Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistični podatki o blagu in potnikih, ki pristanejo v pristaniščih EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistični podatki o blagu in potnikih, ki pristanejo v pristaniščih EU

POVZETEK:

Direktiva 2009/42/ES – statistična poročila glede prevoza blaga in potnikov po morju

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa, kako bi države EU morale zbirati statistične podatke o prevozu blaga in potnikov po morju, ki pristanejo v pristaniščih EU.

KLJUČNE TOČKE

Podatki

Ti statistični podatki so povezani z informacijami o tovoru in potnikih ter samem plovilu. V prilogah k tej direktivi so opredeljeni parametri zbiranja podatkov, med drugim:

bruto teža in opis blaga,

pristanišče, ki poroča,

klasifikacija tipa tovora,

število potnikov,

tip in velikost plovil.

Plovila z bruto tonažo do 100 ton se lahko izvzamejo iz zbiranja podatkov.

Zbiranje

Komisija je zadolžena za pripravo seznama vseh pristanišč EU, za katera je treba sporočiti zbirne podatke. Vsaka država EU mora s tega seznama tudi izbrati katero koli pristanišče, ki:

letno pretovori več kot milijon ton blaga ali

zabeleži več kot 200 000 potnikov.

Za izbrana pristanišča je treba nato zbrati podrobnejše podatke.

Posredovanje podatkov

Države EU morajo posredovati rezultate zbiranja Komisiji (Eurostatu):

v petih mesecih po izteku obdobja opazovanja, kar velja za podatke, ki se zbirajo po četrtletjih, in

v osmih mesecih, kar velja za podatke, ki se zbirajo enkrat letno.

Države EU morajo obvestiti Eurostat o uporabljenih postopkih zbiranja podatkov in podrobnostih o bistvenih spremembah teh postopkov. Eurostat mora nato ustrezne zbrane statistične podatke objaviti.

Direktiva je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1090/2010 zaradi uskladitve zbiranja podatkov o blagu, ki se prevaža s pomorskimi plovili, s podatki, povezanimi z drugimi načini prevoza.

Sklep 2010/216/EU spreminja nekatere tehnične značilnosti v zvezi z zbiranjem podatkov, vključno s šiframi, ki se uporabljajo za državo registracije plovil, in strukturo podatkovnih nizov.

Sklep 2012/186/EU spreminja nekatere statistične spremenljive, ki se uporabljajo pri zbiranju podatkov, in pojasnjuje nekatere opredelitve pojmov in klasifikacijo tipa tovora.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 26. junija 2009.

AKT

Direktiva 2009/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (prenovitev) (UL L 141, 6.6.2009, str. 29–47)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/42/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, prenesenega na Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1090/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2009/42/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (COM(2015) 362 final z dne 28. julija 2015)

Zadnja posodobitev 16.11.2015

Top