Help Print this page 

Document 32014D0659

Title and reference
Rådets beslut 2014/659/Gusp av den 8 september 2014 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
  • In force
OJ L 271, 12.9.2014, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/659/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/54


RÅDETS BESLUT 2014/659/GUSP

av den 8 september 2014

om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1).

(2)

Den 30 augusti 2014 fördömde Europeiska rådet den tilltagande strömmen av stridande och vapen från Ryska federationens territorium in i östra Ukraina liksom av ryska väpnade styrkors angrepp på ukrainsk mark.

(3)

Europeiska rådet uppmanade till förberedande arbete med förslagen, så att ytterligare viktiga åtgärder kan vidtas mot bakgrund av hur situationen på fältet utvecklar sig.

(4)

Med tanke på situationens allvar anser rådet det lämpligt att vidta ytterligare restriktiva åtgärder som svar på Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

(5)

Det är i detta sammanhang lämpligt att förlänga förbudet i samband med vissa finansiella instrument. Ytterligare restriktioner för tillträde till kapitalmarknaden bör införas med avseende på statsägda ryska finansinstitut, vissa ryska enheter inom försvarssektorn, samt vissa ryska enheter vars huvudsakliga affärsverksamhet utgörs av försäljning eller transport av olja. Dessa förbud påverkar inte de finansiella tjänster som inte avses i artikel 1. Lån ska betraktas som nya lån endast om de har tagits efter den 12 september 2014.

(6)

Vidare bör försäljning, leverans eller överföring av produkter med dubbla användningsområden till vissa personer, enheter eller organ i Ryssland förbjudas.

(7)

Tillhandahållande av nödvändiga tjänster för oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion på djupt vatten, oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i Arktis eller skifferoljeprojekt bör dessutom förbjudas.

(8)

Ytterligare insatser från unionens sida är nödvändiga för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/512/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Direkt eller indirekt inköp eller försäljning av, direkt eller indirekt tillhandahållande av investeringstjänster för eller stöd vid utfärdandet av, eller annan handel med obligationer, aktiekapital eller liknande finansiella instrument med en löptid på över 90 dagar, som utfärdats efter den 1 augusti 2014 till och med den 12 september 2014, eller med en löptid på över 30 dagar, som utfärdats efter den 12 september 2014 av

a)

större kreditinstitut eller finansieringsutvecklingsinstitut som är etablerade i Ryssland med över 50 % offentligt ägarskap eller kontroll per den 1 augusti 2014, enligt förteckningen i bilaga I,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen som till mer än 50 % ägs av en enhet som förtecknas i bilaga I, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för eller på uppdrag av en enhet i den kategori som avses i led b i denna punkt eller förtecknas i bilaga I

ska förbjudas.

2.   Direkt eller indirekt inköp eller försäljning av, direkt eller indirekt tillhandahållande av investeringstjänster för eller stöd vid utfärdandet av, eller annan handel med obligationer, aktiekapital eller liknande finansiella instrument med en löptid på över 30 dagar, som utfärdats efter den 12 september 2014 av

a)

enheter som är etablerade i Ryssland som främst ägnar sig åt och har sin centrala verksamhet inom utveckling, produktion, försäljning eller export av militär utrustning eller militära tjänster enligt förteckningen i bilaga II förutom enheter med verksamhet inom rymdteknik- och kärnenergisektorerna,

b)

enheter etablerade i Ryssland som är offentligt kontrollerade eller med mer än 50 % offentligt ägarskap vilka har uppskattade totala tillgångar på mer än en biljon ryska rubler och vilkas beräknade inkomster till minst 50 % härrör från försäljning eller transport av råolja eller petroleumprodukter per den 12 september 2014 enligt förteckningen i bilaga III,

c)

juridiska personer, enheter eller organ etablerade utanför unionen som till mer än 50 % ägs av en sådan enhet som avses i leden a och b, eller

d)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för eller på uppdrag av en enhet i den kategori som avses i led c eller förtecknas i bilaga II eller III

ska förbjudas.

3.   Det ska för de juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 eller 2 vara förbjudet att direkt eller indirekt bilda eller delta i arrangemang för lån- eller kreditgivning med en löptid på över 30 dagar efter den 12 september 2014 förutom för lån- eller kreditgivning där det finns ett särskilt och dokumenterat syfte att tillhandahålla finansiering för icke-förbjuden import eller export av varor samt icke-finansiella tjänster mellan unionen och Ryssland eller för långivning där det finns ett särskilt och dokumenterat syfte att tillhandahålla finansiering i nödsituationer för att uppfylla kapitaltäcknings- och likviditetskrav för juridiska personer som är etablerade i unionen, vilkas äganderätt till mer än 50 % innehas av en enhet som avses i bilaga I.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3a

1.   Direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden, som ingår i bilaga I till förordning (EU) nr 428/2009, till personer, enheter eller organ i Ryssland enligt förteckningen i bilaga IV till detta beslut av medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska förbjudas, oavsett om varorna de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör varor och teknik som anges i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, till personer, enheter eller organ i Ryssland, enligt förteckningen i bilaga IV,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör varor och teknik som avses i punkt 1, inbegripet i synnerhet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av dessa varor och denna teknik, eller för tillhandahållandet av därtill kopplat tekniskt bistånd eller därtill kopplade förmedlingstjänster eller andra tjänster, till personer, enheter eller organ i Ryssland, enligt förteckningen i bilaga IV.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte påverka fullgörandet av avtal eller överenskommelser som ingicks före den 12 september 2014 eller tillhandahållandet av bistånd som är nödvändigt för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom EU.

4.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på export, försäljning, leverans eller överföring av varor med dubbla användningsområden och teknik för flyg- och rymdindustrin eller för tillhandahållandet av därtill kopplat tekniskt eller finansiellt bistånd, för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, eller för upprätthållandet av och säkerheten för befintlig civil kärnteknisk kapacitet inom unionen, för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

1.   Direkt eller indirekt tillhandahållande av nödvändiga kringtjänster för oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion på djupt vatten, oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i Arktis eller skifferoljeprojekt i Ryssland av medborgare i medlemsstaterna, eller från medlemsstaternas territorier, eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion, ska vara förbjudet.

2.   Det förbud som föreskrivs i punkt 1 ska inte påverka fullgörandet av avtal eller ramavtal som ingicks före den 12 september 2014 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

3.   Det förbud som föreskrivs i punkt 1 ska inte gälla när tjänsten i fråga är nödvändig för att i ett brådskande läge förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.”

4.

Artikel 7.1 a ska ersättas med följande:

”a)

enheter som avses i artikel 1.1 b eller c och i artikel 1.2 c eller d, eller förtecknas i bilaga I, II, III eller IV.”

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som anges i artiklarna 1–4a, inbegripet genom att agera som ersättare för de enheter som avses i artikel 1.”

.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 september 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  Beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA

1.

Bilagan till beslut 2014/512/Gusp ska betecknas bilaga I.

2.

Följande bilagor ska läggas till:

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 1.2 a

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD

BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 1.2 b

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT

BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 3a

 

JSC Sirius (optoelektronik för civila och militära syften)

 

OJSC Stankoinstrument (maskinteknik för civila och militära syften)

 

OAO JSC Chemcomposite (materiel för civila och militära syften)

 

JSC Kalashnikov (handeldvapen)

 

JSC Tula Arms Plant (vapensystem)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (ammunition)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (luftvärns- och pansarvärnssystem)

 

OAO Almaz Antey (statsägt företag; vapen, ammunition, forskning)

 

OAO NPO Bazalt (statsägt företag, produktion av maskiner för produktion av vapen och ammunition)


Top