Help Print this page 

Document 31993R1764

Title and reference
Rådets förordning (EEG) nr 1764/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 om ekonomiskt stöd till vissa länder i Central- och Östeuropa
  • In force
OJ L 162, 3.7.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 212 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 212 - 212
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 16 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 16 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 16 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 16 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 16 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 16 - 16
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 16 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 16 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 16 - 16

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1764/oj
Multilingual display
Text

31993R1764

Rådets förordning (EEG) nr 1764/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 om ekonomiskt stöd till vissa länder i Central- och Östeuropa

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 162 , 03/07/1993 s. 0001 - 0001
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0212
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0212


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1764/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 om ekonomiskt stöd till vissa länder i Central- och Östeuropa

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Förordning (EEG) nr 3906/89(3) föreskriver ekonomisk och humanitär hjälpverksamhet till stöd för den ekonomiska och sociala reformprocessen i vissa länder i Central- och Östeuropa.

I bilagan till denna förordning finns en förteckning över de länder som kan komma i fråga a om att få sådant stöd.

Tjeckoslovakien upplöstes den 1 januari 1993 och samtidigt bildades de två nya suveräna republikerna Tjeckien och Slovakien.

Bilagan till förordning (EEG) nr 3906/89 bör ändras för att trygga ett fortsatt stöd enligt denna förordning för de nya republikerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EEG) nr 3906/89 skall ändras på följande sätt:

1. Följande länder skall införas: Tjeckien och Slovakien.

2. Hänvisningen till Tjeckoslovakien skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 30 juni 1993.

På rådets vägnar

S. BERGSTEIN

Ordförande

(1) EGT nr C 110, 20.4.1993, s. 16.

(2) EGT nr C 176, 28.6.1993.

(3) EGT nr L 375, 23.12.1989, s. 11, senast ändrad genom

förordning (EEG) nr 2334/92 (EGT nr L 227, 11.8.1992, s. 1).

Top