Help Print this page 

Document 31997D0872

Title and reference
97/872/EG: Rådets beslut av den 16 december 1997 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet
  • No longer in force
OJ L 354, 30.12.1997, p. 25–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/872/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31997D0872

97/872/EG: Rådets beslut av den 16 december 1997 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 30/12/1997 s. 0025 - 0029


RÅDETS BESLUT av den 16 december 1997 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet (97/872/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget (3) angivna förfarandet, och

med beaktande av följande:

(1) Fördraget föreskriver att gemenskapen skall utarbeta och genomföra en miljöpolitik för gemenskapen och anger de mål och principer som bör vägleda den politiken.

(2) Genom den resolution som rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet antog den 1 februari 1993 (4) fastställdes ett program för gemenskapens politik och verksamhet i fråga om miljön och en hållbar utveckling (femte åtgärdsprogrammet).

(3) Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 30 juni 1982 om olika åtgärder för att förbättra budgetförfarandet (5), måste en rättsakt antas för varje större ny gemenskapsåtgärd innan anslag som införts i budgeten kan användas.

(4) I sitt meddelande till budgetmyndigheten om rättsliga grunder och högsta belopp åtog sig kommissionen att föreslå en rättslig grund för de bidrag som beviljas i budgetpost B4-306 - Medvetenhet och bidrag.

(5) Icke-statliga organisationer som är aktiva inom området för miljöskydd kan bidra till den miljöpolitik för gemenskapen som föreskrivs i artikel 130r i fördraget.

(6) De icke-statliga organisationerna praktiska arbete för att värna miljön och höja medvetandenivån hos allmänheten när det gäller behovet av miljöskydd bör främjas.

(7) Nationella, regionala och lokala icke-statliga organisationers möjligheter att utbyta synpunkter, diskutera problem och möjliga lösningar med avseende på gemenskapsövergripande miljöfrågor bör förbättras.

(8) I det femte åtgärdsprogrammet framgår behovet av att alla berörda aktörer, inbegripet kommissionen och miljöorganisationer som arbetar tillsammans, bör genomföra samordnade åtgärder och dela ansvaret för att förverkliga det mål som utgörs av en hållbar utveckling.

(9) De europeiska icke-statliga organisationerna spelar en viktig roll när det gäller att samordna och kanalisera information och synpunkter till kommissionen om nya och framväxande synsätt, t.ex. på naturskydd och gränsöverskridande miljöproblem som inte kan, eller endast delvis, hanteras på medlemsstatsnivå eller lägre nivå.

(10) I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör därför ett åtgärdsprogram inrättas som främjar de europeiska miljöorganisationernas verksamhet.

(11) Miljöorganisationer använder sig ofta av frivillig arbetskraft och får ofta donationer in natura. Hänsyn får tas till detta särdrag i deras redovisningssystem (upp till 10 % av de kostnader som kan omfattas) vid bedömningen av deras inkomster och kostnader, liksom vid bedömningen av deras ansökningar om ekonomiskt bistånd.

(12) Det ekonomiska stödet bör utformas på ett sådant sätt att hänsyn tas till behovet av öppenhet när det gäller användningen av detta stöd.

(13) Det är viktigt att ange prioriterade verksamhetsområden som gemenskapens program skulle kunna stödja.

(14) Det är nödvändigt att ange detaljerade bestämmelser för gemenskapens ekonomiska stöd enligt programmet.

(15) Åtgärder bör vidtas så att programmet kan fortsätta eller upphöra efter den 31 december 2001.

(16) Ett förfarande bör införas som gör det möjligt att anpassa gemenskapsbiståndet till de olika särdragen i de åtgärder som får stöd.

(17) Det är nödvändigt att fastställa effektiva metoder för kontroll, bedömning och utvärdering och att se till att tänkbara understödstagare och allmänheten informeras på lämpligt sätt.

(18) Mot bakgrund av erfarenheterna under programmets tre första år bör en bedömning göras av dess effektivitet, så att beslut kan fattas om dess fortsättning.

(19) Ett finansiellt referensbelopp, i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995, ingår i detta beslut så länge programmet varar, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter så som de fastställs i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inrättas ett åtgärdsprogram inom gemenskapen för att främja att icke-statliga organisationer skyddar miljön. Programmets allmänna mål skall vara att främja verksamhet som bedrivs av sådana icke-statliga organisationer, som främst är aktiva inom området för miljöskydd på gemenskapsnivå, genom att bidra till att utveckla och genomföra gemenskapens miljöpolitik och miljölagstiftning.

Med miljöorganisationer avses i detta beslut icke-statliga, oberoende och icke-vinstgivande organisationer, som främst är verksamma inom området för miljöskydd och som har ett miljömål inriktat på allmänhetens bästa.

Artikel 2

1. De verksamhetsområden som kan omfattas av gemenskapens ekonomiska bistånd anges i bilagan.

2. Ekonomiskt stöd från gemenskapen får ges till verksamhet som är av intresse för gemenskapen, som väsentligt bidrar till att vidareutveckla och genomföra gemenskapens miljöpolitik och miljölagstiftning och som följer de principer som ligger till grund för det femte åtgärdsprogrammet.

Det bistånd som hänvisas till i stycke 1 skall särskilt gälla miljöorganisationernas kampanjer och åtgärder för att öka medvetenheten, deras infrastruktur för information och dokumentation, demonstrationsprojekt och samordningsaktiviteter som initieras av organisationerna själva.

Artikel 3

1. Kommissionen skall bestämma vilka verksamheter som skall prioriteras vid genomförandet inom de verksamhetsområden som anges i bilagan.

2. Den verksamhet som hänvisas till i punkt 1 skall väljas ut på grundval av allmänna kriterier som t.ex.

- kostnadseffektivitet,

- varaktig multiplikatoreffekt på europeisk nivå,

- effektivt och välavvägt samarbete mellan alla deltagare med avseende på verksamhetsplanering, genomförande av verksamheten och ekonomiskt deltagande,

- bidrag till en multinationell strategi och i synnerhet till gränsöverskridande samarbete inom gemenskapen och, i tillämpliga fall, samarbete med grannländer.

3. Kommissionen skall ange ytterligare kriterier för att välja ut de verksamheter som skall finansieras.

Artikel 4

Ekonomiskt bistånd skall bestå av ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen till verksamhet om bedrivs av miljöorganisationer. Ekonomiskt bidrag för att täcka administrativa kostnader kommer endast att övervägas för icke-statliga organisationer som arbetar på europeisk nivå inom ramen för sina allmänna arbetsprogram.

Artikel 5

Kommissionen skall säkerställa sammanhållning och överensstämmelse mellan gemenskapsåtgärder och gemenskapsprojekt som genomförs inom ramen för detta program och andra gemenskapsprogram och gemenskapsinitiativ samt säkerställa att dessa kompletterar varandra.

Artikel 6

1. Detta program skall inledas den 1 januari 1998 och avslutas den 31 december 2001.

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av detta program under tiden 1998-2001 skall vara 10,6 miljoner ecu.

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

2. Nivån på gemenskapens totala bistånd får i princip inte överstiga 50 % av den budgeterade verksamheten och de administrativa kostnader som nämns i artikel 4.

3. Gemenskapsbiståndet skall avse verksamhet som skall äga rum under det år för vilket det ekonomiska bidraget beviljas eller under det år som följer.

Oavlönat arbete eller donationer in natura får, om de dokumenteras ordentligt, räknas in med upp till 10 % av de totala kostnader som kan omfattas när miljöorganisationernas inkomster och kostnader bestäms.

4. För att kunna få ett bidrag som överstiger 150 000 ecu måste den icke-statliga organisationens bokföring för de senaste två åren ha godkänts av en godkänd revisor, och bokföringen för den period då bidraget används måste också ha godkänts av en godkänd revisor. För att kunna få ett bidrag som understiger 150 000 ecu måste den icke-statliga organisationen för de senaste två åren ha en bokföringsform som är erkänd av kommissionen, och dess bokföring måste fortsätta att ha denna form under den period då bidraget används.

Artikel 7

1. Kommissionen skall offentliggöra ett meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning om de prioriterade verksamheter som kan finansieras med en detaljerad beskrivning av kriterier för urval och beviljande samt ansöknings- och godkännandeförfarande.

2. Förslag om verksamhet som kan finansieras skall lämnas in till kommissionen av miljöorganisationer, som arbetar på europeisk nivå och främjar miljöskyddsåtgärder av särskilt intresse för gemenskapen.

3. Inbjudan att lämna förslag om verksamhet enligt detta program skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning varje år före den 31 januari. Efter en bedömning av förslagen skall kommissionen senast den 31 maj besluta om vilka verksamheter den kommer att finansiera. Beslutet skall ligga till grund för ett avtal som reglerar deltagarnas rättigheter och skyldigheter och som sluts med de understödstagare som ansvarar för genomförandet.

4. Det ekonomiska biståndets belopp, ekonomiska förfaranden och kontroller samt alla tekniska villkor som krävs för att biståndet skall beviljas skall avgöras på grundval av understödstagarens allmänna arbetsprogram, särskilt med hänsyn till den godkända verksamhetens art och utformning och skall anges i det avtal som sluts med understödstagarna.

Artikel 8

1. För att säkerställa att de miljöorganisationer som får ekonomiskt bistånd från gemenskapen genomför verksamheten på ett framgångsrikt sätt, skall kommissionen vidta nödvändiga åtgärder för att

- kontrollera att den verksamhet som kommissionen har fått förslag om har genomförts på ett riktigt sätt,

- förebygga och vidta åtgärder mot oegentligheter,

- återkräva belopp som erhållits felaktigt på grund av missbruk eller oaktsamhet.

2. Utan att det påverkar den granskning som revisionsrätten utför i enlighet med artikel 188c i fördraget eller varje kontroll som utförs i enlighet med artikel 209c i samma fördrag, får kommissionens tjänstemän och andra anställda genomföra kontroller på plats, inklusive stickprovskontroller, av verksamhet som finansieras enligt detta program.

Kommissionen skall i förväg informera understödstagaren om varje kontroll på plats, såvida det inte finns goda skäl att misstänka bedrägeri och/eller felaktig användning.

3. Den understödstagare som erhåller ekonomiskt bistånd skall hålla alla verifikationer som avser verksamhetsutgifter tillgängliga för kommissionen under en period av fem år efter den sista utbetalningen för verksamheten.

Artikel 9

1. Kommissionen får sänka, tillfälligt inställa eller återkräva det ekonomiska biståndsbelopp som beviljats för en verksamhet, om den upptäcker oegentligheter eller om det visar sig att verksamheten, utan kommissionens godkännande, har genomgått en större förändring som strider mot målen för de villkor som ställts upp för verksamheten.

2. Om fristerna inte har iakttagits eller om verksamheten utvecklas så att endast en del av det tilldelade ekonomiska biståndet är berättigat, skall kommissionen begära att understödstagaren yttrar sig inom en viss tid. Om understödstagarens svar inte är tillfredsställande, får kommissionen avbryta utbetalningen av det återstående ekonomiska biståndet och begära omedelbar återbetalning av de belopp som redan har betalats ut.

3. Belopp som felaktigt betalats ut skall återbetalas till kommissionen. Ränta får utgå på belopp som inte betalas tillbaka i tid. Kommissionen skall föreskriva detaljerade regler för genomförandet av denna punkt.

Artikel 10

1. Kommissionen skall säkerställa att gemenskapsfinansierade verksamheter kontrolleras på ett effektivt sätt. Denna kontroll skall ske på grundval av rapporter i enlighet med de förfaranden som kommissionen och understödstagaren har enats om och den skall även omfatta stickprov.

2. Understödstagaren skall lämna en rapport till kommissionen om verksamheten inom tre månader efter det att den har avslutats. Kommissionen skall avgöra hur denna rapport skall utformas och vad den skall innehålla.

Artikel 11

En förteckning över de understödstagare och den verksamhet som skall finansieras genom detta program skall, tillsammans med det tilldelade beloppet, offentliggöras varje år i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 12

1. Kommissionen skall varje år till Europaparlamentet och rådet rapportera om hur långt genomförandet av detta program har fortskridit.

2. Senast den 31 december 2000 skall kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av programmet under de första tre åren och vid behov föreslå ändringar för att fortsätta eller inte fortsätta programmet.

Rådet skall, i enlighet med fördraget besluta om programmets fortsättning efter den 1 januari 2002.

Artikel 13

Detta beslut skall tillämpas under en fyraårsperiod från och med den 1 januari 1998.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1997.

På rådets vägnar

J. LAHURE

Ordförande

(1) EGT C 104, 3.4.1997, s. 11 och EGT C 104, 3.4.1997, s. 15.

(2) EGT C 204, 15.7.1996, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 13 november 1996 (EGT C 362, 2.12.1996, s. 130), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 april 1997 (EGT C 188, 19.6.1997, s. 1) samt Europaparlamentets beslut av den 18 september 1997 (EGT C 304, 6.10.1997, s. 107).

(4) EGT C 138, 17.5.1993, s. 1.

(5) EGT C 194, 28.7.1982, s. 1.

BILAGA

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GEMENSKAPEN FÖR ATT FRÄMJA ICKE-STATLIGA ORGANISATIONER SOM ÄR AKTIVA FRÄMST INOM MILJÖOMRÅDET

>Plats för tabell>

Top