna skall delta i anbudsinfordran antingen genom att skicka ett skriftligt anbud med rekommenderat brev till den avdelning hos kommissionen som anges i meddelandet om anbudsinfordran, eller genom att lämna in det skriftliga anbudet mot mottagningsbevis hos samma avdelning. Anbuden skall inges i ett kuvert märkt "Livsmedelsbistånd" och med hänvisning till den aktuella anbudsinfordran. Detta kuvert skall förseglas och läggas i ett kuvert försett med den adress som anges i meddelandet.

Anbuden kan även översändas med skriftlig telekommunikation till de nummer som anges i meddelandet om anbudsinfordran. Det är inte möjligt att åberopa att numren varit upptagna som skäl för att tidsfristen för inlämning av anbud inte har hållits.

Anbuden måste inkomma eller inlämnas i komplett skick innan den tidsfrist som fastställs i meddelandet om anbudsinfordran löper ut.

2. Endast ett anbud kan lämnas per parti. Anbudet är giltigt bara om det avser ett helt parti. När ett parti är uppdelat i flera delar skall anbudet avse ett genomsnitt.

När anskaffningen omfattar leverans av flera partier skall ett särskilt anbud lämnas för varje parti. Anbudsgivaren behöver inte lämna anbud för alla partier som är angivna i meddelandet om anbudsinfordran.

Anbuden skall utformas enligt mallen i bilaga II A och med beaktande av anvisningarna i bilaga II B.

3. Anbudet skall innehålla följande uppgifter:

a) Anbudsgivarens namn och adress.

b) Hänvisning till anbudsinfordran och parti samt biståndsaktionens nummer.

c) Partiets nettovikt eller, om punkt e tillämpas, det bestämda penningbelopp som anbudet avser.

d) Det anbudsbelopp i ecu per metriskt ton nettoprodukt, eller annan måttenhet som fastställs i meddelandet om anbudsinfordran, till vilket anbudsgivaren åtar sig att genomföra leveransen enligt de fastställda villkoren, såvida inte bestämmelsen i punkt e tillämpas.

e) Den offererade nettomängden när upphandlingen avser leverans av största möjliga mängd av en viss produkt för ett bestämt penningbelopp.

När punkt d tillämpas skall anbudet utformas med beaktande av dels de villkor för anskaffning som beskrivs i artikel 4 och som fastställts för ifrågavarande leverans, dels gällande exportbidrag eller exportavgift och andra kompensationsbidrag som är fastställda i bestämmelserna om handel med jordbruksprodukter.

Det kan föreskrivas i meddelandet om anbudsinfordran att anbudet skall inkludera dessa bidragsbelopp eller andra belopp.

Bestämmelserna i andra och tredje stycket gäller i tillämpliga delar även vid tillämpning av punkt e.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 skall i anbudet anges högst två lastningsadresser vid leverans från fabrik eller fritt bestämmelseort landvägen. Vid leverans fritt fraktförare skall lastningsadressen anges i meddelandet om anbudsinfordran. Detta leveransvillkor kan kommissionen använda endast vid särskilda motiverade omständigheter.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 skall i anbudet anges endast en utskeppningshamn vid leverans fritt lossningshamn eller fritt bestämmelseort sjövägen. Två hamnar får dock anges i anbudet när lastningen inte kan slutföras i den första hamnen på grund av dennas skick och därför måste fullföljas på samma fartyg i den andra hamnen.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 skall i anbudet anges endast en hamn som är öppen för oceangående fartyg och som möjliggör leverans enligt de fastställda villkoren vid leverans fritt utskeppningshamn. Två hamnar får dock anges i anbudet när partiet är uppdelat i flera partier med olika bestämmelseorter.

För leveranser som inte överskrider 3 000 ton netto per parti till en enda bestämmelseort skall valet av utskeppningshamn ske efter möjligheten till sjöförbindelse med bestämmelselandet med linjefartyg eller som dellast inom den fastställda leveranstiden och med högst en omlastning i en hamn som ligger utanför gemenskapen. I detta fall är anbudet giltigt bara om det åtföljs av ett intyg i vilket ett rederi eller dess agent intygar att det finns en sådan förbindelse.

För leveranser av beredda produkter, även ris, vilka anskaffas i gemenskapen, får denna sjöförbindelse omfatta en omlastning i en annan europeisk hamn i gemenskapen som uppfyller ovan fastställda villkor. Även denna hamn skall vara angiven i anbudet. Kostnaderna för omlastningen åligger leverantören.

Under särskilda omständigheter kan utskeppningshamnen vara fastställd i meddelandet om anbudsinfordran.

7. När punkt 3 d tillämpas skall anbudet utformas på följande sätt:

a) Vid leverans från fabrik eller fritt fraktförare skall anbudsgivaren lämna ett enda anbud som innefattar alla kostnader för lastning och stuvning av produkterna på de transportmedel som biståndsmottagaren ställer till förfogande.

b) Vid leverans fritt utskeppningshamn skall anbudsgivaren lämna ett enda anbud som omfattar alla kostnader för det leveransstadium som anges i meddelandet om anbudsinfordran.

c) Vid leverans fritt lossningshamn skall anbudsgivaren lämna två anbudsbelopp:

i) Det första för det fastställda leveransstadiet. Kostnaderna för själva sjötransporten skall anges tydligt och separat i anbudet.

ii) Det andra för det alternativa leveransstadiet fritt utskeppningshamn som anges i meddelandet om anbudsinfordran.

d) Vid leverans fritt bestämmelseort sjövägen skall anbudsgivaren samtidigt lämna två anbudsbelopp:

i) Det första för det fastställda leveransstadiet. Kostnaderna för landtransporten i länder utanför gemenskapen respektive för själva sjötransporten skall anges tydligt och separat i anbudet.

ii) Det andra för det alternativa leveransstadiet fritt utskeppningshamn som är angivet i meddelandet om anbudsinfordran.

e) Vid leverans fritt bestämmelseort endast landvägen skall anbudsgivaren samtidigt lämna två anbudsbelopp:

i) Det första för det fastställda leveransstadiet. Kostnaderna för själva landtransporten skall anges tydligt och separat i anbudet.

ii) Det andra för det alternativa leveransstadiet från fabrik.

8. När punkt 3 e tillämpas skall det i meddelandet om anbudsinfordran anges hur anbudet skall utformas.

9. Anbudet är giltigt bara om det åtföljs av ett bevis om utfärdande av en sådan garanti som avses i artikel 8. Garantin skall uppställas enligt de villkor som anges i punkt 1 i den här artikeln. Det är inte tillåtet att enbart hänvisa till en garanti som uppställts för ett parti av samma slag i ett tidigare anbud.

10. Ett anbud är ogiltigt om det inte överensstämmer med denna artikel eller om det innehåller förbehåll eller andra villkor än de som fastställs i denna artikel.

11. Ett anbud får, utom i det fall som anges i artikel 9.4, varken ändras eller dras tillbaka efter att det inkommit.

Artikel 8

För varje helt parti skall en anbudsgaranti utfärdas i ecu. Garantibeloppets storlek skall anges i meddelandet om anbudsinfordran. Garantin måste ha en giltighetstid på minst en månad och skall kunna förlängas på kommissionens begäran. I garantin skall uttryckligen anges att den är utfärdad i enlighet med denna artikel, och den skall också innehålla de uppgifter som anges i artikel 7.3 a och 7.3 b. Garantier för flera partier kan sammanföras i ett och samma dokument, förutsatt att beloppen är uppdelade på de enskilda partierna.

Garantin skall vara utfärdad till förmån för kommissionen i form av en säkerhet utställd av ett kreditinstitut som är godkänt av en medlemsstat. Ifall anskaffningen sker utanför gemenskapen kan säkerheten utställas av ett kreditinstitut utanför gemenskapen vilket är godkänt av kommissionen. Garantin skall vara oåterkallelig och kunna åberopas på första anmodan. Garantin får frisläppas endast på kommissionens initiativ. Garantin skall frisläppas eller förverkas i enlighet med artikel 22. Något kvitto utfärdas inte.

Om anskaffningen av livsmedelsbiståndet görs i själva mottagarlandet kan kommissionen i meddelandet om anbudsinfordran fastställa andra villkor för utfärdandet av garantin med hänsyn till landets handelspraxis.

Artikel 9

1. Kontrakt för uppdraget skall, för inköp i gemenskapen senast tre arbetsdagar och för inköp utom gemenskapen senast fyra arbetsdagar efter att fristen för ingivande av anbud har löpt ut, ges till den anbudsgivare som har lämnat in det lägsta anbudet med iakttagande av alla villkor i anbudsförfarandet och särskilt specifikationerna för de varor som skall anskaffas, nedan kallad "leverantören".

2. I de fall då ett lägsta anbud samtidigt avges av flera anbudsgivare, skall kontraktet tilldelas genom lottdragning.

3. Om en leverans föreskrivits ske fritt lossningshamn eller fritt bestämmelseort kan kontraktet trots detta tilldelas för leverans på ett alternativt leveransstadium som är fastställt i meddelandet om anbudsinfordran, antingen fritt utskeppningshamn eller från fabrik.

4. När leveranskontraktet tilldelats skall, inom den frist som anges i punkt 1, ett meddelande om tilldelningen skickas skriftligen eller med skriftlig telekommunikation till leverantören samt till de anbudsgivare, vilkas anbud inte antagits. Om leverantören blir underrättad om kontraktstilldelningen först efter att denna frist löpt ut, har leverantören rätt att närmast följande arbetsdag dra tillbaka sitt anbud.

5. För varje upphandling skall meddelandet om anbudsinfordran innehålla två olika tidsfrister för ingivandet av anbud. Om leveranskontraktet inte tilldelas efter att den första fristen har löpt ut, kan kommissionen senarelägga tilldelningen i enlighet med den andra fastställda tidsfristen för ingivande av anbud. Anbudsgivarna skall underrättas om detta skriftligen eller genom skriftlig telekommunikation inom den frist som anges i punkt 1.

Den andra fristen för ingivande av anbud kan i förekommande fall vara förknippad med nya leveransvillkor.

6. Kommissionen kan besluta att inte tilldela något leveranskontrakt efter att antingen den första eller den andra fristen har löpt ut, särskilt när de avgivna anbuden inte ligger inom det prisintervall som är normalt förhärskande på marknaden. Kommissionen behöver inte ange motiven för sitt beslut. Anbudsgivarna skall, inom den frist som anges i punkt 1, underrättas genom skriftlig telekommunikation om att leveranskontraktet inte har tilldelats.

7. Om anskaffningen görs i gemenskapen skall resultaten från anbudsinfordran offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

Resultaten från de viktigaste upphandlingarna utanför gemenskapen publiceras regelbundet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

KAPITEL III

Leverantörens skyldigheter samt leveransvillkor

Artikel 10

1. Leverantören skall fullgöra sina skyldigheter i enlighet med villkoren i meddelandet om anbudsinfordran samt med uppfyllande av de förpliktelser som följer av denna förordning och av leverantörens anbud.

Det förutsätts att leverantören har tagit del av och godkänt alla allmänna och särskilda villkor som är tillämpliga.

2. Som säkerhet far fullgörandet av sina skyldigheter skall leverantören inom tio arbetsdagar efter meddelandet om tilldelningen av leveranskontraktet framlägga en leveransgaranti för kommissionen. Garantibeloppet skall vara utställt i ecu och vara på 10 % av anbudsbeloppet per parti. Giltighetstiden för denna garanti skall vara minst ett år, och skall kunna förlängas på kommissionens begäran. Garantin skall utfärdas i enlighet med föreskrifterna i artikel 8 andra och tredje styckena. I garantin skall uttryckligen anges att den är utfärdad i enlighet med denna artikel, och den skall innehålla de uppgifter som anges i artikel 7.3 a och 7.3 b. Dessutom skall det i garantin anges vilket land eller organ som är mottagare av biståndet.

3. Inom tio arbetsdagar efter meddelandet om tilldelning av leveranskontraktet skall leverantören skriftligen meddela följande uppgifter till det Edretag som avses i artikel 11:

a) Namn och adress till det Edretag som tillverkar, förpackar eller lagerhåller de varor som skall levereras, samt uppgift om ungefärligt tillverknings- eller förpackningsdatum.

Vid leverans av en beredd vara skall leverantören minst tre arbetsdagar i farväg meddela det datum då tillverknings- eller förpackningsprocessen kommer att starta.

b) Namnet på leverantörens representant på leveransorten.

4. De rättigheter och skyldigheter som följer av tilldelningen av leveranskontraktet får inte överlåtas.

Artikel 11

Vid tilldelningen av leveranskontraktet skall kommissionen underrätta leverantören om vilket företag som ansvarar fur de kontroller som anges i artikel 16, far utfärdandet av normenlighetsintyget och i förekommande fall för leveransintyget, samt generellt för samordningen av alla de aktiviteter som rör leveransen. Nedan kallas detta företag "kontrollorganet".

Ifall det under leveransens genomförande uppstår meningsskiljaktigheter mellan kontrollorganet och leverantören skall kommissionen besluta om lämpliga åtgärder.

Kommissionen kan utse olika kontrollorgan för leveransens olika etapper.

Artikel 12

1. Föreskrifterna i punkterna 2-8 gäller vid leverans fritt fabrik eller fritt transportör. Leveransstadiet bestäms i meddelandet om anbudsinfordran.

2. Leverantören skall med biståndsmottagaren eller dennes representant skriftligen avtala - med kopia till kontrollorganet - tidpunkten för leveransen till den lastningsadress som anges i leverantörens anbud eller i meddelandet om anbudsinfordran. Kontrollorganet skall ge allt sitt bistånd för att få till stånd ett sådant avtal.

En uppdelning av leveransen i delleveranser får göras bara med biståndsmottagarens och kommissionens samtycke. I så fall kommer kommissionen att debitera leverantören för de extra kontrollkostnaderna.

3. Leverantören skall skriftligen och snarast möjligt underrätta kontrollorganet och kommissionen om den tidpunkt och den plats som har avtalats för leveransen, eller i förekommande fall att det inte har träffats något avtal med biståndsmottagaren. I det senare fallet skall det faktum att det inte har träffats något avtal meddelas minst tio dagar före utgången av den leveranstid som anges i meddelandet om anbudsinfordran, så att kommissionen kan vidta lämpliga åtgärder.

4. Leveransen skall anses vara genomförd före utgången av den frist som anges i meddelandet om anbudsinfordran. Om leveransen inte kan ske före utgången av denna frist, kan kommissionen på biståndsmottagarens skriftliga och vederbörligen grundade begäran förlänga den nämnda fristen med den tid som behövs för leveransen, dock högst 30 dagar. Leverantören är skyldig att godta en sådan förlängning.

Om leveransen inte kan ske inom den förlängda fristen av orsaker som inte kan tillskrivas leverantören, kan leverantören befrias från sina skyldigheter om han så begär.

5. Leveransen är genomförd när samtliga varor faktiskt har lastats och stuvats i de transportmedel som biståndsmottagaren har ställt till förfogande.

6. Leverantören skall stå alla risker som varorna kan utsättas för, däribland för förlust eller skador, fram till den tidpunkt då leveransen är genomförd och bekräftad av kontrollorganet i det slutgiltiga normenlighetsintyg som nämns i artikel 16.

7. Leverantören skall ombesörja formaliteterna för erhållande av exportlicens och tullintyg och betala kostnaderna och avgifterna för detta.

8. Om de tidpunkter och mängder som är angivna i övertagandeintyget enligt artikel 17 inte överensstämmer med motsvarande uppgifter i det slutgiltiga normenlighetsintyget, kan kommissionen föranstalta om ytterligare kontroller som kan leda till att nya dokument utfärdas.

Artikel 13

1. Föreskrifterna i punkterna 2-8 gäller vid leverans fritt utskeppningshamn. Leveransstadiet bestäms i meddelandet om anbudsinfordran.

2. Leverantören skall skriftligen avtala med biståndsmottagaren eller dennes representant om tidpunkt då varorna skall levereras till den utskeppningshamn som är angiven i leverantörens anbud, liksom om hamnplats samt i förekommande fall om fartygets lastningsschema, och en kopia av detta avtal skall tillställas kontrollorganet. Kontrollorganet skall ge allt sitt bistånd för att få till stånd ett sådant avtal. Om ett sådant avtal inte kommer till stånd, skall kommissionen vidta lämpliga åtgärder på basis av en rapport från kontrollorganet.

På skriftlig begäran från leverantören och med biståndsmottagarens samtycke kan kommissionen godkänna ed byte av utskeppningshamn, förutsatt att de eventuella kostnader som därigenom uppkommer debiteras leverantören.

Delleveranser får bara ske med biståndsmottagarens och kommissionens samtycke. detta fall debiterar kommissionen leverantören för de extra kontrollkostnaderna.

3. Leverantören skall skriftligen och snarast möjligt underrätta kontrollorganet och kommissionen om avtalad tidpunkt och plats för leveransen eller, i tillämpliga fall, om att inget avtal träffats med biståndsmottagaren. Om inget avtal har träffats måste detta meddelas senast tio dagar före utgången av den leveranstid som är fastställd i meddelandet om anbudsinfordran så att kommissionen kan vidta lämpliga åtgärder.

4. Om leveransen inte kan genomföras före utgången av den frist som är fastställd i meddelandet om anbudsinfordran på grund av att det inte stått någon sjöförbindelse till förfogande, skall kommissionen vidta lämpliga åtgärder på grundval av en rapport från kontrollorganet. Dessa åtgärder kan specifikt bestå i att kommissionen officiellt förlänger leveranstiden, att ett byte av hamn godkänns, att leveranskontraktet hävs eller också att varorna fraktas med ett fartyg som föreslagits av leverantören eller kontrollorganet, förutsatt att frakt- och lastningskostnaderna befinns vara godtagbara. De kostnader som uppkommer på grund av dessa åtgärder kan debiteras leverantören, ifall det intyg som nämns i artikel 7.6 visar sig vara felaktigt.

5. Med undantag av det fall som nämns i punkt 4 skall leveransen vara genomförd före utgången av den frist som är fastställd i meddelandet om anbudsinfordran. Ifall leveransen inte kan ske före denna tidpunkt, kan kommissionen på biståndsmottagarens skriftliga och vederbörligen grundade begäran förlänga den nämnda fristen med den frist som behövs för att möjliggöra leveransen, dock med högst trettio dagar. Leverantören är skyldig an acceptera en sådan förlängning.

Om leveransen, av orsaker som inte kan tillskrivas leverantören, inte kan ske inom den förlängda tidsfristen, kan leverantören på egen begäran befrias från sina skyldigheter.

6. Om lastningen av varorna åligger leverantören, skall denne lasta varorna ombord på fartyget i enlighet med det lastningsschema som gäller för fartyget eller, i tillämpliga fall, för hamnanläggningarna och med beaktande av de rutiner som tillämpas i hamnen.

Vid leveranser fob stuvat skall leverantören svara för alla efterföljande stuvningar och, i fallet bulklast, trimningar.

7. Leveransen är genomförd när samtliga varor faktiskt har levererats på det leveransstadium som är fastställt i meddelandet om anbudsinfordran.

8. Artikel 12.6-8 gäller i tillämpliga delar.

Artikel 14

1. Föreskrifterna i punkterna 2-14 gäller vid leverans fritt lossningshamn.

Leveransstadiet bestäms i meddelandet om anbudsinfordran.

2. Leverantören skall på egen bekostnad ombesörja transporten från den utskeppningshamn som anges i hans anbud och fram till den bestämmelsehamn som är angiven i meddelandet om anbudsinfordran och skall därvid välja den rutt som är lämpligast för att hålla den frist som nämns i punkt 14.

På skriftlig begäran av leverantören kan kommissionen dock godkänna ett byte av utskeppningshamn, förutsatt att de eventuella kostnader som uppkommer på grund av bytet debiteras leverantören.

3. Leverantören skall sörja för att sjötransporten sker på ett fartyg som av de internationella klassningssällskapen eller klassningssällskap inom gemenskapen har placerats i den högsta klassen och som uppfyller alla sanitära krav för transport av livsmedel. Vid utskeppning i gemenskapen skall klassningssällskapen uppfylla föreskrifterna och kraven i rådets direktiv 94/57/EG (4).

Sjötransporten skall ske i enlighet med bestämmelserna för skydd mot snedvridning av en rättvis och fri konkurrens som de är definierade i förordningarna (EEG) nr 954/79 (5), (EEG) nr 4055/86 (6), (EEG) nr 4056/86 (7), (EEG) nr 4057/86 (8) och (EEG) nr 4058/86 (9) om gemenskapens sjöfartspolitik. Sjötransporten får inte utföras av rederier vilkas verksamhet har skadat rederier i gemenskapen eller vilkas hemmaländer har inskränkt den fria tillgången till frakttrafik för rederier i medlemsstaterna eller för fartyg registrerade i en medlemsstat i enlighet med dennas lagstiftning, i synnerhet under giltighetstiden för ett rådsbeslut grundat på artikel 11 i förordning (EEG) nr 4057/86 och artikel 4.1 b i förordning (EEG) nr 4058/86.

Leverantören skall tillställa kontrollorganet ett intyg om att det anlitade fartyget uppfyller de sanitära kraven samt en kopia på fartygets klassningscertifikat.

4. Leverantören skall för sin egen räkning teckna en sjöförsäkring eller ta i anspråk ett generellt försäkringsbrev. Försäkringsbeloppet skall lägst motsvara anbudsbeloppet och täcka samtliga risker som är förknippade med transporten och med all annan verksamhet från leverantörens sida i samband med transporten fram till det fastställda leveransstadiet. Den skall vidare täcka samtliga kostnader för sortering, ompackning, återtagande eller destruktion av skadade varor samt analys av varor som trots skador ändå kan accepteras av biståndsmottagaren.

Försäkringen skall börja gälla vid den tidpunkt då de försäkrade varorna lämnar leverantörens lager och skall upphöra när leveransen har genomförts på det leveransstadium som är angivet i meddelandet om anbudsinfordran och har bekräftats av kontrollorganet i det slutgiltiga normenlighetsintyget.

Dessutom måste det av försäkringsbrevet uttryckligen framgå att försäkringens omfattning är avpassad i enlighet med denna artikel.

5. Leverantören skall, så snart han får kännedom därom, skriftligen underrätta biståndsmottagaren och kontrollorganet om fartygets namn och flagg, lastningsdatum, förväntat datum för ankomst till lossningshamnen samt alla mellanliggande händelser som inträffar under transporten av varorna.

Leverantören skall tio dagar i förväg, därefter fem, därefter tre dagar och slutligen fyrtioåtta timmar i förväg, till biståndsmottagaren och kontrollorganet bekräfta det förväntade datumet för fartygets ankomst till lossningshamnen, eller också skall han låta underrätta dem om detta genom kaptenen eller rederiets representant.

6. Leverans uppdelad på flera fartyg får bara ske med kommissionens samtycke. I detta fall debiterar kommissionen leverantören för de extra kontrollkostnaderna.

7. Leverantören skall på egen bekostnad lasta ombord varorna på fartyget i utskeppningshamnen och betala sjöfrakten.

För leverans i icke lossat skick (levererat ombord på fartyg) skall lossningskostnaderna och eventuella kostnader för överliggetid i lossningshamnen inte debiteras leverantören, förutsatt att denne inte har hindrat lossningen. Meddelandet om anbudsinfordran kan innehålla ett villkor för leverantören att betala expeditionsavgifterna (dispatch money) till kommissionen. För detta ändamål skall en kopia av statement of facts samt av redovisningen av liggetiden skickas in tillsammans med betalningsanmodan.

För leverans i lossat skick (levererat på kaj) skall leverantören stå för lossningskostnaderna i lossningshamnen, inklusive kostnaderna för läggning på kaj långsides med fartyget, samt, i tillämpliga fall, kostnaderna för läktring, inklusive hyra, bogsering och lossning av läktarna, liksom de eventuella kostnaderna för fartygets och, i tillämpliga fall, läktarnas överliggetid.

För leverans fritt hamnmagasin skall leverantören, utöver de kostnader som anges i tredje stycket, stå för kostnaderna för hanteringen och överflyttningen av varorna från leveransstadiet levererat på kaj, inklusive stuvning i hamnmagasin.

Vid leverans i containrar skall leveransen ske till antingen containerterminal eller hamnmagasin. I detta fall måste den hyresfria containertiden vara minst 15 dagar och tydligt angiven i konossementet. Vid leverans fritt hamnmagasin skall kostnaderna för lossningen av containrarna och stuvningen i magasin debiteras leverantören, och om det är leverantören som föranstaltat om användning av containrar utan att detta krävts i meddelandet om anbudsinfordran, skall leverantören stå för samtliga kostnader som uppkommit därigenom.

I samtliga fall skall leverantören därutöver stå för kajavgifter (wharfage) eller liknande kostnader, ifall de enligt hamnreglementet skall debiteras fartyget.

8. Leverantören skall ombesörja formaliteterna för erhållande av exportlicens och tullintyg och stå för kostnaderna och avgifterna för detta. Formaliteterna för att erhålla importlicens samt tullformaliteterna för importen behöver inte ombesörjas av leverantören, och kostnaderna och avgifterna för detta skall inte debiteras leverantören.

9. Omedelbart efter lossningen skall leverantören tillställa biståndsmottagaren följande dokument med kopior till kontrollorganet:

a) En proformafaktura med uppgift om att det rör sig om kostnadsfritt bistånd från gemenskapen.

b) En kopia av det preliminära normenlighetsintyget enligt artikel 16.

c) Samtliga dokument som krävs för biståndsmottagarens förtullning och övertagande av varorna.

d) Alla andra dokument som anges i meddelandet om anbudsinfordran.

Vid leverans ombord på fartyg skall även följande dokument tillställas:

a) Originalet avkonossementet för bestämmelsehamnen, eller ett likvärdigt dokument med vilket biståndsmottagaren kan låta företa förtullning och lossning.

b) I tillämpliga fall befraktningsavtalet, booking note, eller ett likvärdigt dokument som särskilt skall ange liggetiden.

c) Vid fullastat tillstånd: Tekniska uppgifter om det förväntade djupgåendet i saltvatten vid ankomsten, nedtryckningsvikten för detta djupgående i ton per cm (TPC) samt lastningsplanen.

Vid leverans på kaj eller fritt hamnmagasin skall även följande dokument tillställas:

a) En kopia av konossementet samt, i tillämpliga fall, en packlista vid leverans i containrar.

b) En följesedel som gör att biståndsmottagaren kan förtulla och avhämta varorna.

10. Konossementet skall alltid innehålla uppgift om transportören och vara utställt på leverantörens representant i lossningshamnen. På biståndsmottagarens skriftliga begäran skall leverantören dock ange biståndsmottagaren eller dennes representant som avsändare med det uteslutande syftet att möjliggöra ombesörjandet av tullformaliteterna.

Med undantag av leveranser ombord på fartyg får angivandet av biståndsmottagaren som avsändare inte få till följd att biståndsmottagaren måste stå för eller förhandsfinansiera lossningskostnaderna helt eller delvis. Namnen på biståndsmottagaren och kontrollorganet i lossningshamnen skall alltid vara angivna i meddelandefältet "Notify".

11. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 14 skall leveransen anses vara genomförd för respektive leveransstadium när samtliga varor faktiskt har

a) levererats till fartygets lastrum - för leverans ombord på fartyg enligt punkt 7 andra stycket,

b) ställts på kaj - för leverans på kaj enligt punkt 7 tredje stycket, eller

c) stuvats i hamnmagasin eller containerterminal - för fallen i punkt 7 fjärde och femte styckena.

12. Leverantören skall stå för alla risker som varorna kan utsättas för, däribland för förlust eller skador, fram till den tidpunkt då leveransen är genomförd och bekräftad av kontrollorganet i det slutgiltiga normenlighetsintyget på det leveransstadium som anges i punkt 7.

13. Om de tidpunkter och mängder som är angivna i övertagandeintyget inte överensstämmer med motsvarande uppgifter i det slutgiltiga normenlighetsintyget, kan kommissionen föranstalta om ytterligare kontroller som kan leda till att nya dokument utfärdas.

14. Samtliga varor skall ha ankommit till lossningshamnen före utgången av den frist som är fastställd i meddelandet om anbudsinfordran. Om meddelandet om anbudsinfordran för ett och samma parti anger flera lossningshamnar och en enda leveranstid, måste varorna ha ankommit till samtliga respektive lossningshamnar inom den fastställda tiden.

Som bevis för ankomstdatumet i hamnen gäller hamnmyndighetens inklarering av fartyget i den aktuella lossningshamnen. Om det inte är möjligt att skaffa beviset med hjälp av inklareringen, skall ankomstdatumet fastställas på grundval av ett loggboksutdrag bestyrkt av kontrollorganet.

Meddelandet om anbudsinfordran kan i tillämpliga fall föreskriva ett tidsintervall för leveranserna, och varje leverans före detta intervall skall anses som förtida och underkastas påföljder enligt artikel 22.4 c.

15. Ifall leveransen inte kan ske före den frist som är fastställd i meddelandet om anbudsinfordran, kan kommissionen på biståndsmottagarens skriftliga och vederbörligen grundade begäran förlänga den nämnda fristen med den frist som behövs för att möjliggöra leveransen, dock med högst trettio dagar, eller häva kontraktet. Leverantören är skyldig att godta en sådan förlängning eller hävning.

Om leveransen, av orsaker som inte kan tillskrivas leverantören, inte kan ske inom den förlängda tidsbristen, kan leverantören på egen begäran befrias från sina skyldigheter.

Artikel 15

1. Föreskrifterna i punkterna 22-11 gäller vid leverans fritt bestämmelseort sjö- och landvägen eller endast landvägen:

2. Leverantören skall på egen bekostnad ombesörja transporten från den utskeppningshamn eller lastningskaj som anges i hans anbud och fram till den slutliga bestämmelseort som är angiven i meddelandet om anbudsinfordran, och skall därvid välja den rutt som är lämpligast för att hålla den frist som nämns i punkt 9.

På skriftlig begäran av leverantören kan kommissionen dock godkänna ett byte av utskeppningshamn eller lastningskaj, förutsatt att de eventuella kostnader som uppkommer på grund av detta byte debiteras leverantören.

Leverantören skall stå för samtliga kostnader fram till dess att varorna levererats till lager på bestämmelseorten.

För containerleveranser skall leverantören stå för alla kostnader för hyra, transport och leverans till lager samt för returfrakten av de tomma containrarna. Såvida leverantören inte själv har föranstaltat om användning av containrar, utan att någon sådan har krävts i meddelandet om anbudsinfordran, skall leverantören inte stå för kostnaderna för containerhyran efter utgången av en 15 dagar lång hyresfri tid räknat från leverans till lager.

3. Föreskrifterna i artikel 14.3, 14.4, 14.6 och 14.8 gäller i tillämpliga delar.

4. Meddelandet om anbudsinfordran kan innehålla uppgift om en lossningshamn eller gränsövergång för transporten av leveransen.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av föreskrifterna i punkt 9 nedan skall leveransen anses vara genomförd när samtliga varor faktiskt har levererats till lager på bestämmelseorten. Lossningen från transportmedlen skall inte debiteras leverantören.

6. Leverantören skall stå för alla risker som varorna kan utsättas för, däribland för förlust eller skador, fram till den tidpunkt då leveransen är genomförd på det leveransstadium som är angivet i punkt 2 och bekräftad av kontrollorganet i det slutgiltiga normenlighetsintyget.

7. Om de tidpunkter och mängder som är angivna i övertagandeintyget inte överensstämmer med motsvarande uppgifter i det slutgiltiga normenlighetsintyget, kan kommissionen föranstalta om ytterligare kontroller som kan leda till att nya dokument utfärdas.

8. Leverantören skall utan dröjsmål skriftligen underrätta biståndsmottagaren och kontrollorganet om använda transportmedel, lastningstidpunkter, förväntat datum far ankomst till bestämmelseorten samt om alla mellanliggande händelser som inträffar under transporten av varorna.

Leverantören skall fem dagar i förväg och på snabbaste sätt till biståndsmottagaren och kontrollorganet bekräfta det förväntade datumet för fartygets ankomst till bestämmelseorten.

9. Samtliga varor skall ha ankommit till bestämmelseorten före utgången av den frist som är fastställd i meddelandet om anbudsinfordran. Om meddelandet om anbudsinfordran för ett och samma parti anger flera bestämmelseorter och en enda leveranstid, måste varorna ha ankommit till samtliga respektive bestämmelseorter före utgången av den fastställda fristen.

Meddelandet om anbudsinfordran kan i tillämpliga fall föreskriva ett tidsintervall för leveranserna, och varje leverans före detta intervall skall anses som förtida och underkastas påföljder enligt artikel 22.4 c.

10. Artikel 14.15 är tillämplig.

11. Omedelbart efter lastningen skall leverantören tillställa biståndsmottagaren följande dokument med kopior till kontrollorganet:

a) Vid sjötransport: En kopia av konossementet med uppgift om transportör.

b) En följesedel med vars hjälp biståndsmottagaren kan låta företa förtullning av varorna.

c) En kopia av det preliminära normenlighetsintyget.

d) En proformafaktura med uppgift om att det rör sig om kostnadsfritt bistånd från gemenskapen.

e) En packlista (vid containerleverans).

f) En fraktsedel (vid leverans landvägen).

g) Samtliga dokument som krävs för biståndsmottagarens förtullning och övertagande av varorna.

h) Alla andra dokument som anges i meddelandet om anbudsinfordran.

Artikel 16

1. För varje leverans skall kontrollorganet utföra en kontroll av kvaliteten, mängden, emballeringen och märkningen av de varor som skall levereras.

Den slutgiltiga kontrollen skall ske på det fastställda leveransstadiet. Vid leverans fritt lossningshamn eller fritt bestämmelseort skall en preliminär kontroll utföras även vid lastningen eller vid fabriken.

2. Kontrollen skall utföras vid en sådan tidpunkt och under sådana betingelser att samtliga analysresultat och, i tillämpliga fall, samtliga resultat från en kompletterande sakkunnigbedömning kan föreligga, antingen innan varorna tillhandahålls för leverans eller innan lastningen påbörjas. Under speciella omständigheter, i synnerhet när det finns risk för att varan byts ut under leveransförloppet efter att den ovannämnda kontrollen har utförts, kan kontrollorganet med kommissionens godkännande utföra en ytterligare kontroll av samma slag under lastningen. Om det som en följd av den sistnämnda kontrollen konstateras en bristande överensstämmelse hos varorna, skall samtliga ekonomiska följder av detta, däribland eventuella kostnader för överliggetid, belastas leverantören.

3. När den slutgiltiga kontrollen avslutats skall kontrollorganet utfärda ett slutgiltigt normenlighetsintyg åt leverantören i vilket bland annat skall anges datumet för leveransens genomförande samt den levererade nettomängden tillsammans med eventuella förbehåll.

4. Så snart kontrollorganet konstaterar bristande överensstämmelse, skall det snarast möjligt skriftligen meddela leverantören och kommissionen om detta. Detta meddelande kallas "anmälan om förbehåll". Leverantören kan hos kontrollorganet och kommissionen anföra invändningar mot resultaten inom två arbetsdagar efter att det nämnda meddelandet skickats.

5. När den preliminära kontrollen har avslutats skall kontrollorganet utfärda ett preliminärt normenlighetsintyg åt leverantören med eventuella förbehåll. Kontrollorganet skall specificera om dessa förbehåll är av sådant slag att varorna inte kommer att kunna godtas på leveransstadiet. Kommissionen kan på grundval av de framförda förbehållen besluta att inte utbetala sådant förskott som avses i artikel 18.4.

6. Leverantören skall svara för samtliga ekonomiska följder, i synnerhet kostnaderna för tomfrakt eller överliggetid, som uppstår på grund av bristande kvalitet hos varorna eller försenat tillhandahållande av varorna för kontrollerna.

7. Företrädarna för leverantören och biståndsmottagaren skall av kontrollorganet skriftligen anmodas att delta i kontrollförfarandena, däribland i provtagning för analysändamål. Proven skall tas i enlighet med branschpraxis.

Vid provtagningen skall kontrollorganet ta två extra prover, som det skall förvara förseglade till kommissionens förfogande för att möjliggöra en andra kontroll och för den händelse biståndsmottagaren eller leverantören framför invändningar.

Kostnaden för de varor som tagits som prov skall belasta leverantören.

8. Ifall leverantören eller biståndsmottagaren framför invändningar mot resultaten från den preliminära eller slutgiltiga kontrollen som gjorts i enlighet med punkt 2, skall kontrollorganet med kommissionens godkännande föranstalta om en sakkunnigbedömning, vilken, beroende på invändningarnas natur, skall omfatta en andra provtagning, en andra analys eller en andra kontroll av vikt eller emballage.

Sakkunnigbedömningen skall utföras av ett organ eller laboratorium som utses av leverantören, biståndsmottagaren och kontrollorganet genom en gemensam överenskommelse. Om ingen överenskommelse träffas om detta inom två arbetsdagar efter det att invändningarna meddelats, skall kommissionen å ämbetets vägnar utse organet eller laboratoriet.

9. Om det slutgiltiga normenlighetsintyget inte utfärdas efter avslutandet av kontrollerna eller sakkunnigbedömningen, är leverantören skyldig att byta ut varorna.

10. Kostnaderna för de i punkt 2 nämnda kontrollerna skall bäras av kommissionen.

Kostnaderna för kontrollen av de utbytesvaror eller kompletterande leveranser som nämns i punkt 9 och artikel 17.1 skall bäras av leverantören.

Kostnaderna för sakkunnigbedömningen som nämns i punkt 8 skall bäras av den förlorande parten.

11. Om det inträffar störningar som, av orsaker som inte kan tillskrivas leverantören, allvarligt påverkar en leverans fritt lossningshamn eller fritt bestämmelseort, kan kommissionen besluta att kontrollorganet innan leveransen genomförs skall utfärda ett slutligt normenlighetsintyg efter att ha genomfört en vederbörlig kontroll av varornas mängd och kvalitet.

12. Leverantören kan anmoda kontrollorganet att utfärda ett preliminärt eller slutgiltigt normenlighetsintyg för delmängder. Inget parti får dock leda till att mer än tre delintyg utfärdas. Varje delintyg måste omfatta en mängd på minst 2 500 ton netto oberedd spannmål och 100 ton netto för andra varor, såvida inte det nämnda intyget omfattar restmängden av ett parti. I samtliga dessa fall skall kommissionen debitera leverantören för de extra kontrollkostnaderna. Denna sistnämnda föreskrift skall dock inte tillämpas för ett parti som är uppdelat på flera delar vilka har olika bestämmelseorter.

Artikel 17

1. Vid leverans av varor i bulklast skall en viktavvikelse på 3 % under den beställda mängden godtas. Vid leverans av varor i förpackning skall den tillåtna avvikelsen vara 1 %. Dessa tillåtna avvikelser skall ökas med de mängder som kontrollorganet tar som prov.

Om de tillåtna avvikelserna överskrids kan kommissionen kräva att leverantören genomför en kompletterande leverans på samma ekonomiska villkor som gällde för den ursprungliga leveransen och inom en andra frist som fastställs av kommissionen. Artikel 22.4, 22.5 och 22.7 gäller i tillämpliga fall.

2. Den faktiskt levererade nettomängden skall fastställas i övertagandeintyget eller leveransintyget.

3. Biståndsmottagaren skall åt leverantören utfärda ett övertagandeintyg innehållande de uppgifter som är upptagna i bilaga III. Detta intyg skall utfärdas utan dröjsmål efter det att varan har ställts till förfogande på det fastställda leveransstadiet och efter att leverantören till biståndsmottagaren har överlämnat originalet av det slutgiltiga normenlighetsintyget samt ursprungsintyget, proformafakturan med uppgift om varuvärdet och angivande av att varan överlåts gratis till biståndsmottagaren samt, i tillämpliga fall, de dokument som nämns i artiklarna 14 och 15.

Kontrollorganet skall ge allt erforderligt bistånd för att skaffa fram detta intyg.

4. Om biståndsmottagaren inte har utfärdat något övertagandeintyg inom 15 dagar från mottagandet av de dokument som nämns i punkt 3, skall kontrollorganet åt leverantören, på dennes skriftliga och motiverade begäran, inom fem arbetsdagar utfärda ett leveransintyg med de uppgifter som anges i bilaga III.

KAPITEL IV

Betalningsvillkor och villkor för frisläppande av garanti

Artikel 18

1. Det belopp som skall betalas till leverantören skall högst vara lika med anbudsbeloppet, som i tillämpliga fall skall ökas med kostnaderna enligt artikel 19 och reduceras med avdragen enligt punkt 3, de innehållna beloppen enligt artikel 22.8, de extra kontrollkostnaderna enligt artiklarna 12-16 eller de kostnader som uppstått på grund av åtgärderna enligt artikel 13.4.

När anbudsinfordran avser leverans av största möjliga mängder av en viss vara, skall det belopp som skall betalas högst vara det som anges i meddelandet om anbudsinfordran, dock utan att detta påverkar tillämpningen av ovannämnda avdrag, innehållna belopp eller kostnader eller av betalningen för kostnaderna enligt artikel 19.

2. Betalningen skall ske för den nettomängd som anges i övertagandeintyget eller leveransintyget. Om övertagandeintyget inte stämmer överens med det slutgiltiga normenlighetsintyget, skall det senare ha företräde och ligga till grund för betalningen.

3. Om den varukvalitet, det emballage eller den märkning som konstaterats på leveransstadiet inte uppfyller de fastställda föreskrifterna men ändå inte har hindrat övertagandet av varorna eller utfärdandet av ett leveransintyg, kan kommissionen göra avdrag vid fastställandet av det belopp som skall betalas. Tillämpande av avdragsförfarande mot en leverantör kan medföra att artikel 2.2 tillämpas.

4. Vid leverans fritt lossningshamn eller fritt bestämmelseort kan på anmodan av leverantören ett förskott utbetalas på högst 90 % av anbudsbeloppet antingen

a) i proportion till de delmängder som godkänts som överensstämmande och för vilka kontrollorganet har utfärdat ett preliminärt normenlighetsintyg, eller

b) för den totala kvantitet för vilken kontrollorganet har utfärdat ett preliminärt normenlighetsintyg.

Oberoende av hur många delförskott som utbetalats för ett visst parti, skall kommissionen göra enbart en slutbetalning per parti, såvida det inte föreligger extraordinära omständigheter som godkänts av kommissionen.

5. Utbetalningen av det belopp som skall betalas skall göras på leverantörens anmodan, som skall inges i två exemplar:

Anmodan om utbetalning av totalbeloppet eller slutbetalningen skall vara åtföljd av följande handlingar:

a) En faktura utställd på det krävda beloppet.

b) Originalet av övertagandeintyget eller leveransintyget.

c) En kopia av det slutgiltiga normenlighetsintyget.

Anmodan om förskottsbetalning skall vara åtföljd av följande handlingar:

a) En faktura utställd på det krävda beloppet.

b) En kopia av det preliminära normenlighetsintyget.

c) En kopia av konossementet, certepartiet eller fraktsedeln.

d) En kopia av försäkringsbrevet.

Förskottet får inte överstiga 90 % av anbudsbeloppet. Förskottet beviljas mot framläggande av en förskottsgaranti till förmån för kommissionen på ett belopp lika med förskottsbeloppet plus 10 %. Denna garanti skall utfärdas i enlighet med artikel 8 andra och tredje styckena. Giltighetstiden för denna garanti måste vara minst ett år och skall kunna förlängas på kommissionens begäran.

Samtliga kopior måste vara undertecknade av leverantören samt vidimerade.

6. Anmodanden om betalning av totalbelopp eller slutbetalning skall inges till kommissionen inom tre månader från datumet för utfärdandet av övertagandeintyget eller leveransintyget. Utom vid fall av force majeure skall en anmodan, som inges efter utgången av denna frist, föranleda att 10 % innehålls av den betalning som skall göras.

7. Betalningen skall ske inom 60 dagar efter det att kommissionen tagit emot den fullständiga anmodan i enlighet med föreskrifterna i punkt 5.

En betalning som sker efter den nämnda fristen, varvid förseningen beror på andra skäl än kompletterande sakkunnigbedömningar eller andra undersökningar, skall föranleda betalning av dröjsmålsränta med den av Europeiska monetära institutet tillämpade månadsräntesatsen, som publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C. Den räntesats som skall tillämpas är den som gäller under den månad då den dag infaller som följer på den dag då fristen i första stycket löper ut. Om förseningen sträcker sig över mer än en månad skall ett medelvärde tillämpas som är viktat efter antalet dagar med respektive månadssats.

Artikel 19

1. Leverantören skall stå för samtliga kostnader som har uppkommit för leveransen på det fastställda leveransstadiet. Kommissionen kan dock efter skriftlig begäran av leverantören ersätta denne för vissa extrakostnader, som kommissionen har räknat fram på grundval av vederbörliga verifikationer, förutsatt att ett övertagandeintyg eller leveransintyg har utfärdats utan förbehåll rörande det kostnadsslag som den begärda kostnadsersättningen avser.

2. Extrakostnaderna, dit inga administrativa kostnader skall räknas, skall omfatta de lagrings-, försäkrings- och finansieringskostnader som leverantören faktiskt betalt i följande fall:

a) Efter en förlängning av leveranstiden som beviljats på biståndsmottagarens begäran.

b) Om det dröjer mer än 30 dagar från leveransdatumet till utfärdandet av mottagnings- eller leveransintyget eller utfärdandet av det slutgiltiga normenlighetsintyget, ifall det sistnämnda utfärdas i efterhand.

3. De godkända lagrings- och försäkringskostnaderna skall ersättas i ecu med omräkning av beloppet från den valuta i vilken betalningen skett och enligt den omräkningskurs som kommissionen tillämpar.

För att kunna godkännas får kostnaderna inte överskrida följande maxbelopp:

- Lagringskostnader: 1 ecu per ton vara och vecka för varor i bulklast och 2 ecu per ton vara och vecka för varor i förpackningar.

- Försäkringskostnader: 0,75 % av varornas värde per år.

Finansieringskostnaderna skall beräknas på följande sätt:

>NUM>A × N × I

>DEN>360

där

A = Beloppet som enligt artikel 18 återstår att betala vid tidpunkten för den omständighet som föranleder betalning av finansieringskostnader.

n = Antalet dagar som den i punkt 2 a nämnda förlängningen omfattar eller antalet dagar som det i punkt 2 b nämnda dröjsmålet omfattar.

i = Räntesatsen enligt artikel 18.7.

4. I undantagsfall kan kommissionen på skriftlig begäran av leverantören ersätta denne för vissa oförutsedda utgifter, förutsatt att dessa utgifter inte kan tillskrivas naturliga brister hos varorna, otillräckligt eller olämpligt emballage, en av leverantören förorsakad leveransförsening, överbelastning i hamnen eller ett förhållande som är förorsakat av en underleverantör.

5. Kommissionen skall gottgöra leverantören på dennes skriftliga begäran när leverantören har befriats från sina skyldigheter, i synnerhet när artiklarna 12.4, 13.5, 14.15, 15.10 och artikel 20 andra stycket tillämpas.

Med undantag av samtliga administrationskostnader skall gottgörelserna täcka dels kostnaderna för lagring, försäkring och finansiering, framräknade enligt punkterna 2 och 3 ovan, dels en kompensationsersättning som fastställts genom en gemensam överenskommelse och som under alla omständigheter kan uppgå till högst 3 % av anbudsbeloppet.

6. Anmodanden om betalning av extrakostnader och oförutsedda utgifter måste vara skilda från de anmodanden som rör betalningen av leveransen och skall inges i två exemplar inom den frist som fastställs i artikel 18.6. Efter utgången av denna frist skall ett avdrag på 10 % tillämpas.

Artikel 20

Om kommissionen efter tilldelningen av leveranskontraktet bestämmer en annan lastningsadress, en annan utskeppnings- eller lossningshamn eller en annan slutlig bestämmelseort än vad som ursprungligen fastställts, eller bestämmer ett annat leveransstadium, skall leverantören leverera varorna till den nya lastningsadressen, den nya hamnen eller den nya slutgiltiga bestämmelseorten eller på det nya leveransstadiet. Kommissionen skall med leverantören avtala den eventuella nedsättningen eller höjningen av de ursprungligen framräknade kostnaderna.

Leverantören kan dock på vederbörligen motiverad begäran befrias från sina skyldigheter.

Artikel 21

Såvida det inte föreligger force majeure, skall leverantören, ifall leveransen, på grund av orsaker som inte kan tillskrivas biståndsmottagaren men väl leverantören, inte sker inom en frist på 30 dagar efter utgången av den fastställda leveranstiden, stå för alla ekonomiska följder av att leveransen helt eller delvis uteblivit. De ekonomiska följderna kan bland annat omfatta kostnader som är direkt relaterade till att leveransen inte har genomförts och som har drabbat biståndsmottagaren, såsom kostnader för överliggetid, kostnader för tomfrakt vid sjö- eller landtransport, kostnader för hyra av lager eller lagringsytor samt hithörande försäkringskostnader.

Dessutom skall kommissionen, under de omständigheter som nämns i första stycket, fastslå att leveransen uteblivit och vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 22

1. Garantierna som utfärdats enligt artiklarna 8, 10.2 och 18.5 skall alltefter fall frisläppas eller förverkas enligt de villkor som anges i punkterna 2-8.

2. Anbudsgarantin skall frisläppas

a) skriftligen eller genom skriftlig telekommunikation från kommissionen, ifall anbudet inte är giltigt eller inte blivit antaget, eller ifall ingen tilldelning skett,

b) när den anbudsgivare som utsetts till leverantör har utfärdat leveransgarantin eller dragit tillbaka sitt anbud i enlighet med artikel 9.4.

Garantin skall förverkas om leverantören inte har lagt fram leveransgarantin inom tio arbetsdagar efter tilldelningen av leveranskontraktet. Garantin skall likaledes förverkas i det fall då anbudsgivaren drar tillbaka sitt anbud med tillämpning av artikel 7.11.

3. Leveransgarantin skall frisläppas i sin helhet skriftligen eller genom skriftlig telekommunikation från kommissionen när leverantören

a) har lagt fram förskottsgarantin enligt artikel 18.5 tredje stycket,

b) har genomfört leveransen med uppfyllande av alla sina skyldigheter,

c) har blivit befriad från sina skyldigheter med tillämpning av artiklarna 12.4, 13.5, 14.15, 15.10 samt artikel 20 andra stycket,

d) inte har genomfört leveransen på grund av fall av force majeure som erkänts av kommissionen.

4. Med undantag av fall av force majeure, skall, utan att tillämpningen av punkt 8 påverkas, leveransgarantin förverkas kumulativt i följande fall:

a) Med 10 % av värdet på de mängder som inte levererats, utan att det påverkar tillämpningen av de tillåtna avvikelser som nämns i artikel 17.1.

b) Med 20 % av det i anbudet angivna totalbeloppet för sjötransporten, ifall det fartyg leverantören har befraktat inte uppfyller villkoren i artikel 14.3.

c) 0,2 % av värdet på de mängder som levererats efter fristens utgång, för varje dags försening, eller, i tillämpliga fall och under förutsättning att detta är föreskrivet i meddelandet om anbudsinfordrad, 0,1 % för varje dags förtida leverans.

De förverkanden som nämns i punkterna a och c skall inte tillämpas när de konstaterade bristerna inte kan tillskrivas leverantören.

5. Förskottsgarantin skall frisläppas i sin helhet på samma sätt som leveransgarantin i de fall som nämns i punkt 3b och 3c.

Den skall förverkas partiellt med tillämpning av föreskrifterna i punkt 4 i denna artikel i tillämpliga delar.

6. Leveransgarantin eller förskottsgarantin skall förverkas i sin helhet när kommissionen i enlighet med artikel 21 konstaterar att leveransen har uteblivit.

7. Leveransgarantin eller förskottsgarantin skall frisläppas i överensstämmelse med de mängder för vilka rätten till utbetalning av slutbetalningsbeloppet har fastställts. Garantin skall förverkas för de övriga mängderna.

8. Kommissionen skall dra av de garantibelopp som förverkats med tillämpning av punkterna 4, 5 och 6, från det slutbelopp som skall betalas. Leveransgarantin respektive förskottsgarantin skall då frisläppas samtidigt i sin helhet.

KAPITEL V

Avslutande bestämmelser

Artikel 23

Kommissionen bedömer de fall av force majeure som kan vara orsaken till att en leverans har uteblivit eller till att leverantören inte har uppfyllt en skyldighet som åligger honom.

De kostnader, som uppkommer till följd av ett fall av force majeure som erkänts av kommissionen, skall belasta kommissionen.

Artikel 24

Europeiska gemenskapens domstol är behörig att avgöra varje tvist som följer av uppfyllandet, det bristande uppfyllandet eller tolkningen av villkoren för leveranser som utförs i enlighet med denna förordning.

Artikel 25

För frågor som inte regleras i denna förordning skall belgisk rätt vara tillämplig.

Artikel 26

Förordning (EEG) nr 2200/87 skall upphöra att gälla.

Den gäller dock fortfarande för leveranser för vilka meddelandet om anbudsinfordran offentliggjordes innan denna förordning trädde i kraft.

Hänvisningar till den förordning som upphävs skall betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 27

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 1997.

På kommissionens vägnar

João DE DEUS PINHEIRO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EGT L 204, 25.7.1987, s. 1.

(3) EGT L 81, 28.3.1991, s. 108.

(4) EGT L 319, 12.12.1994, s. 20.

(5) EGT L 121, 17.5.1979, s. 1.

(6) EGT L 378, 31.12.1986, s. 1.

(7) EGT L 378, 31.12.1986, s. 4.

(8) EGT L 378, 31.12.1986, s. 14.

(9) EGT L 378, 31.12.1986, s. 21.

BILAGA I

MEDDELANDE OM ANBUDSINFORDRAN

1. Biståndsaktion nr (i tillämpliga fall flera nummer per parti)

2. Biståndsmottagare (land eller organisation)

3. Biståndsmottagarens representant

4. Bestämmelseland

5. Vara som skall levereras

6. Total mängd (netto i ton)

7. Antal partier (i tillämpliga fall mängd per parti och/eller delparti)

8. Varans egenskaper och kvalitet (enligt offentliggörandet som nämns i artikel 5)

9. Emballage (enligt offentliggörandet som nämns i artikel 5)

10. Etikettering eller märkning (enligt offentliggörandet som nämns i artikel 5)

- språk att använda vid märkning

- tilläggsmärkning

11. Sätt på vilket varan anskaffas (från gemenskapsmarknaden eller interventionslager, i det senare fallet med uppgift om vilket organ som innehar lagret och om det fastställda försäljningspriset, eller från en marknad utanför gemenskapen)

12. Fastställt leveransstadium

13. Alternativt leveransstadium (vid tillämpning av artikel 9.3)

14. a) Utskeppningshamn (se artikel 7.4 och 7.6)

b) Lastningsadress

15. Lossningshamn

16. Bestämmelseort (lagrets adress vid leverans fritt bestämmelseort)

- hamn eller transitlager

- transportväg över land (se artikel 15.4)

17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet

- första leveranstid

- andra leveranstid

18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet

- första leveranstid

- andra leveranstid (se artikel 9.5)

19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12 lokal tid i Bryssel)

- första frist

- andra frist (se artikel 9.5)

20. Anbudsgarantins belopp

21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti

22. Exportbidrag

BILAGA II A

>Start Grafik>

MALL FÖR ANBUDSGIVNING

>Slut Grafik>

BILAGA II B

KOSTNADER SOM ANBUDET SKALL OMFATTA

Listan skall endast ses som vägledning

A. Leverans från fabrik eller fritt fraktförare

1. Priset för varan och förpackning.

2. Kostnader för lastning och stuvning i de transportmedel som biståndsmottagaren ställer till förfogande.

3. Vid leverans fritt fraktförare: kostnaderna för transporten fram till den transportterminal som är angiven i meddelandet om anbudsinfordran.

4. Kostnaderna för tullformaliteterna vid export.

B. Leverans fritt utskeppningshamn

1. Samma kostnader som under A 1 och A 4.

2. Kostnader för lastning och transport till leveransorten och, i tillämpliga fall, kostnader för lossning.

3. Vid leverans i containrar: kostnader för lastning och transport till containerterminal, i staplat skick.

4. Vid spannmålsleveranser skall kostnaderna i tillämpliga fall inkludera kostnader för fyllning på silo, ensilering, förvaring och tömning från silo, lastning, stuvning och trimning (leverans fob stuvat eller fob stuvat och trimmat).

5. Kostnader för vägning, kontroll och analys, när dessa procedurer utförs på initiativ av leverantören (och det inte rör sig om procedurerna enligt artikel 16).

C. Leverans fritt lossningshamn

1. Samma kostnader som under B.

2. Av fartyget erlagda kostnader i hamnen, inklusive kostnader för anlitande av speditör, lastningskostnader och i tillämpliga fall stuvnings- och trimningskostnader.

3. Sjöfrakt.

4. Försäkring.

5. Lossningskostnader i de fall som nämns i artikel 14.7 om det rör sig om en leverans fritt lossat.

D. Leverans fritt bestämmelseort sjövägen

1. Samma kostnader som under C, inklusive lossningskostnaderna under C 5.

2. Kostnader för tulltransitering.

3. Kostnader för omlastning på transportmedel för vidaretransport till den slutliga bestämmelseorten.

4. Kostnader för landtransport till den slutliga bestämmelseorten.

5. Försäkring.

6. Kostnader för inleverans till lager på bestämmelseorten. Vid containerleverans: kostnaderna som nämns i artikel 15.2.

E. Leverans fritt bestämmelseort landvägen

Samma kostnader som under D med undantag av kostnaderna för sjötransport.

BILAGA III

>Start Grafik>

ÖVERTAGANDEINTYG

>Slut Grafik>

Top