Help Print this page 
Title and reference
Varnost civilnega letalstva: pravila na ravni EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost civilnega letalstva: pravila na ravni EU

Evropska unija (EU) od leta 2001 oblikuje politiko in pravila za preprečevanje dejanj nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varnost, zlasti z onemogočanjem prinašanja predmetov, ki pomenijo potencialno tveganje, kot so orožje ali razstrelivo, na zrakoplov.

AKT

Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002.

POVZETEK

Evropska unija (EU) od leta 2001 oblikuje politiko in pravila za preprečevanje dejanj nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varnost, zlasti z onemogočanjem prinašanja predmetov, ki pomenijo potencialno tveganje, kot so orožje ali razstrelivo, na zrakoplov.

Uredba se uporablja za vsa komercialna letališča, letalske prevoznike in upravljavce, ki zagotavljajo blago ali storitve na letališčih ali prek letališč.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa skupna pravila in osnovne standarde s področja varovanja v letalstvu in postopke za spremljanje izvajanja skupnih pravil in standardov.

KLJUČNE TOČKE

Skupni osnovni standardi s področja varovanja v civilnem letalstvu

Primeri vidikov, ki jih zajemajo ti standardi, vključujejo:

varnostne preglede potnikov in ročne prtljage, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov v zrakoplov; oddana prtljaga (prtljaga, ki jo potniki oddajo ob prijavi na let) se prav tako pregleda pred natovarjanjem,

varovanje letališča (npr. nadzorovan dostop na različna območja letališča, varnostni pregled osebja in preverjanje vozil ter nadzorstvo in patrulje, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop na ta območja),

varnostna preverjanja ali preiskave zrakoplova pred odhodom, da se zagotovi, da na zrakoplovu ni nobenih prepovedanih predmetov,

varnostne preglede tovora in pošte pred natovarjanjem v zrakoplov,

varnostne preglede zalog za oskrbo na letališču (tj. zalog, namenjenih za prodajo v brezcarinskih trgovinah in restavracijah) in zalog za oskrbo med letom (npr. hrane in pijače za potnike),

zaposlovanje in usposabljanje osebja.

Obveznosti držav EU ter letališč in upravljavcev

Države EU morajo zagotoviti:

imenovanje enega organa, ki je pristojen za varovanje v letalstvu,

vzpostavitev nacionalnega programa varovanja v civilnem letalstvu, v katerem so opredeljene odgovornosti za izvajanje skupnih osnovnih standardov,

vzpostavitev nacionalnega programa za nadzor kakovosti, namenjenega preverjanju kakovosti varovanja v civilnem letalstvu.

Upravljavci morajo:

določiti in izvajati program varovanja letališča,

določiti in izvajati program varovanja letalskega prevoznika.

Inšpekcije Komisije

Komisija izvaja inšpekcije letališč (nenapovedane) in nacionalnih organov. Vse pomanjkljivosti mora odpraviti nacionalni organ. Nacionalni organi so odgovorni za osnovni nadzor kakovosti in izvrševanje, zato tudi izvajajo inšpekcije.

Priznavanje enakovrednih standardov s področja varovanja v letalstvu v državah zunaj EU

EU lahko prizna standarde držav zunaj EU s področja varovanja v letalstvu kot enakovredne standardom EU, da bi omogočila sistem „enega varnostnega pregleda“. To bi na primer pomenilo, da ne bi bilo več treba opraviti ponovnega varnostnega pregleda transfernih potnikov, ki pridejo na letališče EU in so namenjeni drugam. Tako bi se skrajšal tranzitni čas, znižali bi se stroški, potnikom pa bi bilo zagotovljeno udobnejše potovanje. „En varnostni pregled“ je eden od ciljev zakonodaje EU na področju varnosti letalstva.

Poročilo o izvajanju

Komisija v svojem poročilu iz leta 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 300/2008 ugotavlja, da je „v EU še naprej zagotovljena visoka raven varovanja“ in da so „inšpekcijski pregledi Komisije pokazali ustaljeno raven skladnosti s ključnimi regulativnimi določbami“. Poudarja, da je neskladnost na področjih, kot so varnostni pregledi osebja in tovora, posledica človeških dejavnikov. V zadnjem času je bila ugotovljena dodatna neskladnost na področjih, kot sta tovor in pošta z visokim tveganjem. Navedeno je tudi, da so se priporočila Komisije o popravljalnih ukrepih na splošno zadovoljivo upoštevala.

VELJAVNOST UREDBE

Od 29. aprila 2008.

OZADJE

Po dogodkih, ki so se zgodili 11. septembra 2001 v Združenih državah, sta Evropski parlament in Svet sprejela Uredbo (ES) št. 2320/2002 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva. Uredba (ES) št. 300/2008 nadomesti Uredbo (ES) št. 2320/2002.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o politiki na področju varnosti letalstva.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 300/2008

29.4.2008

-

UL L 97, 9.4.2008, str. 72-84

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 18/2010

1.2.2010

-

UL L 7, 12.1.2010, str. 3-14

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 300/2008 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L 55, 5.3.2010, str. 1-55)

Uredba Komisije (EU) št. 72/2010 z dne 26. januarja 2010 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva (UL L 23, 27.1.2010, str. 1-5)

Uredba Komisije (EU) št. 1254/2009 z dne 18. decembra 2009 o določitvi meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe (UL L 338, 19.12.2009, str. 17)

Uredba Komisije (ES) št. 272/2009 z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 91, 3.4.2009, str. 7-13)

Poročila

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Letno poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva za leto 2012 (COM(2013) 523 final z dne 9. julija 2013)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Letno poročilo 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št.o300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva (COM(2014) 399 final z dne 1. julija 2014)

Zadnja posodobitev: 09.01.2015

Top