Help Print this page 

Document 31996D0391

Title and reference
96/391/EG: Rådets beslut av den 28 mars 1996 om fastställandet av en serie åtgärder for att skapa en gynnsammare situation för utbyggnad av transeuropeiska nät inom energisektorn
  • No longer in force
OJ L 161, 29.6.1996, p. 154–155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/391/oj
Multilingual display
Text

31996D0391

96/391/EG: Rådets beslut av den 28 mars 1996 om fastställandet av en serie åtgärder for att skapa en gynnsammare situation för utbyggnad av transeuropeiska nät inom energisektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 29/06/1996 s. 0154 - 0155


RÅDETS BESLUT av den 28 mars 1996 om fastställandet av en serie åtgärder for att skapa en gynnsammare situation för utbyggnad av transeuropeiska nät inom energisektorn (96/391/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 129d tredje stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighed med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (4), och

med beaktande av följande:

Skapandet av en gynnsammare situation för utbyggnad av transeuropeiska energinät är en av huvudlinjerna för åtgärder enligt artikel 129c i fördraget, och föreskrivs i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1254/96/EG av den 5 juni 1996 om att upprätta en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn (5).

Om en inre energimarknad skall uppnås krävs det att olika initiativ tas med i en övergripande energistrategi, som inte enbart anger gemenskapens huvudsakliga kriterier och mål på detta område, utan också speciellt fastställer villkoren för en liberalisering av marknaden för energiprodukter.

Upprättandet och utvecklingen av transeuropeiska nät inom energisektorn måste bidra till minskade kostnader för energiförsörjning och följaktligen också till förnyad ekonomisk tillväxt, utveckling av sysselsättningen och förbättrad konkurrenskraft för den europeiska ekonomin.

Skapandet av en sådan gynnsam situation bör huvudsakligen syfta till att stimulera tekniskt samarbete mellan dem som ansvarar för näten samt underlätta genomförandet av de tillståndsförfaranden som tillämpas i medlemsstaterna för energinätprojekt i syfte att förkorta handläggningstiderna.

För att påskynda genomförandet av projekt av gemensamt intresse enligt beslut nr 1254/96/EG, måste gemenskapen, enligt bestämmelserna i rådets förordning om de allmänna regler för gemenskapens ekonomiska stöd på området för transeuropeiska nät, kunna stödja ekonomiska ansträngningar till förmån för dessa projekt.

Andra finansiella instrument som gemenskapen förfogar över, som strukturfonderna, Europeiska investeringsfonden, Europeiska investeringsbankens åtgärder samt olika program till förmån för tredje land skulle, i vissa fall på ett avgörande sätt, kunna bidra till genomförandet av projekt av gemensamt intresse enligt beslut nr 1254/96/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut anger vilka åtgärder som skall genomföras för att skapa en gynnsammare situation för att genomföra projekt av gemensamt intresse rörande transeuropeiska energinät och för att åstadkomma dessa näts driftskompatibilitet på gemenskapsnivå.

Artikel 2

1. För att bidra till att skapa en gynnsammare situation för utbyggnad av transeuropeiska energinät skall gemenskapen lägga största vikt vid och i den utsträckning som krävs gynna

- genomförandet av tekniska samarbetsprojekt mellan de organ som ansvarar för de transeuropeiska energinäten och som medverkar till att kopplingarna för den europeiska samtrafikförmågan som avses i artikel 2 i beslut nr 1254/96/EG, fungerar korrekt,

- samarbetet mellan medlemsstaterna genom ömsesidigt samråd för att underlätta tillståndsförfarandena för projekt rörande transeuropeiska energinät i syfte att förkorta handläggningstiderna.

2. Kommissionen skall, i nära samarbete med berörda medlemsstater, ta alla nödvändiga initiativ för att främja samordningen av de verksamheter som anges i punkt 1.

Artikel 3

För att bidra till att skapa en gynnsammare ekonomisk situation för en utbyggnad av de transeuropeiska energinäten, skall gemenskapen

1. kunna tillhandahålla ekonomiskt stöd till åtgärder rörande transeuropeiska energinät. Dessa åtgärder skall fastställas av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens ekonomiska stöd på området för transeuropeiska nät, och

2. beakta projekt av gemensamt intresse enligt beslut nr 1254/96/EG vid ingripanden via fonder, instrument och ekonomiska program som är tillämpliga på dessa nät, med respekt för de regler och målsättningar som är specifika för dessa.

Artikel 4

Vid genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 2 skall kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 9.1 i beslut nr 1254/96/EG enligt förfarandet i punkterna 2 och 3 i samma artikel.

Artikel 5

Vartannat år skall kommissionen utarbeta en rapport över hur beslutet genomförts och rapporten skall överlämnas till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 mars 1996.

På rådets vägnar

A. CLO

Ordförande

(1) EGT nr C 72, 10.3.1994, s. 15.

(2) EGT nr C 195, 18.7.1994, s. 33.

(3) EGT nr C 217, 6.8.1994, s. 26.

(4) Yttrande av Europaparlamentet den 18 maj 1995 (EGT nr C 151, 19.6.1995, s. 232). Rådets gemensamma ståndpunkt av den 29 juni 1995 (EGT nr C 216, 21.8.1995, s. 38) och Europaparlamentets beslut av den 26 oktober 1995 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) Se sida 147 i denna tidning.

Top