Help Print this page 

Document 32014R0825

Title and reference
Neuvoston asetus (EU) N:o 825/2014, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2014 , Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 692/2014 muuttamisesta
  • In force
OJ L 226, 30.7.2014, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/825/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/07/2014
  • Date of effect: 31/07/2014; ikraftträdande off.gör.dag +1 se art. 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionens råd
  • Form: Förordning
Relationship between documents
Text

30.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 226/2


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 825/2014,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2014,

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 692/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta 23 päivänä kesäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/386/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 692/2014 (2) pannaan täytäntöön tietyt päätöksessä 2014/386/YUTP säädetyt toimenpiteet, erityisesti rajoitukset, jotka Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta asetetaan Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille sekä tällaisten tavaroiden tuontiin liittyvälle suoraan tai välillisesti tapahtuvalle rahoituksen tai rahoitustuen antamiselle taikka vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämiselle.

(2)

Neuvosto antoi 30 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/507/YUTP (3), jolla muutetaan päätöstä 2014/386/YUTP, säätääkseen kiellosta, joka koskee uusia infrastruktuuri-investointeja liikenteen, televiestinnän ja energian sekä luonnonvaojen hyödyntämisen alalla Krimillä ja Sevastopolissa, sekä vientikiellosta, joka koskee näihin aloihin liittyviä keskeisiä laitteita ja teknologiaa.

(3)

Kyseiset toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Näin ollen asetusta (EU) N:o 692/2014 olisi muutettava sen mukaisesti.

(5)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 692/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Neuvoston asetus (EU) N:o 692/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta”.

2)

Lisätään 1 artiklaan alakohdat seuraavasti:

”f)

’välityspalveluilla’:

i)

sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelemistä, jotka koskevat tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen ostoa, myyntiä tai toimittamista, myös kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii)

tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa, myös silloin kun ne sijaitsevat kolmansissa maissa ja siirretään johonkin toiseen kolmanteen maahan.

g)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; tekniseen apuun kuuluu myös avun antaminen suullisesti.”

3)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Kielletään

a)

sellaisten rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen, jotka liittyvät erityisesti liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen Krimillä tai Sevastopolissa;

b)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen sellaisista Krimille tai Sevastopoliin sijoittautuneista yrityksistä, jotka osallistuvat liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen Krimillä tai Sevastopolissa, mukaan luettuina tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen;

c)

sellaisten yhteisyritysten perustaminen, jotka liittyyvät liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen Krimillä tai Sevastopolissa.

2.   Kielletään

a)

sellaisten rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen, jotka liittyvät erityisesti öljy-, kaasu- tai mineraalivarojen hyödyntämiseen Krimillä tai Sevastopolissa;

b)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen sellaisista Krimille tai Sevastopoliin sijoittautuneista yrityksistä, jotka osallistuvat öljy-, kaasu- tai mineraalivarojen hyödyntämiseen Krimillä tai Sevastopolissa, mukaan luettuina tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen;

c)

sellaisten yhteisyritysten perustaminen, jotka liittyvät öljy-, kaasu- tai mineraalivarojen hyödyntämiseen Krimillä tai Sevastopolissa.

3.   Tätä artiklaa ja 2 b artiklaa sovellettaessa tarkoitetaan

a)

’mineraalivaroilla’ liitteessä II lueteltuja mineraalivaroja;

b)

’hyödyntämisellä’ öljy-, kaasu- ja mineraalivarojen etsintää, talteenottoa, jalostamista ja hallinnointia sekä niihin liittyvien geologisten palvelujen tarjontaa, mutta siihen ei kuulu olemassa olevan infrastruktuurin ylläpito turvallisuudentakaamiseksi;

c)

’jalostamisella’ jalostusta, käsittelyä ja valmistamista myyntiä varten.

2 b artikla

Kielletään 2 a artiklassa tarkoitettuihin investointitoimintoihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti.

2 c artikla

1.   Kielletään liitteessä III lueteltujen keskeisten laitteiden ja teknologian myyminen, toimittaminen, siirtäminen ja vienti suoraan tai välillisesti luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle Krimillä tai Sevastopolissa, tai käytettäväksi Krimillä tai Sevastopolissa.

2.   Liitteeseen III sisältyvät sellaiset keskeiset laitteet ja teknologia, jotka liittyvät olevan infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen seuraavilla aloilla:

a)

liikenne;

b)

televiestintä;

c)

energia;

d)

öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntäminen Krimillä ja Sevastopolissa.

3.   Kielletään

a)

liitteessä III lueteltuihin keskeisiin laitteisiin ja teknologiaan ja liitteessä III lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle Krimillä tai Sevastopolissa, tai käytettäväksi Krimillä tai Sevastopolissa; ja

b)

liitteessä III lueteltuihin keskeisiin laitteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antaminen suoraan tai välillisesti luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle Krimillä tai Sevastopolissa, tai käytettäväksi Krimillä tai Sevastopolissa.

4.   Kielletään tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tarkoituksena tai tuloksena on 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

5.   Edellä 1 ja 3 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta 28 päivään lokakuuta 2014 saakka niiden liiketoimien toteuttamiseen, joita edellytetään ennen 30 päivänä heinäkuuta 2014 tehdyssä kauppasopimuksessa, joka koskee liitteessä III lueteltuja keskeisiä laitteita tai teknologiaa, tai liitesopimuksissa, jotka ovat tarpeen kyseisten sopimusten toteuttamiseksi, edellyttäen, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka pyrkii toteuttamaan kyseisen liiketoimen tai tarjoaa apua kyseiseen liiketoimeen, on ilmoittanut liiketoimesta tai avunannosta vähintään 10 työpäivää etukäteen sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut.

2 d artikla

Edellä olevia 2 a ja 2 b artiklaa ei sovelleta rahoituslainan tai -luoton myöntämiseen, lisäosuuden hankkimiseen eikä yhteisyrityksen perustamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

liiketoimea edellytetään sopimuksessa, joka on tehty ennen 30 päivänä heinäkuuta 2014; ja

b)

toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu vähintään 10 työpäivää etukäteen.”

4)

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 692/2014 liitteen uudeksi otsikoksi ”Liite I” ja lisätään liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  EUVL L 183, 24.6.2014, s. 70.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 692/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta (EUVL L 183, 24.6.2014, s. 9).

(3)  Neuvoston päätös 2014/507/YUTP, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2014, Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun päätöksen 2014/386/YUTP muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu [20]).


LIITE

LIITE II

2 a artiklassa tarkoitetut mineraalivarat:

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2501 00 10

Merivesi ja suolaliuokset

2501 00 31

Suola, kemialliseen muuntamiseen (natriumin erottamiseen kloorista) muiden tuotteiden valmistamiseksi tarkoitettu

2501 00 51

Suola, denaturoitu tai muuhun teolliseen käyttöön (mukaan lukien puhdistus) kuin kemialliseen muuntamiseen tai ihmis- tai eläinravinnoksi tarkoitettujen ravintovalmisteiden säilöntään tai valmistukseen tarkoitettu

2501 00 99

Suola ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä (paitsi pöytäsuola, kemialliseen muuntamiseen (natriumin erottamiseen kloorista) tarkoitettu suola, denaturoitu suola ja muuhun teolliseen käyttöön tarkoitettu suola)

2502 00 00

Pasuttamattomat rautapyriitit

2503 00

Kaikenlainen rikki, ei kuitenkaan sublimoitu, saostettu eikä kolloidinen rikki

2504

Luonnongrafiitti

2505

Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty, ei kuitenkaan 26 ryhmän metallipitoinen hiekka

2506

Kvartsi (muu kuin luonnonhiekka); kvartsiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2507 00

Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet, myös kalsinoidut

2508

Muut savet (ei kuitenkaan nimikkeen 6806 paisutettu savi), andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti, myös kalsinoidut; mulliitti; samotti ja dinasmaa

2509 00 00

Liitu

2510

Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaattiliitu

2511

Luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä); luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti), myös kalsinoitu, ei kuitenkaan nimikkeen 2816 bariumoksidi

2512 00 00

Piipitoiset fossiilijauheet (esim. piimaa, trippeli ja diatomiitti) ja niiden kaltaiset piipitoiset maalajit, joiden näennäinen ominaispaino on enintään 1, myös kalsinoidut

2513

Hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet, myös lämpökäsitellyt

2514 00 00

Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2515

Marmori, travertiini, Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka näennäinen ominaispaino on vähintään 2,5, sekä alabasteri, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2517

Pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä, mukulakivi ja piikivi, myös lämpökäsitellyt; kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä valmistettu sepeli, myös jos siinä on nimikkeen ensimmäisessä osassa tarkoitettuja aineita; tervasepeli; nimikkeen 2515 tai 2516 kivilajeista saadut rouheet, sirut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt

2518

Dolomiitti, myös kalsinoitu tai sintrattu, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi leikattu; dolomiittisullomassa

2519 00 00

luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) sulatettu magnesiumoksidi (magnesia); perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi, myös jos siinä on vähäisiä määriä muita ennen sintrausta lisättyjä oksideja; muu magnesiumoksidi, myös puhdas

2520

kipsikivi; anhydriitti; kipsi (kipsikiveä tai kalsiumsulfaattia), värjäämätön tai värjätty, myös vähäisiä kiihdytin- tai hidastinmääriä sisältävä

2521 00 00

Sulatuskalkkikivi; kalkkikivet, jollaisia käytetään kalkin tai sementin valmistukseen

2522

Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki, ei kuitenkaan nimikkeen 2825 kalsiumoksidi ja -hydroksidi

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä

2524

Asbesti

2525

Kiille, myös säännöttöminä lehtisinä; kiillejätteet

2526

Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi; talkki

2528 00 00

Luonnonboraatit ja niiden rikasteet (myös kalsinoidut), ei kuitenkaan luonnonsuolaliuoksista erotetut; luonnonboorihappo, jossa on boorihappoa (H3BO3) enintään 85 prosenttia kuiva-aineen painosta

2529

Maasälpä; leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti; fluorisälpä

2530

Muualle kuulumattomat kivennäisaineet

2601

Rautamalmit ja -rikasteet, myös pasutetut rautapyriitit

2602 00 00

Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset mangaanimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania vähintään 20 prosenttia kuiva-aineen painosta

2603 00 00

Kuparimalmit ja -rikasteet

2604 00 00

Nikkelimalmit ja -rikasteet

2605 00 00

Kobolttimalmit ja -rikasteet

2606 00 00

Alumiinimalmit ja -rikasteet

2607 00 00

Lyijymalmit ja -rikasteet

2608 00 00

Sinkkimalmit ja -rikasteet

2609 00 00

Tinamalmit ja -rikasteet

2610 00 00

Kromimalmit ja -rikasteet

2611 00 00

Volframimalmit ja -rikasteet

2612

Uraani- ja toriummalmit ja -rikasteet

2613

Molybdeenimalmit ja -rikasteet

2614 00 00

Titaanimalmit ja -rikasteet

2615

Niobium-, tantaali-, vanadiini- ja zirkoniummalmit ja -rikasteet

2616

Jalometallimalmit ja -rikasteet

2617

Muut malmit ja rikasteet

2618 00 00

Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jyvästetty kuona (kuonahiekka)

2619 00

Kuona (muu kuin jyvästetty kuona), hehkuhilse ja muut raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät jätteet

2620

Kuonat, tuhkat ja jätteet (muut kuin raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja, arseenia tai niiden yhdisteitä

2621

Muu kuona ja tuhka, myös merileväntuhka; yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet

2701

Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polttoaineet

2702

Ruskohiili, myös yhteenpuristettu, ei kuitenkaan gagaatti

2703 00 00

Turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu

2704 00

Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi, myös yhteenpuristettu; retorttihiili

2705 00 00

Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset kaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

2706 00 00

Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu terva

2707

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin muiden kuin aromaattisten aineosien paino

2708

Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta saatu

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia: jäteöljyt

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

2715 00 00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ’cut-backs’)

2716 00 00

Sähköenergia

2801

Fluori, kloori, bromi ja jodi

2802 00 00

Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki

2803 00 00

Hiili (kimrööki ja muut, muualle kuulumattomat hiilen muodot)

2804

Vety, jalokaasut ja muut epämetallit

2805

Alkali- ja maa-alkalimetallit; harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, myös näiden aineiden keskinäiset seokset ja lejeeringit; elohopea

2806

Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); klooririkkihappo

2807 00 00

Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum)

2808 00 00

Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)

2809

Difosforipentoksidi; fosforihappo; fosforihappo ja polyfosforihapot, myös kemiallisesti määrittelemättömät:

2810 00

Boorioksidit; boorihapot

2811

Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet

2812

Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit

2813

Epämetallien sulfidit; kaupallinen fosforitrisulfidi

2814

Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena

2815

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliumhydroksidi (kaustinen kali); natrium- ja kaliumperoksidit

2816

Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi; strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit

2817 00 00

Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi

2818

Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön; alumiinioksidi; alumiinihydroksidi

2819

Kromioksidit ja -hydroksidit

2820

Mangaanioksidit

2821

Rautaoksidit ja -hydroksidit; maavärit, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sidottua rautaa laskettuna Fe2O3:na

2822 00 00

Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolttioksidit

2823 00 00

Titaanioksidit

2824

Lyijyoksidit; punainen ja oranssi lyijymönjä

2825

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat; muut epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, -hydroksidit ja -peroksidit

2826

Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat

2827

Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit; bromidit ja bromidioksidit; jodidit ja jodidioksidit

2828

Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit; hypobromiitit

2829

Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaatit ja perjodaatit

2830

Sulfidit; polysulfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

2831

Ditioniitit ja sulfoksylaatit

2832

Sulfiitit; tiosulfaatit

2833

Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit)

2834

Nitriitit; nitraatit

2835

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

2836

Karbonaatit; peroksokarbonaatit (perkarbonaatit); kaupallinen ammoniumkarbonaatti, jossa on ammoniumkarbamaattia

2837

Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit

2839

Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit

2840

Boraatit; peroksoboraatit (perboraatit)

2841

Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat

2842

Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen muut suolat (mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät), muut kuin atsidit

2843

Kolloidiset jalometallit; jalometallien epäorgaaniset tai orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät; jalometallien amalgaamat

2844

Radioaktiiviset kemialliset alkuaineet ja radioaktiiviset isotoopit (myös halkeamiskelpoiset ja hyötöaineena käytettävät kemialliset alkuaineet ja isotoopit) sekä niiden yhdisteet; näitä tuotteita sisältävät seokset ja jätteet

2845

Muut kuin nimikkeen 2844 isotoopit; tällaisten isotooppien epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät

2846

Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet

2847 00 00

Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella

2848 00 00

Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan ferrofosfidi

2849

Karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

2850 00

Hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, muut kuin yhdisteet, jotka ovat myös nimikkeen 2849 karbideja

2852

Epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet, myös kemiallisesti määritellyt, ei kuitenkaan amalgaamat

2853 00

Muut epäorgaaniset yhdisteet (myös tislattu vesi, vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä vastaava vesi); nestemäinen ilma (myös jos jalokaasut on poistettu); puristettu ilma; amalgaamat, ei kuitenkaan jalometalliamalgaamat:

2901

Asykliset hiilivedyt

2902

Sykliset hiilivedyt

2903

Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset

2904

Hiilivetyjen sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, myös halogenoidut

2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2906

Sykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2907

Fenolit; fenolialkoholit

2908

Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2909

Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit (myös kemiallisesti määrittelemättömät) sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2910

Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit, 3-atomisin renkain, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2911 00 00

Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2912

Aldehydit, myös muita happifunktioita sisältävät; aldehydien sykliset polymeerit; paraformaldehydi

2913 00 00

Nimikkeen 2912 tuotteiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2914

Ketonit ja kinonit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2916

Tyydyttymättömät asykliset monokarboksyylihapot, sykliset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2917

Polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2918

Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2919

Fosforihappoesterit ja niiden suolat, myös laktofosfaatit; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2920

Epämetallien muiden epäorgaanisten happojen esterit (ei kuitenkaan halogeenivetyjen esterit) ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2921

Amiinifunktioiset yhdisteet

2922

Happifunktioiset aminoyhdisteet

2923

Kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit; lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

2924

Karboksiamidifunktioiset yhdisteet; hiilihapon amidifunktioiset yhdisteet

2925

Karboksi-imidifunktioiset yhdisteet (myös sakkariini ja sen suolat) ja imiinifunktioiset yhdisteet

2926

Nitriilifunktioiset yhdisteet

2927 00 00

Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet

2928 00

Hydratsiinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset johdannaiset

2929

Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet

2930

Orgaaniset rikkiyhdisteet

2931

Muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet

2932

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja

2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

2935 00

Sulfonamidit

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7107 00 00

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää valmistettu kuin puolivalmisteena

7108

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7109 00 00

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7111 00 00

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7112

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenottoon tarkoitettu

7201

Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa

7202

Ferroseokset

7203

Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa

7204

Rautapohjaiset jätteet ja romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä

7205

Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä

7206

Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan nimikkeen 7203 rauta)

7401 00 00

Kuparikivi; sementoitu kupari (saostettu kupari)

7402 00 00

Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

7405 00 00

Kupariesiseokset

7406

Kuparijauheet ja -suomut

7501

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet

7502

Muokkaamaton nikkeli

7503 00

Nikkelijätteet ja -romu

7504 00 00

Nikkelijauheet ja -suomut

7601

Muokkaamaton alumiini

7602 00

Alumiinijätteet ja -romu

7603

Alumiinijauheet ja -suomut

7801

Muokkaamaton lyijy

7802 00 00

Lyijyjätteet ja -romu

ex 7804

Lyijyjauheet ja -suomut

7901

Muokkaamaton sinkki

7902 00 00

Sinkkijätteet ja -romu

7903

Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut

8001

Muokkaamaton tina

8002 00 00

Tinajätteet ja -romu

ex 8101

Volframi, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8102

Molybdeeni, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8103

Tantaali, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8104

Magnesium, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8105

Kobolttikivi, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8106 00

Vismutti, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8107

Kadmium, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8108

Titaani, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8109

Zirkonium, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8110

Antimoni, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8111 00

Mangaani, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8112

Beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, hafnium, indium, niobium (kolumbium), renium ja tallium, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

ex 8113 00

Kermetit, myös jätteet ja romu (lukuun ottamatta puolivalmiita ja valmiita tuotteita)

LIITE III

2 c artiklassa tarkoitetut, Krimin ja Sevastopolin infrastruktuurin perustamiseen, hankkimiseen tai kehittämiseen liittyvät keskeiset laitteet ja teknologia:

CN-KOODI

TAVARAN KUVAUS

7304 11 00

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, SAUMATTOMAT, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

7304 19 10

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, SAUMATTOMAT, RAUTAA TAI TERÄSTÄ, ULKOLÄPIMITTA ENINTÄÄN 168,3 MM (EI KUITENKAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ TAI VALURAUTAA)

7304 19 30

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, SAUMATTOMAT, RAUTAA TAI TERÄSTÄ, ULKOLÄPIMITTA SUUREMPI KUIN 168,3 MM MUTTA ENINTÄÄN 406,4 MM (EI KUITENKAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ TAI VALURAUTAA)

7304 19 90

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, SAUMATTOMAT, RAUTAA TAI TERÄSTÄ, ULKOLÄPIMITTA SUUREMPI KUIN 406,4 MM (EI KUITENKAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ TAI VALURAUTAA)

7304 22 00

PORAPUTKET, SAUMATTOMAT, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJYN TAI KAASUN PORAUKSESSA

7304 23 00

PORAPUTKET, SAUMATTOMAT, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJYN TAI KAASUN PORAUKSESSA, RAUTAA TAI TERÄSTÄ (EI KUITENKAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ TAI VALURAUTAA)

7304 24 00

VAIPPA- JA PUMPPAUSPUTKET, SAUMATTOMAT, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJYN TAI KAASUN PORAUKSESSA, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

7304 29 10

VAIPPA- JA PUMPPAUSPUTKET, SAUMATTOMAT, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJYN TAI KAASUN PORAUKSESSA, RAUTAA TAI TERÄSTÄ, ULKOLÄPIMITTA ENINTÄÄN 168,3 MM (EI KUITENKAAN VALURAUTAA)

7304 29 30

VAIPPA- JA PUMPPAUSPUTKET, SAUMATTOMAT, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJYN TAI KAASUN PORAUKSESSA, RAUTAA TAI TERÄSTÄ, ULKOLÄPIMITTA SUUREMPI KUIN 168,3 MM MUTTA ENINTÄÄN 406,4 MM (EI KUITENKAAN VALURAUTAA)

7304 29 90

VAIPPA- JA PUMPPAUSPUTKET, SAUMATTOMAT, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJYN TAI KAASUN PORAUKSESSA, RAUTAA TAI TERÄSTÄ, ULKOLÄPIMITTA SUUREMPI KUIN 406,4 MM (EI KUITENKAAN VALURAUTAA)

7305 11 00

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, POIKKILEIKKAUKSELTAAN YMPYRÄN MUOTOISET, ULKOLÄPIMITTA SUUREMPI KUIN 406,4 MM, RAUTAA TAI TERÄSTÄ, JAUHEKAARIHITSAUKSELLA PITUUSSAUMAHITSATUT

7305 12 00

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, POIKKILEIKKAUKSELTAAN YMPYRÄN MUOTOISET, ULKOLÄPIMITTA SUUREMPI KUIN 406,4 MM, RAUTAA TAI TERÄSTÄ, PITUUSSAUMAHITSATUT (EI KUITENKAAN JAUHEKAARIHITSAUKSELLA)

7305 19 00

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, POIKKILEIKKAUKSELTAAN YMPYRÄN MUOTOISET, ULKOLÄPIMITTA SUUREMPI KUIN 406,4 MM, RAUTA- TAI TERÄSLEVYVALMISTEET (EI KUITENKAAN PITUUSSAUMAHITSATUT)

7305 20 00

VAIPPAPUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJYN TAI KAASUN PORAUKSESSA, POIKKILEIKKAUKSELTAAN YMPYRÄN MUOTOISET, ULKOLÄPIMITTA SUUREMPI KUIN 406,4 MM, RAUTA- TAI TERÄSLEVYVALMISTEET

7306 11

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, HITSATUT, RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT LEVYVALMISTEET, ULKOLÄPIMITTA ENINTÄÄN 406,4 MM

7306 19

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, HITSATUT, RAUTA- TAI TERÄSLEVYVALMISTEET, ULKOLÄPIMITTA ENINTÄÄN 406,4 MM (EI KUITENKAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ TAI VALURAUTAA)

7306 21

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, HITSATUT, RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT LEVYVALMISTEET, ULKOLÄPIMITTA ENINTÄÄN 406,4 MM

7306 29

PUTKET, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN ÖLJY- TAI KAASUPUTKIJOHDOISSA, SAUMATTOMAT, RAUTA- TAI TERÄSLEVYVALMISTEET, ULKOLÄPIMITTA ENINTÄÄN 406,4 MM (EI KUITENKAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ TAI VALURAUTAA)

ex 7311 00

SÄILIÖT, RAUTAA TAI TERÄSTÄ, TIIVISTETTYJÄ TAI NESTEYTETTYJÄ KAASUJA VARTEN (EI KUITENKAAN SÄILIÖT, JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU JA VARUSTETTU YHTÄ TAI USEAMPAA KULJETUSTAPAA VARTEN)

8207 13 00

VAIHDETTAVAT TYÖKALUT KALLIONPORAUSTA TAI MAANKAIRAUSTA VARTEN, TYÖTÄ SUORITTAVA OSA SINTRATTUA METALLIKARBIDIA TAI KERMETTIÄ

8207 19 10

VAIHDETTAVAT TYÖKALUT KALLIONPORAUSTA TAI MAANKAIRAUSTA VARTEN, TYÖTÄ SUORITTAVA OSA TIMANTTIA TAI PURISTETTUA TIMANTTIA

8413 50

JAKSOITTAIN TYÖSKENTELEVÄT SYRJÄYTYSPUMPUT NESTEILLE, MOOTTORIKÄYTTÖISET, EI KUITENKAAN ALANIMIKKEISIIN 8143 11 JA 8413 19 KUULUVAT JA POLTTOAINE-, VOITELUAINE- TAI JÄÄHDYTYSNESTEPUMPUT MÄNTÄPOLTTOMOOTTOREITA VARTEN TAI BETONIPUMPUT)

8413 60

PYÖRIVÄT SYRJÄYTYSPUMPUT NESTEILLE, MOOTTORIKÄYTTÖISET (PAITSI ALANIMIKKEISIIN 8143 11 JA 8413 19 KUULUVAT JA POLTTOAINE-, VOITELUAINE- TAI JÄÄHDYTYSNESTEPUMPUT MÄNTÄPOLTTOMOOTTOREITA VARTEN)

8413 82 00

NESTE-ELEVAATTORIT (PAITSI PUMPUT)

8413 92 00

NESTE-ELEVAATTORIEN OSAT, M.K.

8430 49 00

PORAUSKONEET JA LAITTEET, MYÖS SYVÄPORAUSTA VARTEN, MAAPERÄN PORAAMISEEN TAI KIVENNÄISTEN JA MALMIEN LOUHIMISEEN, EI ITSELIIKKUVAT TAI HYDRAULISET (PAITSI TUNNELINLOUHINTAKONEET JA KÄSITYÖKALUT)

8431 39 00

NIMIKKEEN 8428 KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSAT, M.K.

8431 43 00

ALANIMIKKEIDEN 8430 41 JA 8430 49 PORAUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN OSAT, M.K.

8431 49

NIMIKKEIDEN 8426, 8429 JA 8430 KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSAT, M.K.

8479 89 97

KONEET JA LAITTEET, MYÖS MEKAANISET, M.K.

8705 20 00

PORAUSAUTOT

8905 20 00

UIVAT TAI UPOTETTAVAT PORAUS- TAI TUOTANTOLAUTAT

8905 90 10

MAJAKKALAIVAT, RUISKUALUKSET, RUOPPAUSALUKSET, UIVAT NOSTURIT JA MUUT ALUKSET, JOIDEN PURJEHDUSKELPOISUUS ON TOISSIJAINEN NIIDEN PÄÄKÄYTTÖÖN VERRATTUNA (PAITSI RUOPPAUSALUKSET, UIVAT TAI UPOTETTAVAT PORAUS- TAI TUOTANTOLAUTAT SEKÄ KALASTUSALUKSET JA SOTA-ALUKSET)


Top