Help Print this page 

Document 32014R1351

Title and reference
Rådets förordning (EU) nr 1351/2014 av den 18 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 692/2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol
  • In force
OJ L 365, 19.12.2014, p. 46–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1351/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 365/46


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1351/2014

av den 18 december 2014

om ändring av förordning (EU) nr 692/2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/386/Gusp av den 23 juni 2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 692/2014 (2) ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/386/Gusp, i synnerhet restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol och för tillhandahållande av finansiering eller finansiellt stöd i samband med import av sådana varor, liksom begränsningar av handel och investeringar avseende infrastrukturprojekt inom områdena transport, telekommunikation och energi samt avseende exploatering av olja, gas och mineralresurser.

(2)

I överensstämmelse med Förenta nationernas generalförsamlings resolution 68/262 av den 27 mars 2014 betraktas Krim och Sevastopol fortsatt som en del av Ukraina. Rådet (utrikes frågor) upprepade på nytt vid sitt möte den 17 och 18 november 2014 att EU fördömer den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol och inte kommer att erkänna denna.

(3)

Den 18 december 2014 antog rådet beslut 2014/933/Gusp (3) om ändring av beslut 2014/386/Gusp i syfte att införa ett förbud mot alla utländska investeringar i Krim och Sevastopol. I det beslutet föreskrivs också ett förbud mot tjänster som har direkt anknytning till förbudet mot investeringar och tjänster som har anknytning till turismverksamhet, bl.a. på sjöfartsområdet, samt inom områdena transport, telekommunikation, energi och exploatering av olja, gas och mineralresurser i Krim eller Sevastopol. Det gällande förbudet mot export av varor och teknik inom områdena transport, telekommunikation, energi och exploatering av olja, gas och mineralresurser utvidgas.

(4)

För att minimera effekterna av sådana restriktiva åtgärder för ekonomiska aktörer och för civilbefolkningen i Krim eller Sevastopol bör undantag och övergångsperioder föreskrivas.

(5)

Vid tillämpning av denna föroordning bör platsen för användning av varor och teknik fastställas utifrån en bedömning av objektiva faktorer, inbegripet, men inte uteslutande, transportens destination, postnummer för leverans, uppgifter om platsen för förbrukning och en dokumenterad uppgift från importören. Begreppet plats för användning bör gälla för varor eller teknik som kontinuerligt används i Krim eller Sevastopol.

(6)

Förbuden och restriktionerna i denna förordning kan inte tolkas så att de innebär förbud mot eller restriktioner avseende transitering genom Krims eller Sevastopols territorium som utförs av fysiska eller juridiska personer från unionen eller enheter från unionen.

(7)

Förbuden och begränsningarna i denna förordning gäller inte för bedrivande av legitim affärsverksamhet med enheter utanför Krim eller Sevastopol som verkar i Krim eller Sevastopol i de fall där det saknas rimliga skäl att fastställa att de berörda varorna och tjänsterna är avsedda för användning i Krim eller Sevastopol eller i de fall där berörda investeringar inte är avsedda för företag eller dotterföretag eller anknutna företag under deras kontroll i Krim eller Sevastopol.

(8)

Förbudet att tillhandahålla tjänster med direkt anknytning till turismverksamhet, inbegripet kryssningstjänster, kan inte tolkas så att det omfattar tjänster som avser sjösäkerhet, sjöfartsskydd och sjönöd, såsom underhåll, reparationer, e-identifiering och kommunikationssystem eller försäkringar.

(9)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga till följd av antagandet av beslut 2014/933/Gusp, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater. Förordning (EU) nr 692/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 692/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande led läggas till:

”h)    enhet i Krim eller Sevastopol : Enheter som har sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga driftsställe i Krim eller Sevastopol, dotterbolag eller anknutna bolag under deras kontroll i Krim eller Sevastopol, samt filialer eller andra enheter som är verksamma i Krim eller Sevastopol.

i)    investeringstjänster : följande tjänster och verksamheter:

i)

mottagande och överföring av beställningar som avser ett eller flera finansiella instrument,

ii)

utförande av beställningar för klienters räkning,

iii)

handel för egen räkning,

iv)

portföljförvaltning,

v)

investeringsrådgivning,

vi)

garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande,

vii)

placering av finansiella instrument utan ett fast åtagande,

viii)

alla tjänster i samband med upptagande till handel på en reglerad marknad eller handel på en multilateral handelsplattform.

j)    rederier inom unionen : begrepp med samma betydelse som rederier inom gemenskapen enligt definitionen i artikel 2.2 a och b i rådets förordning (EEG) 3577/92 (4).

(4)  Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7).”"

2.

Artiklarna 2a, 2b, 2c och 2d ska ersättas med följande:

”Artikel 2a

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

förvärva eller utvidga befintliga ägarintressen i fast egendom som är belägen i Krim eller Sevastopol,

b)

förvärva nya eller utvidga befintliga ägarintressen eller kontrollen av enheter i Krim eller Sevastopol, inbegripet förvärv inklusive förvärv av hela sådana enheter eller förvärv av andelar eller andra värdepapper förbundna med ett ägarintresse,

c)

bevilja eller delta i ett arrangemang för att bevilja lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till en enhet i Krim eller och Sevastopol, eller med det dokumenterade ändamålet att finansiera en sådan enhet,

d)

upprätta samriskföretag i Krim eller Sevastopol eller med enheter i Krim eller Sevastopol,

e)

tillhandahålla investeringstjänster med direkt anknytning till sådana verksamheter som avses i leden a–d.

2.   Förbuden och begränsningarna i denna artikel gäller inte för bedrivande av legitim affärsverksamhet med enheter utanför Krim eller Sevastopol i de fall där berörda investeringar inte är avsedda för enheter i Krim eller Sevastopol.

3.   Förbuden i punkt 1 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt ett avtal som ingåtts före den 20 december 2014, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av ett sådant avtal, under förutsättning att den behöriga myndigheten har underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.

Artikel 2b

1.   Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som förtecknas i bilaga II

a)

till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Krim eller Sevastopol, eller

b)

för användning i Krim eller Sevastopol,

Bilaga II ska innehålla vissa varor och viss teknik som är lämpad för användning inom följande nyckelområden:

i)

Transport.

ii)

Telekommunikation.

iii)

Energi.

iv)

Prospektering, utforskning och produktion av olja, gas och mineralresurser.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som har anknytning till varor och teknik som förtecknas i bilaga II eller som har anknytning till tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana produkter, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Krim eller Sevastopol eller för användning i Krim eller Sevastopol,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd som har anknytning till varor och teknik som förtecknas i bilaga II till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Krim eller Sevastopol eller för användning i Krim eller Sevastopol.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2, när de avser punkt 1 b, gäller inte i de fall där det saknas rimliga skäl att fastställa att varorna eller tekniken eller tjänsterna enligt punkt 2 ska användas i Krim eller Sevastopol.

4.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte påverka uppfyllandet av, fram till och med den 21 mars 2015, en förpliktelse enligt ett avtal som ingåtts före den 20 december 2014 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att den behöriga myndigheten har underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.

Artikel 2c

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlings-, bygg- eller ingenjörstjänster som har direkt samband med infrastruktur i Krim eller Sevastopol i de sektorer som avses i artikel 2b.1, och som fastställts på grundval av bilaga II, oavsett var varorna och tekniken har sitt ursprung.

2.   Förbuden i punkt 1 ska till och med den 21 mars 2015 inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt ett avtal som ingicks före den 20 december 2014,eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av ett sådant avtal.

3.   Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 2d

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla tjänster med direkt anknytning till turismverksamhet i Krim eller Sevastopol.

2.   Det ska i synnerhet vara förbjudet för fartyg som tillhandahåller kryssningstjänster, att löpa in i eller lägga till i en hamn i Krim som förtecknas i bilaga III. Detta förbud gäller fartyg som för en medlemsstats flagg eller fartyg som ägs eller står under operativ kontroll av rederier inom unionen, eller fartyg för vilka ett rederi inom unionen har tagit ett övergripande ansvar för driften.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas när ett fartyg löper in i eller lägger till i en av de hamnar som förtecknas i bilaga III av hänsyn till sjösäkerheten i en nödsituation. Den behöriga myndigheten ska underrättas om det relevanta fallet då ett fartyg löpt in eller lagt till i hamn. inom fem arbetsdagar.

4.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt ett avtal eller biavtal som ingåtts före den 20 december 2014, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, underförutsättning att den behöriga myndigheten har underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.

Artikel 2e

1.   De behöriga myndigheterna får, på de villkor som de anser lämpliga, bevilja tillstånd i samband med de verksamheter som avses i artiklarna 2a.1 och 2b.2, och de varor och den teknik som avses i artikel 2b.1, under förutsättning att de

a)

är nödvändiga för officiella ändamål vid konsulära beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt och som är belägna i Krim eller Sevastopol,

b)

har samband med projekt som uteslutande är till stöd för sjukhus, eller andra offentliga vårdinrättningar som tillhandahåller sjukvård eller civila offentliga utbildningsinrättningar i Krim eller Sevastopol, eller

c)

är anordningar eller utrustning för medicinskt bruk.

2.   De behöriga myndigheterna får också, på de villkor som de anser lämpliga, bevilja tillstånd med avseende på de verksamheter som avser i artiklarna 2a.1, förutsatt att transaktionen är avsedd för underhåll för att säkerställa säkerheten hos existerande infrastruktur

3.   De behöriga myndigheterna får också, på de villkor som de finner lämpliga, bevilja tillstånd med avseende på de verksamheter som avses i 2a.1 och 2b.2, och för de varor och den teknik som avses i artikel 2b.1, och för det tjänster som avses i artikel 2c, när försäljning, leverans, överföring eller export av produkterna eller utförande av dessa verksamheter är nödvändig för att i ett brådskande läge förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet, inbegripet befintlig infrastrukturs säkerhet, eller för miljön. I vederbörligen motiverade brådskande fall får försäljning, leverans, överföring eller export ske utan förhandstillstånd, under förutsättning att exportören inom fem arbetsdagar efter det att försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten har ägt rum meddelar den behöriga myndigheten detta, med uppgift om relevant motivering för att försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten har skett utan förhandstillstånd.

Kommissionen och medlemsstaterna ska informera varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med den här punkten och dela alla annan relevant information som de har tillgång till.”

3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt, inbegripet indirekt, delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som fastställs i denna förordning.”

4.

Bilagorna II och III ska utgå.

5.

Bilagorna I och II till den här förordningen ska läggas till som bilaga II respektive bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  EUT L 183, 24.6.2014, s. 70.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 692/2014 av den 23 juni 2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol (EUT L 183, 24.6.2014, s. 9).

(3)  Rådet beslut 2014/933/Gusp av den 18 december 2014 om ändring av beslut 2014/386/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol (se sidan 152 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

”BILAGA II

Förteckning över varor och teknik som avses i artikel 2b

Kapitel/KN-nummer

Produktbeskrivning

Kapitel 25

SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT

Kapitel 26

MALM, SLAGG OCH ASKA

Kapitel 27

MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMINÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER

Kapitel 28

OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER

Kapitel 29

ORGANISKA KEMIKALIER

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

3826 00

Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Kapitel 72

Järn och stål

Kapitel 73

Varor av järn eller stål

Kapitel 74

Koppar och varor av koppar

Kapitel 75

Nickel och varor av nickel

Kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium

Kapitel 78

Bly och varor av bly

Kapitel 79

Zink och varor av zink

Kapitel 80

Tenn och varor av tenn

Kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

8207 13 00

VERKTYG FÖR BERG- ELLER JORDBORRNING, UTBYTBARA, MED VERKSAM DEL AV HÅRDMETALL ELLER KERMET

8207 19 10

VERKTYG FÖR BERG- ELLER JORDBORRNING, UTBYTBARA, MED VERKSAM DEL AV DIAMANT ELLER AGGLOMERERAD DIAMANT

8401

Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och apparater för isotopseparation

8402

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor

8403

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 8402

8404

Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 (t.ex. economisers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för stoftåterföring); kondensorer för ångmaskiner

8405

Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; generatorer för framställning av acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare

8406

Ångturbiner

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

8409

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408

8410

Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för sådana maskiner

8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

8412

Andra motorer

8413

Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeelevatorer

8414

Luft– eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations– eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter

8415

Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat

8416

Brännare för flytande bränsle, pulveriserat fast bränsle eller gas, till eldstäder; mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska och liknande anordningar för sådana apparater

8417

Industri- och laboratorieugnar, inbegripet förbränningsugnar, icke elektriska

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl– eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415

8420

Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner

8421

Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser

8422

Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar; andra maskiner och apparater för förpackning eller inslagning av varor (inbegripet maskiner och apparater för inslagning av varor genom värmekrympning (heat-shrink)); apparater för inpressning av kolsyra i drycker

8423

Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne– och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar

8424

Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och liknande apparater; ångbläster– och sandblästerapparater samt liknande apparater

8425

Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; domkrafter

8426

Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; gränsletruckar och krantruckar

8427

Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med lyft– eller annan hanteringsutrustning

8428

Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, rulltrappor, transportörer och linbanor)

8429

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar

8430

Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor

8431

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425–8430

8432

Maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk, avsedda för jordens beredning eller odling; vältar för gräsmattor eller idrottsplatser

8435

Pressar, krossar och liknande maskiner och apparater som används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker

8436

Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling, inbegripet groningsapparater försedda med maskinell utrustning eller uppvärmningsanordning; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar

8437

Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön: maskiner och apparater som används inom kvarnindustrin eller för bearbetning av spannmål eller torkade baljväxtfrön, andra än maskiner och apparater av lantbrukstyp

8439

Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp

8440

Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet trådhäftmaskiner

8441

Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag

8442

Maskiner, apparater och redskap (andra än verktygsmaskiner enligt nr 8456–8465) för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar; klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för grafiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade)

8443

Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442; andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kombinerade; delar och tillbehör

8444 00

Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial

8445

Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning, tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner för framställning av textilgarn; maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt maskiner för beredning av textilgarn för användning i maskiner enligt nr 8446 eller 8447

8447

Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning

8448

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt nr 8444, 8445, 8446 eller 8447 (t.ex. skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp– och skottväktare samt anordningar för skyttelväxling); delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt detta nummer eller enligt nr 8444, 8445, 8446 eller 8447 (t.ex. spindlar, spinnvingar, kardbeslag, kammar, spinnmunstycken, skyttlar, solv, skaftramar och trikåmaskinsnålar)

8449 00 00

Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling av filt eller bondad duk som längdvara eller i tillformade stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar; hattformar

8450

Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inbegripet maskiner som både tvättar och torkar tvätten:

8452

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar

8453

Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder, andra än symaskiner

8454

Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av sådana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier

8455

Metallvalsverk och valsar till sådana valsverk

8456

Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge; vattenskärmaskiner

8457

Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning

8458

Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande av metall

8459

Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs- och gängenheter) för borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall, andra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt nr 8458

8460

Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening, läppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, andra än kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt nr 8461

8461

Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskärning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall eller annan kermet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

8462

Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av metall genom smidning; verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning, klippning eller stansning; pressar för bearbetning av metall eller metallkarbider, inte nämnda ovan

8463

Andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall eller annan kermet

8464

Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd

8465

Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, klamring, limning eller annan sammansättning) för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material

8466

Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8456–8465, inbegripet hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner; verktygshållare till alla slags handverktyg

8467

Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd elektrisk eller icke elektrisk motor:

8468

Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även användbara för skärning, dock inte sådana som omfattas av nr 8515; maskiner och apparater för ythärdning med gas

8469 00

Skrivmaskiner, andra än skrivare enligt nr 8443; ordbehandlingsmaskiner

8470

Räknemaskiner och maskiner i fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data; bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och liknande maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk; kassakontrollapparater

8471

Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

8472

Andra maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. dupliceringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresseringsmaskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt, pennformeringsapparater, hålslag och häftapparater)

8473

Delar och tillbehör (andra än överdrag, fodral, väskor o.d.) som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8469–8472

8474

Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form (inbegripet pulver– eller pastaform); maskiner och apparater för agglomerering, formning eller gjutning av fasta mineraliska bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, gips eller andra mineraliska produkter i pulver– eller pastaform; maskiner för tillverkning av gjutformar av sand

8475

Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen; maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd

8476

Försäljningsautomater för varor (t.ex. frimärks-, cigarett-, livsmedels- eller dryckesautomater), inbegripet växlingsautomater

8477

Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

8478

Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

8479

Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

8480

Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast

8481

Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och termostatreglerade

8482

Kullager och rullager

8483

Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul– eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar)

8484

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; mekaniska packningar

8486

Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar; maskiner och apparater enligt anm. 9 C till detta kapitel; delar och tillbehör

8487

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

8501

Elektriska motorer och generatorer (med undantag för generatoraggregat):

8502

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

8503

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till elektriska motorer och generatorer samt till elektriska generatoraggregat och roterande elektriska omformare, som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans

8504

Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likriktare) och induktansspolar, och delar till dessa

8505

Elektromagneter (exkl. för medicinskt bruk);permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter, eftermagnetisering; magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppspänningsanordningar; elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon; delar till dessa

8507

Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, även kvadratiska eller rektangulära; och delar till sådana (exkl. förbrukade samt av annat gummi än hårdgummi eller av textil)

8511

Elektrisk tändnings– och startutrustning av sådana slag som används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tändspolar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer); generatorer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av sådana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer, och delar till dessa

8514

Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk, inbegripet sådana som arbetarmed induktion eller dielektrisk förlust; annan industri- eller laboratorieutrustning för värmebehandling av material som arbetar med induktion eller dielektrisk förlust samt delar till sådana

8515

Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska inkl. sådana som arbetarmed elektriskt uppvärmd gas, eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge, inkl. sådana som också kan användas för skärning; elektriska maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller hårdmetall; delar till sådana

8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror, digitala kameror och videokameror

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur:

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525–8528:

8530

Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält; delar till sådan utrustning (exkl. mekanisk och elektromekanisk utrustning enligt nr 8608)

8531

Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella, t.ex. ringklockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och brandlarmsapparater; delar till sådana (t.ex. ringklockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och brandlarmsapparater) (exkl. signalapparater som används till cyklar och motorfordon samt signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning)

8532

Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla samt delar till dessa

8533

Elektriska motstånd (inbegripet reostater och potentiometrar), andra än värmemotstånd samt delar till dessa

8534

Tryckta kretsar

8535

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och kopplingsdosor), för en driftspänning av mer än 1 000 V (exkl. styrskåp, paneler etc. i nr 8537)

8536

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och kopplingsdosor), för en driftspänning av mer än 1 000 V (exkl. styrskåp, paneler etc. i nr 8537)

8537

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., inkl. styrskåp för numeriska styrsystem, utrustade med två eller flera apparater eller andra artiklar enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inkl. sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt kap.90 (exkl. kopplingsanordningar för trådtelefoni och trådtelegrafi)

8538

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 8535, 8536 eller 8537, som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans

8539

Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor samt delar till dessa

8540

Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör), t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med ånga eller gas, rör för kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för televisionskameror samt delar till dessa

8541

Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement; ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, inkl. fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdioder; monterade piezoelektriska kristaller; delar till sådana

8542

Elektroniska integrerade kretsar samt delar till dessa

8543

Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85 samt delar till dessa

8544

Tråd och kabel inkl. koaxialkabel för elektriskt bruk, även lackerade eller anodoxiderade, och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening

8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål

8546

Elektriska isolatorer, oavsett material (exkl. isolerdetaljer)

8547

Isolerdetaljer för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar, t.ex. gängade hylsor som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial (exkl. isolatorer enligt nr 8546)

8548

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85

 

Sekretessbelagda produkter enligt kapitel 85; varor enligt kapitel 85 som befordras via posten eller med postpaket (extra)/interimskod för statistisk spridning

Kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

8701

Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709):

8702

Motorfordon för transport av minst tiorsoner, inbegripet föraren:

8704

Motorfordon för godsbefordran:

8705

Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och röntgenbilar):

8706 00

Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr 8701–8705

8709

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till fordon enligt detta nummer

8710 00 00

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon

8716

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till sådana fordon

Kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

Kapitel 89

Fartyg samt annan flytande materiel

Kapitel 98

Utförsel av hela industrianläggningar

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7107

Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7108

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7109

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7110

Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver

7111

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat

7112

Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller

9013

Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

9014

Kompasser; andra instrument och apparater för navigering

9015

Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare

9025

Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument

9026

Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 9014, 9015, 9028 och 9032

9027

Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer

9028

Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument

9029

Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop

9030

Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr 9028; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning

9031

Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer

9032

Instrument och apparater för automatisk reglering

9033

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90”


BILAGA II

”BILAGA III

Förteckning över hamnar på Krimhalvön som avses i artikel 2d

1.

Sevastopol

2.

Kertj

3.

Jalta

4.

Feodosija

5.

Jevpatorija

6.

Tjernomorsk

7.

Kamysj-Burun”


Top