Help Print this page 

Document 31992R2334

Title and reference
Rådets förordning (EEG) nr 2334/92 av den 7 augusti 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 så att det ekonomiska stödet utökas till att omfatta även Slovenien
  • No longer in force
OJ L 227, 11.8.1992, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 268 - 268
Special edition in Swedish: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 268 - 268
Special edition in Czech: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 189 - 189
Special edition in Estonian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 189 - 189
Special edition in Latvian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 189 - 189
Special edition in Lithuanian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 189 - 189
Special edition in Hungarian Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 189 - 189
Special edition in Maltese: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 189 - 189
Special edition in Polish: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 189 - 189
Special edition in Slovak: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 189 - 189
Special edition in Slovene: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 189 - 189

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2334/oj
Multilingual display
Text

31992R2334

Rådets förordning (EEG) nr 2334/92 av den 7 augusti 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 så att det ekonomiska stödet utökas till att omfatta även Slovenien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 227 , 11/08/1992 s. 0001 - 0001
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 19 s. 0268
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 19 s. 0268


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2334/92 av den 7 augusti 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 så att det ekonomiska stödet utökas till att omfatta även Slovenien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 3906/89(3) ges föreskrifter om ekonomisk och humanitär hjälp till stöd för den ekonomiska och sociala reformprocessen i ett antal central- och östeuropeiska länder.

De länder som är berättigade till sådan hjälp är förtecknade i bilagan till denna förordning.

Som följd av att Slovenien blivit självständigt skall denna nya stat tas med i förteckningen över länder som kan komma i fråga, så att landet även fortsättningsvis kan få hjälp enligt de regler som anges i förordning (EEG) nr 3906/89 och som sedan den 17 september 1990 utvidgats till att omfatta Jugoslavien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande land skall tas med i bilagan till förordning (EEG) nr 3906/89: SLOVENIEN.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 1992.

På rådets vägnar

N. LAMONT

Ordförande

(1) EGT nr C 120, 12.5.1992, s. 26.

(2) Yttrande avgivet den 9 juli 1992.

(3) EGT nr L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3800/91 (EGT nr L 357, 28.12.1991, s. 10).

Top